Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 36/2023 (29.3.2023.), Nacionalni kriteriji za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske

618

Na temelju članka 94. stavka 2. podstavka 4. i članka 119. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 119/22.), Zbor veleučilišta, na svojoj 4. sjednici održanoj 15. ožujka 2023. donosi

NACIONALNE KRITERIJE

ZA IZBOR NA NASTAVNO RADNO MJESTO NA VELEUČILIŠTU

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Nacionalnim kriterijima za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (dalje: Nacionalni veleučilišni kriteriji) propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku izbora na nastavna radna mjesta: predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika.

(2) Nacionalnim veleučilišnim kriterijima propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku:

– izbora nastavnika na slobodno radno mjesto,

– reizbora nastavnika na radno mjesto,

– izbora nastavnika na više radno mjesto,

– izbora naslovnog nastavnika i

– reizbora naslovnog nastavnika.

(3) Uvjeti koje pristupnik u postupku izbora na nastavna radna mjesta, u postupku izbora naslovnog nastavnika ili u postupku reizbora mora ispuniti utvrđuju se kao opći i posebni uvjeti.

(4) Opći uvjeti utvrđuju se kao obvezni uvjeti koje pristupnik nužno mora zadovoljiti da bi mogao biti izabran ili reizabran na odgovarajuće nastavno radno mjesto odnosno u naslovnog nastavnika. Opći uvjeti odnose se na kriterije za vrednovanje nastavnog i znanstveno-stručnog odnosno umjetničkog rada, pri čemu pojedini mogu biti specifični za određena područja/polja znanosti i umjetnosti. Opći uvjeti utvrđuju se kao uvjeti koji se primjenjuju kod prvog izbora na odgovarajuće nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te kod ponovnog izbora (reizbora) na nastavno radno mjesto odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika.

(5) Posebni uvjeti odnose se na kriterije za vrednovanje nastavnog, znanstveno-stručnog odnosno umjetničkog te institucijskog rada (uključenost u djelovanje veleučilišta i drugih institucija u sustavu visokog obrazovanja), pri čemu pojedini uvjeti mogu biti specifični za određena područja/polja znanosti i umjetnosti. Posebni uvjeti utvrđuju se kao uvjeti koji se primjenjuju kod prvog izbora u odgovarajuće nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te kod ponovnog izbora (reizbora) na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika.

(6) Dokazi ispunjenja svih općih i posebnih uvjeta propisanih ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima mogu se prihvatiti u postupku izbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno reizbora u odgovarajućeg naslovnog nastavnika isključivo ukoliko nisu već iskorišteni kao dokazi kod prethodno provedenih izbora na nastavno radno mjesto, odnosno izbora u naslovnog nastavnika ili kod reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno reizbora u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Iznimno, dokazi o završenom formalnom obrazovanju za kvalifikacije magistar znanosti i doktor znanosti mogu se koristiti i u ponovnom postupku izbora ili reizbora.

(7) Dokazi koji su iskorišteni za ispunjenje jednog od uvjeta ne mogu se ponovno koristiti za ispunjenje drugog uvjeta unutar istog postupka izbora na nastavno radno mjesto, odnosno izbora u odgovarajućeg naslovnog nastavnika ili kod reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno reizbora u odgovarajućeg naslovnog nastavnika.

(8) Prethodno izborno razdoblje u okviru ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija je razdoblje od odluke o pokretanju postupka izbora/reizbora na radno mjesto ili naslovnog nastavnika do pokretanja postupka izbora u više zvanje/reizbora nastavnika ili naslovnog nastavnika.

(9) Veleučilište može svojim općim aktom propisati i dodatne kriterije za izbor i reizbor na nastavno radno mjesto odnosno za izbor u odgovarajućeg naslovnog nastavnika.

Reizbor, višestruki izbor, mirovanje rokova izbora

Članak 2.

(1) Postupak reizbora na isto nastavno radno mjesto može se ponoviti neograničeni broj puta.

(2) Postupci izbora na znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna radna mjesta odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, koji se provode sukladno Nacionalnim sveučilišnim, znanstvenim i umjetničkim kriterijima nisu, u smislu rokova ili korištenja dokaza, povezani s postupcima izbora na nastavna radna mjesta i izbora u naslovnog nastavnika, koji su opisani ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima. Pristupnik može istovremeno imati valjani izbor na znanstveno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno radno mjesto ili u odgovarajućeg naslovnog nastavnika sukladno Nacionalnim sveučilišnim, znanstvenim i umjetničkim kriterijima i na nastavno radno mjesto, odnosno u naslovnog nastavnika sukladno Nacionalnim veleučilišnim kriterijima.

(3) Pristupnik može istovremeno imati valjani izbor na više nastavnih radnih mjesta ili u više naslovnih nastavnika sukladno Nacionalnim veleučilišnim kriterijima, ako izbori nisu u istom području i polju znanosti odnosno umjetnosti i ako pristupnik zadovoljava sve Nacionalnim veleučilišnim kriterijima propisne uvjete za svako od radnih mjesta ili naslovnih nastavnika.

(4) Pristupnik može imati izbor na nastavno radno mjesto u istom području i polju kod više različitih poslodavaca ako se radi o nepunom radnom vremenu. Za svaki takav izbor pristupnik je dužan zadovoljiti sve propisane kriterije, pri čemu se ispunjenost Nacionalnih veleučilišnih kriterija od strane nadležnog Matičnog povjerenstva utvrđuje samo jednom, dok svaki poslodavac utvrđuje zadovoljava li pristupnik i dodatne kriterije sukladno članku 39. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno članku 1. stavku 10. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija.

(5) Kod provedbe postupka izbora na radno mjesto ili u naslovnog nastavnika u dodatnom području i polju znanosti odnosno umjetnosti, ukoliko pristupnik već jest naslovni nastavnik predavač ili viši predavač, odnosno ukoliko je izabran na nastavno radno mjesto predavača ili višeg predavača u osnovnom području i polju, ukoliko je protekao propisani zakonski rok za izbor u višeg naslovnog nastavnika, odnosno na više radno mjesto u osnovnom području i polju te ukoliko pristupnik zadovoljava sve uvjete propisane za izbor na dodatno (više) radno mjesto radno mjesto ili za višeg naslovnog nastavnika u dodatnom području i polju, takav pristupnik ne mora u dodatnom području i polju krenuti od naslovnog nastavnika predavača odnosno od radnog mjesta predavača. U dodatnom području i polju takav pristupnik može biti izabran na radno mjesto ili u odgovarajućeg naslovnog nastavnika najviše na razini na koju bi imao pravo i u osnovnom području i polju.

(6) Pristupnici koji imaju izbor na radno mjesto profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru, odnosno odgovarajući naslovni izbor, prilikom izbora u dodatno područje i polje kreću od radnog mjesta predavača ili naslovnog nastavnika predavača, pri čemu je takav postupak moguće pokrenuti u bilo kojem trenutku u kojem pristupnik zadovolji sve uvjete za izbor u dodatno područje i polje.

(7) Sukladno članku 48. Zakona, rokovi za izbore na nastavna radna mjesta, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika propisani ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima mogu mirovati u vrijeme rodiljinog i/ili roditeljskog dopusta, bolovanja duljeg od tri mjeseca, obavljanja rukovodeće dužnosti na visokom učilištu ili u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnost, odnosno javne dužnosti te drugih opravdanih razloga predviđenih zakonom, kolektivnim ugovorom ako se radi o javnom visokom učilištu ili općim aktom visokog učilišta. Dokazi nastali u vrijeme mirovanja ne mogu se koristiti kao dokazi nastali u prethodnom izbornom razdoblju, ali se mogu koristiti za ispunjenje onih izbornih uvjeta koji se ne odnose samo na prethodno izborno razdoblje.

(8) Osobe izabrane na nastavno radno mjesto koje za vrijeme trajanja izbora prestanu raditi na tom radnom mjestu ostaju naslovni nastavnici do trenutka isteka roka propisanog odlukom o izboru na nastavno radno mjesto.

(9) Veleučilište može potvrditi izbor na nastavno radno mjesto, koji je provelo drugo veleučilište u okviru izbora na nastavno radno mjesto ili u naslovnog nastavnika, pri čemu time potvrđuje i rokove trajanja izbora koje su propisane odlukom o izboru na nastavno radno mjesto ili u naslovnog nastavnika. Veleučilište je dužno prije donošenja odluke o potvrdi iz ovog stavka provjeriti zadovoljava li pristupnik i dodatne kriterije iz članka 39. Zakona, odnosno iz stavka članka 1. stavka 10. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija.

(10) Pristupnik koji ne ispunjava uvjete za reizbor na nastavno radno mjesto ili u naslovnog nastavnika gubi naslov nastavnika, odnosno prestaje mu radni odnos sukladno članku 42. Zakona. Prilikom ponovnog pokretanja izbora na nastavno radno mjesto odnosno u naslovnog nastavnika takav pristupnik ne može koristiti dokaze već iskorištene u proteklim izborima i reizborima na nastavna radna mjesta, u naslovne nastavnike ili u nastavna zvanja u koja su se izbori provodili prije stupanja na snagu Zakona. Iznimno, dokazi o završenom formalnom obrazovanju za kvalifikacije magistar znanosti i doktor znanosti mogu se koristiti i u ponovnom postupku izbora ili reizbora, kao i norma sati održane nastave.

Dokazi – Radovi, norma sati, kvalifikacije

Članak 3.

(1) Kod izbora na pojedino nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika vrednuju se isključivo cjeloviti znanstveni, stručni i umjetnički radovi ukoliko je doprinos pristupnika relevantan za područje i polje znanosti u kojem se provodi izbor i ukoliko već prethodno nisu iskorišteni u nekom postupku izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Kod izbora na pojedino nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika ne vrednuju se sažeci, nacrti i dijelovi znanstvenih, stručnih i umjetničkih radova.

(2) Kod izbora na pojedino nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika vrednuju se isključivo znanstveni, stručni i umjetnički projekti i patenti ukoliko je relevantni doprinos pristupnika u njihovoj realizaciji bio u području i polju znanosti u kojem se provodi izbor i ukoliko već prethodno nisu iskorišteni u nekom postupku izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika.

(3) U postupcima izbora i reizbora na nastavna radna mjesta, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, vrednuju se objavljeni radovi te najviše jedan rad koji još nije objavljen na temelju potvrde uredništva o prihvaćenosti za objavljivanje. U slučaju da se datum objave i datum prihvaćanja rada ne podudaraju, pristupnik može u postupku izbora izabrati datum koji je za njega povoljniji.

(4) Sati nastave navedeni u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima odnose se na norma sate rada u nastavi. Pri tome se, u okviru ovih kriterija, za jedan nastavni sat (45 minuta) proveden u izvođenju neposredne nastave predavanja sa studentima računaju kao dva (2) norma sata, a za svaki nastavni sat (45 minuta) proveden u izvođenju neposredne nastave vježbi/seminara sa studentima računa kao jedan (1) norma sat.

(5) Objavljeni znanstveni ili stručni rad koji je pristupnik ujedno i predstavio na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima računa se kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada i dodatno kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na predstavljanje rada na skupovima.

(6) Osobe koje su završile svoje obrazovanje u inozemstvu, u okviru dokumentacije u postupku izbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, dostavljaju i mišljenje Agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji.

Dokazi – Projekt

Članak 4.

(1) Projekt u postupcima izbora i reizbora opisan u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima treba biti izveden odnosno završen do odluke o pokretanju postupka izbora/reizbora na nastavno radno mjesto ili naslovnog nastavnika.

(2) Za dokazivanje projekta potrebno je dostaviti potvrdu koju izdaje nositelj projekta, koja sadrži sljedeće podatke: vrijeme trajanja projekta, ime voditelja projekta, recenziju (ako postoji), podatke o sudjelovanju pristupnika u projektu, njegov osobni doprinos te ciljeve i ocjenu projekta (ako postoji).

(3) Kako bi se mogao priznati kao dokaz u postupcima izbora na nastavna radna mjesta odnosno u naslovnog nastavnika, doprinos pristupnika u projektu mora biti relevantan za područje i polje izbora, ali čitav projekt ne mora biti izveden u tom području i polju.

(4) Obrazac potvrde o završenom projektu čini prilog ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija.

Znanstveni rad najviše razine, znanstvene knjige i udžbenici, projekti

Članak 5.

(1) Znanstveni i umjetnički radovi te projekti definiraju se na različit način za pojedina znanstvena i umjetnička područja i polja, kako je propisano Odlukom o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata koju donosi Zbor veleučilišta.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka definiraju se i kriteriji vrednovanja znanstvenih i drugih knjiga i udžbenika te kategoriziranih nastavnih materijala koji su prihvatljivi kao dokazi za izbor, a koji se mogu razlikovati po području i polju znanosti odnosno umjetnosti.

(3) Prilikom donošenja Odluke iz stavka 1. ovog članka, Zbor veleučilišta uzet će u obzir važeće pravilnike i odluke koje reguliraju uvjete izbora i napredovanja u znanosti i umjetnosti, a koje donose druga relevantna tijela u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.

Predavač – Izbor

Članak 6.

Na nastavno radno mjesto predavača odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika može biti izabrana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski ili stručni diplomski studij u odgovarajućem području i polju, ispunjava sve opće uvjete i tri (3) posebna uvjeta propisana ovim člankom, ako se prvi put izabire na nastavno radno mjesto predavača, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Ako osoba nema kvalifikaciju iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njezinu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće njegov izbor.

Opći uvjeti:

– da je računajući razdoblje od pet (5) godina prije pokretanja izbora izvodila na suradničkom ili znanstveno-nastavnom radnom mjestu ili odgovarajućem naslovnom izboru nastavu u sustavu visokog obrazovanja i to najmanje šezdeset (60) norma sati

– da ima ažuriran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištima

– te da ima:

•     dva (2) objavljena stručna ili znanstvena ili umjetnička rada s doprinosom pristupnika u području i polju relevantnom za izbor, u časopisu ili zborniku radova s recenzijom, ili

•     jedan (1) stručni, znanstveni, odnosno umjetnički rad s doprinosom pristupnika u području i polju relevantnom za izbor, objavljen u časopisu ili zborniku radova s recenzijom i jedan (1) izvedeni ili nagrađeni stručni, znanstveni ili umjetnički projekt s relevantnim doprinosom pristupnika u području i polju relevantnom za izbor, ili

•     priznati patent primijenjen u praksi u području i polju relevantnom za izbor, ili

•     u slučaju izbora u polju filologije: dva (2) prijevoda stručnih ili znanstvenih tekstova, odnosno književnih tekstova odnosno jedan (1) stručni ili znanstveni rad, u časopisu ili zborniku radova s recenzijom i jedan (1) prijevod, ili

•     u slučaju izbora u polju kineziologije, da je aktivno sudjelovala u organizaciji i/ili vođenju studentske/ih ekipe/a na sportskom natjecanju visokih učilišta odnosno na studentskom sportskom natjecanju

Posebni uvjeti:

6.1. da je u prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala u izvedbi najmanje jednog (1) stručnog, znanstvenog ili umjetničkog projekta s doprinosom pristupnika u području i polju relevantnom za izbor

6.2. da je prethodnom izbornom razdoblju stekla priznati patent u području i polju relevantnom za izbor, primijenjen u praksi

6.3. da je prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala u programu međunarodne mobilnosti (ne odnosi se na studentsku mobilnost) u sklopu koje je bila uključena u najmanje šest (6) sati izvođenja nastave (uživo ili online) ili najmanje tri (3) dana stručnog usavršavanja u inozemstvu (uživo ili online)

6.4. da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor predstavila najmanje jedan (1) rad na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima odnosno na umjetničkoj izložbi,

6.5. da je prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala na najmanje dvije (2) radionice/seminara stručnog usavršavanja u znanstvenom/umjetničkom području i polju ili za koje se provodi postupak izbora ili isti broj radionica/seminara u pedagoškom/psihološkom/metodičkom/didaktičkom polju, s odgovarajućom potvrdom

6.6. da je prethodnom izbornom razdoblju stekla/obnovila relevantni industrijski ili drugi strukovni certifikat relevantan za područje i polje u kojem se provodi izbor

6.7. da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100 % objavila najmanje jedan (1) znanstveni/umjetnički rad ili projekt najviše razine prema definiciji iz čl. 5 ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija

6.8. da je magistar znanosti ili doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira

6.9. da u prethodnom izbornom razdoblju ima minimalno pet (5) potvrđenih citata na »Google Znalac« relevantnih za izbor, pri čemu se u ovo ne ubrajaju citati unutar seminarskih, završnih i diplomskih radova studenata, odnosno minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe

6.10. da je u prethodnom izbornom razdoblju, radeći u poslovnom subjektu, odnosno u organizaciji čija djelatnost je kompatibilna s područjem i poljem izbora ostvarila značajan stručni doprinos; stručni doprinos se dokazuje potvrdom poslovnog subjekta/organizacije koja najmanje navodi vrijeme trajanja aktivnosti u kojoj je ostvaren doprinos, opis aktivnosti te ulogu osobe u aktivnosti kao i ocjenu/opis stručnog doprinosa; stručni doprinos mora biti relevantan za područje i polje izbora

6.11. da je objavila recenzirani nastavni materijal koji je kategoriziran za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu, u tiskanom ili elektroničkom obliku, u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija.

Dodatni posebni uvjeti koji se mogu koristiti isključivo kod izbora/reizbora u pojedinim područjima i poljima znanosti, odnosno umjetnosti, kako je uz svaki uvjet navedeno:

6.12. da je, u slučaju izbora u umjetničkom području, u prethodnom izbornom razdoblju: svojim radovima ili umjetničkim projektima, sudjelovala u jednoj (1) stručnoj, žiriranoj izložbi ili je izvela najmanje jednu (1) javnu umjetničku produkciju

6.13. da je, u slučaju izbora u polju kineziologije, u prethodnom izbornom razdoblju: vodeći studenta/studensku ekipu ostvarila jedno od prva tri mjesta na studentskom natjecanju međunarodnog, nacionalnog, regionalnog ili gradskog karaktera, odnosno natjecanja koje je suorganizirano u suradnji s nacionalnim akademskim sportskim savezom.

Predavač – reizbor

Članak 7.

Uvjeti za reizbor na nastavno radno mjesto predavača, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika su ispunjavanje svih općih uvjeta iz ovog članka i dva (2) posebna uvjeta iz članka 8. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija.

Opći uvjeti:

– da je u prethodnom izbornom razdoblju osoba bila izabrana na nastavno radno mjesto predavača ili u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom statusu izvodila nastavu od najmanje šezdeset (60) norma sati

– da u prethodnom izbornom razdoblju ima:

•     najmanje dva (2) stručna, znanstvena ili umjetnička rada s doprinosom pristupnika u području i polju relevantnom za izbor, objavljena u časopisu ili zborniku radova s recenzijom odnosno na umjetničkoj izložbi

•     najmanje dva (2) izvedena i/ili nagrađena stručna, znanstvena ili umjetnička projekata relevantna za izbor, kojima je bila voditelj, su-voditelj ili autor ili

•     u slučaju izbora u polju filologije, najmanje dva (2) prijevoda stručnih i znanstvenih publikacija (knjige, sažeci radova u zbornicima skupova, prijevodi znanstvenih radova) ili

•     u slučaju izbora u polju kineziologije, aktivno sudjelovala u radu strukovnih ili studentskih sportskih udruga odnosno organizacija, s dva (2) sudjelovanja u sportskim školama ili aktivno sudjelovala u organizaciji i/ili vođenju studentske/ih ekipe/a na najmanje jednom (1) studentskom sportskom natjecanju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili gradskoj razini, odnosno na natjecanju koje je suorganizirano u suradnji s nacionalnim akademskim sportskim savezom.

Moguće je kombinirati navedene uvjete tako da ukupni broj radova, prijevoda i projekata iznosi dva (2).

Viši predavač – izbor

Članak 8.

Na nastavno radno mjesto višeg predavača, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni ili diplomski stručni studij u odgovarajućem području i polju, te ispunjava sve opće uvjete i četiri (4) posebna uvjeta propisana ovim člankom, ako se prvi put izabire na nastavno radno mjesto višeg predavača, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Ako osoba nema kvalifikaciju iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće njegov izbor.

Opći uvjeti:

– da je u prethodnom izbornom razdoblju bila izabrana na nastavno ili znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom statusu izvodila nastavu od najmanje sto dvadeset (120) norma sati

– da u prethodnom izbornom razdoblju ima:

•     najmanje četiri (4) stručna, znanstvena ili umjetnička rada s doprinosom pristupnika u području i polju relevantnom za izbor, objavljena u časopisu ili zborniku radova s recenzijom odnosno na umjetničkoj izložbi ili

•     četiri (4) izvedena i/ili nagrađena stručna, znanstvena ili umjetnička projekata relevantna za izbor, kojima je bila voditelj, suvoditelj ili autor ili

•     u slučaju izbora u polju filologije, ima najmanje četiri (4) prijevoda stručnih i znanstvenih publikacija (knjige, sažeci radova u zbornicima skupova, prijevodi znanstvenih radova) ili

•     u slučaju izbora u polju kineziologije, aktivno sudjelovala u radu strukovnih ili studentskih sportskih udruga odnosno organizacija, s četiri (4) sudjelovanja u sportskim školama ili aktivno sudjelovala u organizaciji i/ili vođenju studentske/ih ekipe/a na najmanje dva (2) studentska sportska natjecanju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili gradskoj razini, odnosno na natjecanju koje je suorganizirano u suradnji s nacionalnim akademskim sportskim savezom.

Moguće je kombinirati navedene uvjete tako da ukupni broj radova, prijevoda i projekata iznosi četiri (4).

– da ima ažuriran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištem/visokim učilištima.

Posebni uvjeti:

8.1. da je magistar znanosti ili doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira

8.2. da je objavila recenzirani nastavni materijal koji je kategoriziran za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu, u tiskanom ili elektroničkom obliku, u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija

8.3. da su u prethodnom izbornom razdoblju pod njezinim mentorstvom izrađena najmanje tri (3) završna ili diplomska rada relevantna za izbor

8.4. da je u prethodnom izbornom razdoblju najmanje jedan (1) od objavljenih radova iz općih uvjeta, s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor, objavila u koautorstvu sa studentom

8.5. da ima objavljen recenzirani prijevod udžbenika (odnosno poglavlja udžbenika) za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran

8.6. da u prethodnom izbornom razdoblju ima najmanje dva (2) stručna ili znanstvena rada objavljena u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili umjetnička rada, izvedena ili nagrađena projekta odnosno studije s doprinosom pristupnika u području i polju relevantnom za izbor

8.7. da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor predstavila najmanje dva (2) rada na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima odnosno minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe

8.8. da u prethodnom izbornom razdoblju ima minimalno pet (5) novih potvrđenih citata na »Google Znalac« relevantnih za izbor, pri čemu se u ovo ne ubrajaju citati unutar seminarskih, završnih i diplomskih radova studenata ili minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe

8.9. da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni/umjetnički rad ili projekt najviše razine prema definiciji iz članka 5. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija

8.10. da je u prethodnom izbornom razdoblju recenzirala najmanje jedan (1) stručni ili znanstveni rad odnosno bila u ulozi recenzenta/urednika na umjetničkoj izložbi

8.11. da je u prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala na najmanje tri (3) radionice/seminara stručnog usavršavanja u znanstvenom području i polju za koje se provodi postupak izbora ili isti broj radionica/seminara u pedagoškom/psihološkom/metodičkom/didaktičkom polju, s odgovarajućom potvrdom

8.12. da je u prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala u programu međunarodne mobilnosti (ne odnosi se na studentsku mobilnost) u sklopu koje je izvodila najmanje šest (6) sati nastave ili sudjelovala najmanje tri (3) dana u programu stručnog usavršavanja u inozemstvu; izvođenje nastave ili sudjelovanje u usavršavanju može se priznati ukoliko je bilo izvedeno uživo ili online

8.13. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila voditelj razvojnog projekata veleučilišta koji je relevantan za područje izbora

8.14. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila voditelj ili član tima sa značajnim dokumentiranim doprinosom, u području relevantnom za izbor, izvedenog stručnog (relevantnog za gospodarstvo, javni sektor ili društvo), umjetničkog ili znanstvenog projekta, relevantnog za gospodarstvo, javni sektor ili društvo, što se ne odnosi na interne projekte visokog učilišta

8.15. da je u prethodnom izbornom razdoblju najmanje dvije (2) godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji/organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost na veleučilištima koja podrazumijeva: vođenje katedre/odjela/studija, suda časti, članstvo u umjetničkom savjetu, vođenje organizacijske jedinice za kvalitetu, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, ECTS koordinator ili Erasmus koordinator.

Dodatni posebni uvjeti koji se mogu koristiti isključivo kod izbora/reizbora u pojedinim područjima i poljima znanosti, odnosno umjetnosti, kako je uz svaki uvjet navedeno:

8.16. da je, u slučaju izbora u polju kineziologije, u prethodnom izbornom razdoblju: vodeći studenta/studensku ekipu ostvarila jedno od prva tri mjesta na studentskom natjecanju međunarodnog, nacionalnog, regionalnog ili gradskog karaktera, odnosno natjecanja koje je suorganizirano u suradnji s nacionalnim akademskim sportskim savezom

8.17. u slučaju izbora u umjetničkom području, da je u prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala u najmanje tri (3) izvedena složena umjetnička projekata u svojstvu voditelja kreativnih timova ili sudjelovala na tri (3) stručne žirirane izložbe ili javne produkcije

8.18. u slučaju izbora u polju filologije, da je u prethodnom izbornom razdoblju u nastavnom zvanju predavača/višeg predavača odnosno na odgovarajućem radnom mjestu održala najmanje dva (2) ciklusa stručnog usavršavanja ili barem jedan (1) tečaj stranog jezika

8.19. u slučaju izbora u polju filologije, da je u prethodnom izbornom razdoblju kao prevoditelj sudjelovala u barem jednom (1) skupu koji je uključivao konferencijsko prevođenje na akademskoj razini (samo za izbor nastavnika u polju filologije).

Viši predavač – reizbor

Članak 9.

Uvjeti za reizbor na nastavno radno mjesto višeg predavača, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika su ispunjavanje svih općih uvjeta iz ovog članka i dva (2) posebna uvjeta iz članka 10. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija.

Opći uvjeti:

– da je u prethodnom izbornom razdoblju osoba bila izabrana na nastavno radno mjesto višeg predavača odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom svojstvu izvodila nastavu od najmanje sto dvadeset (120) norma sati.

– da ima ažuriran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil, uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištem/visokim učilištima

– da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni/umjetnički rad ili projekt najviše razine prema definiciji iz članka 5. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija.

– jednu od navedenih alternativa (A ili B):

A) Da je doktor znanosti u području i polju za koje se bira te da u prethodnom izbornom razdoblju ima:

•     najmanje jedan (1) stručni i/ili znanstveni rad objavljen u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili umjetnički rad ili izveden ili nagrađen relevantni stručni, znanstveni ili umjetnički projekt, odnosno studiju ili priznati patent s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili

•     u slučaju izbora u polju filologije: najmanje jedan (1) prijevod stručnih ili znanstvenih publikacija (knjige, sažeci radova u zbornicima skupova, prijevodi znanstvenih radova) ili

•     u slučaju izbora u polju kineziologije: aktivno sudjelovala u radu strukovnih ili studentskih sportskih udruga odnosno organizacija, s jednim (1) sudjelovanjem u sportskim školama ili aktivno sudjelovala u organizaciji i/ili vođenju studentske/ih ekipe/a na najmanje jednom (1) studentskom sportskom natjecanju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili gradskoj razini, odnosno u suorganizaciji s nacionalnim akademskim sportskim savezom.

– Ako osoba nema doktorat znanosti iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće njegov izbor.

B) Da u prethodnom izbornom razdoblju ima:

•     najmanje tri (3) stručna i/ili znanstvena rada objavljena u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili umjetnička rada ili izvedena ili nagrađena relevantna stručna, znanstvena ili umjetnička projekata, odnosno studije ili priznata patenata s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili

•     u slučaju izbora u polju filologije, najmanje tri (3) prijevoda stručnih i znanstvenih publikacija (knjige, sažeci radova u zbornicima skupova, prijevodi znanstvenih radova) ili

•     u slučaju izbora u polju kineziologije, aktivno sudjelovala u radu strukovnih ili studentskih sportskih udruga odnosno organizacija, s tri (3) sudjelovanja u sportskim školama ili aktivno sudjelovala u organizaciji i/ili vođenju studentske/ih ekipe/a na najmanje dva (2) studentska sportska natjecanja na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili gradskoj razini, odnosno u suorganizaciji s nacionalnim akademskim sportskim savezom.

Moguće je kombinirati navedene uvjete tako da u ukupni broj radova, prijevoda i projekata iznosi tri (3).

Profesor stručnog studija – izbor

Članak 10.

Na radno mjesto profesora stručnog studija odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika može biti izabrana osoba s doktoratom znanosti u području i polju za koje se bira odnosno s objavljenim radovima koji su relevantni za struku te koja ispunjava sve opće uvjete i pet (5) posebnih uvjeta iz ovog članka. Ako osoba nema doktorat znanosti iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se predlaže njegov izbor.

Opći uvjeti:

– da je doktor znanosti u području i polju za koje se bira; ako osoba nema doktorat znanosti iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se predlaže njegov izbor

– da je u prethodnom izbornom razdoblju bila izabrana na nastavno radno mjesto višeg predavača ili znanstveno-nastavno radno mjesto odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom svojstvu izvodila nastavu od najmanje dvjesto četrdeset (240) norma sati.

– Da u prethodnom izbornom razdoblju ima:

•     najmanje četiri (4) stručna i/ili znanstvena rada objavljena u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili umjetnička rada ili izvedena ili nagrađena relevantna stručna, znanstvena ili umjetnička projekata, odnosno studije ili priznata patenata s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili

•     u slučaju izbora u polju filologije: najmanje četiri (4) prijevoda stručnih i znanstvenih publikacija (knjige, sažeci radova u zbornicima skupova, prijevodi znanstvenih radova) ili

•     u slučaju izbora u polju kineziologije, da je aktivno sudjelovala u radu strukovnih ili studentskih sportskih udruga odnosno organizacija, s četiri (4) sudjelovanja u sportskim školama ili aktivno sudjelovala u organizaciji i/ili vođenju studentske/ih ekipe/a na najmanje dva (2) studentska sportska natjecanja na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili gradskoj razini, odnosno u suorganizaciji s nacionalnim akademskim sportskim savezom.

Moguće je kombinirati navedene uvjete tako da ukupni broj radova, prijevoda i projekata iznosi četiri (4):

– da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100 % objavila najmanje jedan (1) znanstveni/umjetnički rad ili projekt najviše razine prema definiciji iz članka 5. Nacionalnih veleučilišnih kriterija

– da ima ažuran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil, uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištem/visokim učilištima.

Posebni uvjeti:

10.1. da je objavila recenzirani nastavni materijal koji je kategoriziran za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu, u tiskanom ili elektroničkom obliku, u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija

10.2. da je u prethodnom izbornom razdoblju pod njezinim mentorstvom izrađeno najmanje sedam (7) završnih i/ili diplomskih radova u području i polju u kojem se provodi izbor

10.3. da je u prethodnom izbornom razdoblju najmanje tri (3) od objavljenih radova iz općih uvjeta, s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor, objavila u koautorstvu sa studentom

10.4. da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor prezentirala najmanje tri (3) rada s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor na znanstvenim ili stručnim skupovima, od kojih barem dva (2) na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima

10.5. da je u prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala u programu međunarodne mobilnosti (ne odnosi se na studentsku mobilnost) u sklopu koje je izvodila najmanje šest (6) sati nastave ili sudjelovala najmanje tri (3) dana u programu stručnog usavršavanja u inozemstvu. Izvođenje nastave ili sudjelovanje u usavršavanju može se priznati ukoliko je bilo izvedeno uživo ili online

10.6. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila voditelj međunarodnog razvojnog projekta veleučilišta

10.7. da u prethodnom izbornom razdoblju ima najmanje dva (2) stručna ili znanstvena rada objavljena u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili umjetnička rada, izvedena ili nagrađena projekta odnosno studije s doprinosom pristupnika u području i polju relevantnom za izbor

10.8. da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100 % objavila najmanje dva (2) rada ili projekta najviše razine prema definiciji iz članka 5. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija

10.9. da je u prethodnom izbornom razdoblju za nastavni, stručni, umjetnički ili znanstveni rad dobila međunarodnu nagradu ili priznanje ili istaknutu domaću nagradu ili priznanje; istaknutom domaćom nagradom ili priznanjem u smislu ovog kriterija smatraju se nagrade i priznanja koja dodjeljuju državna tijela, te nacionalne institucije

10.10. da je u prethodnom izbornom razdoblju dobila nagradu ili priznanje koje dodjeljuje Zbor veleučilišta, veleučilište ili visoka škola, druge akademske institucije, znanstvene, umjetničke ili stručne udruge

10.11. da u prethodnom izbornom razdoblju ima najmanje deset (10) novih potvrđenih citata na »Google Znalac« relevantnih za izbor, pri čemu se u ovo ne ubrajaju citati unutar seminarskih, završnih i diplomskih radova studenata, odnosno sudjelovala na pet (5) umjetničkih izložbi

10.12. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila voditelj ili član tima sa značajnim dokumentiranim doprinosom, u području relevantnom za izbor, izvedenog stručnog (relevantnog za gospodarstvo, javni sektor ili društvo), umjetničkog ili znanstvenog projekta, što se ne odnosi na interne projekte visokog učilišta

10.13. da je u prethodnom izbornom razdoblju za znanstvene ili stručne časopise, zbornike radova sa znanstvenog skupa ili zbirne znanstvene publikacije iz područja i polja u kojem se provodi izbor recenzirala najmanje tri (3) članaka odnosno sudjelovala u recenziji ili uredništvu tri (3) umjetničke izložbe

10.14. da je prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala u inoviranju nastavnog sadržaja na barem jedan od sljedećih načina:

•     da je u prethodnom izbornom razdoblju kao član povjerenstva sudjelovala u izradi akreditiranoga novog studijskog programa

•     da je uvela novi kolegij koji je prihvaćen od nadležnoga stručnog tijela visokog učilišta

10.15. da je u prethodnom izbornom razdoblju recenzirala najmanje jedan (1) visokoškolski priručnik/udžbenik u području i polju u kojem se provodi postupak izbora

10.16. da ima objavljen recenzirani prijevod udžbenika (odnosno poglavlja) za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran

10.17. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila pozvani predavač na barem jednom međunarodnom znanstvenom, umjetničkom ili stručnom skupu

10.18. da je u prethodnom izbornom razdoblju najmanje dvije (2) godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji/organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost na veleučilištima koja podrazumijeva: vođenje katedre/odjela/studija, suda časti, članstvo u umjetničkom savjetu, vođenje organizacijske jedinice za kvalitetu, koordinatora za znanost, koordinatora za međunarodnu suradnju, ECTS koordinatora ili Erasmus koordinatora

10.19. da je u prethodnom izbornom razdoblju obnašala čelnu dužnost na veleučilištima kao što su dekan ili prodekan

10.20. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila član međunarodnih ili nacionalnih tijela za znanost i visoko obrazovanje (Nacionalno vijeće nadležno za visoko obrazovanje, Akreditacijski savjet AZVO-a, nacionalna područna znanstvena vijeća, matična povjerenstva, matični odbori, povjerenstva Zbora veleučilišta i druga tijela nadležna za znanost i visoko obrazovanje koja imenuju tijela državne uprave)

10.21. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila član uređivačkog odbora znanstvenog, umjetničkog ili stručnog časopisa ili drugih serijskih znanstvenih ili stručnih publikacija relevantnih za izbor

10.22. da je u prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala na najmanje četiri (4) radionice/seminara stručnog usavršavanja u znanstvenom području i polju za koje se provodi postupak izbora ili isti broj radionica/seminara u pedagoškom/psihološkom/metodičkom/didaktičkom polju, s odgovarajućom potvrdom.

Dodatni posebni uvjeti koji se mogu koristiti isključivo kod izbora/reizbora u pojedinim područjima i poljima znanosti, odnosno umjetnosti, kako je uz svaki uvjet navedeno:

10.23. da je, u slučaju izbora u polju kineziologije, u prethodnom izbornom razdoblju, vodeći studenta/studensku ekipu ostvarila jedno od prva tri mjesta na studentskom natjecanju međunarodnog, nacionalnog, regionalnog ili gradskog karaktera, odnosno na natjecanju suorganiziranom u suradnji s nacionalnim akademskim sportskim savezom

10.24. u slučaju izbora u umjetničkom području, da je u prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala u najmanje pet (5) izvedenih složenih umjetničkih projekata u svojstvu voditelja kreativnih timova ili sudjelovala na pet (5) stručnih žiriranih izložaba ili javnih produkcija

10.25. u slučaju izbora u polju filologije: da je u prethodnom izbornom razdoblju kao prevoditelj sudjelovala u barem jednom (1) skupu koji je uključivao konferencijsko prevođenje na akademskoj razini (samo za izbor nastavnika u polju filologije).

Profesor stručnog studija – reizbor

Članak 11.

Uvjeti za reizbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika su ispunjavanje svih općih uvjeta iz ovog članka i tri (3) posebna uvjeta iz članka 12. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija.

Opći uvjeti:

– da je u prethodnom izbornom razdoblju bila izabrana na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom svojstvu izvodila nastavu od najmanje dvjesto četrdeset (240) norma sati

– da u prethodnom izbornom razdoblju ima:

•     najmanje jedan (1) stručni i/ili znanstveni rad objavljen u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili umjetnički rad ili izvedena ili nagrađena relevantna stručna, znanstvena ili umjetnička projekata, odnosno studiju ili priznati patent s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili

•     u slučaju izbora u polju filologije:, najmanje jedan (1) prijevod stručnih i znanstvenih publikacija (knjige, sažeci radova u zbornicima skupova, prijevodi znanstvenih radova) ili

•     u slučaju izbora u polju kineziologije: da je aktivno sudjelovala u organizaciji i/ili vođenju studentske/ih ekipe/a na najmanje jednom (1) studentskom sportskom natjecanju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalno ili gradskoj razini, odnosno u suorganizaciji s nacionalnim akademskim sportskim savezom

– da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100 % objavila najmanje jedan (1) znanstveni/umjetnički rad ili projekt najviše razine prema definiciji iz članka 5. Nacionalnih veleučilišnih kriterija

– da ima ažuriran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil, uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištem.

Profesor stručnog studija u trajnom izboru

Članak 12.

Za izbor na radno mjesto profesora stručnog studija u trajnom izboru odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, uz pozitivnu ocjenu Stručnog izbornog povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti u prethodnom razdoblju, osoba treba ispuniti opće uvjete i šest (6) posebnih uvjeta iz ovog članka.

Opći uvjeti:

– da je u prethodnom izbornom razdoblju bila izabrana na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom svojstvu izvodila nastavu od najmanje dvjesto četrdeset (240) norma sati

– da u prethodnom izbornom razdoblju ima:

•     najmanje tri (3) stručna i/ili znanstvena rada objavljena u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili umjetnička rada ili izvedena ili nagrađena relevantna stručna, znanstvena ili umjetnička projekata, odnosno studije ili priznata patenata s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili

•     u slučaju izbora u polju filologije: najmanje tri (3) prijevoda stručnih i znanstvenih publikacija (knjige, sažeci radova u zbornicima skupova, prijevodi znanstvenih radova) ili

•     u slučaju izbora u polju kineziologije: da je aktivno sudjelovala u organizaciji i/ili vođenju studentske/ih ekipe/a na najmanje tri (3) studentska sportska natjecanja na međunarodnoj, nacionalnoj regionalnoj ili gradskoj razini, odnosno u suorganizaciji s nacionalnim akademskim sportskim savezom.

Moguće je kombinirati navedene uvjete tako da ukupni broj radova, prijevoda i projekata iznosi tri (3).

– da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100 % objavila najmanje jedan (1) znanstveni/umjetnički rad ili projekt najviše razine prema definiciji iz članka 5. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija

– da ima ažuran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil, uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištem.

Posebni uvjeti:

12.1. da je objavila recenzirani nastavni materijal koji je kategoriziran za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu, u tiskanom ili elektroničkom obliku, u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija

12.2. da je u prethodnom izbornom razdoblju pod njezinim mentorstvom obranjeno najmanje sedam (7) završnih i/ili diplomskih radova u području i polju u kojem se provodi izbor

12.3. da je u prethodnom izbornom razdoblju najmanje tri (3) od objavljenih radova iz općih uvjeta, s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor, objavila u koautorstvu sa studentom

12.4. da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor prezentirala najmanje četiri (4) rada s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor na znanstvenim ili stručnim skupovima, od kojih barem dva (2) na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima

12.5. da je u prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala u programu međunarodne mobilnosti (ne odnosi se na studentsku mobilnost) u sklopu koje je izvodila najmanje šest (6) sati nastave ili sudjelovala najmanje tri (3) dana u programu stručnog usavršavanja u inozemstvu; izvođenje nastave ili sudjelovanje u usavršavanju može se priznati ukoliko je bilo izvedeno uživo ili online

12.6. da u prethodnom izbornom razdoblju ima najmanje dva (2) stručna i/ili znanstvena rada objavljena u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili umjetnička rada ili izvedena ili nagrađena relevantna stručna, znanstvena ili umjetnička projekata, odnosno studije ili priznata patenata s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor

12.7. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila voditelj međunarodnog razvojnog projekta visokog učilišta

12.8. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila voditelj ili član tima sa značajnim dokumentiranim doprinosom, u području relevantnom za izbor, izvedenog stručnog (relevantnog za gospodarstvo, javni sektor ili društvo), umjetničkog ili znanstvenog projekta, što se ne odnosi na interne projekte visokog učilišta

12.9. da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100 % objavila najmanje dva (2) rada ili projekta prema definiciji iz članka 5. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija

12.10. da je u prethodnom izbornom razdoblju za nastavni, stručni, umjetnički ili znanstveni rad dobila međunarodnu nagradu ili priznanje ili istaknutu domaću nagradu ili priznanje. Istaknutom domaćom nagradom ili priznanjem u smislu ovog kriterija smatraju se nagrade i priznanja koja dodjeljuju državna tijela te nacionalne institucije

12.11. da je u prethodnom izbornom razdoblju dobila nagradu ili priznanje koje dodjeljuje veleučilište ili visoko učilište, druge akademske institucije, znanstvene, umjetničke ili stručne udruge

12.12. da u prethodnom izbornom razdoblju ima minimalno dvadeset (20) novih potvrđenih citata na »Google Znalac« relevantnih za izbor, pri čemu se u ovo ne ubrajaju citati unutar seminarskih, završnih i diplomskih radova studenata odnosno sudjelovala na pet (5) umjetničkih izložbi

12.13. da je u prethodnom izbornom razdoblju za znanstvene ili stručne časopise, zbornike radova sa znanstvenog skupa ili zbirne znanstvene publikacije recenzirala najmanje pet (5) članka u području i polju u kojem se provodi izbor, odnosno sudjelovala u recenziji ili uredništvu tri (3) umjetničke izložbe

12.14. da je prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala u inoviranju nastavnog sadržaja na barem jedan od sljedećih načina:

•     da je kao član povjerenstva sudjelovala u izradi akreditiranoga novog studijskog programa

•     da je u prethodnom izbornom razdoblju uvela novi kolegij koji je prihvaćen od nadležnoga stručnog tijela visokog učilišta

12.15. da je u prethodnom izbornom razdoblju recenzirala najmanje jedan (1) visokoškolski priručnik/udžbenik u području i polju u kojem se provodi postupak izbora

12.16. da ima objavljen recenzirani prijevod udžbenika odnosno poglavlja iz udžbenika za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran

12.17. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila pozvani predavač na barem jednom međunarodnom znanstvenom, umjetničkom ili stručnom skupu

12.18. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila recenzent (izvjestitelj) najmanje jednog (1) studijskog programa ili je sudjelovala u izradi najmanje jednog (1) studijskog programa u području i polju u kojem se provodi izbor

12.19. da je u prethodnom izbornom razdoblju najmanje dvije (2) godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji/organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost na veleučilištima koja podrazumijeva: vođenje katedre/odjela/studija, suda časti, članstvo u umjetničkom savjetu, vođenje organizacijske jedinice za kvalitetu, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, ECTS koordinator ili Erasmus koordinator

12.20. da je u prethodnom izbornom razdoblju obnašala čelnu dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su dekan ili prodekan

12.21. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila član međunarodnih ili nacionalnih tijela za znanost i visoko obrazovanje (Nacionalno vijeće nadležno za visoko obrazovanje, Akreditacijski savjet AZVO-a, nacionalna područna znanstvena vijeća, matična povjerenstva, matični odbori, povjerenstva Vijeća veleučilišta i visokih škola i druga tijela nadležna za znanost i visoko obrazovanje koja imenuju tijela državne uprave)

12.22. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila član uređivačkog odbora znanstvenog, umjetničkog ili stručnog časopisa ili drugih serijskih znanstvenih ili stručnih publikacija

12.23. da je u prethodnom izbornom razdoblju bila član organizacijskog ili programskog odbora najmanje tri (3) međunarodna stručno-znanstvena odnosno umjetnička skupa (tj. skupa u kojem sudjeluju stručnjaci iz najmanje tri države, a organizacijski ili programski odbor ima članove iz tri države) ili da je bila predsjednik organizacijskog ili programskog odbora najmanje tri (3) domaća znanstvena odnosno umjetnička skupa

12.24. da je u prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala na najmanje pet (5) radionica/seminara stručnog usavršavanja u znanstvenom području i polju za koje se provodi postupak izbora ili isti broj radionica/seminara u pedagoškom/psihološkom/metodičkom/didaktičkom polju, s odgovarajućom potvrdom

Dodatni posebni uvjeti koji se mogu koristiti isključivo kod izbora u pojedinim područjima i poljima znanosti, odnosno umjetnosti, kako je uz svaki uvjet navedeno:

12.25. da je, u slučaju izbora u polju kineziologije, u prethodnom izbornom razdoblju: vodeći studenta/studensku ekipu ostvarila jedno od prva tri mjesta na studentskom natjecanju međunarodnog, nacionalnog, regionalnog ili gradskog karaktera, odnosno u suorganizaciji sa nacionalnim akademskim sportskim savezom

12.26. u slučaju izbora u umjetničkom području: da je u prethodnom izbornom razdoblju sudjelovala u najmanje pet (5) izvedenih složenih umjetničkih projekata u svojstvu voditelja kreativnih timova ili sudjelovala na pet (5) stručnih žiriranih izložbi ili javnih produkcija

12.27. u slučaju izbora u polju filologije: da je u prethodnom izbornom razdoblju kao prevoditelj sudjelovala u barem jednom (1) skupu koji je uključivao konferencijsko prevođenje na akademskoj razini (samo za izbor nastavnika u polju filologije).

Umjetnički suradnik

Članak 13.

(1) Na radno mjesto ili u naslovnog umjetničkog suradnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski umjetnički studij, najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci te dokazanu umjetničku djelatnost u obliku najmanje tri (3) umjetnička ili stručna rada vezana uz struku u kojoj izvodi nastavu kao i uvjete propisane općim aktom veleučilišta.

(2) Pristupnici koji su u postupku reizbora na radno mjesto ili u naslovnog umjetničkog suradnika moraju objaviti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje dva (2) umjetnička ili stručna rada vezana uz struku u kojoj izvode nastavu kao i najmanje polovicu uvjeta propisanih općim aktom veleučilišta za osnovni izbor.

Viši umjetnički suradnik

Članak 14.

(1) Na radno mjesto ili u naslovnog višeg umjetničkog suradnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski umjetnički studij, najmanje deset (10) godina radnog iskustva u struci te dokazanu umjetničku djelatnost u obliku najmanje pet (5) umjetničkih ili stručnih radova vezanih uz struku u kojoj izvodi nastavu kao i uvjete propisane općim aktom veleučilišta.

(2) Pristupnici koji su u postupku reizbora na radno mjesto ili u naslovnog višeg umjetničkog suradnika moraju objaviti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje tri (3) umjetnička ili stručna rada vezana uz struku u kojoj izvode nastavu kao i najmanje polovicu uvjeta propisanih općim aktom veleučilišta za osnovni izbor.

Umjetnički savjetnik

Članak 15.

(1) Na radno mjesto ili u naslovnog umjetničkog savjetnika može biti izabrana osoba koja ima završen umjetnički diplomski studij, dokazanu umjetničku djelatnost u obliku najmanje deset (10) umjetničkih ili stručnih radova vezanih uz struku u kojoj izvodi nastavu, najmanje dvadeset (20) godina radnog iskustva u struci te ispunjene dodatne uvjete propisane općim aktom veleučilišta.

(2) Pristupnici koji su u postupku reizbora na radno mjesto ili u naslovnog umjetničkog savjetnika moraju objaviti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, najmanje pet (5) umjetničkih ili stručnih radova vezanih uz struku u kojoj izvodi nastavu kao i najmanje polovicu uvjeta propisanih općim aktom veleučilišta za osnovni izbor.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

Zbor veleučilišta donijet će Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata iz članka 5. stavak 1. ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija u roku od tri (3) mjeseca od objave Nacionalnih veleučilišnih kriterija u »Narodnim novinama«.

Članak 17.

Do 30. rujna 2024. godine u postupku izbora nastavnika na slobodno radno mjesto, izbora nastavnika na više radno mjesto, reizbora nastavnika na radno mjesto te izbora odnosno reizbora naslovnog nastavnika primjenjivat će se Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (»Narodne novine«, br. 20/12., 85/13. i 4/15.).

Članak 18.

(1) Ovi Nacionalni veleučilišni kriteriji objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(2) Nacionalni veleučilišni kriteriji stupaju na snagu 1. listopada 2024. godine.

(3) Danom stupanja na snagu ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija prestaje važiti Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (»Narodne novine«, br. 20/12., 85/13. i 4/15.).

(4) Iznimno, osobe koje su se na dan stupanja na snagu Nacionalnih veleučilišnih kriterija zatekle na radnom mjestu ili u naslovu višeg predavača mogu u prvom postupku reizbora opći uvjet:

– da je u prethodnom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100 % objavila najmanje jedan (1) znanstveni/umjetnički rad ili projekt najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija zamijeniti općim uvjetom:

– da u prethodnom izbornom razdoblju ima:

–     najmanje tri (3) stručna i/ili znanstvena rada objavljena u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili umjetnička rada ili izvedena ili nagrađena relevantna stručna, znanstvena ili umjetnička projekata, odnosno studije ili priznata patenata s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili

–     u slučaju izbora u polju filologije, najmanje tri (3) prijevoda stručnih i znanstvenih publikacija (knjige, sažeci radova u zbornicima skupova, prijevodi znanstvenih radova) ili

–     u slučaju izbora u polju kineziologije, da je aktivno sudjelovala u radu strukovnih ili studentskih sportskih udruga odnosno organizacija, s tri (3) sudjelovanja u sportskim školama ili aktivno sudjelovala u organizaciji i/ili vođenju studentske/ih ekipe/a na najmanje dva (2) studentska sportska natjecanja na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili gradskoj razini, odnosno u suorganizaciji s nacionalnim akademskim sportskim savezom.

Klasa: 025-08/23-07/02

Urbroj: 355-02-02-23-02

Zagreb, 15. ožujka 2023.

Predsjednik Zbora veleučilišta Republike Hrvatske izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, prof. struč. stud. v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić