Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 36/2023 (29.3.2023.), Pravilnik o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

614

Na temelju članka 75. stavka 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/2022), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I KORIŠTENJU INFORMACIJSKIH SUSTAVA U VISOKOM OBRAZOVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se vrsta podataka, format podataka, način unosa podataka, zaštita osobnih podataka, osiguravanje vjerodostojnosti podataka te ostala pitanja važna za prikupljanje i analizu podataka o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. OSNOVNI POJMOVI

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

(1) Evidencija je svaki skup strukturiranih, uređenih, međusobno povezanih i usklađenih podataka koju vodi, u informacijskom sustavu pogodnom za razmjenu podataka, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo), visoko učilište i Agencija za znanost i visoko obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija). Evidencija koju vodi visoko učilište podrazumijeva i evidenciju koju vodi pravna osoba koja pruža usluge studentskog standarda, a čije je visoko učilište osnivač.

(2) Informacijski sustav je računalni sustav koji se sastoji od više komponenti povezanih tako da obavljaju funkcije prikupljanja, obrade, pohranjivanja i diseminacije informacija.

(3) Središnja evidencija visokog obrazovanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Središnja evidencija) je centralna evidencija koju vodi Ministarstvo u Informacijskom sustavu evidencija u visokom obrazovanju u koji se elektronički dostavljaju ili preuzimaju podaci iz evidencija koje vodi ministarstvo, visoko učilište i Agencija. Podaci se mogu unijeti u Središnju evidenciju i izravnim, kontroliranim unosom kroz korisničko sučelje predviđeno za unos podataka od strane ovlaštenih korisnika informacijskog sustava, ako dostavljanje ili preuzimanje putem programskog aplikacijskog sučelja nije moguće.

(4) Informacijski sustav visokog učilišta je informacijski sustav za podršku poslovnim procesima povezanim s nastavom na visokom učilištu i praćenjem tijeka studiranja studenata.

(5) Preuzimanje podataka odnosi se na preuzimanje podataka putem programskog aplikacijskog sučelja iz evidencija visokih učilišta i Agencije.

(6) Dostavljanje podataka odnosi se na isporuku podataka putem programskog aplikacijskog sučelja iz evidencija visokih učilišta i Agencije.

(7) Interoperabilnost predstavlja sposobnost različitih sustava za međusobnu razmjenu podataka putem programskog aplikacijskog sučelja.

(8) Autentičan podatak je podatak koji je istinit, cjelovit, vjerodostojnog podrijetla i potvrđene izvornosti te je kao takav određen zakonom ili proizlazi iz svrhe uspostave evidencije određene zakonom.

(9) Podatkovni sadržaj je skup podataka koji uključuje osobne podatke u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, kao i druge podatke koji se obrađuju u evidencijama i registrima sa svrhom obavljanja zakonom određenih poslova i zadaća javnopravnih tijela.

III. EVIDENCIJA OSOBA PRIJAVLJENIH ZA UPISNI POSTUPAK S REZULTATIMA POSTUPKA

Članak 3.

(1) Središnju evidenciju osoba prijavljenih za upisni postupak, koja uključuje i rezultate postupka, vodi Ministarstvo.

(2) U evidenciji iz stavka 1. ovoga članka vode se osobni podaci o prijavljenima za upisni postupak i rezultatima postupka, podaci o uspjehu prijavljenih za upisni postupak u prethodnom obrazovanju te podaci potrebni za ostvarivanje prava na upis na studij po posebnim propisima.

(3) Podaci iz stavka 2. ovog članka, za osobe koje se prijavljuju za upisni postupak na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (dalje u tekstu: NISpVU), vode se u NISpVU-u.

(4) Po završetku upisnog postupka, iz sustava NISpVU će se podaci preuzeti u evidenciju iz stavka 1. ovog članka putem programskog sučelja, za tekuću akademsku godinu i sve studijske programe.

(5) Podatkovni sadržaj evidencije iz stavka 1. ovog članka utvrđen je u Prilogu 1. Pravilnika.

(6) Ministar Odlukom može proširiti podatkovni sadržaj evidencije iz stavka 1. ovog članka ako se radi o pitanjima važnim za prikupljanje i analizu podataka na nacionalnoj razini.

IV. EVIDENCIJA STUDENATA

Članak 4.

(1) Središnju evidenciju studenata vodi Ministarstvo.

(2) U evidenciji studenata vode se podaci o studentima i studentskim ispravama, podaci o studiranju, mobilnosti, napredovanju studenta kroz studij te stečenim kvalifikacijama, podaci o potporama i pravima iz studentskog standarda (subvencionirano stanovanje, studentski poslovi, državne stipendije, potpora prijevoza studenata s invaliditetom i subvencionirana prehrana) te drugim pravima na teret javnih sredstava.

(3) Podatke o studentima i studentskim ispravama, podatke o studiranju, mobilnosti, napredovanju studenta kroz studij, stečenim kvalifikacijama, subvencioniranom stanovanju, studentskim poslovima i drugim pravima na teret javnih sredstava vode visoka učilišta.

(4) Podatke o korisnicima državnih stipendija, potpore prijevoza studenata s invaliditetom i subvencionirane prehrane vodi Ministarstvo.

(5) Visoka učilišta dužna su voditi podatke iz stavka 3. ovoga članka u informacijskom sustavu koji je interoperabilan sa središnjom evidencijom iz stavka 1. ovog članka.

(6) Podaci iz stavaka 3. i 4. ovoga članka se dostavljaju ili preuzimaju putem programskog sučelja u evidenciju iz stavka 1. ovog članka iz informacijskih sustava visokih učilišta.

(7) Visoka učilišta će internim aktima propisati način vođenja, postupak upisa i izmjena te ovlaštenja za upis i ovjeru podatka iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Visoka učilišta dužna su podatke iz stavka 3. ovog članka ažurirati najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja o nastanku ili promjeni podatka te osigurati redovito dostavljanje ili preuzimanje ažurnih podataka u središnju evidenciju iz stavka 1. ovog članka.

(9) Podatkovni sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 2. ovoga pravilnika.

(10) Ministar Odlukom može proširiti podatkovni sadržaj evidencije iz stavka 1. ovog članka ako se radi o pitanjima važnim za prikupljanje i analizu podataka na nacionalnoj razini.

V. EVIDENCIJA SVJEDODŽBI, DIPLOMA I DOPUNSKIH ISPRAVA O STUDIJU

Članak 5.

(1) Središnju evidenciju svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju (Digitalni registar diploma) vodi Ministarstvo.

(2) Visoko učilište vodi lokalnu evidenciju izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva koja je usklađena s propisima kojim se uređuje oblik i sadržaj svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

1. osnovne osobne podatke o osobama koje su završile studij, koji se vode u svrhu utvrđivanja prava na javnu ispravu koja se izdaje završetkom studija

2. podatke o visokom učilištu, studiju, ostvarenim rezultatima studenta tijekom studija te druge podatke potrebne za izdavanje javnih i dopunskih isprava o studiju

3. digitalizirane javne i dopunske isprave o studiju izdane u skladu s propisima kojima se uređuje oblik i sadržaj svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju.

(4) Visoka učilišta dužna su ažurno voditi podatke iz stavka 3. ovoga članka u informacijskom sustavu koji je interoperabilan sa središnjom evidencijom iz stavka 1. ovog članka.

(5) Visoka učilišta dužna su podatke iz stavka 2. ovog članka ažurirati najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja o nastanku ili promjeni podatka te osigurati redovito dostavljanje ili preuzimanje ažurnih podataka u središnju evidenciju iz stavka 1. ovog članka.

(6) Podatkovni sadržaj evidencije iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu 3. ovoga pravilnika.

(7) Ministar Odlukom može proširiti podatkovni sadržaj evidencije iz stavka 1. ovog članka ako se radi o pitanjima važnim za prikupljanje i analizu podataka na nacionalnoj razini.

VI. EVIDENCIJE ZAPOSLENIKA VISOKIH UČILIŠTA

Članak 6.

(1) Središnju evidenciju zaposlenika visokih učilišta vodi Ministarstvo.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka nastaje na način da se dio podataka preuzima iz informacijskog sustava Centralne evidencije zaposlenih u javnim službama te dostavom ili preuzimanjem podataka koji se vode o zaposlenicima i suradnicima na visokim učilištima.

(3) U evidenciji iz stavka 1. ovog članka vode se osobni podaci o zaposlenima na visokim učilištima te sudionicima u nastavi na svim visokim učilištima, njihovim osnovnim kvalifikacijama, nastavnom opterećenju u nastavi i znanosti u skladu s posebnim propisima u znanosti, visokom obrazovanju i osiguravanju kvalitete.

(4) Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se u svrhe ostvarivanja prava iz radnog odnosa zaposlenika javnih visokih učilišta na teret javnih sredstava te praćenja radnih opterećenja nastavnog osoblja na visokim učilištima.

(5) Visoka učilišta dužna su podatke potrebne za evidenciju iz stavka 1. ovog članka ažurno voditi u informacijskom sustavu koji je interoperabilan sa središnjom evidencijom stavka 1. ovog članka.

(6) Visoka učilišta dužna su podatke iz stavka 3. ovog članka ažurirati najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja o nastanku ili promjeni podatka te osigurati redovito dostavljanje ili preuzimanje ažurnih podataka u središnju evidenciju iz stavka 1. ovog članka.

(7) Podatkovni sadržaj evidencije iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu 4. ovoga pravilnika.

(8) Ministar Odlukom može proširiti podatkovni sadržaj evidencije iz stavka 1. ovog članka ako se radi o pitanjima važnim za prikupljanje i analizu podataka na nacionalnoj razini.

VII. IZVORI PODATAKA

Članak 7.

Podatke visokih učilišta o studentima i zaposlenicima iz evidencija propisanih ovim pravilnikom visoka učilišta preuzimaju iz temeljnih registara javnopravnih tijela ili se radi o autentičnim podacima koji nastaju na visokim učilištima i njihovim sastavnicama, u skladu s propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

VIII. VOĐENJE, ČUVANJE, RAZMJENA I ARHIVIRANJE PODATAKA

Članak 8.

(1) Evidencije propisane ovim Pravilnikom vode se elektronički u interoperabilnim informacijskim sustavima pogodnima za razmjenu, obradu i čuvanje podataka te se čuvaju trajno.

(2) Visoka učilišta mogu voditi podatke propisane ovim Pravilnikom u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) ili u drugom informacijskom sustavu, iz kojeg trebaju osigurati pravovremenu dostavu, putem programskog sučelja, podataka iz priloga 1. – 4. ovog Pravilnika u Središnju evidenciju.

(3) Informacijski sustavi evidencija bilježe sve promjene o subjektu evidencije s navedenim razlogom i datumom promjene.

(4) U slučaju prestanka rada visokog učilišta, podaci iz evidencija propisanih ovim Pravilnikom, koje je vodilo visoko učilište, predaju se njegovom pravnom sljedniku, a ako pravnog sljednika nema, podaci se predaju nadležnom državnom arhivu, u skladu s propisima kojima se uređuje upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom te arhivima.

(5) Na pretvorbu podataka iz evidencija u strukturirani elektronički oblik na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom te arhivima i državnu informacijsku infrastrukturu.

(6) Na izradu elektroničkih isprava na temelju podataka iz evidencija i upravljanje elektroničkim podacima i ispravama primjenjuju se propisi kojima se uređuju kvalificirani elektronički potpis i elektronička isprava.

(7) Visoka učilišta kao stvaratelji javnih isprava, odnosno kao voditelji obrade podataka i ovlaštene pravne osobe kao izvršitelji obrade podataka iz evidencija ovog pravilnika, dužna su u prihvatljivom roku, odnosno do 1. studenoga tekuće kalendarske godine, u skladu s podatkovnim sadržajem propisanim u Prilogu 3. ovog Pravilnika, u digitalni oblik pretvoriti podatke o diplomama i drugim javnim ispravama u visokom obrazovanju iz prethodne akademske godine te ih dostaviti u Središnju evidenciju.

(8) Visoka učilišta dužna su u digitalni oblik pretvoriti podatke o prethodno stečenim diplomama i drugim javnim ispravama o studiju, navedene u Prilogu 3. ovog pravilnika, za sve diplome i javne isprave koje su od javnog interesa, odnosno za kohorte diplomiranih koji su još uvijek radno aktivni (posljednjih 40 godina) te ih dostaviti putem programskog sučelja u Središnju evidenciju u roku od dvije godine od uspostave središnje evidencije svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju (Digitalni registar diploma).

IX. SVRHA, KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA

Članak 9.

(1) Podatke za Središnju evidenciju prikupljaju i obrađuju Ministarstvo i Agencija za potrebe utvrđivanja prava upisa studenata na studij i drugih prava na teret javnih sredstava, planiranja politika praćenja visokog obrazovanja, provedbu postupaka vanjskog vrednovanja i osiguravanja kvalitete, vođenja evidencija ishoda postupaka vanjskog vrednovanja i osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja. te izrade analiza, statistika i provedbe istraživanja iz područja visokog obrazovanja i znanosti, u skladu sa svojim nadležnostima.

(2) Prikupljeni osobni podaci vodit će se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podatka.

(3) Pristup osobnim podacima iz evidencija podataka u visokom obrazovanju reguliran je propisima o zaštiti osobnih podataka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Za osobe prijavljene za upisni postupak, koje nisu upisane na studijske programe putem NISpVU-a, podatke iz članka 3., stavka 2. ovog Pravilnika, uključujući i podatke o rezultatima upisa, visoka učilišta dužna su u strojno čitljivom obliku dostaviti u NISpVU u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1) Informacijski sustav središnje evidencije u visokom obrazovanju će u potpunosti biti uspostavljen u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, i to:

1. Središnja evidencija osoba prijavljenih za upisni postupak i rezultata postupka u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika

2. Središnja evidencija studenata u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika

3. Središnja evidencija zaposlenika visokih učilišta u roku od 24 mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika

4. Središnja evidencija diploma i dopunskih isprava u roku od 8 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Upute za unos podataka u središnje evidencije propisane ovim Pravilnikom Ministarstvo će redovito dostavljati visokim učilištima nakon uspostavljanja svake pojedine evidencije.

Članak 12.

Podatkovni sadržaj informacijskih sustava u kojima svoje evidencije u elektroničkom obliku vode visoko učilište, i Agencija za znanost i visoko obrazovanje je potrebno prilagoditi ovom Pravilniku u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 9/05).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/00004

Urbroj: 533-09-23-0003

Zagreb, 22. ožujka 2023.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

PRILOG 1.

PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE OSOBA PRIJAVLJENIH ZA UPISNI POSTUPAK S REZULTATIMA POSTUPKA

I. Osnovni podaci o osobi prijavljenoj za upisni postupak:

1. Ime i prezime

2. OIB (broj putovnice za strane državljane ako nemaju OIB)

3. Spol

4. Datum, mjesto i država rođenja

5. Prebivalište

6. Boravište

7. Državljanstva

II. Podaci o uspjehu u prethodnom obrazovanju:

8. Prethodno stečeno obrazovanje potrebno za upis na studij (obrazovna ustanova, mjesto i država obrazovanja, naziv programa obrazovanja istovjetan e-matici, godina završetka izobrazbe, stečena kvalifikacija, podatak o priznavanju inozemne kvalifikacije)

9. Najviša razina prethodno stečenog obrazovanja prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

10. Uspjeh prethodno stečenog obrazovanja

11. Rezultati ispita državne mature iz obaveznog i izbornog dijela ako je primjenjivo

III. Podaci o prijavama za upisne postupke i rezultatima postupaka:

12. Šifra visokog učilišta iz Upisnika visokih učilišta

13. Naziv visokog učilišta

14. Šifra studijskog programa iz Upisnika studijskih programa

15. Naziv studijskog programa

16. Redni broj izbora

17. Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti

18. Poseban status

19. Plasman na rang-listi

20. Pravo upisa

21. Upisni broj

22. Broj bodova postupka

PRILOG 2.

PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE STUDENATA

I. Podaci o studentu i pravima na teret javnih sredstava:

1. Ime

2. Prezime

3. OIB

4. JMBAG

5. Spol

6. Datum, mjesto i država rođenja

7. Prebivalište

8. Boravište

9. Državljanstva

10. Status osobe u skladu s propisima o međunarodnoj zaštiti, ako je primjenjivo

11. Invaliditet

12. Nacionalnost

13. Poseban status

14. Radni status

15. Osnova zdravstvenog osiguranja

16. Razina prava na subvencioniranu prehranu

17. Prethodno stečena kvalifikacija i obrazovna ustanova

18. Upisni broj iz Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) (ako je primjenjivo)

II. Podaci o studiranju, napredovanju studenta kroz studij, mobilnosti, i stečenim kvalifikacijama:

a) Podaci o studiranju i napredovanju studenta kroz studij:

19. Ime

20. Prezime

21. OIB

22. JMBAG

23. Šifra visokog učilišta iz Upisnika visokih učilišta

24. Naziv visokog učilišta

25. Broj studentske iskaznice i datum izdavanja

26. Naziv visokog učilišta koje je izdalo iskaznicu

27. Broj Europske studentske iskaznice i datum izdavanja (ako je primjenjivo)

28. [email protected] elektronički identitet

29. Kontaktni podaci elektroničke pošte na domeni visokog učilišta

30. Kontaktni podaci elektroničke pošte koja nije na domeni visokog učilišta

31. Kontaktni podaci dodatnog načina komunikacije.

32. Iznos troškova studija po akademskoj godini

33. Iznos subvencije troškova studija iz Državnog proračuna

34. Iznos troškova studija koju podmiruje student

35. Izravne i neizravne potpore studentu iz sredstava visokih učilišta

36. Šifra studijskog programa iz Upisnika studijskih programa

37. Naziv studijskog programa

38. Datum, akademska godina i semestar upisa na studijski program

39. Godina studijskog programa

40. Broj upisanih, stečenih i priznatih prethodno stečenih ECTS bodova po akademskoj godini

41. Broj priznatih ECTS bodova kroz sustav priznavanja prethodnog učenja

42. Aritmetički i težinski prosjek ocjena po svakoj akademskoj godini i ukupno sve akademske godine na predmetima potrebnim za završetak studija i ukupno za sve predmete

43. Podatak je li ispunjen uvjet za upis više godine studija po svakoj akademskoj godini

44. Mirovanja obaveza (razlog, početak i završetak)

45. Status studenta (redovni, izvanredni)

46. Datum početka i završetka studija

47. Datum početka i prestanka statusa studenta

48. Razlog prestanka statusa studenta

49. Naziv kvalifikacije

50. Stečeni akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj

b) Podaci o mobilnosti studenta na studiju

51. Ime

52. Prezime

53. OIB

54. JMBAG

55. Vrsta mobilnosti (dolazna/odlazna)

56. Datum početka i završetka odlazne/dolazne mobilnosti

57. Studij i visoko učilište na koje student odlazi, odnosno s kojeg student dolazi u okviru mobilnosti: naziv visokog učilišta, mjesto i država visokog učilišta, naziv studijskog programa

58. Vrsta međunarodne razmjene

59. Naziv sporazuma međunarodne razmjene

60. Naziv programa mobilnosti

61. Broj upisanih, stečenih i priznatih ECTS bodova na mobilnosti

III. Podaci o subvencioniranom stanovanju

a) Podaci o prijavljenima na natječaj za subvencionirano stanovanje:

62. Ime

63. Prezime

64. OIB

65. Status osobe u skladu s propisima o međunarodnoj zaštiti, ako je primjenjivo

66. Invaliditet

67. Poseban status

68. Rezultati bodovanja u skladu s propisom kojim se uređuje subvencionirano stanovanje studenata

b) Podaci o korisnicima subvencioniranog stanovanja:

