Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 38/2023 (5.4.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

658

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus Thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine« broj 63/22) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovaj Pravilnik usklađen je s Preporukom Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) 22-08 kojom se uspostavlja višegodišnji plan zaštite i upravljanja za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (u daljnjem tekstu: ICCAT Preporuka 22-08).«.

Članak 2.

U članku 4. točki 4. na kraju rečenice dodaje se: »(osim u slučaju dobrovoljnog ili kontrolnog prebacivanja)«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točka d) mijenja se i glasi:

»d) da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova,«.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Iznos naknade obračunava se temeljem ostvarenog ulova u plivaričarskoj ribolovnoj sezoni tekuće godine prema službenoj evidenciji Ministarstva i predstavlja umnožak jediničnog iznosa naknade i ostvarenog ulova u kilogramima. Vlasnik plovila dužan je uplatiti naknadu u Državni proračun najkasnije do 1. studenog tekuće godine. Jedinični iznos naknade je:

a) za 2023. godinu, 0,50 EUR/kg

b) za 2024. godinu, 0,75 EUR/kg

c) za 2025. godinu i nadalje, 1 EUR/kg.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u korist Državnog proračuna:

– primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

– broj računa primatelja/IBAN: HR1210010051863000160

– model: HR65

– poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11

– opis plaćanja: registarska oznaka broda – naknada za ribolov tune u 202_. godini.«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od članka 10. ovog Pravilnika, vlasnik plovila kojem je dodijeljen dio državne kvote putem Javnog natječaja dužan je naknadu ponuđenu u prijavi na natječaj uplatiti najkasnije 7 dana od dana potpisivanja ugovora za cjelokupnu kvotu koja mu je dodijeljena.

(2) U slučaju da se tijekom ribolovne sezone plovilom iz stavka 1. ovoga članka u okviru zajedničke ribolovne operacije ostvari veći ulov od kvote koja mu je dodijeljena na Javnom natječaju, vlasnik plovila dužan je uplatiti naknadu za tu dodatnu količinu pri čemu se primjenjuje odredba iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika vezano uz način izračuna naknade i rok za uplatu.«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 2. riječi: »15 dana« zamjenjuju se riječima: »5 radnih dana«.

Članak 7.

U članku 24. iza stavka 9. dodaju se stavci 10., 11., 12. i 13. koji glase:

»(10) Puštanje ribe iz transportnog kaveza prema nalogu iz stavka 5. ovoga članka mora biti u prisustvu regionalnog promatrača i snimano podvodnom video kamerom. Snimanje podvodnom video kamerom osigurava donor operater.

(11) Donor operater odgovoran je za preživljavanje ribe do njezinog puštanja.

(12) Svako puštanje ribe iz plivarice tunolovke ili transportnog kaveza provodi se odmah po zaprimanju naloga iz stavka 5. ovoga članka.

(13) Donor operater u roku od 48 sati od puštanja ribe ispunjava i dostavlja Ministarstvu putem elektroničke pošte na adrese [email protected] i [email protected] Izvješće o puštanju ribe iz Priloga 16. ovog Pravilnika.«.

Članak 8.

U članku 25. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako dobrovoljno prebacivanje nije provedeno ili nakon istog ili više njih i dalje nije moguće odrediti broj prebačenih tuna, ribarska inspekcija će narediti blokiranje i plombiranje kaveza u skladu s postupkom plombiranja transportnog kaveza iz Priloga 17. ovog Pravilnika i narediti provođenje kontrolnog prebacivanja. Kontrolna prebacivanja će se provoditi dok ne bude moguće odrediti broj prebačenih tuna.«.

Članak 9.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se zaključkom istrage, pokrenute zbog razlike veće od 10 % između utvrđenog broja jedinki stavljenih u uzgojne kaveze prema izvješću o rezultatima stavljanja u kaveze izrađenom sukladno propisu kojim se regulira označavanje uzgojnih instalacija, praćenje radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajne tune, i broja jedinki koje su prijavljene u ITD-u i eBCD-u kao ulovljene i/ili prebačene, utvrdi izgubljena plavoperajna tuna, ta će se količina odbiti od ulovne kvote. Masa izgubljene tune utvrdit će se korištenjem prosječne pojedinačne mase utvrđene pri stavljanju tuna u uzgojne kaveze te broja izgubljenih jedinki utvrđenog analizom videosnimki prebacivanja tijekom istrage.«.

Članak 10.

U cijelom tekstu Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine« broj 63/22) riječi: »ICCAT Preporuka 21-08« zamjenjuju se riječima: »ICCAT Preporuka 22-08« u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Prilozi 9. i 11. ovog Pravilnika zamjenjuju se novim prilozima 9. i 11. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Iza Priloga 15. dodaju se prilozi 16. i 17. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/31

Urbroj: 525-12/718-23-17

Zagreb, 3. travnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 9.

ICCAT deklaracija o prebacivanju

(1) Ispuniti u slučaju prebacivanja između dva različita uzgajališta.

(2) Ispuniti ako se ulov prebacuje u više od jednog transportnog kaveza.

(3) Ispuniti u slučaju da je za jedan transportni kavez više odredišnih uzgajališta.

(4) Broj jedinki i masa procijenjena od strane donor operatera za prebacivanje koje se smatra valjanim. U slučaju da se operacija mora ponoviti, naznačiti kao N/A u odgovarajućem retku (npr. u slučaju da snimke prvog prebacivanja i dobrovoljnog prebacivanja nisu kvalitetne: Prvo prebacivanje: N/A, dobrovoljno prebacivanje: N/A, kontrolno prebacivanje: 1030 komada, 123.600 kg).

(5) Broj uginulih jedinki i procijenjena masa.

(6) Ispunjava ICCAT-ov regionalni promatrač u slučaju da se transportni kavez plombira u skladu s paragrafom 128. i Prilogom 14. (o.p. Preporuke 22-08, odnosno odgovarajućim paragrafima budućih preporuka)

(7) Ispunjava donor operater za svako pojedino prebacivanje između plovila za tegalj koji se odvijaju nakon prvog prebacivanja.

PRILOG 11.

Bilježenje uginule i/ili izgubljene plavoperajne tune tijekom transporta

1. Broj tuna koje uginu tijekom bilo koje operacije prijavljuje donor operater u slučaju operacija transfera i daljnjih transfera te se iste oduzimaju od ulovne kvote.

2. Za potrebe ovog Pravilnika, izgubljena riba odnosi se na nestale jedinke plavoperajne tune za koje je tijekom istrage ribarske inspekcije utvrđeno da nedostaju, a koje nisu prijavljene kao uginule.

Postupanje s tunom koja ugine tijekom ulova i prvog prebacivanja

3. Plavoperajna tuna koja ugine tijekom ulova i prvog prebacivanja iz plivarice bilježi se u očevidnik plovila, ITD i eBCD.

4. eBCD se ispunjava u odjeljku 2. (Ukupni ulov), odjeljku 3. (Živa riba) i odjeljku 4. (Prebacivanje – uključujući »mrtvu« ribu).

5. Odjeljak 2. uključuje sve ulovljene jedinke. Ukupne količine prijavljene u odjeljku 3. (Živa riba) i odjeljku 4. (Prebacivanje – uključujući »mrtvu« ribu) eBCD-a (uključujući mrtve jedinke) jednake su količinama prijavljenim u odjeljku 2. nakon odbitka svih zabilježenih mortaliteta između ulova i završetka prebacivanja.

6. eBCD treba pratiti odgovarajući ITD.

7. Podjela eBCD-a s odjeljkom 8. (Informacije o trgovini) se ispunjava i daje pomoćnom plovilu koje će uginulu plavoperajnu tunu prevesti na obalu (ili zadržati na ulovnom plovilu ako se iskrcava izravno na obalu). Ova mrtva riba i podijeljeni eBCD moraju biti popraćeni kopijom ITD-a.

8. S obzirom na eBCD, mrtva riba se pripisuje ulovnom plovilu koje je ribu ulovilo, ili u slučaju Zajedničke ribolovne radnje, plovilima koja u njoj sudjeluju.

Postupanje s tunom koja ugine i/ili se izgubi tijekom daljnjih prebacivanja i transporta

9. Plovila za tegalj izvješćuju, koristeći obrazac iz Priloga 10. ovog Pravilnika, sve uginule plavoperajne tune tijekom teglja. Zapovjednik će popuniti pojedinačna polja svaki put kad se dogodi uginuće ili gubitak ribe.

10. U slučaju daljnjih prebacivanja, zapovjednik plovila s kojeg se prebacuje riba mora predati original obrasca izvješća zapovjedniku plovila koje prima ribu, zadržavajući kopiju na plovilu za vrijeme trajanja ribolovne sezone.

11. Po dolasku transportnog kaveza na odredišno uzgajalište tuna, zapovjednik plovila za tegalj isporučuje sva izvješća o uginulim tunama ribarskoj inspekciji na uzgajalištu.

12. Za potrebe odbijanja od kvote, masa ribe koja ugine ili se izgubi tijekom transporta procjenjuje se kako slijedi:

a) za mrtvu ribu

i. u slučaju iskrcaja primjenjuje se izvagana masa pri iskrcaju;

ii. u slučaju odbačaja, prosječna pojedinačna masa utvrđena u vrijeme stavljanja u uzgojne kaveze primjenjuje se na broj odbačenih jedinki;

b) za ribu koja se smatra izgubljenom primjenjuje se prosječna pojedinačna masa utvrđena u vrijeme stavljanja u uzgojne kaveze u odnosu na broj riba za koje se smatra da su izgubljene, a što se utvrđuje analizom videosnimki prebacivanja tijekom istrage pokrenute zbog razlike veće od 10 % između utvrđenog broja jedinki stavljenih u uzgojne kaveze i broja jedinki koje su prijavljene u ITD-u i eBCD-u kao ulovljene i/ili prebačene.

PRILOG 16.

(1) Potpis donora operatera odnosno zapovjednika ulovnog plovila ili tegljača kome je izdan nalog za puštanje ribe

PRILOG 17.

POSTUPAK PLOMBIRANJA TRANSPORTNOG KAVEZA

Opis postupka:

Donor operater odgovoran je za stavljanje plombi (plombiranje) na transportne kaveze. U tu svrhu minimalno tri plombe na svaka vrata transportnog kaveza postavljaju se na način da sprječavaju otvaranje vrata bez oštećenja plombe.

Donor operater dužan je snimati podvodnom video kamerom operaciju plombiranja na način koji omogućuje identifikaciju plombi i provjeru pravilnog postavljanja plombi.

Svaki videozapis mora minimalno udovoljiti sljedećem:

– na početku i/ili kraju svakog videozapisa prikazuje se broj autorizacije za prebacivanje.

– tijekom čitavog trajanja videozapisa na zaslonu se moraju vidjeti vrijeme i datum.

– videozapis mora biti bez ikakvih prekida i rezova i njime mora biti obuhvaćena cijela radnja prebacivanja.

Videozapis naknadnog kontrolnog prebacivanja mora uključivati postupak skidanja plombi koji omogućava identifikaciju plombi koje se skidaju i provjeru zlouporabe plombi.

 

 

 

Copyright © Ante Borić