Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 33/2023 (24.3.2023.), Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

Vlada Republike Hrvatske

584

Na temelju članka 171. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2023. donijela

UREDBU

O UPRAVLJANJU I VOĐENJU POSLOVA LUČKIH UPRAVA UNUTARNJIH VODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se upravljanje i vođenje poslova lučkih uprava unutarnjih voda (u daljnjem tekstu: lučke uprave), sastav i ovlasti tijela lučkih uprava, način imenovanja članova Upravnog vijeća, uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja te druga pitanja u vezi s radom i poslovanjem lučkih uprava.

Članak 2.

(1) Lučke uprave osnovane Zakonom o lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 142/98. i 65/02.) obavljaju poslove i djelatnosti utvrđene Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 144/21., u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Lučke uprave Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak su javne ustanove koje upravljaju lučkim područjima javnih luka, pristanišnim područjima javnih pristaništa i nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalaze u lučkom području javnih luka i pristanišnom području javnih pristaništa.

(3) Osnivač lučkih uprava iz stavka 2. ovoga članka je Republika Hrvatska.

(4) Osnivačka prava u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(5) Lučke uprave proračunski su korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Temeljni opći pravni akt lučke uprave je Statut.

(2) Statutom se uređuje unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela lučke uprave, sastav, način osnivanja, djelokrug i nadležnost stručnih i savjetodavnih tijela, način ostvarivanja odnosa s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pitanjima upravljanja lučkim i pristanišnim područjem, javnost rada i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja lučke uprave.

(3) Osim Statuta, lučke uprave imaju i druge opće akte utvrđene Statutom.

Članak 4.

(1) Za poslove operativnog upravljanja lučkim sustavom za jednu ili više luka mogu se ustrojiti podružnice kao ustrojstvene jedinice lučke uprave.

(2) Podružnica nije pravna osoba te njenom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe lučka uprava.

(3) Na rad i osnivanje podružnica primjenjuje se zakon kojim se uređuje poslovanje, način i rad javnih ustanova.

Članak 5.

(1) Na radno pravni status ravnatelja, pomoćnika ravnatelja i ostalih radnika lučkih uprava, primjenjuju se opći propis o radu, Statut i opći akti lučkih uprava.

(2) Na plaće radnika zaposlenih u lučkim upravama primjenjuju se propisi o plaćama u javnim službama, koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. USTROJSTVO I TIJELA LUČKIH UPRAVA

Članak 7.

Unutarnje ustrojstvo lučkih uprava uređuju se Statutom i drugim općim aktom.

Članak 8.

Tijela u lučkim upravama su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 9.

(1) Upravno vijeće imenuje i razrješava ministar nadležan za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: Ministar).

(2) Članove Upravnog vijeća čine:

1. tri predstavnika osnivača

2. jedan predstavnik jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi luka od državnog značaja, na prijedlog gradonačelnika ili općinskog načelnika

3. jedan predstavnik trgovačkih društava koja obavljaju lučke djelatnosti, a na prijedlog strukovnog udruženja trgovačkih društava koje obavljaju lučke djelatnosti.

(3) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

(4) Iste osobe mogu biti ponovo imenovane za članove Upravnog vijeća.

(5) Upravno vijeće odgovorno je za svoj rad Ministru.

Članak 10.

(1) Upravno vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz redova predstavnika osnivača.

(2) Predsjednika i potpredsjednika biraju članovi Upravnog vijeća većinom glasova.

(3) Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću i naknadu stvarnih materijalnih troškova vezanih uz rad u Upravnom vijeću.

(4) Iznos naknade za rad članova Upravnog vijeća iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se odlukom Ministra, a u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se određuje iznos naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća.

Članak 11.

(1) Upravno vijeće:

1. upravlja lučkom upravom

2. sudjeluje u izradi nacrta prijedloga srednjoročnog plana razvitka luka i pristaništa

3. donosi odluku o visini lučkih pristojbi

4. potvrđuje lučke tarife u skladu s člankom 170. Zakona

5. donosi srednjoročni (trogodišnji) i jednogodišnji plan davanja koncesija

6. donosi odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije i odlučuje o davanju koncesije za obavljanje lučke djelatnosti u skladu s člankom 176. Zakona, u postupku propisanom zakonom kojim se uređuje davanje koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja koncesije, politika koncesija te druga pitanja u vezi s koncesijama

7. donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike

8. donosi odluke kojima se usklađuje rad trgovačkih društava koja obavljaju djelatnosti na lučkom i pristanišnom području

9. usvaja prijedlog akta upravitelja luke o promjeni granica lučkog područja u skladu s člankom 163. Zakona

10. usvaja prijedlog financijskog plana lučke uprave koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine u postupku donošenja financijskog plana i proračuna propisanim zakonom kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna proračunskih korisnika

11. donosi Godišnji program rada s financijskim planom lučke uprave nakon donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za sljedeću godinu

12. donosi Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina i Operativni program održavanja lučkih građevina

13. odobrava Godišnje financijsko i poslovno izvješće o radu lučke uprave te Izvješće o radu lučkih korisnika

14. donosi odluke o načinu ostvarivanja i korištenja nenamjenskih donacija, vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene u skladu s propisom kojim se uređuju mjerila i način korištenja nenamjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika

15. upućuje zahtjev putem Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za poslove upravljanja državnom imovinom radi stjecanja vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama ili druge imovine u korist Republike Hrvatske, a kojima bi upravljala lučka uprava, odnosno zahtjev za sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje, opterećenje ili ograničenje prava vlasništva Republike Hrvatske na državnoj imovini, kojom upravlja lučka uprava, u korist druge pravne ili fizičke osobe

16. donosi odluke o odabiru u postupcima javnog nadmetanja i odluke o sklapanju drugih pravnih poslova, o kojima ne odlučuje ravnatelj, do iznosa od 663.600,00 eura, a iznad tog iznosa uz naknadnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske

17. donosi odluke o preuzimanju obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanja iz državnog proračuna Republike Hrvatske u sljedećim godinama uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije, odnosno uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, sukladno zakonima kojima se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja za upravljanje javnim financijama te na temelju njih donesenih podzakonskih propisa

18. utvrđuje lučke uzance

19. donosi Statut lučke uprave uz prethodnu suglasnost Ministra

20. donosi i druge opće akte utvrđene Statutom, na prijedlog ravnatelja

21. raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja

22. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja

23. imenuje i razrješava ravnatelja lučke uprave

24. sklapa ugovore o radu s ravnateljem i pomoćnikom ravnatelja

25. odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, ovom Uredbom, Statutom i drugim općim aktima lučke uprave.

(2) Akti iz stavka 1. točaka 3., 11., 12., 20. i 23. ovoga članka donose se uz naknadnu suglasnost Ministra.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, akti iz stavka 1. točke 12. ovoga članka, koji se odnose na luke i pristaništa od županijskog značaja, donose se dodatno i uz naknadnu suglasnost župana.

(4) Izvješća iz stavka 1. točke 13. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu.

(5) Upravno vijeće ne može svoje ovlasti i poslove propisane ovim člankom prenositi na ravnatelja.

Članak 12.

(1) Ministar može raspustiti Upravno vijeće ili razriješiti člana Upravnog vijeća i prije isteka mandata iz članka 9. stavka 3. ove Uredbe:

1. ako ne donese Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina te Operativni program održavanja lučkih građevina

2. ako se Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina te Operativni program održavanja lučkih građevina ne ostvaruju

3. ako ne donese Godišnji program rada i financijski plan lučke uprave

4. ako ne odobri Godišnje financijsko i poslovno izvješće o radu lučke uprave te Izvješće o radu lučkih korisnika

5. ako postoji drugi važan razlog zbog kojeg bi bio onemogućen nesmetan rad i poslovanje lučke uprave.

(2) U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća prije isteka mandata, novi član se imenuje u roku od 30 dana od dana razrješenja na vremensko razdoblje koje je preostalo u tom mandatu člana Upravnog vijeća koji je razriješen.

Članak 13.

(1) Upravno vijeće raspravlja i odlučuje na sjednicama na kojima mora prisustvovati natpolovična većina svih članova Upravnog vijeća.

(2) Upravno vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(3) Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Upravnog vijeća, osim odluka i drugih akata za koje je sukladno članku 11. stavku 1. točki 16. i stavku 2. ove Uredbe potrebna suglasnost Ministra ili Vlade Republike Hrvatske i koji se donose većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće može donositi odluke na telefonskim sjednicama ili na drugi prikladan način koji osigurava trenutnu komunikaciju, ako za to postoje opravdani razlozi hitnosti i odgovarajuća tehnička oprema.

(5) Upravno vijeće donosi svoj Poslovnik o radu.

Članak 14.

(1) Voditelj poslovanja lučke uprave je ravnatelj.

(2) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće uz naknadnu suglasnost Ministra.

(3) Ravnatelj je odgovoran za svoj rad Upravnom vijeću i Ministru.

(4) Ravnatelj se imenuje na temelju provedenog javnog natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama lučke uprave i u »Narodnim novinama«.

(5) Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a po isteku mandata ista osoba se može ponovno imenovati za ravnatelja.

Članak 15.

(1) Za ravnatelja lučke uprave može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, propisanih općim propisom o radu, ispunjava i sljedeće uvjete:

1. završen sveučilišni prijediplomski studij, sveučilišni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni specijalistički studij iz tehničkih i društvenih područja

2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci s traženom razinom stručne spreme, od kojih najmanje tri godine radnog iskustva na plovidbenim poslovima ili poslovima upravljanja vodnim područjem na unutarnjim vodama

3. aktivno korištenje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu

4. znanje rada na osobnom računalu

5. prijedlog najpovoljnijeg koncepcijskog rješenja programa rada i razvitka lučke uprave za razdoblje od četiri godine

6. stručne, radne i organizacijske sposobnosti i uspješne rezultate u dosadašnjem radu.

(2) Ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

(3) Izbor po objavljenom natječaju ne mora se izvršiti.

(4) Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja lučke uprave nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne ispunjava uvjete ili ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

(5) Do imenovanja ravnatelja lučke uprave na temelju ponovljenog natječaja, Ministar će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

(6) Ministar će u roku od 15 dana od dana razrješenja ravnatelja prije isteka mandata imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja.

(7) Upravno vijeće će u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, raspisati natječaj za izbor ravnatelja lučke uprave.

Članak 16.

(1) Upravno vijeće može razriješiti ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

1. mu ne odobri Godišnje financijsko i poslovno izvješće o radu lučke uprave te Izvješće o radu lučkih korisnika

2. neodgovorno, nemarno i nesavjesno obavlja poslove prema odredbama ove Uredbe, Statuta i drugih općih akata lučke uprave.

(2) Upravno vijeće je dužno razriješiti ravnatelja u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje poslovanje, način i rad javnih ustanova.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelja, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Članak 17.

(1) Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

1. organizira poslovanje, vodi i nadzire stručni rad i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja lučke uprave

2. predstavlja i zastupa lučku upravu

3. izvršava odluke Upravnog vijeća

4. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun lučke uprave sukladno Zakonu, ovoj Uredbi i Statutu lučke uprave, uključujući i sklapanje ugovora s lučkim korisnicima za dodijeljene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti

5. predlaže donošenje akata iz članka 11. ove Uredbe

6. podnosi Upravnom vijeću Godišnje financijsko i poslovno izvješće o radu lučke uprave te izvješće o radu lučkih korisnika

7. predlaže opće akte utvrđene Statutom koje donosi Upravno vijeće

8. predlaže imenovanje i razrješenje pomoćnika ravnatelja

9. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika i zaključuje ugovore o radu s radnicima u lučkoj upravi koje ne zaključuje Upravno vijeće te odlučuje o pravima i obvezama tih radnika iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom

10. potpisuje sve akte o pravnim poslovima o kojima je odluku donijelo Upravno vijeće

11. poduzima sve aktivnosti i vodi brigu o provedbi svih donesenih akata i odluka Upravnog vijeća

12. sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja

13. podnosi Upravnom vijeću prijedloge odluka o načinu ostvarivanja i korištenja nenamjenskih donacija, vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju mjerila i način korištenja nenamjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika

14. ovlašćuje osobe za potpisivanje financijske i druge dokumentacije

15. donosi odluke u upravnim postupcima za koje nije nadležno Upravno vijeće

16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovom Uredbom, Statutom i drugim općim aktima lučke uprave.

(2) Ravnatelj je dužan obavijestiti Upravno vijeće i Ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastupanja tržišnih poremećaja u radu luka i pristaništa.

Članak 18.

(1) Ravnatelj lučke uprave ovlašten je sklopiti pravni posao čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 66.360,00 eura.

(2) Pravne poslove čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 66.360,00 eura ravnatelj ne može sklopiti bez odluke Upravnog vijeća o sklapanju takvih poslova.

(3) Ravnatelj lučke uprave može pisanom punomoći dati pomoćniku ravnatelja ili drugoj osobi da zastupa lučku upravu u pravnom prometu.

(4) Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

III. IMOVINA LUČKIH UPRAVA I ODGOVORNOST ZA NJIHOVE OBVEZE

Članak 19.

(1) Sredstva za rad i poslovanje lučkih uprava osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske te iz drugih prihoda u skladu sa Zakonom.

(2) Sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske lučke uprave će ostvarivati na temelju odobrenih programa i osiguranih sredstava za njihovu provedbu.

Članak 20.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti lučke uprave ostvare višak prihoda, taj se višak prihoda upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti lučkih uprava u skladu s aktom o osnivanju, Statutom i propisom kojim se uređuju mjerila i način korištenja nenamjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Članak 21.

(1) Sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske mogu se koristiti isključivo za namjene za koja su dodijeljena.

(2) Ravnatelj lučke uprave osigurava namjensko korištenje sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(3) Nalogodavac za izvršenje Financijskog plana je ravnatelj.

Članak 22.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća s lučkom upravom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 23.

(1) Lučka uprava u pravnom prometu odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Imovinu lučke uprave čine nekretnine, pokretna imovina i druge vrijednosti koje je lučkoj upravi pribavio osnivač ili druga osoba, koje je lučka uprava stekla obavljanjem svoje djelatnosti, pružanjem usluga ili su pribavljeni iz drugih izvora.

(3) Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze lučke uprave.

Članak 24.

Lučke uprave vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

IV. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Upravna vijeća imenovana u skladu s odredbama Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 100/08., 76/12. i 31/16.) nastavljaju s radom u skladu s ovom Uredbom i Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 144/21.), najdulje do isteka mandata.

(2) Ravnatelji imenovani u skladu s odredbama Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 100/08., 76/12. i 31/16.) nastavljaju s radom u skladu s ovom Uredbom i Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 144/21.), najdulje do isteka mandata.

Članak 26.

Lučke uprave obvezne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 144/21.), ove Uredbe i drugih pozitivno pravnih propisa kojima se uređuje ustrojstvo, radno pravni odnosi i materijalna prava radnika lučkih uprava.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 100/08., 76/12. i 31/16.).

Članak 28.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/97

Urbroj: 50301-05/31-23-5

Zagreb, 22. ožujka 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić