Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 38/2023 (5.4.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

655

Na temelju članka 33. stavka 12., članka 34. stavka 15. i članka 36. stavka 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17 i 18/23), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (»Narodne novine«, broj 92/17) u članku 4. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) potvrdu Financijske agencije da ima evidentiranu i neizvršenu osnovu za plaćanje s naznakom datuma utvrđenja nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje – zahtjev za prisilnu naplatu, za svakog radnika kojemu nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće i/ili naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca i da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koje se odnose na neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, a koje je poslodavac temeljem zahtjeva za prisilnu naplatu dostavio u Financijsku agenciju.«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. točki 4. i stavku 2. točki 5. riječ: »pečat« i zarez iza riječi brišu se.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (»Narodne novine«, broj 92/17) riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 4.

Obrazac ZPN-01, Obrazac ZMP-01 s prilozima »Specifikacija i raspored minimalne plaće« i »Specifikacija i raspored razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće/naknade plaće« te Obrazac NZP-01 s prilogom »Specifikacija iznosa dijela plaće odnosno naknade plaće koji je isplaćen sukladno članku 34. Zakona o osiguranju radničkih tražbina« koji su sastavni dio Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (»Narodne novine«, broj 92/17) zamjenjuju se novim Obrascem ZPN-01, Obrascem ZMP-01 s prilozima »Specifikacija i raspored minimalne plaće« i »Specifikacija i raspored razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće/naknade plaće« te Obrascem NZP-01 s prilogom »Specifikacija iznosa dijela plaće odnosno naknade plaće koji je isplaćen sukladno članku 34. Zakona o osiguranju radničkih tražbina« koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (»Narodne novine«, broj 92/17).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/29 Urbroj: 524-04-01-02/1-23-1 Zagreb, 17. ožujka 2023.

Ministar Marin Piletić, v. r.

OBRAZAC ZPN-01

OBRAZAC ZMP-01

PRILOG ZAHTJEVU ZA ISPLATU PLAĆE/NAKNADE PLAĆE U VISINI MINIMALNE PLAĆE

PRILOG ZAHTJEVU ZA ISPLATU PLAĆE/NAKNADE PLAĆE U VISINI MINIMALNE PLAĆE

OBRAZAC NZP-01

 

 

 

Copyright © Ante Borić