Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 38/2023 (5.4.2023.), Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv, postupku pregovaranja, načinu i uvjetima sklapanja ugovora o pružanju socijalnih usluga u mreži socijalnih usluga

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

654

Na temelju članka 243. stavak 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22 i 119/22), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj obrasca za podnošenje prijave na javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje socijalnih usluga (u daljnjem tekstu: Javni poziv) sukladno iskazanim potrebama u mreži socijalnih usluga, postupak pregovaranja, te način i uvjeti sklapanja ugovora o pružanju socijalnih usluga u mreži socijalnih usluga.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. ugovor – ugovor o pružanju socijalnih usluga u mreži koji se sklapa sukladno članku 244. Zakona o socijalnoj skrbi

2. mreža – mreža socijalnih usluga kojom se određuje potreban broj i vrsta socijalnih usluga za područje Republike Hrvatske koju donosi ministar i koja je javno dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

3. pružatelji socijalnih usluga – pravne i fizičke osobe koje imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

Javni poziv za podnošenje ponuda

Članak 3.

(1) Ministarstvo po potrebi raspisuje Javni poziv sukladno iskazanim potrebama u mreži.

(2) Ponudu iz stavka 1. ovoga članka mogu podnijeti svi pružatelji socijalnih usluga.

(3) Ponudu iz stavka 1. ovoga članka čini prijava na Javni poziv popunjavanjem Obrasca za prijavu iz članka 5. ovoga Pravilnika te dokumentacija propisana ovim Pravilnikom.

(4) Nepotpune ponude odnosno ponude koje nisu izrađene sukladno uvjetima određenima ovim Pravilnikom neće se razmatrati.

(5) Ponudu mogu podnijeti i pružatelji socijalnih usluga s kojima Ministarstvo ima sklopljene ugovore o pružanju socijalnih usluga u mreži za one usluge koje ne pružaju u mreži.

Objavljivanje javnog poziva

Članak 4.

(1) Ministarstvo objavljuje Javni poziv na svojoj mrežnoj stranici, ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.

(2) Ministarstvo može objaviti i otvoreni Javni poziv te u tom slučaju ga može izmijeniti i dopuniti, a izmjene i dopune objavit će na svojoj mrežnoj stranici.

(3) Javnim pozivom propisat će se kriteriji za odabir pružatelja socijalnih usluga.

(4) Javnim pozivom se može odrediti da se prijava i dokumentacija dostavlja i u elektronskom obliku na e-poštu navedenu u Javnom pozivu.

Sadržaj obrasca za prijavu

Članak 5.

(1) Obrazac za prijavu na Javni poziv obvezno sadrži sljedeće podatke:

– naziv pružatelja socijalne usluge

– OIB pružatelja socijalne usluge

– adresa sjedišta

– županija

– ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

– kontakt broj telefona

– adresa e-pošte

– mjesto pružanja socijalne usluge (adresa pružanja socijalne usluge, jedinica lokalne odnosno područne samouprave)

– informacija o vrsti socijalne usluge u mreži za pružatelje usluga u mreži

– vrsta socijalne usluge s kojom se pružatelj socijalne usluge prijavljuje na javni poziv

– prijedlog kapaciteta/limita socijalne usluge s kojom pružatelj socijalne usluge želi ući u mrežu

– prijedlog cijene pojedine usluge unutar intervala cijena socijalnih usluga

– potpis i pečat osobe ovlaštene za zastupanje.

(2) Obrazac može sadržavati i druge podatke koji će se navesti u Javnom pozivu.

(3) Obrazac koji je potrebno popuniti i dostaviti uz prijavu na Javni poziv objavljuje se kao sastavni dio Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva.

Dokumentacija uz prijavu na javni poziv

Članak 6.

(1) Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

(2) Organizacijska jedinica Ministarstva za ugovaranje socijalnih usluga (u daljnjem tekstu: nadležna organizacijska jedinica) će po službenoj dužnosti izvršiti uvid i u Registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi radi provjere činjenice upisa u Registar.

Provedba javnog poziva, administrativna provjera i odabir ponuditelja

Članak 7.

(1) Javni poziv provodi nadležna organizacijska jedinica.

(2) Prijava s propisanom dokumentacijom podnosi se nadležnoj organizacijskoj jedinici u skladu s objavljenim Javnim pozivom kojim se uređuje i rok prijave.

(3) Administrativnu provjeru prijave dostavljene na Javni poziv obavlja nadležna organizacijska jedinica.

(4) U provedbi administrativne provjere iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se je li prijava potpuna, pravodobno podnesena i u skladu s uvjetima Javnog poziva te odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Prijava koja je podnesena izvan roka neće se uputiti u daljnji postupak.

(6) Nadležna organizacijska jedinica nakon provedene administrativne provjere sastavlja zapisnik.

(7) Nakon provedene administrativne provjere, nadležna organizacijska jedinica provodi postupak pregovaranja s pružateljima usluga koji su zadovoljili administrativnu provjeru.

(8) Nakon provedenog postupka pregovaranja iz stavka 7. ovoga članka nadležna organizacijska jedinica obavlja odabir ponuditelja, o čemu sastavlja zapisnik sa svakim odabranim pružateljem usluge.

(9) Nadležna organizacijska jedinica će Pružatelju usluge koji nije dostavio potpunu prijavu, nije dostavio prijavu u roku ili nije odabran u postupku pregovaranja, dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem.

Postupak pregovaranja

Članak 8.

U postupku pregovaranja s pružateljima usluga nadležna organizacijska jedinica pregovara o vrsti, količini i cijeni usluge, a postupak pregovaranja završava sklapanjem ugovora između Ministarstva i odabranog pružatelja usluga.

Način i uvjeti sklapanja ugovora

Članak 9.

(1) Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u pisanom obliku.

(2) Izmjene i dopune po ugovoru sklapaju se u pisanom obliku.

Sadržaj ugovora

Članak 10.

Ugovorom se određuju:

– vrsta i količina socijalne usluge

– korisnička skupina kojoj se socijalna usluga pruža

– vremensko razdoblje pružanja socijalne usluge

– cijena ugovorene socijalne usluge

– rokovi ispostavljanja računa te rokovi plaćanja računa za izvršene socijalne usluge

– obveza dostave financijskih izvješća o utrošku doznačenih sredstava

– uvjeti pod kojima dolazi do raskida ugovora

– druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Završna odredba

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/23-03/01 Urbroj: 524-09-02-01-02/1-23-3 Zagreb, 6. ožujka 2023.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić