Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 45/2023 (26.4.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru faktoring društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

780

Na temelju odredbi članka 48. stavaka 6. i 8. te članka 54. stavka 4. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14, 85/15 i 41/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. travnja 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU FAKTORING DRUŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru faktoring društva (»Narodne novine« br. 94/14) u članku 4. stavku 1. iza riječi: »koja je« dodaju se riječi: »stekla najmanje razinu 7 kvalifikacija prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, odnosno osoba koja je«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen zakonom koji uređuje akademske i stručne nazive i akademske stupnjeve.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točki 2. iza broja »144/12« dodaje se zarez i briše se riječ »i«, a iza broja »68/13« dodaju se riječi: »110/15, 40/19, 34/22 i 114/22, dalje: Zakon o trgovačkim društvima«.

U točki 3. iza broja »125/11« briše se riječ »i« a iza broja »144/12« dodaju se brojevi i riječi: » 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21 i 114/22«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki 13. riječi »administrativnoj pristojbi i« brišu se.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. kada se radi o novom mandatnom razdoblju koje se nastavlja na prethodno mandatno razdoblje u istom faktoring društvu ili je prekid između dva mandata kraći od 6 mjeseci potrebno je opisati koje su planirane aktivnosti iz prethodnog programa kandidata ostvareni, a koji nisu uz obrazloženje razloga zbog kojih nisu ostvarene,«.

Dosadašnje točke 6. do 13. postaju točke 7. do 14.

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Stručne kvalifikacije propisane člankom 47. Zakona potrebne za obavljanje i imenovanje članova nadzornog odbora faktoring društva ima osoba koja je stekla najmanje razinu 6 obrazovanja prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, odnosno osoba koja je završila najmanje jedan od sljedećih studija:

a) preddiplomski stručni ili sveučilišni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 180 ECTS bodova ili

b) stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje tri godine čijim je završetkom stekla višu stručnu spremu.

(2) Pored uvjeta iz članka 54. Zakona za članove nadzornog odbora faktoring društva i uvjeta za članove nadzornog odbora propisanih Zakonom o trgovačkim društvima i drugih propisa koji se primjenjuju na članove nadzornog odbora trgovačkih društava, na odgovarajući način, primjenjuju se i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 6. ovog Pravilnika.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Postupci koji su započeti prema odredbama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru faktoring društva (»Narodne novine« broj 129/14), završit će se primjenom odredbi toga Pravilnika.

Klasa: 011-01/23-06/01 Urbroj: 326-01-70-72-23-1 Zagreb, 19. travnja 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić