Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 32/2023 (22.3.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

571

Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2023. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I STRUKTURI IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE OBLIKU I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 114/2018, 27/2021 i 26/2022), u članku 2. točki 2. iza brojčane oznake: »65/18« dodaju se brojčane oznake: »17/20, 83/21 i 151/22«.

Članak 2.

U naslovima obrazaca pod točkom a) naziva »polugodišnji financijski izvještaji »općih« izdavatelja PFI-IZD-POD« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom b) naziva »polugodišnji financijski izvještaji kreditnih institucija PFI-IZD-KI« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom c) naziva »polugodišnji financijski izvještaji zatvorenih alternativnih investicijskih fondova PFI-IZD-AIF« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom e) naziva »polugodišnji financijski izvještaji burze PFI-IZD-ZSE« (izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda), pod točkom a) naziva »tromjesečni financijski izvještaji »općih« izdavatelja TFI-IZD-POD« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom b) naziva »tromjesečni financijski izvještaji kreditnih institucija TFI-IZD-KI« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom c) naziva »tromjesečni financijski izvještaji zatvorenih alternativnih investicijskih fondova TFI-IZD-AIF« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), te pod točkom e) naziva »tromjesečni financijski izvještaji burze TFI-IZD-ZSE« (izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda) riječi: »u kunama« zamjenjuju se riječima: »u eurima«.

Članak 3.

Obrasci iz točke d) naziva »polugodišnji financijski izvještaji osiguravajućih društava PFI-IZD-OSIG« zamjenjuju se obrascima iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Obrasci iz točke d) naziva »tromjesečni financijski izvještaji osiguravajućih društava TFI-IZD-OSIG« zamjenjuju se obrascima iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Obrasci za bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o promjenama kapitala iz točke e) naziva »polugodišnji financijski izvještaji burze PFI-IZD-ZSE« zamjenjuju se obrascima iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

Obrasci za bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o promjenama kapitala iz točke e) naziva »tromjesečni financijski izvještaji burze TFI-IZD-ZSE« zamjenjuju se novim obrascima iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Prve izvještaje za razdoblja tijekom godine u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2023. godine. Izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine koja je završila 31. prosinca 2022. izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti u skladu s Pravilnikom o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 114/18, 27/21 i 26/22).

Klasa: 011-01/23-01/05

Urbroj: 326-01-70-72-23-4

Zagreb, 17. ožujka 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

a) polugodišnji financijski izvještaji osiguravajućih društava PFI-IZD-OSIG

Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)

Stanje na dan: __.__.____

u eurima

 

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Zadnji dan prethodne poslovne godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

Život

Neživot

Ukupno

Život

Neživot

Ukupno

001

002+003

I

NEMATERIJALNA IMOVINA

 

 

 

 

 

 

002

 

1

Goodwill

 

 

 

 

 

 

003

 

2

Ostala nematerijalna imovina

 

 

 

 

 

 

004

005+006+007

II

MATERIJALNA IMOVINA

 

 

 

 

 

 

005

 

1

Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti

 

 

 

 

 

 

006

 

2

Oprema

 

 

 

 

 

 

007

 

3

Ostala materijalna imovina i zalihe

 

 

 

 

 

 

008

009+010+014

III

ULAGANJA

 

 

 

 

 

 

009

 

A

Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti

 

 

 

 

 

 

010

011+012+013

B

Ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate

 

 

 

 

 

 

011

 

1

Dionice i udjeli u ovisnim društvima

 

 

 

 

 

 

012

 

2

Dionice i udjeli u pridruženim društvima

 

 

 

 

 

 

013

 

3

Dionice i udjeli u zajedničkim pothvatima

 

 

 

 

 

 

014

015+020+025

C

Financijska imovina

 

 

 

 

 

 

015

016 + 017 + 018 + 019

1

Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku

 

 

 

 

 

 

016

 

1.1

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

017

 

1.2

Depoziti kod kreditnih institucija

 

 

 

 

 

 

018

 

1.3.

Zajmovi

 

 

 

 

 

 

019

 

1.4.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

020

021 + 022 + 023 + 024

2

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

 

021

 

2.1

Vlasnički financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

022

 

2.2

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

023

 

2.3.

Udjeli u investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

024

 

2.4.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

025

026 + 027+…. +030

3

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

 

 

 

 

026

 

3.1

Vlasnički financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

027

 

3.2

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

028

 

3.3.

Udjeli u investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

029

 

3.4.

Izvedeni financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

030

 

3.5

Ostalo

 

 

 

 

 

 

031

032 + 036 +040

IV

IMOVINA IZ UGOVORA O OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

032

034+035+036

1

Opći model mjerenja

 

 

 

 

 

 

033

 

1.1.

– Imovina za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

034

 

1.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

035

 

1.3.

– Imovina iz nastalih šteta

 

 

 

 

 

 

036

037+038+039

2

Model mjerenja putem varijabilne naknade

 

 

 

 

 

 

037

 

2.1.

– Imovina za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

038

 

2.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

039

 

2.3.

– Imovina iz nastalih šteta

 

 

 

 

 

 

040

041 +042 +043

3

Model raspodjele premije

 

 

 

 

 

 

041

 

3.1.

– Imovina za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

042

 

3.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

043

 

3.3.

– Imovina iz nastalih šteta

 

 

 

 

 

 

044

 

V

IMOVINA IZ UGOVORA O REOSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

045

046 +047

VI

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA

 

 

 

 

 

 

046

 

1

Odgođena porezna imovina

 

 

 

 

 

 

047

 

2

Tekuća porezna imovina

 

 

 

 

 

 

048

 

VII

OSTALA IMOVINA

 

 

 

 

 

 

049

050 +051 +052

1

Novac u banci i blagajni

 

 

 

 

 

 

050

 

1.1

Sredstva na poslovnom računu

 

 

 

 

 

 

051

 

1.2

Sredstva na računu imovine za pokriće obveza iz ugovora za životna osiguranja

 

 

 

 

 

 

052

 

1.3

Novčana sredstva u blagajni

 

 

 

 

 

 

053

 

2

Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja

 

 

 

 

 

 

054

 

3

Ostalo

 

 

 

 

 

 

055

001+004+008+031+ 044+045+048

VIII

UKUPNA AKTIVA

 

 

 

 

 

 

056

 

IX

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

 

 

 

 

057

058+061+062+066+ 067+071+074

X

KAPITAL I REZERVE

 

 

 

 

 

 

058

059 +060

1

Upisani kapital

 

 

 

 

 

 

059

 

1.1

Uplaćeni kapital – redovne dionice

 

 

 

 

 

 

060

 

1.2

Uplaćeni kapital – povlaštene dionice

 

 

 

 

 

 

061

 

2

Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)

 

 

 

 

 

 

062

063 +064 +065

3

Revalorizacijske rezerve

 

 

 

 

 

 

063

 

3.1

Zemljišta i građevinskih objekata

 

 

 

 

 

 

064

 

3.2

Financijske imovine

 

 

 

 

 

 

065

 

3.3

Ostale revalorizacijske rezerve

 

 

 

 

 

 

066

 

4

Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

067

068+069+070

5

Rezerve

 

 

 

 

 

 

068

 

5.1.

Zakonske rezerve

 

 

 

 

 

 

069

 

5.2.

Statutarna rezerva

 

 

 

 

 

 

070

 

5.3.

Ostale rezerve

 

 

 

 

 

 

071

072+073

6

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

 

 

 

 

 

 

072

 

6.1.

Zadržana dobit

 

 

 

 

 

 

073

 

6.2.

Preneseni gubitak (-)

 

 

 

 

 

 

074

075+076

7

Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

075

 

7.1.

Dobit tekućeg obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

076

 

7.2.

Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( – )

 

 

 

 

 

 

077

 

XI

OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)

 

 

 

 

 

 

078

 

XII

MANJINSKI INTERES

 

 

 

 

 

 

079

080+084+088

XIII

OBVEZE IZ UGOVORA O OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

080

081+082+083

1

Opći model mjerenja

 

 

 

 

 

 

081

 

1.1.

– Obveza za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

082

 

1.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

083

 

1.3.

– Obveza za nastale štete

 

 

 

 

 

 

084

085+086+087

2

Model mjerenja putem varijabilne naknade

 

 

 

 

 

 

085

 

2.1.

– Obveza za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

086

 

2.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

087

 

2.3.

– Obveza za nastale štete

 

 

 

 

 

 

088

089 +090 +091

3

Model raspodjele premije

 

 

 

 

 

 

089

 

3.1.

– Obveza za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

090

 

3.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

091

 

3.3.

– Obveza za nastale štete

 

 

 

 

 

 

092

 

XIV

OBVEZE IZ UGOVORA O REOSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

093

 

XV

OBVEZA ZA UGOVORE O ULAGANJU

 

 

 

 

 

 

094

095+096

XVI

OSTALE PRIČUVE

 

 

 

 

 

 

095

 

1

Pričuve za mirovine i slične obveze

 

 

 

 

 

 

096

 

2

Ostale pričuve

 

 

 

 

 

 

097

098+099

XVII

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA

 

 

 

 

 

 

098

 

1

Odgođena porezna obveza

 

 

 

 

 

 

099

 

2

Tekuća porezna obveza

 

 

 

 

 

 

100

101+102+…+105

XVIII

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

 

 

 

 

101

 

1

Obveze po zajmovima

 

 

 

 

 

 

102

 

2

Obveze po izdanim financijskim instrumentima

 

 

 

 

 

 

103

 

3

Obveza za izvedene financijske instrumente

 

 

 

 

 

 

104

 

4

Obveza za neisplaćenu dividendu

 

 

 

 

 

 

105

 

5

Ostale financijske obveze

 

 

 

 

 

 

106

107+108+109

XIX

OSTALE OBVEZE

 

 

 

 

 

 

107

 

1

Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje

 

 

 

 

 

 

108

 

2

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

 

 

 

 

 

 

109

 

3

Ostale obveze

 

 

 

 

 

 

110

057+077+078+079+092+093+094+097+100+106

XX

UKUPNA PASIVA

 

 

 

 

 

 

111

 

XXI

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

 

 

 

 

Napomena: poziciju 078 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

 

 

 

 

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka)

U razdoblju: __.__.____-__.__.____

u eurima

 

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodno obračunsko razdoblje

Tekuće obračunsko razdoblje

Život

Neživot

Ukupno

Život

Neživot

Ukupno

001

002 + 003 + 004

I

Prihodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

002

 

1

Opći model mjerenja

 

 

 

 

 

 

003

 

2

Model mjerenja putem varijabilne naknade

 

 

 

 

 

 

004

 

3

Model raspodjele premije

 

 

 

 

 

 

005

006+007+….+012

II

Rashodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

006

 

1

Nastale štete

 

 

 

 

 

 

007

 

2

Provizije

 

 

 

 

 

 

008

 

3

Ostali rashodi vezani uz prodaju osiguranja

 

 

 

 

 

 

009

 

4

Ostali rashodi od pružanja usluga osiguranja

 

 

 

 

 

 

010

 

5

Amortizacija troškova pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

011

 

6

Gubici i otpuštanje gubitaka po osnovi neprofitabilnih ugovora

 

 

 

 

 

 

012

 

7

Promjena obveza za nastale štete

 

 

 

 

 

 

013

014 + 015

III

Neto rezultat ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

014

 

1

Prihodi iz ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

015

 

2

Rashodi iz ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

016

001 + 005 + 013

IV

Rezultat iz ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

017

018 + 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 031 + 032 + 033 +034

V

Neto rezultat ulaganja

 

 

 

 

 

 

018

019 + 020 + 021 + 022

1

Neto rezultat ulaganja u zemljišta i građevinske objekte

 

 

 

 

 

 

019

 

1.1.

Dobici/gubici (neto) od najmova

 

 

 

 

 

 

020

 

1.2.

Realizirani dobitci/gubitci (neto) od nekretnina koje se ne koriste za vlastitu upotrebu

 

 

 

 

 

 

021

 

1.3.

Nerealizirani dobitci/gubitci (neto) od nekretnina koje se ne koriste za vlastitu upotrebu

 

 

 

 

 

 

022

 

1.4.

Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti

 

 

 

 

 

 

023

 

2

Kamatni prihod izračunat metodom efektivne kamatne stope

 

 

 

 

 

 

024

 

3

Ostali prihodi od kamata

 

 

 

 

 

 

025

 

4

Prihod od dividendi

 

 

 

 

 

 

026

 

5

Nerealizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

 

 

 

 

027

028 + 029 + 030

6

Realizirani dobitci/gubitci

 

 

 

 

 

 

028

 

6.1.

Realizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

 

 

 

 

029

 

6.2.

Realizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

 

 

 

 

030

 

6.3.

Ostali realizirani dobici/gubici (neto)

 

 

 

 

 

 

031

 

7

Neto umanjenje/otpuštanje umanjenja vrijednosti ulaganja

 

 

 

 

 

 

032

 

8

Neto tečajne razlike

 

 

 

 

 

 

033

 

9

Ostali prihodi od ulaganja

 

 

 

 

 

 

034

 

10

Ostali rashodi od ulaganja

 

 

 

 

 

 

035

036 + 037 + 038

VI

Neto financijski rashod od ugovora o osiguranju i (pasivnog) reosiguranja

 

 

 

 

 

 

036

 

1

Neto financijski prihodi/rashodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

037

 

2

Neto financijski prihodi/rashodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

038

 

3

Promjena obveze za ugovore o ulaganju

 

 

 

 

 

 

039

 

VII

Ostali prihodi

 

 

 

 

 

 

040

 

VIII

Ostali poslovni rashodi

 

 

 

 

 

 

041

 

IX

Ostali financijski rashodi

 

 

 

 

 

 

042

 

X

Udio u dobiti društava koja se konsolidiraju metodom udjela, neto od poreza

 

 

 

 

 

 

043

001+005+013+016+017+035+039+040+041+042

XI

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-)

 

 

 

 

 

 

044

045 + 046

XII

Porez na dobit ili gubitak

 

 

 

 

 

 

045

 

1

Tekući porezni trošak

 

 

 

 

 

 

046

 

2

Odgođeni porezni trošak/prihod

 

 

 

 

 

 

047

043+ 044

XIII

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-)

 

 

 

 

 

 

048

 

1

Pripisano imateljima kapitala matice

 

 

 

 

 

 

049

 

2

Pripisano nekontrolirajućem interesu

 

 

 

 

 

 

050

051 + 056

XIV

Ostala sveobuhvatna dobit

 

 

 

 

 

 

051

052 + 053 + 054 + 055

1

Stavke koje se neće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

 

 

 

 

 

 

052

 

1.1.

Neto promjena fer vrijednosti vlasničkih vrijednosnica (OSD)

 

 

 

 

 

 

053

 

1.2.

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama

 

 

 

 

 

 

054

 

1.3.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

055

 

1.4.

Porez

 

 

 

 

 

 

056

057 + 058 + ...+ 063

2

Stavke koje su, ili bi mogle biti, reklasificirane u račun dobiti i gubitka

 

 

 

 

 

 

057

 

2.1.

Neto promjena fer vrijednosti dužničkih vrijednosnica (OSD)

 

 

 

 

 

 

058

 

2.2.

Tečajne razlike nastale preračunavanjem inozemnog poslovanja

 

 

 

 

 

 

059

 

2.3.

Učinci od instrumenata zaštite

 

 

 

 

 

 

060

 

2.4.

Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

061

 

2.5.

Neto financijski prihodi/rashod od ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

062

 

2.6.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

063

 

2.7.

Porez

 

 

 

 

 

 

064

047+ 050

XV

Ukupna sveobuhvatna dobit

 

 

 

 

 

 

065

 

1

Pripisano imateljima kapitala matice

 

 

 

 

 

 

066

 

2

Pripisano nekontrolirajućem interesu

 

 

 

 

 

 

067

 

XVI

Reklasifikacijske usklade

 

 

 

 

 

 

Napomena: Pozicije 042, 065 i 066 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – Indirektna metoda

U razdoblju:__.__.____-__.__.____

u eurima

 

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Tekuće poslovno razdoblje

Isto razdoblje prethodne godine

001

002+018+035 + 036 + 037

I

NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

002

003+004

1

Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza

 

 

003

 

1.1

Dobit/gubitak obračunskog razdoblja

 

 

004

005+006+…..+017

1.2

Usklađenja:

 

 

005

 

1.2.1

Amortizacija nekretnina i opreme

 

 

006

 

1.2.2

Amortizacija nematerijalne imovine

 

 

007

 

1.2.3

Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine

 

 

008

 

1.2.4

Ostali financijski troškovi

 

 

009

 

1.2.5

Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost

 

 

010

 

1.2.6

Troškovi kamata

 

 

011

 

1.2.7

Prihodi od kamata

 

 

012

 

1.2.8

Dobitak od prodaje podružnice

 

 

013

 

1.2.9

Udjeli u dobiti pridruženih društava

 

 

014

 

1.2.10

Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima

 

 

015

 

1.2.11

Trošak poreza na dobit

 

 

016

 

1.2.12

Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)

 

 

017

 

1.2.13

Ostala usklađenja

 

 

018

019+020+…+034

2

Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza

 

 

019

 

2.1

Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

020

 

2.2

Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

021

 

2.3

Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku

 

 

022

 

2.4

Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju

 

 

023

 

2.5

Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju

 

 

024

 

2.6

Povećanje/smanjenje porezne imovine

 

 

025

 

2.7

Povećanje/smanjenje potraživanja

 

 

026

 

2.8

Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine

 

 

027

 

2.9

Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu

 

 

028

 

2.10

Povećanje/smanjenje ostale imovine

 

 

029

 

2.11

Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju

 

 

030

 

2.12

Povećanje/smanjenje ostalih pričuva

 

 

031

 

2.13

Povećanje/smanjenje poreznih obveza

 

 

032

 

2.14

Povećanje/smanjenje financijskih obveza

 

 

033

 

2.15

Povećanje/smanjenje ostalih obveza

 

 

034

 

2.16

Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja

 

 

035

 

3

Plaćeni porez na dobit

 

 

036

 

4

Primici od kamata

 

 

037

 

5

Primici od dividendi

 

 

038

039+040+…+045

II

NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

039

 

1

Primici od prodaje materijalne imovine

 

 

040

 

2

Izdaci za nabavu materijalne imovine

 

 

041

 

3

Primici od prodaje nematerijalne imovine

 

 

042

 

4

Izdaci za nabavu nematerijalne imovine

 

 

043

 

5

Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata

 

 

044

 

6

Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata

 

 

045

 

7

Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti

 

 

046

047+048+...+057

III

NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

047

 

1

Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala

 

 

048

 

2

Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti

 

 

049

 

3

Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

050

 

4

Novčani primici od prodaje vlastitih dionica

 

 

051

 

5

Novčani primici od realizacije dioničkih opcija

 

 

052

 

6

Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti

 

 

053

 

7

Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

054

 

8

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

 

 

055

 

9

Novčani izdaci za plaćene kamate

 

 

056

 

10

Novčani izdaci za plaćene dividende

 

 

057

 

11

Novčani izdaci za obveze iz najma

 

 

058

001+038+046

IV

ČISTI NOVČANI TOK

 

 

059

 

V

UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE

 

 

060

058+059

VI

NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

 

 

061

 

1

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

 

 

062

060+061

2

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

 

 

Napomena: Pozicije koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

 

 

 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

U razdoblju:__.__.____-__.__.____

u eurima

 

Broj pozicije

Opis pozicije

Raspodjeljivo vlasnicima matice

Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima*

Ukupno kapital i rezerve

Uplaćeni kapital (redovne i povlaštene dionice)

Premije na emitirane dionice

Revalorizacijske rezerve

Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju

Rezerve kapitala (zakonske, statutarne, ostale)

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Dobit/gubitak tekuće godine

Ukupno kapital i rezerve

I.