69. Ime

70. Prezime

71. OIB

72. Ostvareno pravo u natječajnom postupku

73. Ostvareno pravo po posebnoj odluci Ministarstva

74. Naziv ustanove pružatelja usluge subvencioniranog stanovanja

75. Smještajna jedinica

76. Adresa smještajne jedinice

77. Kategorija smještaja

78. Datum početka i završetka korištenja usluge subvencioniranog stanovanja

79. Iznos subvencije troškova stanovanja iz Državnog proračuna

80. Iznos subvencije Ministarstva

81. Iznos subvencije troškova stanovanja visokog učilišta ili drugog javnopravnog tijela, ako primjenjivo

82. Iznos troška stanovanja koji snosi korisnik usluge subvencioniranog stanovanja

IV. Podaci o studentskim poslovima:

83. Ime

84. Prezime

85. OIB

86. JMBAG

87. Posrednik

88. Naručitelj posla

89. Broj ugovora

90. Razdoblje za koje je ugovor izdan

91. Broj sati obavljanja posla

92. Naknada za obavljeni studentski posao

93. Doprinosi prema posebnim propisima

94. Naknada posredniku za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskoga standarda

95. Naknada posredniku za aktivnosti (namijenjene studentima) koje provode studenti i studentske organizacije

V. Podaci o korisnicima državnih stipendija:

96. Ime

97. Prezime

98. OIB

99. Vrsta stipendije

100. Akademska godina dodjele

101. Rezultati bodovanja u skladu s propisom kojim se uređuje dodjela državne stipendije

102. Razdoblje primanja stipendije

103. Mjesečni iznos stipendije

104. Ukupno isplaćeni iznos stipendije

VI. Podaci o korisnicima potpore prijevoza studenata s invaliditetom:

105. Ime

106. Prezime

107. OIB

108. Invaliditet

109. Akademska godina dodjele potpore

110. Razdoblje primanja potpore

111. Mjesečni iznos potpore

112. Ukupno isplaćeni iznos potpore

PRILOG 3.

PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE SVJEDODŽBI, DIPLOMA I DOPUNSKIH ISPRAVA O STUDIJU (Digitalni registar diploma)

I. Osnovni podaci o studentu:

1. Ime

2. Prezime

3. OIB

4. JMBAG

5. Spol

6. Datum, mjesto i država rođenja

II. Podaci o ispravi na hrvatskom i engleskom jeziku

7. Vrsta isprave (diploma, svjedodžba ili dopunska isprava o studiju)

8. Naziv visokog/ih učilišta koje izdaje ispravu

9. Sjedište visokog/ih učilišta koje izdaje ispravu

10. Naziv ili nazivi završenog studijskog programa po čijem završetku se izdaje isprava

11. Znanstveno područje i znanstveno polje u kojem je stečena isprava

12. Stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno nazivi, ili akademski stupanj

13. Broj ECTS bodova studija, ako je primjenjivo

14. Datum završetka studija,

15. Jedinstveni broj, mjesto i datum izdavanja isprave

16. Ime i prezime čelnika visokog učilišta

17. Digitalizirana isprava digitalno potpisana odnosno ovjerena kvalificiranim elektroničkim pečatom visokog učilišta koje izdaje ispravu

PRILOG 4.

PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJA ZAPOSLENIKA VISOKIH UČILIŠTA

I. Osnovni podaci (koji se preuzimaju iz osobnog kartona zaposlenika u slučaju javnih visokih učilišta):

1. Ime

2. Prezime

3. OIB

4. Spol

5. Datum rođenja

6. Mjesto rođenja

7. Državljanstva

8. Matični broj znanstvenika (ako je primjenjivo)

II. Statusni podaci i podaci o opterećenju, kvalifikacijama i napredovanju:

9. Radno mjesto: naziv, vrsta ugovora

10. Uloge u nastavi

11. Radno opterećenje (u nastavi/znanosti/ institucijski doprinos i administrativni poslovi)

12. Podatak o mentorstvu (ukupan broj mentorstva po razini i vrsti studija za akademsku godinu i ukupan broj uspješno završenih mentoriranih studenata)

13. Za vanjske suradnike, suglasnosti poslodavca za svaku akademsku godinu (ako je primjenjivo)

14. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu s vanjskim suradnicima za svaku pojedinačnu vanjsku suradnju (ako primjenjivo)

15. Suglasnosti za dodatni rad na drugim visokim učilištima za svaku akademsku godinu (ako je primjenjivo)

16. Podaci o početku i prestanku radnog odnosa (uključujući podatke o razlozima poput podataka o umirovljenju, sankcijama i dr.)

17. Znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička radna mjesta (naziv i razina radnog mjesta, broj i datum odluke, datum isteka, područje i polje, tijela i institucija/e koje su izabrale na radno mjesto)

18. Drugi podaci potrebni za odlučivanje o pravima nastavnog osoblja i zaposlenika visokih učilišta koja se financiraju iz javnih sredstava.

 

 

 

Copyright © Ante Borić