Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 39/2023 (7.4.2023.), Pravila o načinu provođenja pisane provjere znanja i ocjenjivanju pisanih radnji kandidata za zamjenika glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i zamjenika županijskih državnih odvjetnika, koji nisu pravosudni dužnosnici

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

683

Na temelju članka 41. u vezi s člankom 58.a Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018, 126/2019 i 80/2022 u daljnjem tekstu: Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću) na 6. sjednici Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) održanoj 28., 29. i 30. ožujka 2023. donijelo je

PRAVILA

O NAČINU PROVOĐENJA PISANE PROVJERE ZNANJA I OCJENJIVANJU PISANIH RADNJI KANDIDATA ZA ZAMJENIKA GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE I ZAMJENIKA ŽUPANIJSKIH DRŽAVNIH ODVJETNIKA, KOJI NISU PRAVOSUDNI DUŽNOSNICI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima uređuje se način provođenja pisane provjere znanja i ocjenjivanje pisanih radnji kandidata koji ispunjavaju uvjete za mjesto zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, a koji nisu pravosudni dužnosnici i način provođenja pisane provjere znanja i ocjenjivanje pisanih radnji s kandidatima za zamjenike županijskih državnih odvjetnika koji u trenutku prijave ne obnašaju pravosudnu dužnost.

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Pravilima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II. PISANA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE PISANIH RADNJI KANDIDATA KOJI NISU PRAVOSUDNI DUŽNOSNICI

Članak 3.

(1) Kandidati koji ispunjavaju uvjete za mjesto zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici i kandidati za zamjenike županijskih državnih odvjetnika koji u trenutku prijave ne obnašaju pravosudnu dužnost pristupaju pisanoj provjeri znanja pred Državnoodvjetničkim vijećem.

(2) Provjera znanja pred Vijećem sastoji se od izrade pisane radnje.

(3) Kandidatima se u svrhu izrade pisane radnje daje spis predmeta, bez državnoodvjetničke odluke, koji će se po potrebi anonimizirati, radi analize činjeničnih i pravnih pitanja te izrade nacrta odgovarajuće državnoodvjetničke odluke.

(4) Svim kandidatima koji istodobno izrađuju pisanu radnju daje se kao predložak isti spis predmeta.

(5) Odluku o tome koji će se spis dati kandidatima kao predložak za izradu pisane radnje donosi Vijeće.

(6) Spis predmeta koji služi kao predložak za izradu pisanih radnji zapečatit će se u posebnim omotnicama koje na dan provjere znanja otvara tajnik Vijeća odnosno službenici Vijeća koje odredi predsjednik Vijeća prije početka pisane provjere znanja.

(7) Sve osobe upoznate sa sadržajem spisa predmeta koji će se kao predložak dati kandidatima dužne su sadržaj istog čuvati kao tajnu sve do predaje spisa predmeta kandidatima tijekom postupka pisane provjere znanja.

(8) Jednom korišteni spis predmeta ne može se više koristiti kao predložak za izradu pisane radnje.

(9) Spis predmeta koji je korišten kao predložak za pisanu provjeru znanja priključuje se zapisniku sastavljenom u povodu provedene pisane provjere znanja i ocjenjivanju pisane radnje.

Članak 4.

(1) Kandidati pisane radnje izrađuju pod osobnom zaporkom koja se sastoji od kombinacije pet znamenki.

(2) Listu zaporki za potrebe provođenja određene pisane provjere znanja sačinjava Vijeće.

(3) Zaporka se bilježi na prvoj stranici pisane radnje, u trenutku kada je kandidat predaje. Kandidat se potpisuje na listi zaporki pokraj zaporke kojom je označena njegova pisana radnja. Nakon provedene pisane provjere znanja zaporke s imenima kandidata zatvaraju u poseban omot koji otvara Vijeće prilikom utvrđenja bodovne liste.

(4) Kandidati ne smiju povrijediti anonimnost pisane radnje. Ako kandidat na pisanu radnju stavi svoje ime ili je označi na bilo koji način iz kojeg se može zaključiti njegov identitet isključiti će se iz postupka provjere znanja.

Članak 5.

(1) Pisana provjera znanja se provodi na mjestu i u vrijeme koje odredi Vijeće.

(2) Pisanu provjeru provodi Povjerenstvo koje se sastoji od tri člana koje između sebe imenuje Vijeće.

(3) Obavijest o provjeri znanja sadrži vrijeme i mjesto održavanja provjere znanja, naznaku kandidatu da je prilikom dolaska na provjeru znanja dužan predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te uputu o mogućnosti korištenja zakonskih tekstova s komentarima.

(4) O vremenu i mjestu održavanja pisane provjere znanja Vijeće će obavijestiti kandidate najmanje osam dana prije održavanja pisane provjere znanja.

Članak 6.

(1) Kandidati su dužni pristupiti provjeri znanja u određeno vrijeme.

(2) Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja u određeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

(3) Kandidati su dužni dokazati svoj identitet važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Članak 7.

(1) Postupkom pisane provjere znanja i održavanjem reda tijekom pisane povjere znanja rukovodi Tajnik Vijeća, odnosno službenici Vijeća koje odredi predsjednik Vijeća.

(2) Svakom će kandidatu osobe iz stavka 1. ovog članka uručiti predložak za izradu pisane radnje te će im se dati potrebna objašnjenja o osobnoj zaporci.

(3) Za vrijeme izrade pisane radnje nije dopuštena komunikacija između kandidata niti s trećim osobama u vezi s predmetom pisane radnje, pod prijetnjom isključivanja iz postupka pisanja radnje.

(4) Provjera znanja može trajati najviše osam sati. Ako kandidat u tom vremenu ne dovrši pisanu radnju, ova činjenica se upisuje u zapisnik o tijeku provjere znanja.

(5) Pisane radnje i predlošci dostavljaju se po završetku izrade svih pisanih radnji Povjerenstvu za bodovanje pisanih radnji u zatvorenim omotima.

(6) Kandidata koji se koristi nedopuštenim pomagalima koji se ponaša na način koji ometa tijek provođenja provjere znanja, bez dopuštenja napusti mjesto provođenja pisane provjere znanja ili, osobe iz stavka 1. ovog članka ovlaštene su isključiti iz postupka izrade pisane radnje što će se konstatirati u zapisniku, a do tada izrađena radnja priložit će se zapisniku.

Članak 8.

(1) Povjerenstvo utvrđuje prijedlog broja bodova po pojedinim elementima provjere znanja, jednoglasno, a ako nije moguće postići jednoglasnost većinom glasova svih članova Povjerenstva.

(2) Konačni prijedlog broja bodova za svakog kandidata Povjerenstvo podnosi Vijeću.

(3) Ako Vijeće ne prihvati prijedlog Povjerenstva može zatražiti da se ponovi pregled i bodovanje, a može odlučiti da pregled i bodovanje provede Povjerenstvo u izmijenjenom sastavu.

(4) Povjerenstvo je dužno pregledati i ocijeniti pisane radnje najkasnije u roku od 15 dana po dovršetku provjere znanja.

(5) Rezultati pisane provjere objavljuju se na internetskim stranicama Vijeća pod osobnom zaporkom kandidata najkasnije osam dana prije održavanja razgovora.

Članak 9.

Pisanom provjerom znanja kandidat može ostvariti najviše 150 bodova.

Članak 10.

Mjerila kod ocjenjivanja pisane radnje su:

a) formalna potpunost i sadržaj odluke (ukupno 20 /dvadeset/ bodova),

b) analiza činjeničnog stanja (ukupno 40 /četrdeset/ bodova),

c) analiza pravne situacije (ukupno 40 /četrdeset/ bodova),

d) korištenje stručne terminologije (ukupno 20 /dvadeset/ bodova),

e) jasno, nedvojbeno, sažeto i logično obrazloženje (ukupno 30 /trideset/ bodova).

Članak 11.

(1) O tijeku provođenja pisane provjere znanja Povjerenstvo sastavlja zapisnik.

(2) U zapisnik se unosi: ime i prezime kandidata koji je pristupio pisanoj provjeri znanja, naziv državnog odvjetništva za koje se kandidat natječe, dan održavanja provjere znanja i bodovi ostvareni na pisanom dijelu provjere znanja po zaporkama.

(3) Zapisniku se prilažu pisane radnje kandidata, predložak te posebni omot s listom zaporki.

(4) Zapisnik s pisane provjere znanja priključuje se zapisniku sa sjednice Vijeća na kojem se odlučuje o konačnom vrednovanju pisane radnje.

III. BODOVNA LISTA

Članak 12.

Na temelju bodova ostvarenih pisanom provjerom znanja Vijeće utvrđuje bodovnu listu kandidata.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaje važiti Pravilnik o načinu provođenja te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora »Narodne novine«, broj 140/2013).

(2) Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(3) Postupci imenovanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika i zamjenika županijskih i općinskih državnih odvjetnika za koje je oglas o slobodnim mjestima objavljen do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 80/2022) dovršit će se prema odredbama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018, 126/2019) te Pravilnika o načinu provođenja te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora (»Narodne novine«, broj 140/2013, 128/2015, 116/2017).

Broj: DOV-66/2023 Zagreb, 30. ožujka 2023.

Predsjednica Državnoodvjetničkog vijeća Željka Mostečak, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić