Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 41/2023 (14.4.2023.), Pravilnik o doradi sjemena s poljoprivrednog gospodarstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

733

Na temelju članka 18. stavka 8. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 110/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DORADI SJEMENA S POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se dorada sjemena s poljoprivrednog gospodarstva, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o podrijetlu sjemena s poljoprivrednog gospodarstva te sadržaj i oblik potvrde o dorađenoj masi sjemena.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na poljoprivredne proizvođače koji proizvode sjeme s poljoprivrednog gospodarstva u skladu s odredbama članka 17. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 110/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Poljoprivredni proizvođači mogu koristiti sjeme s poljoprivrednog gospodarstva iz skupina strnih žitarica, uljarica i predivog bilja koje proizvode na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu isključivo u svrhu sjetve na vlastitom gospodarstvu.

(2) Poljoprivrednom proizvođaču je zabranjeno stavljati na tržište sjeme iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Poljoprivredni proizvođači koji su u obavezi dorađivati sjeme s poljoprivrednog gospodarstva moraju biti upisani u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena u skladu s odredbama članka 12. stavka 1. točke 5. Zakona.

(4) Poljoprivredni proizvođači iz stavka 1. ovoga članka sjeme s poljoprivrednog gospodarstva moraju doraditi u skladu sa člankom 18. Zakona.

(5) Na sjemenu s poljoprivrednog gospodarstva potrebno je prije sjetve provesti analize u skladu s propisima iz područja biljnog zdravstva.

(6) Na sjemenu s poljoprivrednog gospodarstva iz skupine uljarica i predivog bilja potrebno je prije sjetve provesti laboratorijsku analizu na prisutnost genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO analiza).

(7) GMO analize iz stavka 6. ovoga članka provode se na sjemenu s poljoprivrednog gospodarstva biljne vrste soje, Glycine max L. i uljane repice, Brassica napus L. (partim).

(8) Količina sjemena s poljoprivrednog gospodarstva iz koje se uzima uzorak za provedbu analiza iz stavaka 5. i 6. ovoga članka iznosi dvije tone za biljne vrste iz skupine žitarica, a jednu tonu za biljne vrste iz skupine uljarica i predivog bilja, te mora biti fizički odvojena i činiti kompaktnu cjelinu namijenjenu za sjetvu.

(9) U slučaju nemogućnosti dorade sjemena s poljoprivrednog gospodarstva na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu, poljoprivredni proizvođači mogu sjeme doraditi kod dobavljača upisanih u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena u skladu s odredbama članka 12. stavka 1. točke 4. Zakona.

(10) Poljoprivredni proizvođači iz stavaka 1. i 3. ovoga članka vode evidenciju o podrijetlu sjemena s poljoprivrednog gospodarstva na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

(11) Ako se dorada sjemena s poljoprivrednog gospodarstva obavlja u skladu s odredbom stavka 9. ovoga članka, sjeme koje dolazi na doradu mora pratiti popunjen Obrazac broj 1. ili popunjen Obrazac broj 2. za prethodnu godinu s rezultatima analize iz stavaka 5. i/ili 6. ovoga članka, a dobavljač izdaje potvrdu poljoprivrednom proizvođaču na Obrascu broj 2. koji se nalazi u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Poljoprivredni proizvođač može koristiti sjeme s poljoprivrednog gospodarstva biljaka domaćina štetnog organizma Tilletia spp uz uvjet da je provedena laboratorijska analiza sjemena na prisutnost spora Tilletia spp. i da je rezultat analize negativan.

(2) Uzorke sjemena s poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 1. ovoga članka uzima uzorkivač sjemena upisan u Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona.

(3) Laboratorijske analize na uzorcima sjemena s poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se u ovlaštenim i referentima laboratorijama za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala upisanim u Upisnik iz članka 13. Zakona.

(4) Potvrdu o obavljenim laboratorijskim analizama na prisutnost spora Tilletia spp, poljoprivredni proizvođač ima obvezu čuvati najmanje dvije godine od dana njenog izdavanja.

(5) Popis uzorkivača iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

(6) Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Članak 5.

(1) Za potrebe GMO analize iz članka 3. stavka 6. ovoga Pravilnika uzorke sjemena s poljoprivrednog gospodarstva uzima uzorkivač sjemena upisan u Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona.

(2) GMO analiza iz stavka 1. ovoga članka provodi se u ovlaštenom službenom laboratoriju za GMO u skladu s odredbama propisa kojim se uređuju genetski modificirani organizmi.

(3) Potvrdu o provedenoj GMO analizi poljoprivredni proizvođači imaju obvezu čuvati najmanje pet godina od dana njenog izdavanja.

Članak 6.

Poljoprivredni proizvođači koji koriste sjeme s vlastitog gospodarstva sorti kojima je dodijeljeno oplemenjivačko pravo u skladu s odredbama propisa iz područja zaštite sorti u obvezi su postupati u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje područje zaštite biljnih sorti.

Članak 7.

Dodatak 1. tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/69

Urbroj: 525-06/242-23-16

Zagreb, 29. ožujka 2023.

MInistrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

Obrazac broj 1.

EVIDENCIJA O PODRIJETLU SJEMENA S POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U____________ GODINI

POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ:

___________________________________________________________________________(naziv, adresa, MIBPG, OIB i kontakt)

 

Red.br.

Biljna vrsta (hrvatski/latinski naziv)

Račun o kupljenom izvornom sjemenu (broj i datum)1

Ime sorte

Masa naturalnog sjemena (kg)

Masa dorađenog sjemena (kg)

Datum dorade

Sredstvo za tretiranje sjemena (naziv SZB i naziv aktivne tvar)

Izvješće o Tilletia spp (datum i broj izvješća)

Izvješće o provedenoj GMO analizi (datum i broj izvješća)

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NAPOMENA: račun o kupljenom izvornom sjemenu se prilaže samo za prvu godinu dorade, a u svim kasnijim godinama koristi se ispunjen Obrazac broj 1. ili Obrazac broj 2. za prethodnu godinu (u slučaju uslužne dorade) ili račun o kupljenom izvornom sjemenu za prethodnu godinu

Obrazac broj 2.

POTVRDA BROJ ______________ O DORAĐENOJ MASI SJEMENA S POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U ___________ GODINI

DOBAVLJAČ (dorađivač) _______________________________________________

upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena pod brojem _______________

 

Proizvođač:

 

OIB:

 

MIBPG:

 

Biljna vrsta:

 

Ime sorte:

 

Masa naturalnog sjemena (kg):

 

Masa dorađenog sjemena (kg):

 

Datum dorade:

 

Sredstvo za tretiranje sjemena (naziv SZB i naziv aktivne tvar):

 

Izvješće o zdravstvenom stanju sjemena (datum i broj izvješća):

 

Izvješće o provedenoj GMO analizi (datum i broj izvješća):

 

Napomena:

 

 

 

Ovim dokumentom se potvrđuje da je provedena dorada sjemena s poljoprivrednog gospodarstva

DORAĐIVAČ:

___________________

 

 

 

Copyright © Ante Borić