NN 38/2023 (5.4.2023.), Odluka o dopuni Odluke o popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

659

Na temelju članka 12. stavka 10. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 115/18 i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O POPISU IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

I.

U Odluci o popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja (»Narodne novine« broj 43/21) u točki II. podtočki 7., iza riječi: »7.2.1. Kokoš hrvatica« dodaju se riječi: »7.2.2. Posavska kukmasta kokoš«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 320-08/21-01/04

Urbroj: 525-13/869-23-4

Zagreb, 23. ožujka 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić