Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 43/2023 (21.4.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje

MINISTARSTVO FINANCIJA

765

Na temelju članka 5. Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 33/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA, OBLIKU I SADRŽAJU TE ROKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OBRAČUNANOM DODATNOM DOPRINOSU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/09. i 160/13.) u članku 1. točka 1. briše se, a dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. riječi: »134.d stavak 1.,« brišu se.

Članak 3.

Ovaj pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/23-01/32

Urbroj: 513-07-21-01/23-01

Zagreb, 7. travnja 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić