Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

NN 42/2023 (19.4.2023.), Pravilnik o registrima u naftnom rudarstvu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

753

Na temelju članka 9. stavka 10. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.) ministar nadležan za energetiku donosi

PRAVILNIK

O REGISTRIMA U NAFTNOM RUDARSTVU

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja elektroničke evidencije iz područja naftnog rudarstva u registru istražnih prostora, registru eksploatacijskih polja, registru dozvola za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u podzemna skladišta, registru dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u podzemna skladišta, registru zatvorenih podzemnih skladišta i okolnih skladišnih kompleksa, registru ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o podzemnom skladištenju plina te uvođenje zajedničke informatičke platforme.

II. DEFINICIJE POJMOVA

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Agencija znači pravnu osobu s javnim ovlastima nadležnu za vođenje registara određenih propisom koji uređuje vođenje registara iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, podzemnog skladišta plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ili drugo tijelo ili osoba koja je njezin pravni sljednik ili je preuzela njezine poslove iz nadležnosti propisa koji uređuje vođenje registara iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, podzemnog skladišta plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.

2. Ministarstvo znači ministarstvo nadležno za energetiku, nadležno za vođenje registra istražnih prostora i registar eksploatacijskih polja, registra izdanih dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i registra zatvorenih podzemnih skladišta i okolnih skladišnih kompleksa.

(2) Svi ostali pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

III. REGISTAR ISTRAŽNIH PROSTORA

Članak 3.

(1) U registar istražnih prostora unose se podaci o svim odobrenim istražnim prostorima i podaci o svim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima smještenim unutar odobrenog istražnog prostora.

(2) Osim navedenog u stavku 1. ovoga članka, u registar istražnih prostora unosi se:

1. naziv istražnog prostora

2. podaci o naftno-rudarskom gospodarskom subjektu kojem je odobren istražni prostor

3. koordinate vršnih točaka istražnog prostora izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM)

4. vrsta energetskog fluida

5. podaci o aktu kojim se odobrava istraživanje te podaci o ostalim aktima vezanim za istraživanje

6. površina istražnog prostora te područje (kopno/more)

7. podaci o jedinicama lokalne/područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi istražni prostor te podaci o zauzetim površinama

8. minimalne radne obveze i status izvršenja istih

9. količina i kakvoća energetskog fluida ili podaci o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za podzemno skladištenje plina

10. podaci o naknadama

11. financijska jamstva

12. ostali podaci bitni za istraživanje.

IV. REGISTAR EKSPLOATACIJSKIH POLJA

Članak 4.

(1) U registar eksploatacijskih polja unose se podaci o svim utvrđenim eksploatacijskim poljima i podaci o svim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima smještenim unutar utvrđenog eksploatacijskog polja ili iznimno izvan njega kada su u tehnološkoj vezi s utvrđenim eksploatacijskim poljima, a što je definirano provjerenom naftno-rudarskom dokumentacijom.

(2) Osim navedenog u stavku 1. ovoga članka, u registar eksploatacijskih polja unosi se:

1. naziv eksploatacijskog polja

2. podaci o naftno-rudarskom gospodarskom subjektu kojem je dodijeljeno pravo na eksploataciju, odnosno, pravo na podzemno skladištenje plina

3. koordinate vršnih točaka eksploatacijskog polja izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM)

4. vrsta energetskog fluida

5. podaci o aktu kojim se utvrđuje eksploatacijsko polje, odnosno, odobrava eksploatacija ili podzemno skladištenje plina

6. površina eksploatacijskog polja te područje (kopno/more)

7. podaci o jedinicama lokalne/područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi eksploatacijsko polje te podaci o zauzetim površinama

8. količina i kakvoća energetskog fluida unutar utvrđenog eksploatacijskog polja

9. obujam podzemnog skladišta plina

10. podaci o godišnjem planu pridobivanja ili godišnjem planu utiskivanja

11. podaci o naknadama

12. financijska jamstva

13. ostali podaci bitni za eksploataciju, odnosno, podzemno skladištenje plina.

V. REGISTAR IZDANIH DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE U SVRHU TRAJNOG ZBRINJAVANJA UGLJIKOVA DIOKSIDA U PODZEMNA SKLADIŠTA, REGISTAR IZDANIH DOZVOLA ZA TRAJNO ZBRINJAVANJE UGLJIKOVA DIOKSIDA U PODZEMNA SKLADIŠTA I REGISTAR ZATVORENIH PODZEMNIH SKLADIŠTA I OKOLNIH SKLADIŠNIH KOMPLEKSA

Članak 5.

U registar izdanih dozvola za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u podzemna skladišta, odnosno, dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u podzemna skladišta unose se podaci o svim dozvolama za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u podzemna skladišta, odnosno, dozvolama za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u podzemna skladišta i podaci o svim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima koji se koriste za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u podzemna skladišta, odnosno, trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u podzemna skladišta.

Članak 6.

U registar zatvorenih podzemnih skladišta i okolnih skladišnih kompleksa unose se podaci o svim zatvorenim podzemnim skladištima i okolnim skladišnim kompleksima uključujući njihove privremene i konačne planove postupanja nakon zatvaranja, rješenja o odobrenju prijenosa odgovornosti, prostorne mape i presjeke te dostupne informacije relevantne za procjenu hoće li uskladišteni ugljikov dioksid biti u potpunosti i trajno zatvoren.

Članak 7.

Osim navedenog u članku 5. ovoga Pravilnika, u registar dozvola za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u podzemna skladišta unosi se:

1. naziv istražnog prostora

2. podaci o naftno-rudarskom gospodarskom subjektu kojem je odobren istražni prostor

3. koordinate vršnih točaka istražnog prostora izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM)

4. podaci o aktu kojim se odobrava istraživanje te podaci o ostalim aktima vezanim za istraživanje

5. površina istražnog prostora te područje (kopno/more)

6. podaci o jedinicama lokalne/područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi istražni prostor te podaci o zauzetim površinama

7. podaci o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

8. podaci o naknadama

9. financijska jamstva

10. ostali podaci bitni za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u podzemna skladišta.

Članak 8.

Osim navedenog u članku 5. ovoga Pravilnika, u registar dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u podzemna skladišta unosi se:

1. naziv podzemnog skladišta ili utvrđenog eksploatacijskog polja ugljikovodika, u slučaju kombinirane metode korištenja ležišta u podzemlju

2. podaci o naftno-rudarskom gospodarskom subjektu kojem je dodijeljeno pravo na trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, odnosno, kombinirane metode korištenja ležišta u podzemlju

3. koordinate vršnih točaka podzemnog skladišta ili utvrđenog eksploatacijskog polja ugljikovodika, u slučaju kombinirane metode korištenja ležišta u podzemlju, izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM)

4. podaci o aktu kojim se utvrđuje podzemno skladište ili eksploatacijsko polje ugljikovodika, u slučaju kombinirane metode korištenja ležišta u podzemlju

5. površina podzemnog skladišta ili utvrđenog eksploatacijskog polja ugljikovodika, u slučaju kombinirane metode korištenja ležišta u podzemlju, te područje (kopno/more)

6. podaci o jedinicama lokalne/područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi podzemno skladište ili utvrđeno eksploatacijsko polje ugljikovodika, u slučaju kombinirane metode korištenja ležišta u podzemlju, te podaci o zauzetim površinama

7. ukupne količine ugljikova dioksida kojeg je moguće trajno zbrinuti

8. podaci o godišnjem planu utiskivanja ugljikova dioksida

9. utisnute količine i kemijski sastav ugljikova dioksida

10. podaci o planu nadzora

11. podaci o planu korektivnih mjera

12. podaci o naknadama

13. financijska jamstva

14. ostali podaci bitni za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u podzemna skladišta ili utvrđena eksploatacijska polja ugljikovodika, u slučaju kombinirane metode korištenja ležišta u podzemlju.

VI. REGISTAR UGOVORA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, UGOVORA O EKSPLOATACIJI GEOTERMALNIH VODA I UGOVORA O PODZEMNOM SKLADIŠTENJU PLINA

Članak 9.

U registar ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o podzemnom skladištenju plina unose se osnovne informacije poput:

1. predmet ugovora

2. datum sklapanja ugovora

3. datum isteka ugovornih obveza

4. podaci o statusu ugovornih faza.

VII. ZAJEDNIČKA INFORMATIČKA PLATFORMA

Članak 10.

(1) Za obavljanje poslova vođenja registara iz članka 1. ovoga Pravilnika Agencija će u suradnji s Ministarstvom osigurati zajedničku informatičku platformu.

(2) Zajednička informatička platforma obuhvaća:

1. Registar istražnih prostora

2. Registar eksploatacijskih polja

3. Registar izdanih dozvola za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u podzemna skladišta, registar izdanih dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u podzemna skladišta i registar zatvorenih podzemnih skladišta i okolnih skladišnih kompleksa

4. Registar ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o podzemnom skladištenju plina.

(3) Zajedničku informatičku platformu vode Ministarstvo i Agencija u elektroničkom obliku.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 392-01/22-01/70

Urbroj: 517-07-3-2-23-1

Zagreb, 11. siječnja 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić