Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 38/2023 (5.4.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

DRŽAVNI INSPEKTORAT

661

Na temelju članka 62. stavka 7. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 52/21) glavni državni inspektor donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRISTOJBAMA I NAKNADAMA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA I DRUGIH SLUŽBENIH AKTIVNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti (»Narodne novine«, br. 123/22) u članku 1. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: »(3) Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na inspekcijske nadzore veterinarske inspekcije vezane za postupanja iz područja dobrobiti životinja osim onih propisanih člankom 27. Zakona o službenim kontrolama i članka 21. Uredbe EU 2017/625 o službenim kontrolama, postupanja po RASFF/AAC/FF obavijestima i kontrolu izvršenja rješenja po pozitivnim nalazima propisanih Programa iz područja veterinarstva kao i Programa u sklopu Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti za tekuću godinu.«

Dosadašnji stavci 3.,4.,5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. iza riječi: »pojmovi« dodaju se riječi: »iz članka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22),«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 3. u zagradi broj: »19 €« zamjenjuje se brojem: »19,91€«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi:

»Visina pristojbi za službene kontrole u objektima poljoprivrednika«

Članak 20. mijenja se i glasi: » U objektima poljoprivrednika, obračun pristojbe u mjesecu nakon izvršene službene kontrole iznosi:

– za svaku izvršenu službenu kontrolu – 25,22 €.«.

Članak 5.

U članku 22. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Učestalost pregleda pošiljaka navedenih u stavku 2. ovog članka provodi se u skladu sa uputom Nadležnog tijela.«.

Članak 6.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedine poslove službenih kontrola propisanih odredbama ovoga Pravilnika mogu provoditi ovlašteni veterinari delegiranog tijela u skladu s Ugovorom o povjeravanju poslova sklopljenim s Nadležnim tijelom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka visina naknada za:

a) provođenje pregleda iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika iznosi 13,27 € po satu,

b) provođenje službenih kontrola iz članka 25. ovoga Pravilnika iznosi 25,22 € po satu,

c) provođenje službenih kontrola iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika istovjetna je visini pristojbe iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika,

d) provođenje poslova iz članka 22. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika istovjetna je visini pristojbe iz članka 22. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika,

e) troškove prijevoza automobilom od radnog mjesta osobe do objekta gdje se obavljaju poslovi iz stavka 2. točke a), b), c) i d) ovoga članka i natrag, iznosi 0,40 € po kilometru, a ostali putni troškovi u visini ostvarenih troškova,

(f) troškove dostave dijagnostičkog materijala do laboratorija u visini ostvarenih troškova

(3) Naknade propisane stavkom 2. ovoga članka delegirano tijelo naplaćuje od Nadležnog tijela:

a) u slučaju iz stavka 2. točke a) ovoga članka, na temelju podataka iz računalne aplikacije upisanih iz izvješća iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika,

b) u slučaju iz stavka 2. točke b), c) i d) ovoga članka, na temelju podataka iz računalne aplikacije upisanih iz zapisnika iz članka 35. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika uz dostavu preslike računa,

(4) Naknade za provedeno uzimanje seta obrisaka trupova i seta uzoraka kože vratova i cekuma na liniji klanja prema Planu praćenja hrane životinjskog podrijetla iznosi:

– konj/magarac/govedo (sve kategorije) – 11,95 € za set obrisaka po trupu (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza),

– svinja/ovca/koza (sve kategorije) – 9,29 € za set obrisaka po trupu (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza),

– perad (brojleri/ pure) – 23,23 € po uzorku (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza).

(5) Naknade za provedeno uzimanje uzoraka cekuma na liniji klanja prema Planu praćenja hrane životinjskog podrijetla iznose:

– govedo – 50,43 € po uzorku (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza),

– svinja – 39,82 € po uzorku (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza),

(6) Naknade za uzorkovanje (krvi, mlijeka, urina, mišićnog tkiva, masnog tkiva, organa, jaja, meda, ribe, hrane, vode …) prema Državnom planu monitoringa rezidua Republike Hrvatske iznose

– u odobrenim/registriranim – 5,97 € po uzorku (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza),

– na farmi – 11,28 € po uzorku (uključuje materijalne troškove),

– na uzgajalištu ribe – 11,28 € po uzorku (uključuje materijalne troškove).

(7) Naknada za uzorkovanje prema Planu praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša iznosi 16,60 € po setu uzoraka morske voda i školjkaša – meso školjke i međuljušturna tekućina (uključuje materijalne troškove).

(8) Naknada za troškove službene kontrole provedbe Nacionalnog programa kontrole salmoneloze u primarnoj peradarskoj proizvodnji (uzorkovanje kako je određeno programom) – 56,41 € po setu uzoraka (uključuje materijalne troškove).

(9) Naknada za troškove službene kontrole provedbe Nacionalnog programa kontrole salmoneloze u primarnoj peradarskoj proizvodnji (prijava sumnje – 112,81 € po setu uzoraka (uključuje materijalne troškove).

(10) Naknade propisane stavcima od 4. do 7. ovoga članka, delegirano tijelo naplaćuje od Nadležnog tijela na temelju podataka podnesenih u obrascima iz Priloga IX. ovoga Pravilnika koje ovjerava veterinarski inspektor u skladu s Uputom za ispostavu eRačuna za obavljene poslove službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranih tijela.

(11) Ukoliko službene kontrole iz stavaka 8. i 9. ovoga članka provodi delegirano tijelo, propisana naknada naplaćuje se od Nadležnog tijela na temelju podataka podnesenih u obrascu iz Priloga IX ovog Pravilnika koje ovjerava veterinarski inspektor u skladu s Uputom za ispostavu eRačuna za obavljene poslove službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranih tijela.

(12) Uzimanje uzoraka prema Planu praćenja kakvoće mora i školjkaša, a koju vrše ronioci, organiziraju i provode delegirana tijela prema mjesnoj nadležnosti, temeljem provedenog postupka javne nabave za usluge korištenja broda i ronioca.

(13) Nadzor nad provedbom iz stavka 12. ovog članka obavljaju nadležni inspektori Državnog inspektorata.«

Članak 7.

U članku 32. stavku 3. brojčana oznaka: »27.« zamjenjuju se oznakom: »30.«, a iza riječi: službena kontrola« dodaju se riječi: »i dostave uzoraka«.

U stavku 4. brojčana oznaka: »18.« zamjenjuju se oznakom: »22«.

Članak 8.

U članku 36. stavak 4. mijenja se i glasi: »Nadležno tijelo po ukazanoj potrebi, primjenjujući propisanu učestalost, provodi kontrolu procjene rizika svakog pojedinog objekta koju nakon službene kontrole unosi u sustav ukoliko je ona različita od prethodno upisane.«

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/1 Urbroj: 443-01-02-02-23-1 Zagreb, 27. ožujka 2023.

Glavni državni inspektor dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić