Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 33/2023 (24.3.2023.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja

Državno sudbeno vijeće

594

Državno sudbeno vijeće, na temelju članaka 88.a stavka 2.8 Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 28/13, 82/15 i 67/18, 126/19, 80/22 i 16/23), na 2. sjednici održanoj 16. ožujka 2023., donijelo je

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O SADRŽAJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINI SUCA I NAČINU NJEGOVA PODNOŠENJA

Članak 1.

U Pravilima o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja (»Narodne novine« broj 22/19 i 96/20) u članku 2. stavku 1. iza riječi: »životnog partnera« dodaju se riječi: »neformalnog životnog partnera«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: » životnog partnera« dodaju se riječi: »neformalnog životnog partnera«.

U članku 3. stavku 3. riječi: »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.273.00 eura«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »životnog partnera« dodaju se riječi: »neformalnog životnog partnera«, a riječi: »Obrascu 1 – izvješće o imovini suca« brišu se, te se dodaju riječi: »Obrascu 1 – podaci koji se prikupljaju«.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: »životnog partnera« dodaju se riječi: »neformalnog životnog partnera«.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju se primjenjivati Obrasci 1. i 2. propisani Pravilima o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja (»Narodne novine« broj 96/20) te se primjenjuju Obrasci 1. i 2. koji su sastavni dio ovih Pravila.

Članak 5.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-86/18

Zagreb, 16. ožujka 2023.

Predsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković, v. r.

OBRAZAC 1

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

SVRHA POPUNJAVNJA IMOVINSKE KARTICE

Svrha popunjavanja imovinske kartice

MATIČNI PODACI KORISNIKA

Ime

Prezime

Osobni identifikacijski broj

Dužnost

Pravosudno tijelo

Datum imenovanja

Datum stupanja na dužnost

OPĆI PODACI KORISNIKA

Rođeno prezime

Ime oca/majke

Datum rođenja

Mjesto rođenja

Država rođenja

Adresa prebivališta

Mjesto prebivališta

Poštanski broj prebivališta

Adresa boravišta

Mjesto boravišta

Poštanski broj boravišta

Fiksni telefon

Mobilni telefon

PODACI O BRAČNOM DRUGU/IZVANBRAČNOM DRUGU/ŽIVOTNOM PARTNERU/NEFORMALNOM ŽIVOTNOM PARTNERU (u daljnjem tekstu partner/ica)

Trenutno stanje

Ime partnera/ice

Prezime partnera/ice

OIB partnera/ice

Partner/ica nema OIB

PODACI O DJECI

Maloljetna djeca

Ime djeteta

Prezime djeteta

OIB djeteta

Datum rođenja djeteta

PODACI O IMOVINI

PODACI O NEKRETNINAMA

Postojanje nekretnine

Vrsta nekretnine

Država u kojoj se nalazi nekretnina

Vlasništvo

Katastarska općina

Općinski sud/ZK odjel

Glavna knjiga

Broj katastarske čestite

Broj ZK uloška

Mjesto

Adresa

Mjerna jedinica površine

Površina

Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centi)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O POKRETNINAMA

Postojanje pokretnine

Kategorija pokretnine

Vrsta pokretnine

Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centi)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – cestovna vozila: Marka vozila

Model

Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – plovila: Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – letjelice: Proizvođač

Oznaka proizvođača

Godina proizvodnje

Za kategoriju ostalih pokretnina vrijednosti veće od 3.980,00 EUR: Opis pokretnine

PODACI O UDJELIMA

Postojanje poslovnih udjela, dionica ili vrijednosnih papira

Vrsta udjela

Ako je kao vrsta udjela odabrano »Drugi vrijednosni papiri«: Drugi udjeli

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj/Postotak udjela

Nominalna vrijednost udjela/dionica (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

PODACI O NOVČANOJ ŠTEDNJI

Postojanje štednje

Iznos

Valuta

Novčana štednja položena

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O DIVIDENDI U PROTEKLOJ GODINI

Postojanje prihoda od dividendi u protekloj godini

Godišnji neto iznos (u EUR, bez centi)

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

PODACI O STALNOM PRIHODU

Stalni prihod (u neto iznosu)

Stalni prihod (u bruto iznosu)

PODACI O OSTALIM PRIHODIMA

Postojanje ostalih prihoda

Pravni osnov

Ako je kao pravni osnov odabrano »Ostalo«: Naziv/opis

Neto iznos

Valuta

PODACI O DUGOVIMA I FINANCIJSKIM OBVEZAMA

Postojanje dugova i financijskih obveza

Vrsta obveze

Ako je kao vrsta obveze odabrano »Leasing«: Predmet leasinga

Vrijednost predmeta leasinga

Ako je kao vrsta obveze odabrano »Ostalo«: Opis vrste obveze

Vjerovnik

Iznos obveze

Valuta obveze

Ukupan broj mjesečnih obveza

Iznos mjesečne obveze

Datum nastanka obveze

PODACI O OSTALOJ IMOVINI

Ostalo

Naziv/opis

Vrijednost

Napomena

Valuta

PODACI O IMOVINI PARTNERA/ICE

PODACI O NEKRETNINAMA PARTNERA/ICE

Postojanje nekretnina

Vrsta nekretnine

Država u kojoj se nalazi nekretnina

Vlasništvo

Katastarska općina

Općinski sud/ZK odjel

Glavna knjiga

Broj katastarske čestite

Broj ZK uloška

Mjesto

Adresa

Mjerna jedinica površine

Površina

Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centi)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O POKRETNINAMA

Postojanje pokretnina

Kategorija pokretnine

Vrsta pokretnine

Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centi)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – cestovna vozila: Marka vozila

Model

Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – plovila: Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – letjelice: Proizvođač

Oznaka proizvođača

Godina proizvodnje

Za kategoriju ostalih pokretnina vrijednosti veće od 3.980,00 EUR: Opis pokretnine

PODACI O UDJELIMA PARTNERA/ICE

Postojanje poslovnih udjela, dionica ili vrijednosnih papira

Vrsta udjela

Ako je kao vrsta udjela odabrano »Drugi vrijednosni papiri«: Drugi udjeli

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj/Postotak udjela

Nominalna vrijednost udjela/dionica (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

PODACI O NOVČANOJ ŠTEDNJI PARTNERA/ICE

Postojanje štednje

Iznos

Valuta

Novčana štednja položena kod

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O DIVIDENDI U PROTEKLOJ GODINI PARTNERA/ICE

Postojanje prihoda od dividendi u protekloj godini

Godišnji neto iznos (u EUR, bez centa)

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

PODACI O STALNOM PRIHODU

Stalni prihod (u neto iznosu)

Stalni prihod (u bruto iznosu)

PODACI O OSTALIM PRIHODIMA PARTNERA/ICE

Postojanje ostalih prihoda

Pravni osnov

Ako je kao pravni osnov odabrano »Ostalo«: Naziv/opis

Neto iznos

Valuta

PODACI O DUGOVIMA I FINANCIJSKIM OBVEZAMA PARTNERA/ICE

Postojanje dugova i financijskih obveza

Vrsta obveze

Ukoliko je kao vrsta obveze odabrano »Leasing«: Predmet leasinga

Vrijednost predmeta leasinga

Ukoliko je kao vrsta obveze odabrano »Ostalo«: Opis vrste obveze

Vjerovnik

Datum nastanka obveze

Iznos obveze

Valuta (obveze)

Ukupan broj mjesečnih obveza

Iznos mjesečne obveze

PODACI O OSTALOJ IMOVINI PARTNERA/ICE

Ostalo

Naziv/opis

Vrijednost

Napomena

Valuta

PODACI O IMOVINI MALOLJETNE DJECE

PODACI O NEKRETNINAMA MALOLJETNE DJECE

Postojanje nekretnina

Vlasnik

Vrsta nekretnine

Država u kojoj se nalazi nekretnina

Vlasništvo

Katastarska općina

Općinski sud/ZK odjel

Glavna knjiga

Broj katastarske čestite

Broj ZK uloška

Mjesto

Adresa

Mjerna jedinica površine

Površina

Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centi)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O POKRETNINAMA

Postojanje pokretnina

Vlasnik

Kategorija pokretnine

Vrsta pokretnine

Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centi)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva izabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja izabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja izabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – cestovna vozila: Marka vozila

Model

Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – plovila: Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – letjelice: Proizvođač

Oznaka proizvođača

Godina proizvodnje

Za kategoriju ostalih pokretnina vrijednosti veće od 3.980,00 EUR: Opis pokretnine

PODACI O UDJELIMA MALOLJETNE DJECE

Postojanje poslovnih udjela, dionica ili vrijednosnih papira

Vlasnik

Vrsta udjela

Ako je kao vrsta udjela odabrano »Drugi vrijednosni papiri«: Drugi udjeli

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj/Postotak udjela

Nominalna vrijednost udjela/dionica (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva izabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja izabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

PODACI O NOVČANOJ ŠTEDNJI MALOLJETNE DJECE

Postojanje štednje

Vlasnik

Iznos

Valuta

Novčana štednja položena

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O DIVIDENDI U PROTEKLOJ GODINI MALOLJETNE DJECE

Postojanje prihoda od dividendi u protekloj godini

Vlasnik

Godišnji neto iznos (u EUR, bez centa)

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

PODACI O OSTALIM PRIHODIMA MALOLJETNE DJECE

Postojanje ostalih prihoda

Vlasnik

Pravni osnov

Neto iznos

Valuta

PODACI O OSTALOJ IMOVINI MALOLJETNE DJECE

Ostalo

Vlasnik

Naziv/opis

Vrijednost

Napomena

Valuta

OBRAZAC 2

PODACI ZA JAVNU OBJAVU

MATIČNI PODACI PODNOSITELJA IK

Ime

Prezime

Dužnost

Pravosudno tijelo

Datum imenovanja

Datum stupanja na dužnost

PODACI O BRAČNOM DRUGU/IZVANBRAČNOM DRUGU/ŽIVOTNOM PARTNERU/NEFORMALNOM ŽIVOTNOM PARTNERU (u daljnjem tekstu partner/ica)

Ima/nema partnera/icu

PODACI O DJECI

Ima/nema maloljetne djece

PODACI O IMOVINI

PODACI O NEKRETNINAMA

Vrsta nekretnine

Država u kojoj se nalazi nekretnina

Vlasništvo

Mjesto

Mjerna jedinica površine

Površina

Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O POKRETNINAMA

Kategorija pokretnine

Vrsta pokretnine

Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – cestovna vozila: Marka vozila

Model

Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – plovila: Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – letjelice: Proizvođač

Oznaka proizvođača

Godina proizvodnje

Za kategoriju ostalih pokretnina vrijednosti veće od 3.980,00 eura: Opis pokretnine

PODACI O UDJELIMA

Vrsta udjela

Ako je kao vrsta udjela odabrano »Drugi vrijednosni papiri«: Drugi udjeli

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj/Postotak udjela

Nominalna vrijednost udjela/dionica (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

PODACI O NOVČANOJ ŠTEDNJI

Iznos

Valuta

Novčana štednja položena

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O DIVIDENDI U PROTEKLOJ GODINI

Godišnji neto iznos (u EUR, bez centa)

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

PODACI O STALNOM PRIHODU

Stalni prihod (u bruto iznosu)

PODACI O OSTALIM PRIHODIMA

Pravni osnov

Ako je kao pravni osnov odabrano »Ostalo«: Naziv/opis

Neto iznos

Valuta

PODACI O DUGOVIMA I FINANCIJSKIM OBVEZAMA

Vrsta obveze

Ako je kao vrsta obveze odabrano »Leasing«: Predmet leasinga

Vrijednost predmeta leasinga

Ako je kao vrsta obveze odabrano »Ostalo«: Opis vrste obveze

Vjerovnik

Datum nastanka obveze

Iznos obveze

Valuta (obveze)

Ukupan broj mjesečnih obveza

Iznos mjesečne obveze

PODACI O OSTALOJ IMOVINI

Naziv/opis

Vrijednost

Napomena

Valuta

PODACI O IMOVINI PARTNERA/ICE

PODACI O NEKRETNINAMA PARTNERA/ICE

Vrsta nekretnine

Država u kojoj se nalazi nekretnina

Vlasništvo

Mjesto

Mjerna jedinica površine

Površina

Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O POKRETNINAMA

Kategorija pokretnine

Vrsta pokretnine

Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – cestovna vozila: Marka vozila

Model

Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – plovila: Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – letjelice: Proizvođač

Oznaka proizvođača

Godina proizvodnje

Za kategoriju ostalih pokretnina vrijednosti veće od 3.980,00 eura: Opis pokretnine

PODACI O UDJELIMA PARTNERA/ICE

Vrsta udjela

Ako je kao vrsta udjela odabrano »Drugi vrijednosni papiri«: Drugi udjeli

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj/Postotak udjela

Nominalna vrijednost udjela/dionica (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

PODACI O NOVČANOJ ŠTEDNJI PARTNERA/ICE

Iznos

Valuta

Novčana štednja položena kod

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O DIVIDENDI U PROTEKLOJ GODINI PARTNERA/ICE

Godišnji neto iznos (u EUR, bez centa)

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

PODACI O OSTALIM PRIHODIMA PARTNERA/ICE

Pravni osnov

Ako je kao pravni osnov odabrano »Ostalo«: Naziv/opis

Neto iznos

Valuta

PODACI O DUGOVIMA I FINANCIJSKIM OBVEZAMA PARTNERA/ICE

Vrsta obveze

Ukoliko je kao vrsta obveze odabrano »Leasing«: Predmet leasinga

Vrijednost predmeta leasinga

Ukoliko je kao vrsta obveze odabrano »Ostalo«: Opis vrste obveze

Vjerovnik

Datum nastanka obveze

Iznos obveze

Valuta (obveze)

Ukupan broj mjesečnih obveza

Iznos mjesečne obveze

PODACI O OSTALOJ IMOVINI PARTNERA/ICE

Naziv/opis

Vrijednost

Napomena

Valuta

PODACI O IMOVINI MALOLJETNE DJECE

PODACI O NEKRETNINAMA MALOLJETNE DJECE

Vrsta nekretnine

Država u kojoj se nalazi nekretnina

Vlasništvo

Mjesto

Mjerna jedinica površine

Površina

Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva odabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja odabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O POKRETNINAMA

Kategorija pokretnine

Vrsta pokretnine

Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća – određuje ju podnositelj IK sukladno njegovoj osobnoj procjeni (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva izabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja izabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja izabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – cestovna vozila: Marka vozila

Model

Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – plovila: Godina proizvodnje

Za kategorije pokretnina koje se upisuju u javne registre – letjelice: Proizvođač

Oznaka proizvođača

Godina proizvodnje

Za kategoriju ostalih pokretnina vrijednosti veće od 3.980,00 eura: Opis pokretnine

PODACI O UDJELIMA MALOLJETNE DJECE

Vrsta udjela

Ako je kao vrsta udjela odabrano »Drugi vrijednosni papiri«: Drugi udjeli

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj/Postotak udjela

Nominalna vrijednost udjela/dionica (u EUR, bez centa)

Oblik vlasništva

Ako je kao oblik vlasništva izabrano »Suvlasništvo«: Suvlasnički udio

Način stjecanja

Ako je kao način stjecanja izabrano »Ostalo«: Način stjecanja – opis

PODACI O NOVČANOJ ŠTEDNJI MALOLJETNE DJECE

Iznos

Valuta

Novčana štednja položena kod

Izvor stjecanja

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Ostalo«: Izvor stjecanja – ostalo

Ako je kao izvor stjecanja odabrano »Drugi prihod«: Opis izvora stjecanja

PODACI O DIVIDENDI U PROTEKLOJ GODINI MALOLJETNE DJECE

Godišnji neto iznos (u EUR, bez centa)

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

PODACI O OSTALIM PRIHODIMA MALOLJETNE DJECE

Pravni osnov

Neto iznos

Valuta

PODACI O OSTALOJ IMOVINI MALOLJETNE DJECE

Naziv/opis

Vrijednost

Napomena

Valuta

 

 

 

Copyright © Ante Borić