Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 39/2023 (7.4.2023.), Pravila o sadržaju i načinu provedbe psihološkoga testiranja

Državnoodvjetničko vijeće

682

Na temelju članka 41. u vezi s člankom 58.a stavkom 5. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018, 126/2019 i 80/2022 u daljnjem tekstu: Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću) na 6. sjednici Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) održanoj 29. ožujka 2023. donijelo je

PRAVILA

O SADRŽAJU I NAČINU PROVEDBE PSIHOLOŠKOGA TESTIRANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima propisuje se:

– sadržaj, metode i način provedbe psihološkoga testiranja kandidata za zamjenike općinskih državnih odvjetnika koji su u postupku pred Državnoodvjetničkim vijećem ostvarili najveći broj bodova prema utvrđenom redoslijedu kandidata, radi utvrđivanja njihove sposobnosti za obnašanje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika te

– način određivanja ovlaštene pravne osobe za provođenje psihološkog testiranja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. NAČIN PROVOĐENJA PSIHOLOŠKOG TESTIRANJA

Članak 2.

Psihološko testiranje koje prethodi mišljenju o sposobnosti kandidata za obnašanje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika provodi ovlaštena pravna osoba koju odredi Državnoodvjetničko vijeće.

Članak 3.

Vijeće će na psihološko testiranje uputiti kandidata/e sukladno članku 56.a stavku 5. Zakona.

Članak 4.

Psihološki test se sastoji od pisanog dijela i kraćeg razgovora (intervju) s kandidatom.

Članak 5.

Psihološka sposobnost kandidata iz članka 3. ovoga Pravilnika utvrđuje se na psihološkom testiranju prema sljedećim mjerilima:

a) Test općih intelektualnih sposobnosti

– kriterij; z = 0,00 (prosječna vrijednost po kriteriju mjernog instrumenta)

b) Višedimenzionalni upitnik osobnosti

– kriterij; emocionalna stabilnost u kategoriji normalnih vrijednosti (po kriteriju mjernog instrumenta)

c) Polustrukturirani psihologijski intervju

– kriterij; bez znakova psihopatoloških odstupanja.

Članak 6.

(1) Vijeće će kandidatu/ima iz članka 3. ovog Pravilnika uputiti poziv za pristup psihološkom testiranju.

(2) Ako kandidat koji je potvrdio primitak poziva ne pristupi psihološkom testiranju u određeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Članak 7.

Organizaciju provođenja, kontrolu i evidenciju pravodobnog obavljanja psihološkog testiranja obavlja Vijeće.

Članak 8.

Ovlaštena pravna osoba će donijeti mišljenje o svakom od kandidata koji su pozvani na pristup psihološkom testiranju u roku od tri (3) dana od provedenog psihološkog testiranja te ga dostaviti Vijeću.

Članak 9.

(1) Ovlaštena pravna osoba psihološku sposobnost kandidata iz članka 3. ovog Pravilnika u svojem mišljenju iz članka 8. ovog Pravilnika utvrđuje kao:

– sposoban za obnašanje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika, ili

– nesposoban za obnašanje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika.

(2) U mišljenju kojim je utvrđena nesposobnost za obnašanje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika ovlaštena pravna osoba dužna je navesti točku članka 5. ovoga Pravilnika, kao i mjerni instrument koji je korišten na psihološkom testiranju.

(3) Mišljenje iz članka 8. ovog Pravilnika važi najdulje godinu dana od dana njegova donošenja.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovog članka Vijeće će kandidata na njegov pisani zahtjev uputiti na ponovljeno psihološko testiranje ovlaštenoj pravnoj osobi koju odredi ili o ponovljenom psihološkom testiranju Vijeće može odlučiti i po službenoj dužnosti.

Članak 10.

Ovlaštena pravna osoba odgovara za rad Vijeću.

Članak 11.

(1) Ovlaštena pravna osoba koja obavlja psihološko testiranje kandidata dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati dokumentaciju svih pregledanih kandidata godinu dana od dana izdavanja. Posebna evidencija vodi se u obliku kartoteke koju čine rezultati psiholoških testova i intervjui.

(2) Na poseban zahtjev Vijeća ovlaštena pravna osoba dužna je dostaviti podatke iz evidencije i dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Obrasci mišljenja ovlaštene pravne osobe nalaze se u Privitku 1. i 2., koji su sastavni dio ovih Pravila.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila o sadržaju psihološkog testiranja (»Narodne novine«, broj 25/2019).

Članak 14.

(1) Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ova Pravila se primjenjuju i na postupke imenovanja zamjenika državnih odvjetnika koji su na dan njegova stupanja na snagu u tijeku, ako nije provedeno psihološko testiranje kandidata sukladno odredbama Pravila o sadržaju psihološkog testiranja (»Narodne novine«, broj 25/2019).

Broj: DOV-65/2023

Zagreb, 29. ožujka 2023.

Predsjednica Državnoodvjetničkog vijeća Željka Mostečak, v. r.

PRIVITAK 1.

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA (naziv, adresa)

BROJ PROTOKOLA: (redni broj, dan, mjesec, godina)

Temeljem članka 56.a stavka 5. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018, 126/2019 i 80/2022) ovlaštena pravna osoba za psihološko testiranje donosi:

MIŠLJENJE O PSIHOLOŠKOJ SPOSOBNOSTI

kandidata za zamjenika općinskog državnog odvjetnika

Psihološkim testiranjem (ime i prezime kandidata) utvrđena je:

SPOSOBNOST

kandidata za obnašanje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika

U ______________, datum

Za ovlaštenu pravnu osobu:

_____________________

_____________________

PRIVITAK 2.

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA (naziv, adresa)

BROJ PROTOKOLA: (redni broj, dan, mjesec, godina)

Temeljem članka 56.a stavka 5. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 67/2018, 126/2019 i 80/2022) u vezi s člankom 9. stavkom 2. Pravila o sadržaju i načinu provedbe psihološkog testiranja, ovlaštena pravna osoba za psihološko testiranje donosi:

MIŠLJENJE O PSIHOLOŠKOJ SPOSOBNOSTI

kandidata za zamjenika općinskog državnog odvjetnika

Psihološkim testiranjem (ime i prezime kandidata) utvrđena je

NESPOSOBNOST

kandidata za obnašanje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika.

Mišljenje je doneseno temeljem članka 5. točke __________ Pravila o sadržaju psihološkog i načinu provedbe psihološkog testiranja. Na psihološkom testiranju na kojem se temelji ovo mišljenje korišteni su mjerni instrumenti:

U ______________, datum

Za ovlaštenu pravnu osobu:

______________________

______________________

 

 

Copyright © Ante Borić