Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 32/2023 (22.3.2023.), Lista tvari zabranjenih u sportu

Ministarstvo zdravstva

569

Na temelju članka 383. točke 4. vezano uz članak 191.a Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 - ispravak, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21 i 114/22) ministar zdravstva donosi

LISTU

TVARI ZABRANJENIH U SPORTU

I.

1. ANABOLIČKA SREDSTVA

1.1. Anabolički androgeni steroidi (AAS)

a) Egzogeni* AAS, uključujući

 

Tvar, hrvatski

Tvar, engleski

Opis/kemijsko ime, hrvatski

Opis/kemijsko ime, engleski

1-androstendiol

1-androstenediol

5α-androst-1-en-3β,17β-diol

5α-androst-1-ene-3β,17β-diol

1-androstendion

1-androstenedione

5α-androst-1-en-3,17-dion

5α-androst-1-ene-3,17-dione

bolandiol

bolandiol

estr-4-en-3β,17β-diol

estr-4-ene-3β,17β-diol

bolasteron

bolasterone

7α,17α-dimetiltestosteron

7α,17α-dimethyltestosterone

boldenon

boldenone

androsta-1,4-dien-3-on-17β-ol

androsta-1,4-dien-3-on-17β-ol

boldion

boldione

androsta-1,4-dien-3,17-dion

androsta-1,4-diene-3,17-dione

danazol

danazol

[1,2]oksazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-in-17α-ol)

[1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol)

dehidroklormetiltestosteron

dehydrochlormethyltestosterone

4-klor-17β-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-on

4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one

dezoksimetiltestosteron

desoxymethyltestosterone

17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol

17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol

drostanolon

drostanolone

(2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroksi-2,10,13-trimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahidrociklopenta[a]fenantren-3-on

(2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-2,10,13-trimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

epistan

epistane

17α-metilepitiostanol

17α-methylepithiostanol

etilestrenol

ethylestrenol

19-norpregna-4-en-17α-ol

19-norpregna-4-en-17α-ol

fluoksimesteron

fluoxymesterone

9-fluor-11β,17β-dihidroksi-17-metilandrost-4-en-3-on

9-fluoro-11β,17β-dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one

formebolon

formebolone

(8S,9S,10R,11R,13S,14S,17S)-11,17-dihidroksi-10,13,17-trimetil-3-okso-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahidro-6H-ciklopenta[a]fenantren-2-karbaldehid

(8S,9S,10R,11R,13S,14S,17S)-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-2-carbaldehyde

furazabol

furazabol

17α-metil[1,2,5]oksadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol

17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol

gestrinon

gestrinone

13-etil-17α-hidroksi-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-20-in-3-on

13-ethyl-17α-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one

4-hidroksitestosteron

4-hydroxytestosterone

4,17β-dihidroksiandrost-4-en-3-on

4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one

kalusteron

calusterone

7β,17α-dimetiltestosteron

7β,17α-dimethyltestosterone

klostebol

clostebol

4-klor-17β-hidroksiandrost-4-en-3-on

4-chloro-17β-hydroxyandrost-4-en-3-one

kvinbolon

quinbolone

17β-hidroksi-5α-androst-1-en-3-on

17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one

mestanolon

mestanolone

(5α,17β)-17-hidroksi-17-metilandrostan-3-on

(5α,17β)-17-hydroxy-17-methylandrostan-3-one

mesterolon

mesterolone

1α-metil-17β-hidroksi-5α-androstan-3-on

1α-methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3-one

metenolon

metenolone

(5α,17β)-17-hidroksi-1-methylandrost-1-en-3-one

(5α,17β)-17-hidroxy-1-methylandrost-1-en-3-one

metandienon

methandienone

17β-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-on

17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one

metandriol

methandriol

(3S,8S,9R,10R,13S,14R,17S)-10,13,17-trimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodekahidrociklopenta[a]fenantren-3,17-diol

(3S,8S,9R,10R,13S,14R,17S)-10,13,17-trimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol

metasteron

methasterone

17β-hidroksi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-on

17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one

metildienolon

methyldienolone

17β-hidroksi-17α-metilestra-4,9-dien-3-on

17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one

metilklostebol

methylclostebol

4-klor-17α-metiltestosteron; ili 4-klor-17α-metilandrost-4-en-17β-ol-3-on

4-chloro-17α-methyltestosterone; ili 4-chloro-17α-methylandrost-4-en-17β-ol-3-one

metil-1-testosteron

methyl-1-testosterone

17β-hidroksi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-on

17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one

metilnortestosteron

methylnortestosterone

17β-hidroksi-17α-metilestr-4-en-3-on

17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one

metiltestosteron

methyltestosterone

17β-hidroksi-17α-metilandrost-4-en-3-on

17β-hydroxy-17α-methylandrost-4-en-3-one

metribolon (metiltrienolon)

metribolone (methyltrienolone)

17β-hidroksi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-on

17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one

miboleron

mibolerone

(7α,17β)-17-hidroksi-7,17-dimetilestr-4-en-3-on

(7α,17β)-17-hydroxy-7,17-dimethylestr-4-en-3-one

nandrolon

nandrolone

17β-hidroksiestra-4-en-3-on

17β-hydroxyestra-4-en-3-one

19-norandrostendion

19-norandrostenedione

estr-4-en-3,17-dion

estr-4-ene-3,17-dione

norboleton

norboletone

13-etil-17-hidroksi-18,19-dinorpregn-4-en-3-on

13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-3-one

norklostebol

norclostebol

4-klor-17β-hidroksiestr-4-en-3-on

4-chloro-17β-hydroxyestr-4-en-3-one

noretandrolon

norethandrolone

17-etil-17β-hidroksiestr-4-en-3-on

17-ethyl-17β-hydroxyestr-4-en-3-one

oksabolon

oxabolone

4-hidroksi-19-nortestosteron

4-hydroxy-19-nortestosterone

oksandrolon

oxandrolone

17β-hidroksi-17α-metil-2-oksa-5α-androstan-3-on

17β-hydroxy-17α-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one

oksimesteron

oxymesterone

(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4,17-dihidroksi-10,13,17-trimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahidro-1H-ciklopenta[a]fenantren-3-on

(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one

oksimetolon

oxymetholone

17β-hidroksi-2-hidroksimetiliden-17α-metil-3-androstanon

17β-hydroxy-2-hydroxymethylidene-17α-methyl-3-androstanone

prostanozol

prostanozol

17β-[(tetrahidropiran-2-il)oksi]-1’H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstan

17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane

stanozolol

stanozolol

(1S,3aS,3bR,5aS,10aS,10bS,12aS)-1,10a,12a-trimetil-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,7,10,10a,10b,11,12,12a-heksadekahidrociklopenta[5,6]nafto[1,2-f]indazol-1-ol

(1S,3aS,3bR,5aS,10aS,10bS,12aS)-1,10a,12a-trimethyl-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,7,10,10a,10b,11,12,12a-hexadecahydrocyclopenta[5,6]naphtho[1,2-f]indazol-1-ol

stenbolon

stenbolone

17β-hidroksi-2-metil-5α-androst-1-en-3-on

17β-hydroxy-2-methyl-5α-androst-1-en-3-one

1-testosteron

1-testosterone

17β-hidroksi-5α-androst-1-en-3-on

17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one

tetrahidrogestrinon

tetrahydrogestrinone

17-hidroksi-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on

17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one

tibolon

tibolone

7α-metil-17α-etinil-19-nor-δ-testosteron (7α-metil-17α-etinilestr-5(10)-en-17β-ol-3-on; 7α-metilnoretinodrel)

7α-methyl-17α-ethynyl-19-nor-δ-testosterone (7α-methyl-17α-ethynylestr-5(10)-en-17β-ol-3-one; 7α-methylnoretynodrel)

trenbolon

trenbolone

17β-hidroksiestra-4,9,11-trien-3-on

17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one

 

 

 

* egzogeni se odnosi na tvari koje tijelo prirodno ne može proizvesti

i ostale tvari slične kemijske strukture i/ili sličnog biološkog učinka.

b) Endogeni** AAS pri egzogenoj primjeni:

 