Stanje na 1. siječnja prethodne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Promjena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Stanje na 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dobit ili gubitak razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ostale uplate vlasnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Isplata udjela u dobiti/dividenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostale raspodjele vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Stanje na 1. siječnja tekuće godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Promjena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dobit ili gubitak razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

Transakcije s vlasnicima (tekuće razdoblje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ostale uplate vlasnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Isplata udjela u dobiti/dividenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostale transakcije s vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u tekućoj godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: * Popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

 

 

 

PRILOG II.

d) Tromjesečni financijski izvještaji osiguravajućih društava TFI-IZD-OSIG

Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)

Stanje na dan: __.__.____.

u eurima

 

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Zadnji dan prethodne poslovne godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

Život

Neživot

Ukupno

Život

Neživot

Ukupno

001

002+003

I

NEMATERIJALNA IMOVINA

 

 

 

 

 

 

002

 

1

Goodwill

 

 

 

 

 

 

003

 

2

Ostala nematerijalna imovina

 

 

 

 

 

 

004

005+006+007

II

MATERIJALNA IMOVINA

 

 

 

 

 

 

005

 

1

Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti

 

 

 

 

 

 

006

 

2

Oprema

 

 

 

 

 

 

007

 

3

Ostala materijalna imovina i zalihe

 

 

 

 

 

 

008

009+010+014

III

ULAGANJA

 

 

 

 

 

 

009

 

A

Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti

 

 

 

 

 

 

010

011+012+013

B

Ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate

 

 

 

 

 

 

011

 

1

Dionice i udjeli u ovisnim društvima

 

 

 

 

 

 

012

 

2

Dionice i udjeli u pridruženim društvima

 

 

 

 

 

 

013

 

3

Dionice i udjeli u zajedničkim pothvatima

 

 

 

 

 

 

014

015+020+025

C

Financijska imovina

 

 

 

 

 

 

015

016 + 017 + 018 + 019

1

Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku

 

 

 

 

 

 

016

 

1.1

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

017

 

1.2

Depoziti kod kreditnih institucija

 

 

 

 

 

 

018

 

1.3.

Zajmovi

 

 

 

 

 

 

019

 

1.4.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

020

021 + 022 + 023 + 024

2

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

 

021

 

2.1

Vlasnički financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

022

 

2.2

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

023

 

2.3.

Udjeli u investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

024

 

2.4.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

025

026 + 027+…. +030

3

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

 

 

 

 

026

 

3.1

Vlasnički financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

027

 

3.2

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

028

 

3.3.

Udjeli u investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

029

 

3.4.

Izvedeni financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

030

 

3.5

Ostalo

 

 

 

 

 

 

031

032 + 036 +040

IV

IMOVINA IZ UGOVORA O OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

032

034+035+036

1

Opći model mjerenja

 

 

 

 

 

 

033

 

1.1.

– Imovina za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

034

 

1.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

035

 

1.3.

– Imovina iz nastalih šteta

 

 

 

 

 

 

036

037+038+039

2

Model mjerenja putem varijabilne naknade

 

 

 

 

 

 

037

 

2.1.

– Imovina za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

038

 

2.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

039

 

2.3.

– Imovina iz nastalih šteta

 

 

 

 

 

 

040

041 +042 +043

3

Model raspodjele premije

 

 

 

 

 

 

041

 

3.1.

– Imovina za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

042

 

3.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

043

 

3.3.

– Imovina iz nastalih šteta

 

 

 

 

 

 

044

 

V

IMOVINA IZ UGOVORA O REOSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

045

046 +047

VI

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA

 

 

 

 

 

 

046

 

1

Odgođena porezna imovina

 

 

 

 

 

 

047

 

2

Tekuća porezna imovina

 

 

 

 

 

 

048

 

VII

OSTALA IMOVINA

 

 

 

 

 

 

049

050 +051 +052

1

Novac u banci i blagajni

 

 

 

 

 

 

050

 

1.1

Sredstva na poslovnom računu

 

 

 

 

 

 

051

 

1.2

Sredstva na računu imovine za pokriće obveza iz ugovora za životna osiguranja

 

 

 

 

 

 

052

 

1.3

Novčana sredstva u blagajni

 

 

 

 

 

 

053

 

2

Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja

 

 

 

 

 

 

054

 

3

Ostalo

 

 

 

 

 

 

055

001+004+008+031+ 044+045+048

VIII

UKUPNA AKTIVA

 

 

 

 

 

 

056

 

IX

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

 

 

 

 

057

058+061+062+066+ 067+071+074

X

KAPITAL I REZERVE

 

 

 

 

 

 

058

059 +060

1

Upisani kapital

 

 

 

 

 

 

059

 

1.1

Uplaćeni kapital – redovne dionice

 

 

 

 

 

 

060

 

1.2

Uplaćeni kapital – povlaštene dionice

 

 

 

 

 

 

061

 

2

Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)

 

 

 

 

 

 

062

063 +064 +065

3

Revalorizacijske rezerve

 

 

 

 

 

 

063

 

3.1

Zemljišta i građevinskih objekata

 

 

 

 

 

 

064

 

3.2

Financijske imovine

 

 

 

 

 

 

065

 

3.3

Ostale revalorizacijske rezerve

 

 

 

 

 

 

066

 

4

Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

067

068+069+070

5

Rezerve

 

 

 

 

 

 

068

 

5.1.

Zakonske rezerve

 

 

 

 

 

 

069

 

5.2.

Statutarna rezerva

 

 

 

 

 

 

070

 

5.3.

Ostale rezerve

 

 

 

 

 

 

071

072+073

6

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

 

 

 

 

 

 

072

 

6.1.

Zadržana dobit

 

 

 

 

 

 

073

 

6.2.

Preneseni gubitak (-)

 

 

 

 

 

 

074

075+076

7

Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

075

 

7.1.

Dobit tekućeg obračunskog razdoblja

 

 

 

 

 

 

076

 

7.2.

Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( – )

 

 

 

 

 

 

077

 

XI

OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)

 

 

 

 

 

 

078

 

XII

MANJINSKI INTERES

 

 

 

 

 

 

079

080+084+088

XIII

OBVEZE IZ UGOVORA O OSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

080

081+082+083

1

Opći model mjerenja

 

 

 

 

 

 

081

 

1.1.

– Obveza za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

082

 

1.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

083

 

1.3.

– Obveza za nastale štete

 

 

 

 

 

 

084

085+086+087

2

Model mjerenja putem varijabilne naknade

 

 

 

 

 

 

085

 

2.1.

– Obveza za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

086

 

2.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

087

 

2.3.

– Obveza za nastale štete

 

 

 

 

 

 

088

089 +090 +091

3

Model raspodjele premije

 

 

 

 

 

 

089

 

3.1.

– Obveza za preostalo pokriće

 

 

 

 

 

 

090

 

3.2.

– Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

091

 

3.3.

– Obveza za nastale štete

 

 

 

 

 

 

092

 

XIV

OBVEZE IZ UGOVORA O REOSIGURANJU

 

 

 

 

 

 

093

 

XV

OBVEZA ZA UGOVORE O ULAGANJU

 

 

 

 

 

 

094

095+096

XVI

OSTALE PRIČUVE

 

 

 

 

 

 

095

 

1

Pričuve za mirovine i slične obveze

 

 

 

 

 

 

096

 

2

Ostale pričuve

 

 

 

 

 

 

097

098+099

XVII

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA

 

 

 

 

 

 

098

 

1

Odgođena porezna obveza

 

 

 

 

 

 

099

 

2

Tekuća porezna obveza

 

 

 

 

 

 

100

101+102+…+105

XVIII

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

 

 

 

 

101

 

1

Obveze po zajmovima

 

 

 

 

 

 

102

 

2

Obveze po izdanim financijskim instrumentima

 

 

 

 

 

 

103

 

3

Obveza za izvedene financijske instrumente

 

 

 

 

 

 

104

 

4

Obveza za neisplaćenu dividendu

 

 

 

 

 

 

105

 

5

Ostale financijske obveze

 

 

 

 

 

 

106

107+108+109

XIX

OSTALE OBVEZE

 

 

 

 

 

 

107

 

1

Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje

 

 

 

 

 

 

108

 

2

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

 

 

 

 

 

 

109

 

3

Ostale obveze

 

 

 

 

 

 

110

057+077+078+079+092+093+094+097+100+106

XX

UKUPNA PASIVA

 

 

 

 

 

 

111

 

XXI

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

 

 

 

 

Napomena: poziciju 078 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

 

 

 

 

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka)

U razdoblju: __.__.____-__.__.____

u eurima

 

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Kumulativ

Tromjesečje

Prethodno obračunsko razdoblje

Tekuće obračunsko razdoblje

Prethodno obračunsko razdoblje

Tekuće obračunsko razdoblje

Život

Neživot

Ukupno

Život

Neživot

Ukupno

Život

Neživot

Ukupno

Život

Neživot

Ukupno

001

002 + 003 + 004

I

Prihodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

1

Opći model mjerenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

 

2

Model mjerenja putem varijabilne naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

 

3

Model raspodjele premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

006+007+….+012

II

Rashodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

 

1

Nastale štete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

 

2

Provizije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

 

3

Ostali rashodi vezani uz prodaju osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

 

4

Ostali rashodi od pružanja usluga osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

 

5

Amortizacija troškova pribave osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

 

6

Gubici i otpuštanje gubitaka po osnovi neprofitabilnih ugovora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

 

7

Promjena obveza za nastale štete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

014 + 015

III

Neto rezultat ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

 

1

Prihodi iz ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

 

2

Rashodi iz ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

001 + 005 + 013

IV

Rezultat iz ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

018 + 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 031 + 032 + 033 +034

V

Neto rezultat ulaganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

019 + 020 + 021 + 022

1

Neto rezultat ulaganja u zemljišta i građevinske objekte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

 

1.1.

Dobici/gubici (neto) od najmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

1.2.

Realizirani dobitci/gubitci (neto) od nekretnina koje se ne koriste za vlastitu upotrebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

 

1.3.

Nerealizirani dobitci/gubitci (neto) od nekretnina koje se ne koriste za vlastitu upotrebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

 

1.4.

Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

 

2

Kamatni prihod izračunat metodom efektivne kamatne stope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

 

3

Ostali prihodi od kamata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

 

4

Prihod od dividendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

 

5

Nerealizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

028 + 029 + 030

6

Realizirani dobitci/gubitci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

 

6.1.

Realizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

 

6.2.

Realizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

 

6.3.

Ostali realizirani dobici/gubici (neto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

031

 

7

Neto umanjenje/otpuštanje umanjenja vrijednosti ulaganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032

 

8

Neto tečajne razlike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

033

 

9

Ostali prihodi od ulaganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

034

 

10

Ostali rashodi od ulaganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

035

036 + 037 + 038

VI

Neto financijski rashod od ugovora o osiguranju i (pasivnog) reosiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

036

 

1

Neto financijski prihodi/rashodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

037

 

2

Neto financijski prihodi/rashodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

038

 

3

Promjena obveze za ugovore o ulaganju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

039

 

VII

Ostali prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

VIII

Ostali poslovni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041

 

IX

Ostali financijski rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

 

X

Udio u dobiti društava koja se konsolidiraju metodom udjela, neto od poreza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043

001+005+013+016+017+035+039+040+041+042

XI

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044

045 + 046

XII

Porez na dobit ili gubitak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

 

1

Tekući porezni trošak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

 

2

Odgođeni porezni trošak/prihod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047

043+ 044

XIII

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048

 

1

Pripisano imateljima kapitala matice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

049

 

2

Pripisano nekontrolirajućem interesu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

051 + 056

XIV

Ostala sveobuhvatna dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051

052 + 053 + 054 + 055

1

Stavke koje se neće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052

 

1.1.

Neto promjena fer vrijednosti vlasničkih vrijednosnica (OSD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

053

 

1.2.

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

054

 

1.3.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

 

1.4.

Porez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

056

057 + 058 + ...+ 063

2

Stavke koje su, ili bi mogle biti, reklasificirane u račun dobiti i gubitka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

057

 

2.1.

Neto promjena fer vrijednosti dužničkih vrijednosnica (OSD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

058

 

2.2.

Tečajne razlike nastale preračunavanjem inozemnog poslovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

059

 

2.3.

Učinci od instrumenata zaštite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

 

2.4.

Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061

 

2.5.

Neto financijski prihodi/rashod od ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

062

 

2.6.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

063

 

2.7.

Porez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

064

047+ 050

XV

Ukupna sveobuhvatna dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

 

1

Pripisano imateljima kapitala matice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

066

 

2

Pripisano nekontrolirajućem interesu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

067

 

XVI

Reklasifikacijske usklade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Pozicije 042, 065 i 066 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

U razdoblju:__.__.____-__.__.____

u eurima

 

Broj pozicije

Opis pozicije

Raspodjeljivo vlasnicima matice

Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima*

Ukupno kapital i rezerve

Uplaćeni kapital (redovne i povlaštene dionice)

Premije na emitirane dionice

Revalorizacijske rezerve

Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju

Rezerve kapitala (zakonske, statutarne, ostale)

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Dobit/gubitak tekuće godine

Ukupno kapital i rezerve

I.

Stanje na 1. siječnja prethodne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Promjena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Stanje na 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dobit ili gubitak razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ostale uplate vlasnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Isplata udjela u dobiti/dividenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostale raspodjele vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Stanje na 1. siječnja tekuće godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Promjena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dobit ili gubitak razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

Transakcije s vlasnicima (tekuće razdoblje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ostale uplate vlasnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Isplata udjela u dobiti/dividenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostale transakcije s vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u tekućoj godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: * Popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (INDIREKTNA METODA)

U razdoblju:__.__.____-__.__.____

u eurima

 

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Tekuće poslovno razdoblje

Isto razdoblje prethodne godine

001

002+018+035 + 036 + 037

I

NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

002

003+004

1

Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza

 

 

003

 

1.1

Dobit/gubitak obračunskog razdoblja

 

 

004

005+006+ …..+017

1.2

Usklađenja:

 

 

005

 

1.2.1

Amortizacija nekretnina i opreme

 

 

006

 

1.2.2

Amortizacija nematerijalne imovine

 

 

007

 

1.2.3

Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine

 

 

008

 

1.2.4

Ostali financijski troškovi

 

 

009

 

1.2.5

Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost

 

 

010

 

1.2.6

Troškovi kamata

 

 

011

 

1.2.7

Prihodi od kamata

 

 

012

 

1.2.8

Dobitak od prodaje podružnice

 

 

013

 

1.2.9

Udjeli u dobiti pridruženih društava

 

 

014

 

1.2.10

Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima

 

 

015

 

1.2.11

Trošak poreza na dobit

 

 

016

 

1.2.12

Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)

 

 

017

 

1.2.13

Ostala usklađenja

 

 

018

019+020+ …+034

2

Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza

 

 

019

 

2.1

Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

020

 

2.2

Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

021

 

2.3

Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku

 

 

022

 

2.4

Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju

 

 

023

 

2.5

Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju

 

 

024

 

2.6

Povećanje/smanjenje porezne imovine

 

 

025

 

2.7

Povećanje/smanjenje potraživanja

 

 

026

 

2.8

Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine

 

 

027

 

2.9

Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu

 

 

028

 

2.10

Povećanje/smanjenje ostale imovine

 

 

029

 

2.11

Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju

 

 

030

 

2.12

Povećanje/smanjenje ostalih pričuva

 

 

031

 

2.13

Povećanje/smanjenje poreznih obveza

 

 

032

 

2.14

Povećanje/smanjenje financijskih obveza

 

 

033

 

2.15

Povećanje/smanjenje ostalih obveza

 

 

034

 

2.16

Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja

 

 

035

 

3

Plaćeni porez na dobit

 

 

036

 

4

Primici od kamata

 

 

037

 

5

Primici od dividendi

 

 

038

039+040+ …+045

II

NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

039

 

1

Primici od prodaje materijalne imovine

 

 

040

 

2

Izdaci za nabavu materijalne imovine

 

 

041

 

3

Primici od prodaje nematerijalne imovine

 

 

042

 

4

Izdaci za nabavu nematerijalne imovine

 

 

043

 

5

Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata

 

 

044

 

6

Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata

 

 

045

 

7

Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti

 

 

046

047+048+...+057

III

NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

047

 

1

Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala

 

 

048

 

2

Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti

 

 

049

 

3

Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

050

 

4

Novčani primici od prodaje vlastitih dionica

 

 

051

 

5

Novčani primici od realizacije dioničkih opcija

 

 

052

 

6

Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti

 

 

053

 

7

Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

054

 

8

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

 

 

055

 

9

Novčani izdaci za plaćene kamate

 

 

056

 

10

Novčani izdaci za plaćene dividende

 

 

057

 

11

Novčani izdaci za obveze iz najma

 

 

058

001+038+046

IV

ČISTI NOVČANI TOK

 

 

059

 

V

UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE

 

 

060

058+059

VI

NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

 

 

061

 

1

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

 

 

062

060+061

2

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

 

 

Napomena: Pozicije koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

 

 

 

 

PRILOG III.

a) polugodišnji financijski izvještaji burze PFI-IZD-ZSE

BILANCA

stanje na dan __.__.____

u eurima

 

Obveznik:_____________________________________________________________

Naziv pozicije

AOP oznaka

Zadnji dan prethodne poslovne godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

1

2

3

4

AKTIVA

A DUGOTRAJNA IMOVINA 002+003+009+013

1

0

0

I NEMATERIJALNA IMOVINA

2

 

 

II MATERIJALNA IMOVINA 004+…+008

3

0

0

1 Zemljišta i zgrade

4

 

 

2 Računalna oprema

5

 

 

3 Ostala materijalna imovina

6

 

 

4 Ulaganja u tuđu imovinu

7

 

 

5 Imovina u pripremi

8

 

 

III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 010+011+012

9

0

0

1 Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate

10

 

 

2 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku

11

 

 

3 Financijska imovina koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

12

 

 

IV ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

13

 

 

B KRATKOTRAJNA IMOVINA 015+021+025

14

0

0

I POTRAŽIVANJA 016+...+020

15

0

0

1 Potraživanja od kupaca

16

 

 

2 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

17

 

 

3 Potraživanja od države i drugih institucija

18

 

 

4 Potraživanja od povezanih poduzetnika

19

 

 

5 Ostala potraživanja

20

 

 

II KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 022+…+024

21

0

0

1 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku

22

 

 

2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

23

 

 

3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

24

 

 

III NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

25

 

 

C PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

26

 

 

D UKUPNO AKTIVA 001+014+026

27

0

0

E IZVANBILANČNI ZAPISI

28

 

 

PASIVA

A KAPITAL I REZERVE 030+031+032+037+…+041

29

0

0

I TEMELJNI KAPITAL

30

 

 

II KAPITALNE REZERVE

31

 

 

III REZERVE IZ DOBITI 033+...+036

32

0

0

1 Zakonske rezerve

33

 

 

2 Rezerve za vlastite dionice

34

 

 

3 Rezerve fer vrijednosti

35

 

 

4 Ostale rezerve

36

 

 

IV REVALORIZACIJSKE REZERVE

37

 

 

V REZERVE OD TEČAJNIH RAZLIKA IZ PRERAČUNA INOZEMNOG POSLOVANJA

38

 

 

VI ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

39

 

 

VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

40

 

 

VIII MANJINSKI INTERES

41

 

 

B REZERVIRANJA

42

 

 

C KRATKOROČNE OBVEZE 044+…+049

43

0

0

1 Obveze za predujmove

44

 

 

2 Obveze prema dobavljačima

45

 

 

3 Obveze prema zaposlenima

46

 

 

4 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

47

 

 

5 Obveze prema povezanim poduzetnicima

48

 

 

6 Ostale kratkoročne obveze

49

 

 

D DUGOROČNE OBVEZE

50

 

 

E ODGOĐENA POREZNA OBVEZA

51

 

 

F ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

52

 

 

G UKUPNO PASIVA 029+042+043+050+051+052

53

0

0

H IZVANBILANČNI ZAPISI

54

 

 

Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)

I Kapital i rezerve 056+057

55

0

0

1 Pripisano imateljima kapitala matice

56

 

 

2 Pripisano nekontrolirajućem interesu

57

 

 

 

 

 

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju __.__.____ do __.__.____

u eurima

 

Obveznik: __________________________________________________________________________

Naziv pozicije

AOP oznaka

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

1

2

3

4

A POSLOVNI PRIHODI 002+008

1

0

0

I Prihodi od prodaje 003+...+007

2

0

0

1 Provizije i članarine

3

 

 

2 Prihodi od održavanja uvrštenja

4

 

 

3 Prihodi od naknada za uvrštenje

5

 

 

4 Prihodi od dražbi

6

 

 

5 Prihodi od prodaje članskih mjesta

7

 

 

II Ostali poslovni prihodi 009+...+011

8

0

0

1 Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (API)

9

 

 

2 Prihodi od prodaje informacija

10

 

 

3 Ostali prihodi

11

 

 

B POSLOVNI RASHODI 013+016+020+021+022+025+026

12

0

0

I Materijalni troškovi 014+015

13

0

0

1 Troškovi sirovina i materijala

14

 

 

2 Ostali vanjski troškovi

15

 

 

II Troškovi osoblja 017+...+019

16

0

0

1 Neto plaće i nadnice

17

 

 

2 Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

18

 

 

3 Doprinosi na plaće

19

 

 

III Amortizacija

20

 

 

IV Ostali troškovi

21

 

 

V Vrijednosno usklađivanje 023+024

22

0

0

1 dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

23

 

 

2 kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

24

 

 

VI Rezerviranja

25

 

 

VII Ostali poslovni rashodi

26

 

 

C FINANCIJSKI PRIHODI 028+...+033

27

0

0

1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima

28

 

 

2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

29

 

 

3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

30

 

 

4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

31

 

 

5 Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

32

 

 

6 Ostali financijski prihodi

33

 

 

D FINANCIJSKI RASHODI 035+...+039

34

0

0

1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

35

 

 

2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

36

 

 

3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

37

 

 

4 Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

38

 

 

5 Ostali financijski rashodi

39

 

 

E UKUPNI PRIHODI 001+027

40

0

0

F UKUPNI RASHODI 012+034

41

0

0

G Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva

42

 

 

H DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 040-041+042

43

0

0

I POREZ NA DOBIT

44

 

 

J DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 043-044

45

0

0

1 Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)

46

 

 

2 Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja

47

 

 

3 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

48

 

 

4 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka

49

 

 

5 Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja

50

 

 

6 Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit

51

 

 

K OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT 046+…+051

52

0

0

L UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT 045+052

53

0

0

M REKLASIFIKACIJSKE USKLADE

54

 

 

Dodatak **

Pripisano imateljima matice

55

 

 

Pripisano manjinskom interesu

56

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od ________do ___________

u eurima

 

Opis pozicije

AOP

Raspodjeljivo vlasnicima matice

Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima

Ukupno kapital i rezerve

Upisani kapital

Kapitalne rezerve

Zakonske rezerve i rezerve za vlastite dionice

Rezerve fer

vrijednosti

Ostale rezerve

Revalorizacijske rezerve

Rezerve od tečajnih razlika iz preračuna inozemnog poslovanja

Zadrža na dobit ili preneseni gubitak

Dobit ili gubitak poslovne godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Stanje 1. siječnja prethodne godine

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Promjena računovodstvenih politika

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno

4

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

Dobit ili gubitak razdoblja

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale nevlasničke promjene kapitala

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)

8

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale uplate vlasnika

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Isplata udjela u dobiti/dividenda

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale raspodjele vlasnicima

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

13

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Promjena računovodstvenih politika

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)

17

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

Dobit ili gubitak razdoblja

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale nevlasničke promjene kapitala

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)

21

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale uplate vlasnika

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Isplata udjela u dobiti/dividenda

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale raspodjele vlasnicima

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

26

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

 

 

 

PRILOG IV.

e) Tromjesečni financijski izvještaji burze TFI-IZD-ZSE

BILANCA

stanje na dan __.__.____

u eurima

 

Obveznik:_____________________________________________________________

Naziv pozicije

AOP oznaka

Zadnji dan prethodne poslovne godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

1

2

3

4

AKTIVA

A DUGOTRAJNA IMOVINA 002+003+009+013

1

0

0

I NEMATERIJALNA IMOVINA

2

 

 

II MATERIJALNA IMOVINA 004+…+008

3

0

0

1 Zemljišta i zgrade

4

 

 

2 Računalna oprema

5

 

 

3 Ostala materijalna imovina

6

 

 

4 Ulaganja u tuđu imovinu

7

 

 

5 Imovina u pripremi

8

 

 

III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 010+011+012

9

0

0

1 Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate

10

 

 

2 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku

11

 

 

3 Financijska imovina koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

12

 

 

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

13

 

 

B KRATKOTRAJNA IMOVINA 015+021+025

14

0

0

I POTRAŽIVANJA 016+...+020

15

0

0

1 Potraživanja od kupaca

16

 

 

2 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

17

 

 

3 Potraživanja od države i drugih institucija

18

 

 

4 Potraživanja od povezanih poduzetnika

19

 

 

5 Ostala potraživanja

20

 

 

II KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 022+…+024

21

0

0

1 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku

22

 

 

2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

23

 

 

3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

24

 

 

III NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

25

 

 

C PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

26

 

 

D UKUPNO AKTIVA 001+014+026

27

0

0

E IZVANBILANČNI ZAPISI

28

 

 

PASIVA

A KAPITAL I REZERVE 030+031+032+037+…+041

29

0

0

I TEMELJNI KAPITAL

30

 

 

II KAPITALNE REZERVE

31

 

 

III REZERVE IZ DOBITI 033+...+036

32

0

0

1 Zakonske rezerve

33

 

 

2 Rezerve za vlastite dionice

34

 

 

3 Rezerve fer vrijednosti

35

 

 

4 Ostale rezerve

36

 

 

IV REVALORIZACIJSKE REZERVE

37

 

 

V REZERVE OD TEČAJNIH RAZLIKA IZ PRERAČUNA INOZEMNOG POSLOVANJA

38

 

 

VI ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

39

 

 

VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

40

 

 

VIII MANJINSKI INTERES

41

 

 

B REZERVIRANJA

42

 

 

C KRATKOROČNE OBVEZE 044+...049

43

0

0

1 Obveze za predujmove

44

 

 

2 Obveze prema dobavljačima

45

 

 

3 Obveze prema zaposlenima

46

 

 

4 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

47

 

 

5 Obveze prema povezanim poduzetnicima

48

 

 

6 Ostale kratkoročne obveze

49

 

 

D DUGOROČNE OBVEZE

50

 

 

E ODGOĐENA POREZNA OBVEZA

51

 

 

F ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

52

 

 

G UKUPNO PASIVA 029+042+043+050+051+052

53

0

0

H IZVANBILANČNI ZAPISI

54

 

 

Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)

I Kapital i rezerve 056+057

55

0

0

1 Pripisano imateljima kapitala matice

56

 

 

2 Pripisano nekontrolirajućem interesu

57

 

 

 

 

 

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju ___.___.____ do ___.___.____

u eurima

 

Obveznik: _________________________________________________________________________

Naziv pozicije

AOP oznaka

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

Kumulativ

Tromjesečje

Kumulativ

Tromjesečje

1

2

3

4

5

6

A POSLOVNI PRIHODI 002+008

1

0

0

0

0

I Prihodi od prodaje 003+...+007

2

0

0

0

0

1 Provizije i članarine

3

 

 

 

 

2 Prihodi od održavanja uvrštenja

4

 

 

 

 

3 Prihodi od naknada za uvrštenje

5

 

 

 

 

4 Prihodi od dražbi

6

 

 

 

 

5 Prihodi od prodaje članskih mjesta

7

 

 

 

 

II Ostali poslovni prihodi 009+...+011

8

0

0

0

0

1 Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (API)

9

 

 

 

 

2 Prihodi od prodaje informacija

10

 

 

 

 

3 Ostali prihodi

11

 

 

 

 

B POSLOVNI RASHODI 013+016+020+021+022+025+026

12

0

0

0

0

I Materijalni troškovi 014+015

13

0

0

0

0

1 Troškovi sirovina i materijala

14

 

 

 

 

2 Ostali vanjski troškovi

15

 

 

 

 

II Troškovi osoblja 017+...+019

16

0

0

0

0

1 Neto plaće i nadnice

17

 

 

 

 

2 Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

18

 

 

 

 

3 Doprinosi na plaće

19

 

 

 

 

III Amortizacija

20

 

 

 

 

IV Ostali troškovi

21

 

 

 

 

V Vrijednosno usklađivanje 023+024

22

0

0

0

0

1 dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

23

 

 

 

 

2 kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

24

 

 

 

 

VI Rezerviranja

25

 

 

 

 

VII Ostali poslovni rashodi

26

 

 

 

 

C FINANCIJSKI PRIHODI 028+...+033

27

0

0

0

0

1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima

28

 

 

 

 

2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

29

 

 

 

 

3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

30

 

 

 

 

4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

31

 

 

 

 

5 Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

32

 

 

 

 

6 Ostali financijski prihodi

33

 

 

 

 

D FINANCIJSKI RASHODI 035+...+039

34

0

0

0

0

1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

35

 

 

 

 

2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

36

 

 

 

 

3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

37

 

 

 

 

4 Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

38

 

 

 

 

5 Ostali financijski rashodi

39

 

 

 

 

E UKUPNI PRIHODI 001+027

40

0

0

0

0

F UKUPNI RASHODI 012+034

41

0

0

0

0

G Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva

42

 

 

 

 

H DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 040-041+042

43

0

0

0

0

I POREZ NA DOBIT

44

 

 

 

 

J DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 043-044

45

0

0

0

0

1 Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)

46

 

 

 

 

2 Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja

47

 

 

 

 

3 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

48

 

 

 

 

4 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka

49

 

 

 

 

5 Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja

50

 

 

 

 

6 Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit

51

 

 

 

 

K OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT 046+…+051

52

0

0

0

0

L UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT 045+052

53

0

0

0

0

M REKLASIFIKACIJSKE USKLADE

54

 

 

 

 

Dodatak **

 

 

Pripisano imateljima matice

55

 

 

 

 

Pripisano manjinskom interesu

56

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od ______ do______

u eurima

 

Opis pozicije

Raspodjeljivo vlasnicima matice

Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima

Ukupno kapital i rezerve

AOP

Upisani kapital

Kapitalne rezerve

Zakonske rezerve i rezerve za vlastite dionice

Rezerve fer vrijednosti

Ostale rezerve

Revalorizacijske rezerve

Rezerve od tečajnih razlika iz preračuna inozemnog poslovanja

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Dobit ili gubitak poslovne godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Stanje 1. siječnja prethodne godine

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Promjena računovodstvenih politika

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Stanje 1. siječnja

prethodne god.

(prepravljeno)

4

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

Dobit ili gubitak razdoblja

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale nevlasničke promjene kapitala

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)

8

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale uplate vlasnika

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Isplata udjela u dobiti/dividenda

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale raspodjele vlasnicima

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

13

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

Stanje 1. siječnja

tekuće poslovne

godine

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Promjena računovodstvenih politika

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Stanje 1. siječnja

tekuće poslovne

god. (prepravljeno)

17

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

Dobit ili gubitak razdoblja

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale nevlasničke promjene kapitala

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)

21

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale uplate vlasnika

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Isplata udjela u dobiti/dividenda

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ostale raspodjele vlasnicima

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

26

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić