Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 38/2023 (5.4.2023.), Odluka o proglašenju spomenika prirode »Kanjoni Pljuskare«

Brodsko-posavska županija

669

Na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, br. 15/13 – pročišćeni tekst, 4/18, 5/20 i 7/21) uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (klasa: 612-07/21-19/01, urbroj: 517-10-2-1-23-9, od 8. veljače 2023. god.), Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 14. sjednici održanoj 20. ožujka 2023. godine donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE »KANJONI PLJUSKARE«

Članak 1.

»Kanjoni Pljuskare«, proglašavaju se zaštićenim područjem u kategoriji spomenika prirode – paleontološkog.

Članak 2.

Geolokalitet »Kanjoni Pljuskare«, uključuje vrh Vidovog brda (380 m n.m.) i prostor južno od navedenog vrha, te ima istaknuta 3 kanjona i 4 grebena. Ovaj geolokalitet predstavlja najznačajnije nalazište fosilnih ježinaca u sjevernoj Hrvatskoj iz nekadašnjeg Panonskog mora od prije 15 milijuna godina.

Članak 3.

Granica i položaj u prostoru Spomenika prirode, pobliže su opisani u Prilogu I., prikazani na topografskoj karti iz Priloga II., a utvrđeni geodetskom podlogom (GeoBrod d.o.o., Zagreb, 4. svibnja 2022. god.), iz Priloga III. ove Odluke.

Prilozi I., II. i III. sastavni su dio ove Odluke.

Članak 4.

Spomenikom prirode »Kanjoni Pljuskare« upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica.

Članak 5.

Na temelju ove Odluke Spomenik prirode – paleontološki »Kanjoni Pljuskare«, upisat će se u Upisnik zaštićenih područja kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 6.

Kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku, čuva se u Brodsko-posavskoj županiji. U digitalnom obliku obuhvat Spomenika prirode čuva se kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) i javno je dostupan putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode – Bioportal (http://www.bioportal.hr/gis), kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 7.

Ova Odluka i kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku se dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode, te Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar u Slavonskom Brodu, radi evidentiranja posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u kategoriji spomenika prirode u katastar i zemljišnu knjigu, u skladu sa člankom 127., stavcima 3. i 4. Zakona o zaštiti prirode.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«, bez Priloga III. ove Odluke.

Klasa:352-02/23-01/05

Urbroj: 2178-01/1-23-1

Slavonski Brod, 20. ožujka 2023.

Predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić, dipl. ing. građ., v. r.

PRILOG I.

OPIS GRANICE PALEONTOLOŠKOG SPOMENIKA PRIRODE »KANJONI PLJUSKARE«

Spomenik prirode »Kanjoni Pljuskare« nalazi se unutar gospodarske jedinice »Južni Dilj« i šumskih odsjeka: dio 20a, 20b, dio 20c, dio 20d, 20e i 20f (Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu »Južni Dilj« na području šumarije Slavonski Brod s važnošću od 2017. do 2026. godine), te katastarskih općina Glogovica i Brodski Zdenci, na području Općine Podcrkavlje.

Pobliže su granice utvrđena prema geodetskoj podlozi (GeoBrod d.o.o., 2022) i iscrtana pomoću referentnih točaka od 1 do 141. Granica započinje u referentnoj točki 1, od koje nastavlja u smjeru kazaljke na satu spajajući svaku točku pravocrtno, do svake sljedeće i završava ponovno u referentnoj točki 1.

Popis referentnih točaka s koordinatama nalazi se u sljedećoj Tablici.

Tablica: Koordinate referentnih točaka Spomenika prirode »Kanjoni Pljuskare« (ArcGIS, ArcMap Version 10.8.1 u koordinatnom sustavu kartografske projekcije HTRS96/TM)

 

Referentne točke

E

N

1

613336,94

5012031,84

2

613374,50

5012032,38

3

613491,05

5012004,04

4

613587,94

5012019,43

5

613629,18

5012039,88

6

613655,97

5012084,55

7

613690,63

5012066,59

8

613738,77

5012034,43

9

613798,69

5012021,65

10

613841,25

5011987,50

11

613929,12

5011945,11

12

613962,79

5011918,98

13

613989,42

5011887,11

14

614005,16

5011860,42

15

614035,71

5011820,58

16

614037,47

5011795,63

17

614030,95

5011763,77

18

614028,45

5011726,35

19

614024,19

5011695,25

20

614012,48

5011666,74

21

614004,77

5011655,73

22

613994,87

5011616,95

23

613955,90

5011573,14

24

613931,33

5011537,59

25

613921,20

5011520,64

26

613900,58

5011466,84

27

613896,18

5011445,26

28

613897,01

5011403,71

29

613884,19

5011391,77

30

613872,80

5011370,90

31

613858,21

5011353,15

32

613840,60

5011319,73

33

613832,75

5011265,48

34

613821,21

5011254,74

35

613810,34

5011257,49

36

613800,54

5011240,25

37

613809,16

5011216,17

38

613810,05

5011205,32

39

613806,43

5011203,87

40

613803,46

5011206,16

41

613798,92

5011219,79

42

613794,40

5011236,11

43

613791,00

5011253,10

44

613777,84

5011290,12

45

613767,88

5011306,66

46

613759,14

5011314,30

47

613760,15

5011325,71

48

613750,19

5011353,63

49

613741,36

5011363,34

50

613730,30

5011366,47

51

613722,38

5011364,22

52

613715,92

5011358,93

53

613713,08

5011349,82

54

613705,20

5011320,56

55

613694,97

5011311,56

56

613664,48

5011296,47

57

613637,40

5011277,00

58

613613,87

5011257,62

59

613592,28

5011223,17

60

613567,19

5011198,13

61

613555,66

5011197,47

62

613541,12

5011201,42

63

613516,52

5011209,06

64

613488,07

5011216,32

65

613465,57

5011222,29

66

613451,72

5011222,12

67

613445,27

5011217,21

68

613443,12

5011208,61

69

613443,72

5011201,21

70

613451,89

5011188,91

71

613465,48

5011169,22

72

613473,51

5011158,77

73

613487,20

5011147,58

74

613494,45

5011142,25

75

613507,13

5011136,28

76

613516,40

5011129,17

77

613521,21

5011120,91

78

613524,61

5011110,15

79

613524,01

5011102,58

80

613518,76

5011096,48

81

613506,16

5011087,33

82

613488,99

5011077,30

83

613473,00

5011069,26

84

613462,91

5011062,59

85

613453,34

5011054,12

86

613450,40

5011036,90

87

613453,13

5011022,78

88

613454,55

5011001,26

89

613451,22

5010987,10

90

613442,09

5010969,77

91

613433,58

5010956,68

92

613405,67

5010935,41

93

613398,88

5010933,84

94

613392,61

5010966,50

95

613310,38

5011056,97

96

613315,80

5011090,41

97

613295,73

5011132,63

98

613270,38

5011143,86

99

613217,88

5011203,01

100

613196,63

5011299,29

101

613144,81

5011357,14

102

613123,58

5011421,36

103

613027,88

5011495,87

104

612964,81

5011563,68

105

612952,57

5011703,72

106

612991,90

5011907,42

107

613114,83

5012042,05

108

613117,80

5012013,15

109

613118,86

5012002,84

110

613132,82

5011981,19

111

613163,58

5011966,40

112

613180,13

5011956,44

113

613221,63

5011901,95

114

613195,81

5011841,25

115

613167,02

5011773,57

116

613159,43

5011755,73

117

613169,22

5011735,11

118

613180,91

5011710,51

119

613189,50

5011692,44

120

613194,87

5011681,13

121

613200,83

5011668,58

122

613218,69

5011630,98

123

613244,10

5011643,94

124

613264,18

5011603,02

125

613234,19

5011598,36

126

613249,20

5011566,76

127

613315,13

5011593,97

128

613324,29

5011597,76

129

613309,10

5011677,28

130

613320,60

5011691,55

131

613330,17

5011703,40

132

613338,85

5011714,16

133

613371,30

5011754,38

134

613349,42

5011819,21

135

613335,87

5011859,34

136

613332,64

5011868,90

137

613320,27

5011905,57

138

613340,72

5011918,73

139

613345,17

5011921,59

140

613337,38

5011988,97

141

613336,27

5011998,54

 

 

 

PRILOG II.

GRANICA SPOMENIKA PRIRODE »KANJONI PLJUSKARE«

Legenda:

☐ granica spomenika prirode »Kanjoni Pljuskare«

Izvor podataka:

TK I :25000, Državna geodetska uprava

GEO BROD d.o.o., Geodetska podloga, 2022.

Mjerilo: 1:25000

 

 

 

Copyright © Ante Borić