Tvar, hrvatski

Tvar, engleski

Opis/kemijsko ime, hrvatski

Opis/kemijsko ime, engleski

androstendiol

androstenediol

androst-5-en-3β,17β-diol

androst-5-ene-3β,17β-diol

androstendion

androstenedione

androst-4-en-3,17-dion

androst-4-ene-3,17-dione

dihidrotestosteron

dihydrotestosterone

17β-hidroksi-5α-androstan-3-on

17β-hydroxy-5α-androstan-3-one

prasteron

prasterone

dehidroepiandrosteron,DHEA,3β-hidroksiandrost-5-en-17-on

dehydroepiandrosterone,DHEA,3β-hydroxyandrost-5-en-17-one

Testosteron i njegovi metaboliti i izomeri, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Testosterone and their metabolites and isomers, including but not limited to:

5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5α-androstan-3β,17α-diol; 5α-androstan-3β,17β-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β-diol; androst-4-en-3β,17α-diol; androst-4-en-3,11,17-trion; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17β-diol; androst-5-en-3β,17α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion); epidihidrotestosteron; epitestosteron; etiokolanolon; 3α-hidroksi-5α-androstan-17-on; 3β-hidroksi-5α-androstan-17-on; 7α-hidroksi-DHEA; 7β-hidroksi-DHEA; 7-keto-DHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiokolanolon.

5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5α-androstan-3β,17α-diol; 5α-androstan-3β,17β-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β-diol; androst-4-en-3β,17α-diol; androst-4-ene-3,11,17-trione; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17β-diol; androst-5-en-3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; etiocholanolone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA; 7β-hydroxy-DHEA; 7-keto-DHEA; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone

 

 

** endogeni se odnosi na tvari koje tijelo može prirodno proizvesti

1.2. Ostala anabolička sredstva

uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Klenbuterol, osilodrostat, raktopamin, selektivne modulatore androgenskih receptora [SARMs, npr. andarin, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarin), RAD140, S-23 i YK-11], zeranol i zilpaterol.

2. PEPTIDNI HORMONI, ČIMBENICI RASTA I SLIČNE TVARI

1. Eritropoetini i tvari koje utječu na eritropoezu, uključujući, ali ne ograničavajući se na: [eritropoetin (EPO), darbepoetin (dEPO), metoksi-polietilen-glikol-epoetin beta (CERA), CNTO 530, peginesatid (hematid)]; stabilizatori čimbenika induciranih hipoksijom (HIF) (npr. daprodustat (GSK1278863); IOX2; kobalt; ksenon; molidustat (BAY 85-3934); roksadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548)); GATA inhibitori (npr. K-11706); inhibitori signala transformirajućeg čimbenika rasta beta (TGF-β) (npr. luspatercept; sotatercept); agonisti nespecifičnih receptora cijeljenja tkiva (npr. EPO bez sijalinske kiseline; karbamilirani EPO (CEPO));

2. Korionski gonadotropin (CG), luteinizirajući hormon (LH) i čimbenici koji djeluju na njihovo otpuštanje (npr. buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin i triptorelin)

3. Kortikotropini i čimbenici koji djeluju na njihovo otpuštanje, npr. kortikorelin;

4. Hormon rasta (GH), njegovi fragmenti i čimbenici koji djeluju na njegovo otpuštanje, uključujući, ali ne ograničavajući se na: fragmente hormona rasta, (npr. AOD-9604 i hGH 176-191); analoge hormona rasta (npr. lonapegsomatropin, somapacitan i somatrogon), hormon koji oslobađa hormon rasta (GHRH) i njegove analoge, npr. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin i tesamorelin; sekretagoge hormona rasta (GHS), npr. lenomorelin (grelin) i tvari koje ih oponašaju, npr. anamorelin, ipamorelin, macimorelin i tabimorelin; peptide koji djeluju na otpuštanje hormona rasta (GHRP), [npr. aleksamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 i eksamorelin (heksarelin)]

5. Čimbenici rasta i modulatori čimbenika rasta, uključujući, ali ne ograničavajući se na: inzulinu sličan čimbenik rasta-1 (IGF-1), čimbenike rasta fibroblasta (FGFs), hepatocitni čimbenik rasta (HGF), mehaničke čimbenike rasta (MGFs), trombocitne čimbenike rasta (PDGF), vaskularne endotelne čimbenike rasta (VEGF) kao i bilo koje druge čimbenike rasta koji utječu na sintezu/razlaganje proteina mišića, tetiva ili ligamenata, vaskularizaciju, korištenje energije, regenerativni kapacitet ili promjenu tipa vlakana; druge tvari sa sličnom kemijskom strukturom i/ili sličnim biološkim učinkom.

3. BETA-2-AGONISTI

Svi beta-2-agonisti, uključujući njihova oba optička izomera (npr. d- i l-) ako postoje, uključujući, ali ne ograničavajući se na arformoterol, fenoterol, formoterol, higenamin, indakaterol, levosalbutamol, olodaterol, prokaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, terbutalin, tretokvinol (trimetokvinol), obuterol i vilanterol.

4. HORMONI I MODULATORI METABOLIZMA

1. Inhibitori aromataze uključujući, ali ne ograničavajući se na: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion), androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistan), 4-androsten-3,6,17-trion (6-OXO), 2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol), 2-androstenon (5α-androst-2-en-17-on), 3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol), 3-androstenon (5α-androst-3-en-17-on), eksemestan, formestan, letrozol, testolakton.

2. Selektivni modulatori estrogenskih receptora (SERMs) uključujući, ali ne ograničavajući se na: bazedoksifen, ospemifen, raloksifen, tamoksifen, toremifen.

3. Druge antiestrogene tvari uključujući, ali ne ograničavajući se na: klomifen, ciklofenil, fulvestrant.

4. Tvari koje modificiraju jednu ili više funkcija miostatina uključujući, ali ne ograničavajući se na: agoniste aktivinskog receptora IIB kao što su lažni receptori aktivina (npr. ACE-031), aktivin A-neutralizirajuća protutijela, inhibitore miostatina kao što su protutijela koja neutraliziraju miostatin ili njegove prekursore (miostatin-neutralizirajuća protutijela) [npr. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab], miostatin-vezujuće proteine (npr. folistatin, miostatin propeptid), tvari koje smanjuju ili sprječavaju ekspresiju miostatina i protutijela na anti-aktivin receptor IIB (npr. bimagrumab).

5. Modulatori metabolizma:

a) aktivatori AMP-om aktivirane protein kinaze (AMPK), npr. AICAR, SR9009; i agonisti receptora aktivacije proliferacije peroksisoma delta (PPARδ), npr. 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5-il)metiltio)fenoksi)octena kiselina (GW1516, GW501516)

b) inzulini i tvari koje ih oponašaju

c) meldonij

d) trimetazidin.

5. DIURETICI I OSTALA MASKIRNA SREDSTVA

Diuretici, dezmopresin, plazma-ekspanderi: glicerol, albumin, dekstran, hidroksietil-škrob i manitol, probenecid i/ili druge tvari sa sličnim biološkim učinkom.

Svi diuretici i maskirna sredstva su zabranjeni, uključujući sve optičke izomere, npr. d- i l-, gdje je to primjenjivo.

Uključujući, ali ne ograničavajući se na: acetazolamid, amilorid, bumetanid, kanrenon, klortalidon, etakrinsku kiselinu, furosemid, indapamid, metolazon, spironolakton, tiazide (npr. bendroflumetiazid, klorotiazid, hidroklorotiazid), torasemid, triamteren, i ostale tvari slične kemijske strukture i/ili biološkog učinka (osim drosperinona, pamabroma, i brinzolamida i dorzolamida za lokalnu primjenu).

6. STIMULANSI

a. nespecificirani stimulansi

 

Tvar, hrvatski

Tvar, engleski

Opis/kemijsko ime, hrvatski

Opis/kemijsko ime, engleski

adrafinil

adrafinil

(R,S)-2-benzhidrilsulfiniletanhidroksamska kiselina

(R,S)-2-benzhydrylsulfinylethanehydroxamic acid

amifenazol

amiphenazole

5-fenil-1,3-tiazol-2,4-diamin

5-phenyl-1,3-thiazole-2,4-diamine

benfluoreks

benfluorex

(R,S)-2-({1-[3-(trifluormetil)fenil]propan-2-yl}amino)etil-benzoat

(R,S)-2-({1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-yl}amino)ethyl benzoate

bromantan

bromantane

N-(4-bromfenil)adamantan-2-amin

N-(4-bromophenyl)adamantan-2-amine

fenfluramin

fenfluramine

(R,S)-N-etil-1-[3-(trifluormetil)fenil]propan-2-amin

(R,S)-N-ethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine

fenilpiracetam (karfedon)

phenylpiracetam (carphedon)

(R,S)-2-(2-okso-4-fenilpirolidin-1-il)acetamid

(R,S)-2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide

furfenoreks

furfenorex

(R,S)-N-(furan-2-ilmetil)-N-metil-1-fenilpropan-2-amin

(R,S)-N-(furan-2-ylmethyl)-N-methyl-1-phenylpropan-2-amine

klobenzoreks

clobenzorex

(+)-N-(2-klorbenzil)-1-fenilpropan-2-amin

(+)-N-(2-chlorobenzyl)-1-phenylpropan-2-amine

kropropamid

cropropamide

(E)-N-(1-(dimetilamino)-1-oksobutan-2-il)-N-propilbut-2-enamid

(E)-N-(1-(dimethylamino)-1-oxobutan-2-yl)-N-propylbut-2-enamide

krotetamid

crotetamide

(E)-N-(1-(dimetilamino)-1-oksobutan-2-il)-N-etilbut-2-enamid

(E)-N-(1-(dimethylamino)-1-oxobutan-2-yl)-N-ethylbut-2-enamide

mefentermin

mephentermine

N,2-dimetil-1-fenilpropan-2-amin

N,2-dimethyl-1-phenylpropan-2-amine

modafinil

modafinil

(±)-2-(benzhidrilsulfinil)acetamid

(±)-2-(benzhydrylsulfinyl)acetamide

norfenfluramin

norfenfluramine

1-[3-(Trifluormetil)fenil]propan-2-amin

1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine

prenilamin

prenylamine

(R,S)-N-(1-metil-2-feniletil)-3,3-difenilpropan-1-amin

(R,S)-N-(1-methyl-2-phenylethyl)-3,3-diphenylpropan-1-amine

prolintan

prolintane

1-(1-benzilbutil)pirolidin

1-(1-benzylbutyl)pyrrolidine

 

 

 

b. specificirani stimulansi:

 

Tvar, hrvatski

Tvar, engleski

Opis/kemijsko ime, hrvatski

Opis/kemijsko ime, engleski

adrenalin (epinefrin)

adrenaline (epinephrine)

(R)-4-(1-hidroksi-2-(metilamin)etil)benzen-1,2-diol

(R)-4-(1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzene-1,2-diol

etamivan

etamivan

N,N-dietil-4-hidroksi-3-metoksibenzamid

N,N-diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide

etilefrin

etilefrine

(R,S)-1-(3-hidroksifenil)-2-(etilamino)etanol

(R,S)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-(ethylamino)ethanol

famprofazon

famprofazone

1-metil-5-{[metil(1-fenilpropan-2-il)amino]metil}-2-fenil-4-(propan-2-yl)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on

1-methyl-5-{[methyl(1-phenylpropan-2-yl)amino]methyl}-2-phenyl-4-(propan-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one

fenbutrazat

fenbutrazate

2-(3-metil-2-fenilmorfolin-4-il)etilni 2-fenilbutanoat

2-(3-methyl-2-phenylmorpholin-4-yl)ethyl 2-phenylbutanoate

fluorenol (hidrafinil)

fluorenol (hydrafinil)

9H-Fluoren-9-ol

9H-Fluoren-9-ol

heptaminol

heptaminol

(R,S)-6-amino-2-metilheptan-2-ol

(R,S)-6-amino-2-methylheptan-2-ol

izomethepten

isometheptene

3,6-dimetilhept-5-en-2-amin

3,6-dimethylhept-5-en-2-amine

meklofenoksat

meclofenoxate

2-dimetilaminoetilni (4-klorfenoksi)acetat

2-dimethylaminoethyl (4-chlorophenoxy)acetate

4-metilpentan-2-amin (1,3-dimetilbutilamin, DMBA)

4-methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine, DMBA)

4-metilpentan-2-amin

4-methylpentan-2-amine

3-metilheksan-2-amin (1,2-dimetilpentilamin)

3-methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine)

3-metilheksan-2-amin

3-methylhexan-2-amine

5-metilheksan-2-amin (1,4-dimetilpentilamin, 1,4-dimetilamilamin, 1,4-DMAA)

5-methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine, 1,4-dimethylamylamine, 1,4-DMAA)

5-metilheksan-2-amin

5-methylhexan-2-amine

niketamid

nikethamide

N,N-dietil-3-piridinkarboksiamid

N,N-diethyl-3-pyridinecarboxamide

norfenefrin

norfenefrine

3-(2-amino-1-hidroksietil)fenol

3-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol

oktodrin (1,5-dimetilheksilamin, DMHA)

octodrine (1,5-dimethylhexylamine, DMHA)

6-metilheptan-2-amin

6-methylheptan-2-amine

oktopamin

octopamine

(R,S)-4-(2-amino-1-hidroksi-etil)fenol

(R,S)-4-(2-amino-1-hydroxy-ethyl)phenol

oksilofrin (metilsinefrin)

oxilofrine (methylsynephrine)

(1S*,2R*)-(±)-4-(1-hidroksi-2-metilaminopropil)fenol

(1S*,2R*)-(±)-4-(1-hydroxy-2-methylaminopropyl)phenol

pentetrazol

pentetrazol

6,7,8,9-tetrahidro-5H-tetrazolazepin

6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazoloazepin

fenprometamin

phenpromethamine

N-metil-2-fenilpropan-1-amin

N-methyl-2-phenylpropan-1-amine

propilheksedrin

propylhexedrine

(R,S)-N,α-dimetilcikloheksiletilamin

(R,S)-N,α-dimethylcyclohexylethylamine

selegilin

selegiline

(R)-N-metil-N-(1-fenilpropan-2-il)prop-1-in-3-amin

(R)-N-methyl-N-(1-phenylpropan-2-yl)prop-1-yn-3-amine

sibutramin

sibutramine

(±)-dimetil-1-[1-(4-klorfenil) ciklobutil]-N,N,3-trimetilbutan-1-amin

(±)-dimethyl-1-[1-(4-chlorophenyl) cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine

solriamfetol

solriamfetol

(R)-2-amino-3-fenilpropil-karbamat

(R)-2-amino-3-phenylpropyl carbamate

strihnin

strychnine

strihnidin-10-on

strychnidin-10-one

tuaminoheptan

tuaminoheptane

heptan-2-amin

heptan-2-amine

 

 

 

i ostale tvari slične kemijske strukture i/ili sličnog biološkog učinka.

7. GLUKOKORTIKOSTEROIDI

Glukokortikosteroidi koji su namijenjeni oralnoj, injektibilnoj (npr. intravenskoj, intramuskularnoj, intraartikularnoj) ili rektalnoj primjeni.

8. BETA-BLOKATORI

Antagonisti β-adrenergičkih receptora.

9. NEODOBRENE TVARI

Farmakološka tvar koja nije navedena u bilo kojem drugom dijelu ove Liste i koja nije odobrena za terapijsku uporabu kod ljudi od strane niti jednog državnog regulatornog zdravstvenog tijela (npr. lijekovi u pretkliničkoj ili kliničkoj fazi razvoja ili lijekovi čiji je razvoj prekinut, tvari odobrene samo za uporabu u veterini).

II.

Ova Lista ne sadrži tvari koje su propisane Popisom droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (»Narodne novine«, broj 19/23).

III.

Danom stupanja na snagu ove Liste prestaje važiti Lista tvari zabranjenih u sportu (»Narodne novine«, broj 116/13).

IV.

Ova Lista tvari zabranjenih u sportu stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-04/14

Urbroj: 534-07-1-1/3-23-01

Zagreb, 15. ožujka 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić