Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 39/2023 (7.4.2023.), Naputak o uvjetima za unos hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište Unije

Ministarstvo poljoprivrede

678

Na temelju članka 52. stavka 7. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 52/21), uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, ministrica poljoprivrede donosi

NAPUTAK

O UVJETIMA ZA UNOS HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ TREĆIH ZEMALJA RADI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UNIJE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Naputkom propisuju:

a) ulazne točke u Republici Hrvatskoj preko kojih je iz trećih zemalja dozvoljeno u Uniju unositi pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla namijenjene tržištu Europske unije (u daljnjem tekstu: Unije),

b) obveze subjekata odgovornih za pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla u svrhu najave i predstavljanja pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na ulaznim točkama za obavljanje službenih kontrola,

c) uvjeti koje moraju ispunjavati pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja koje su namijenjene stavljanju na tržište Unije,

d) obveze subjekata u poslovanju s hranom za životinje pri unosu hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja na područje Unije,

e) detaljna pravila za ispunjavanje dokumenta koji mora pratiti pošiljku hrane za životinje neživotinjskog podrijetla kada se iz trećih zemalja unose u Uniju.

(2) Odredbe ovoga Naputka se primjenjuju ne dovodeći u pitanje obveze pravnih i fizičkih osoba pri unošenju pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na područje Unije koje proizlaze iz carinskih propisa.

Pojmovi

Članak 2.

(1) U smislu odredbi ovoga Naputka pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) »hrana za životinje neživotinjskog podrijetla« – hrana za životnije neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja koja je namijenjena stavljanju na tržište Unije, osim hrane za životinje čiji je unos u Uniju reguliran aktima iz članka 47. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2017/625 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/625).

b) »unos« – unos iz trećih zemalja hrane za životinje neživotinjskog podrijetla namijenjene tržištu Unije.

c) »treća zemlja« – zemlja koja nije država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

d) »ulazna točka« – mjesto gdje hrana za životinje neživotinjskog podrijetla ulazi na područje Unije i gdje se obavlja dokumentacijska i identifikacijska provjera.

e) »subjekt odgovoran za pošiljku« – fizička ili pravna osoba i svako udruženje osoba koje nije pravna osoba, kojem pravo Unije ili nacionalno pravo priznaje sposobnost poduzimanja pravnih radnji, najčešće carinski otpremnik, prijevoznik ili uvoznik.

f) »nadležno tijelo« – Državni inspektorat i Ministarstvo financija, Carinska uprava.

Ulazne točke

Članak 3.

(1) Pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla je moguće unositi u Uniju preko ulaznih točaka iz Priloga I. i Priloga II. ovoga Naputka.

(2) Iznimno, od stavka 1. ovoga članka sljedeće pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla je moguće unositi u Uniju jedino preko ulaznih točaka iz Priloga II. ovoga Naputka:

a) dodatke hrani za životinje kojima je odobreno stavljanje na tržište i upotrebu u Uniji,

b) premikse,

c) krmne smjese.

Najava i predstavljanje pošiljaka za obavljanje službenih kontrola

Članak 4.

(1) Prilikom unosa pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla u Uniju subjekt odgovoran za pošiljku obvezan je:

a) prijaviti pošiljku službenicima Carinske uprave u skladu s carinskim propisima,

b) unaprijed najaviti dolazak pošiljke na ulaznu točku i podnijeti pošiljku za obavljanje službenih kontrola nadležnoj graničnoj kontrolnoj postaji (u daljnjem tekstu: GKP) odnosno službenicima Carinske uprave.

(2) Kada se u Uniju unose pošiljke iz članka 3. stavka 2. ovoga Naputka pošiljku je potrebno najaviti i podnijeti za obavljanje službenih kontrola nadležnoj GKP na odgovarajućem obrascu Zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta (u daljnjem tekstu: ZZUD).

(3) Kada se u Uniju unose pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja nije navedena u članku 3. stavku 2. ovoga Naputka, pošiljku je potrebno najaviti i podnijeti za obavljanje službenih kontrola službenicima Carinske uprave ispunjavanjem dijela A dokumenta iz Priloga III. ovoga Naputka.

(4) ZZUD iz stavka 2. ovoga članka je potrebno ispuniti podacima u skladu s uputama objavljenim na službenim mrežnim stranicama Državnog inspektorata dok se dokument iz Priloga II. ispunjava podacima u skladu s pravilima iz Priloga IV. ovoga Naputka.

Službene kontrole

Članak 5.

(1) Hrana za životinje neživotinjskog podrijetla prilikom unosa u Uniju na ulaznim točkama podliježe službenim kontrolama iz Odjeljka I. Poglavlja V. Uredbe (EU) br. 2017/625.

(2) Službene kontrole obavljaju se prema učestalosti određenoj na temelju analize rizika izrađenoj od strane Državnog inspektorata.

(3) Svaku pošiljku prilikom unosa u Uniju mora pratiti komercijalni dokument (račun, otpremnica, račun-otpremnica, tovarni list, dostavnica, ostali komercijalni dokument).

(4) Za pošiljke iz članka 3. stavka 2. ovoga Naputka dokumentacijske i identifikacijske provjere obavljaju granični veterinarski inspektori.

(5) Za pošiljke ostale hrane za životinje neživotinjskog podrijetla dokumentacijske i identifikacijske provjere obavljaju službenici Carinske uprave.

(6) Fizičke provjere obavljaju:

a) granični veterinarski inspektori na ulaznim točkama iz Priloga II. ovoga Naputka, ili

b) mjesno nadležni veterinarski inspektori Državnog inspektorata:

1. na ulaznim točkama iz Priloga I. ovoga Naputka; ili

2. u skladištima i prostorima subjekta u poslovanju s hranom za životinje neživotinjskog podrijetla;

(7) Rezultati provjere unose se u II. dio ZZUD-a odnosno u odgovarajuća polja dijela B dokumenta iz Priloga III. ovoga Naputka.

(8) Službenici Carinske uprave i granični veterinarski inspektori moraju čuvati dokumente iz članka 4. stavka 2. i stavka 3. ovoga Naputka u kojima su navedeni rezultati obavljenih provjera najmanje 3 godine.

Obveze subjekata u poslovanju s hranom za životinje neživotinjskog podrijetla

Članak 6.

(1) Hrana za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja koja se može unositi na područje Unije jedino pod uvjetom da proizvodni objekti u trećim zemljama podrijetla imaju registriranog zastupnika s poslovnim nastanom na području Unije je:

a) dodaci hrane za životinje kojima je odobreno stavljanje na tržište i upotrebu u Uniji, (odobreni na temelju Uredbe (EZ) br. 1831/2003)

b) premiksi

c) krmne smjese.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka registrirani zastupnik se ne zahtijeva kada se u Uniju unosi ostala hrana za životinje neživotinjskog podrijetla.

Članak 7.

(1) Hranu za životinje neživotinjskog podrijetla namijenjenu za stavljanje na tržište Republike Hrvatske dopušteno je unositi jedino u registrirane i/ili odobrene objekte u poslovanju s hranom za životinje, registrirane u skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8. 2. 2005.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 183/2005).

(2) Hrana za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) proizvedena je u objektima koji ispunjavaju uvjete propisane Uredbom (EZ) br. 183/2005;

b) subjekt u poslovanju s hranom za životinje (uvoznik) ima sjedište u Republici Hrvatskoj;

c) subjekt u poslovanju s hranom za životinje (uvoznik) je odobren ili registriran pri nadležnom tijelu i upisan u odgovarajući upisnik objekata u poslovanju s hranom za životinje koji vodi Ministarstvo poljoprivrede u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005.

Evidencije i naplata pristojbi

Članak 8.

Državni inspektorat i Ministarstvo financija, Carinska uprava vode redovite evidencije o obavljenim službenim kontrolama pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na ulaznim točkama.

Članak 9.

Pristojbe za obavljene službene kontrole pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz ovoga Naputka naplaćuju se od subjekta odgovornog za pošiljku u skladu s propisom iz područja koji regulira naplatu pristojbi i naknada za obavljene službene kontrole i druge službene aktivnosti.

Članak 10.

Prilozi I. – IV. tiskani su u dodatku ovoga Naputka i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja (»Narodne novine« br. 158/13).

Članak 12.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/22-01/44 Urbroj: 525-09/571-22-15 Zagreb, 23. ožujak 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Popis ulaznih točaka za:

1. Željeznički promet: Granični prijelaz (u daljnjem tekstu: GP) Tovarnik, GP Volinja, GP Drenovci, GP Slavonski Šamac, GP Erdut, GP Metković.

2. Pomorski promet: GP luka Zadar, GP luka Šibenik, GP luka Split, GP luka Dubrovnik, GP luka Raša – Bršica.

3. Cestovni promet: GP Tovarnik, GP Županja, GP Erdut, GP Ličko Petrovo Selo, GP Kamensko

PRILOG II.

Popis ulaznih točaka za:

1. Cestovni promet: GP Bajakovo, GP Karasovići, GP Nova Sela, GP Stara Gradiška.

2. Pomorski promet: GP luka Ploče, GP luka Rijeka.

3. Zračni promet: GP Zračna luka Zagreb.

PRILOG III.

PRILOG IV.

DETALJNA PRAVILA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA IZ PRILOGA III. OVOGA NAPUTKA

A. Podaci koji se odnose na dostavljenu pošiljku robe

1. Pošiljatelj/izvoznik

Upisati puno ime i adresu osobe ili tvrtke o kojoj je riječ.

2. Serijski broj

Unesite progresivni broj koji je obrascu dodijelilo nadležno tijelo.

3. Primatelj

Unesite puno ime i adresu osobe ili tvrtke kojoj se roba isporučuje.

4. Carinski obrazac

Unesite broj carinskog obrasca.

5. Popratni obrazac

Unesite poziv na obrazac koji prati pošiljku robe.

5.1. Označiti sa »X« u odgovarajuću rubriku. Označiti sa »X« u »1. […] Da« ako su uzeti uzorci za laboratorijsko ispitivanje kao što je navedeno u članku 6. Direktive 96/25/EZ.

6. Podnositelj deklaracije/predstavnik

Unesite puno ime i adresu osobe ili tvrtke o kojoj je riječ. Ako su davatelj izjave i izvoznik/pošiljatelj ista osoba, unesite »pošiljatelj« ili »izvoznik«.

7. Podrijetlo

Unesite naziv i adresu proizvođača ili mjesta podrijetla.

7.1. Unesite odobrenje ili broj registracije proizvođača, kada je to primjenjivo.

8. Opis robe

Označiti sa »X« odgovarajuću rubriku:

[ ] 8.1. – za dodatke/predsmjese

[ ] 8.2. – za sirovine

[ ] 8.3. – za kompletnu hranu za životinje

[ ] 8.4. – za proizvode koji se navode u Direktivi 82/471/EEZ

[ ] 8.5. – za hranu za životinje za posebne prehrambene namjene

[ ] 8.6. – za druge proizvode i naznačite:

9. CN šifra

Unesite CN šifru.

10. Broj paketa

Unesite količinu paketa ili, ako se radi o robi koja nije zapakirana, izraz »u rasutom stanju«.

11. Bruto težina (kg)

Unesite bruto težinu u kilogramima.

12. Neto težina (kg)

Unesite neto težinu u kilogramima.

B. Provedene provjere

13. Provjere koje se navode u članku 5. Direktive 95/53/EZ

13.1. Označiti sa »X«.

13.2. Označiti sa »X« u odgovarajuću rubriku.

14. Provjere koje se navode u članku 7. Direktive 95/53/EZ

14.1. Označiti sa »X« u odgovarajuću rubriku.

14.2. Označiti sa »X« u odgovarajuću rubriku. Označiti sa »X« u »1. […] Da«, ako su laboratorijski testovi napravljeni i njihovi rezultati raspoloživi. U tom slučaju pridružite jedan ovjereni primjerak rezultata laboratorijskih testova i navedite vrstu tražene analize pozivajući se na odgovarajuću Direktivu koja navodi metode analize Europske unije za potrebe službene kontrole hrane za životinje ili odredite vrstu analize.

14.3. Označiti sa »X« u odgovarajuću rubriku. Označiti sa »X« u »1. […] Da«, ako su uzeti uzorci za laboratorijsko ispitivanje a rezultati još nisu raspoloživi. U tom slučaju naznačite vrstu analize koja se traži pozivom na odgovarajuću Direktivu koja navodi metode analize Europske unije za potrebe službene kontrole hrane za životinje ili odredite vrstu analize.

C. Potvrđivanje

15. Puna identifikacija nadležnog tijela ili Carinske uprave na ulaznoj točki i službeni žig.

Unesite naziv ureda nadležnog tijela ili Carinske uprave na ulaznoj točki i službeni žig bojom koja se razlikuje od one u obrascu.

16. Ovlašteni službenik

Unesite datum, potpis ovlaštenog službenika i velikim slovima njegovo puno ime.

D. Dodatne primjedbe (*)

17. Rezervirano za nadležno tijelo odredišne države članice.

Ovaj dio obrasca stoji na raspolaganju nadležnom tijelu odredišne države članice za moguće primjedbe.

 

 

Copyright © Ante Borić