Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 43/2023 (21.4.2023.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Vlada Republike Hrvatske

760

Na temelju članka 51. stavka 11. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA

Članak 1.

U Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 25/20.), u članku 4. stavku 1. riječi: »400,00 kn/km²« zamjenjuju se riječima: »53,09 eura/km²«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 2. ove Uredbe iznosi 530,89 eura/km² i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole za pridobivanje ugljikovodika, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.«.

U stavku 3. riječi: »eksploatacijskog polja« zamjenjuju se riječima: »dozvole za pridobivanje ugljikovodika«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »1.400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »185.811,93 eura«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. podstavcima od 1. do 5. riječi: »1.400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »185.811,93 eura«.

U stavku 2. podstavcima od 1. do 5. riječi: »900.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »119.450,53 eura«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »600.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »79.633,69 eura«.

Članak 5.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčana naknada iz članka 10. točke 1. ove Uredbe iznosi:

1. 3.981,68 eura/km² za postrojenja koja većinski proizvode električnu energiju iz geotermalnih ležišta

2. 132,72 eura/km² za postrojenja koja većinski proizvode toplinsku energiju iz geotermalnih ležišta.«.

U stavku 2. riječi: »eksploatacijskog polja« zamjenjuju se riječima: »dozvole za pridobivanje geotermalnih voda«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »vrijednosti« dodaju se riječi: »proizvedene energije iz«.

U stavku 2. formula: »Nvar= %×(Cel×Kel)+(Ctop×Ktop)« zamjenjuje se formulom: »Nvar= %×[(Cel×Kel)+(Ctop×Ktop)]«.

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Novčana naknada za površinu odobrenog istražnog prostora za podzemno skladištenje plina iznosi 6.636,14 eura/km² i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole i ugovora, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(2) Novčana naknada za površinu utvrđenog eksploatacijskog polja za podzemno skladištenje plina iznosi 26.544,56 eura/km² i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole za podzemno skladištenje plina, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(3) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaća se za razdoblje važenja u tekućoj godini, a isti je razmjeran u odnosu na iznos naknade za čitavu kalendarsku godinu.

(4) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a dijeli se na sljedeći način:

– 50 % jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje za podzemno skladištenje plina

– 50 % državnom proračunu Republike Hrvatske.

(5) Ako se istražni prostor ili eksploatacijsko polje za podzemno skladištenje plina nalazi na području više jedinica lokalne samouprave, novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

(6) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za površinu istražnog prostora ili eksploatacijskog polja za podzemno skladištenje plina u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Za podzemno skladištenje plina ne plaća se naknada za utisnute i pridobivene količine ugljikovodika u geološke strukture.«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 1. riječi: »500.000,00 kn/km²« zamjenjuju se riječima: »26,54 eura/km²«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Novčana naknada za površinu utvrđenog eksploatacijskog polja za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama iznosi 265,45 eura/km² i obračunava se godišnje, računajući od dana početka roka trajanja dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.«.

Članak 9.

U cijelom tekstu Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 25/20.) riječi: »skladištenje prirodnog plina« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »podzemno skladištenje plina« u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/62 Urbroj: 50301-05/20-23-4

Zagreb, 20. travnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić