Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 41/2023 (14.4.2023.), Pravilnik o dodatnim uvjetima za pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu i neprofesionalnim korisnicima

Ministarstvo poljoprivrede

732

Na temelju članka 44. stavka 3. i članka 45. stavka 2. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 46/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODATNIM UVJETIMA ZA PESTICIDE NAMIJENJENE PROFESIONALNIM KORISNICIMA ZA PROFESIONALNU PRIMJENU I NEPROFESIONALNIM KORISNICIMA

OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju:

– dodatni uvjeti za pesticide koji se odobravaju samo za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu i popis oznaka opasnosti i upozorenja prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008) za pesticide koji se zbog opasnih svojstava mogu odobriti samo profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu, jer sigurna primjena zahtijeva posebnu izobrazbu i obučenost primjenitelja

– dodatni uvjeti za pesticide koji se mogu odobriti za uporabu neprofesionalnim korisnicima popis oznaka opasnosti i upozorenja te način procjene izloženosti kod neprofesionalne primjene pesticida koji ne smiju biti označeni oznakama opasnosti i oznakama obavijesti prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 zbog opasnih svojstava čija sigurna primjena zahtijeva izobrazbu propisanu za profesionalne korisnike.

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi, oznake i šifre koje se koriste u Zakonu o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 46/22) i Uredbi (EZ) br. 1272/2008 koriste se i u ovom Pravilniku.

Pesticidi namijenjeni za uporabu profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu

Članak 3.

Pesticidi se odobravaju samo za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu ako su označeni sljedećim simbolima, piktogramima i oznakama upozorenja:

a) GHS01 (Eksplodirajuća bomba): H200, H201, H202, H203, H204, H205, H240, H241

b) GHS02 (Plamen): H220, H221, H222, H223, H224, H225, H228 (oznaka Opasnost), H241, H242 (oznaka Opasnost), H250, H251, H260, H261 (oznaka Opasnost)

c) GHS03 (Plamen iznad prstena): H270, H271, H272 (oznaka Opasnost)

d) GHS04 (Plinska boca): H280, H281

e) GHS06 (Mrtvačka glava s prekriženim kostima): H300, H310, H330

f) GHS08 (Opasnost za zdravlje): H340, H350, H360 (F/D/FD), H370 (udisanje, dermalno), H372 (udisanje, dermalno).

Pesticidi namijenjeni za uporabu neprofesionalnim korisnicima

Članak 4.

(1) Pesticidi koji se odobravaju za neprofesionalne korisnike ne smiju biti označeni sljedećim simbolima piktograma i oznakama upozorenja:

a) GHS02 (Plamen): H222, H223, H224, H225, H242

b) GHS03 (Plamen iznad prstena): H270, H271

c) GHS05 (Nagrizanje): H314, H318

d) GHS06 (Mrtvačka glava s prekriženim kostima): H300, H301, H310, H311, H330, H331

e) GHS07 (Uskličnik): H312, H317 (osim potkategorije 1B), H332, H334, H335

f) GHS08 (Opasnost za zdravlje): H340, H341, H350, H351, H360 (F/D/FD), H370, H371, H372, H373.

(2) Pesticidi koji se odobravaju za neprofesionalne korisnike ne smiju biti označeni oznakama obavijesti P280, osim ako su propisane samo zaštitne rukavice i zaštitne naočale ili štitnik za lice, i P284.

(3) Procjenom izloženosti odgovarajućim modelom za neprofesionalnu primjenu mora se utvrditi sigurna primjena, odnosno razina izloženosti niža od dopustive razine kod primjene.

(4) Iznimno od stavka 1., podstavaka 1, 5. i 6. ovoga članka pesticidi pripremljeni za primjenu – gotova škropiva ili vodotopive vrećice u obliku »Ready to use« – mogu se odobravati za primjenu neprofesionalnim korisnicima (amaterima) iako su označeni sljedećim simbolima, piktograma i oznakama upozorenja: H225, H312, H317 (kategorija 1 i potkategorija 1A), H332, H335 i H351.

(5) Sredstvo za zaštitu bilja se može odobriti za uporabu neprofesionalnim korisnicima u veličini ambalaže koja sadrži neto količinu za jednu primjenu, ali ne smije prelaziti 25 % od najveće odobrene količine primjene sredstva.

(6) Ako se zatražena ambalaža za uporabu neprofesionalnim korisnicima razlikuje od odobrene ambalaže ili nije navedena u Rješenju o registraciji pesticida, potrebno je dostaviti detaljnu specifikaciju zatražene ambalaže za uporabu neprofesionalnim korisnicima sukladno točki 4.4. Dijela A Uredbe Komisije (EU) br. 284/2013 od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o sredstvima za zaštitu bilja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 93, 3. 4. 2013.).

(7) U slučaju kada je iz načina uporabe pesticida i zahtijevane neto količine pesticida i specifikacije ambalaže razvidno da takva uporaba ne predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš ili kada je razvidno da takva uporaba predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš, Ministarstvo u postupku registracije može odobriti ili ne odobriti uporabu takvog pesticida neprofesionalnim korisnicima.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Prestanak važenja propisa

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članci 20. i 21. Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida (»Narodne novine«, br. 141/21) i članak 14.a Pravilnika o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 57/07, 119/09 i 142/12).

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/64

Urbroj: 525-06/252-23-7

Zagreb, 30. ožujka 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić