Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

NN 31/2023 (17.3.2023.), Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja Središnjeg registra osiguranika

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

565

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), a sukladno članku 7. stavku 11. Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« br. 60/14, 135/15, 86/18, 56/19 i 91/19), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. ožujka 2023. donijela je

ODLUKU

O OBLIKU, SADRŽAJU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Članak 1.

Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) dužan je tijekom kalendarske godine izvještavati Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) o rezultatima obrade podataka o obračunatom i uplaćenom doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Članak 2.

(1) Podaci iz članka 1. ove Odluke osnova su sadržaja izvještajnih tablica s definiranim statističkim obilježjima koje su sastavni dio ove Odluke, a Hanfi će biti dostupne u sklopu računalnog sustava REGOS-a.

(2) REGOS će izvještajne tablice učiniti dostupnima u elektroničkom obliku s mogućnošću prijenosa na trajni medij.

Članak 3.

Rok izvještavanja o podacima iz članka 1. ove Odluke je deseti (10) dan tekućeg mjeseca za izvještajno razdoblje, osim za izvještaje za koje je izričito određen drugačiji rok.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja (»Narodne novine«, br. 52/16 i 106/20), osim izvještajne tablice OMF – 14: Zatvaranje osobnih računa članova OMF koja prestaje važiti 30. lipnja 2023. godine.

Članak 5.

Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2023. godine, osim izvještajne tablice OMF – 14: Zatvaranje osobnih računa članova OMF koja stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/23-03/04

Urbroj: 326-01-70-72-23-1

Zagreb, 10. ožujka 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

IZVJEŠTAJI O REZULTATIMA OBRADE PODATAKA O DOPRINOSU ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE I ČLANOVIMA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

NAPOMENE

1. Obradom podataka obuhvaćeni su:

•     podaci o doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: doprinos), prikupljeni putem propisanih obrazaca za izvještavanje REGOS-a o obračunatoj obvezi doprinosa, te

•     podaci o izvršenom plaćanju doprinosa na propisani uplatni račun za doprinos.

2. Financijski podaci o doprinosu izraženi su od 1. 1. 2023. u euru.

3. U obradi podataka po obveznicima doprinosa primjenjuje se kriterij različitosti OIB obveznika (1 OIB = 1 obveznik) bez obzira na koji ID obveznika je predan obrazac; ako je obrazac predan na MBG/MB/MB + JUS treba naći pripadni OIB (za JUS OIB od središnjice) i brojati kao da je predan na OIB; jedino ako obveznik nema OIB ubraja se ID s kojim je predan (za MB + JUS se gleda samo MB).

4. U obradi podataka po osiguranicima, odnosno članovima obveznih mirovinskih fondova primjenjuje se kriterij različitosti OIB građana (1 OIB = 1 osiguranik) bez obzira na koji ID osiguranika je predan obrazac; ako je obrazac predan na MBG treba naći pripadni OIB i brojati kao da je predan na OIB; jedino ako osiguranik nema OIB (ne postoji veza MBG-OIB) ubraja se MBG.

5. Izvještajna razdoblja, dinamika i način formiranja definirani su za svaki izvještaj. Izvještaji se formiraju nakon okončanja radnih procesa i evidentiranja svih promjena datiranih na zadnji dan izvještajnog razdoblja.

6. Izvještaji su sastavni dio on-line aplikacije REGOS-a, pod nazivom »Izvješća za HANFA-u«.

7. Svaka izvještajna tabela mora sadržavati podatak o:

• izvoru podataka,

• naziv izvještajne tablice

• vremenu izvršenog upita u podatke.

OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

OMF-1:     IZVJEŠTAJI O OBRAČUNATOJ OBVEZI DOPRINOSA I PLAĆANJU DOPRINOSA ZA II. STUP MIROVINSKOG OSIGURANJA

OMF-1A:

Ukupan broj zaprimljenih obrazaca JOPPD

Godina: ________________

 

Izvještajni mjesec

Broj zaprimljenih Obrazaca JOPPD

Ukupan broj različitih obveznika plaćanja

Ukupan broj različitih osiguranika iz kol. 2 i kol. 4

Izvorni

Ispravak izvornog

Dopuna izvornog

Ukupno

iz kol. 2

1

2

3

4

5 = 2 + 3 + 4

6

7= 2 + 4

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvješće se formira od 1. 1. 2014. i na njemu se iskazuju podaci o ukupnom broju zaprimljenih obrazaca JOPPD.

Izvješće se formira u mjesecu, za sve ispravne obrasce JOPPD zaprimljene u izvještajnom mjesecu jer putem obrasca JOPPD za sve vrste stjecatelja i obveze obračuna doprinosa je dozvoljeno iskazivanje podataka za više mjeseci unutar godine u jednom obrascu

kol. 1. – mjesec u kojem su zaprimljeni obrasci JOPPD, bez obzira na mjesec i godinu za koju se podnose

kol. 2. – broj izvornih obrazaca JOPPD na kojima je iskazan podatak o obračunatoj obvezi doprinosa

kol. 3. – broj ispravaka izvornih obrazaca JOPPD

kol. 4. – broj dopuna izvornih obrazaca JOPPD na kojima je iskazan podatak o obračunatoj obvezi doprinosa

kol. 5. – ukupan broj zaprimljenih izvornih, ispravaka izvornih i dopuna izvornih obrazaca JOPPD

kol. 6. – broj različitih obveznika plaćanja (različitih ID broj obveznika) koji su iskazali podatak o obračunatoj obvezi doprinosa iz kol. 2 ovog izvještaja (broje se i samostalci)

kol. 7. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) na koje se odnose podaci o obračunatoj obvezi doprinosa iz kol. 2 i kol. 4 ovog izvještaja

Ukupan iznos obračunatog doprinosa za mirovinska osiguranja – JOPPD

Godina: ________________

 

Izvještajni mjesec

Šifra vrste prihoda

Ukupan iznos obračunate obveze doprinosa iz kol. 2 u kn

Ukupan iznos obračunate obveze doprinosa iz kol. 2 u EUR

1

2

3

4

 

2240

 

 

2283

 

 

2291

 

 

2305

 

 

2313

 

 

2321

 

 

2330

 

 

2380

 

 

9999

 

 

 

 

*9999 – doprinos za mirovinsko osiguranje za samostalne obveznike temeljem rješenja PU (2046, 2224, 2259, 2267, 2275, 2348, 2356, 2364, 2372, 2380)

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvješće se formira od 1. 1. 2023. godine i obuhvaća podatke sadržane u evidenciji o iskazanoj obračunatoj obvezi doprinosa za mirovinska osiguranja iz obrasca JOPPD.

U tablici se prikazuju šifre vrste prihoda za koje je iskazan obračunati doprinos u tom izvještajnom mjesecu, a ne sve koje postoje.

Vrste prihoda koje se prikazuju u izvješću OMF-1A su:

 

Vrste doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Račun

Doprinos za mirovinsko po osnovi radnog odnosa

2283

Doprinos za mirovinsko temeljem drugog dohotka

2291

Doprinos za mirovinsko temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći

2305

Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima

2313

Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž koji se računa s povećanim trajanjem

2321

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obv. obračunati doprinos

2330

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku

2240

Doprinos za mirovinsko osiguranje za samostalne obveznike temeljem rješenja PU (2046, 2224, 2259, 2267, 2275, 2348,2356,2364,2372,2380)

9999

 

 

OMF-1B: Raspored povezanog doprinosa

Izvještaj se formira početkom mjeseca za protekli mjesec

Odabire se vrsta izvještaja i godina

Godina: ________________

 

Izvještajni mjesec

Ukupan iznos raspoređenog i proslijeđenog doprinosa na osobne račune

Ukupan broj različitih članova OMF-a

Ukupan iznos raspoređenog i prenesenog doprinosa osiguranika (koji nisu odabrali OMF) na privremeni račun

Ukupan broj različitih osiguranika koji nisu odabrali OMF

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

xxx

 

xxx

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Opis:

Izvještaj obuhvaća podatke o doprinosu koje je REGOS povezao, te u istom izvještajnom mjesecu nakon rasporeda izvršio i prijenos sredstava.

Napomena:

kol. 1. – mjesec u kojem je izvršen prijenos raspoređenih sredstava doprinosa

kol. 2. – ukupan iznos raspoređenog doprinosa koji je proslijeđen na osobne račune

kol. 3. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) na koje se odnose sredstva doprinosa iz kol. 2 ovog izvještaja

kol. 4. – ukupan iznos raspoređenog doprinosa koji je prenesen na privremeni račun jer se odnosi na osiguranike koji nisu odabrali OMF

kol. 5. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) na koje se odnose sredstva doprinosa iz kol. 4 ovog izvještaja

Nakon 1. 1. 2023. svi podaci iskazuju se u eurima, a do 2022. svi podaci iskazuju se u kunama.

Nakon 1. 1. 2023. u koloni 2. iskazuje se ukupan iznos uplata koje se prosljeđuju na osobni račun u eurima (zbrajaju se konvertirane uplate iz kuna u eure i uplate u eurima).

U koloni 4. iskazuju se konvertirani iznosi iz kuna u eure i povezane uplate za osiguranike koji nisu odabrali OMF u eurima.

OMF – 1C Plaćanje obračunate obveze doprinosa – JOPPD nakon 1. 1. 2023.

Potpuno povezani podaci tijekom izvještajnog mjeseca

Izvješće se formira početkom mjeseca za protekli mjesec

Godina: __________________ i Vrsta prihoda _______

 

Izvještajni mjesec

Potpuno povezani podaci tijekom izvještajnog mjeseca

Šifra vrste prihoda

Iznos uplata koje su u izvještajnom mjesecu potpuno zatvorile obračunatu obvezu u kn

Broj različitih podataka povezanih s uplatom iz kol. 3

Broj različitih osiguranika iz kol. 4.

Iznos uplata koje su u izvještajnom mjesecu potpuno zatvorile obračunatu obvezu u eur

Broj različitih podataka povezanih s uplatom iz kol. 6

Broj različitih osiguranika iz kol. 7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2283

 

 

 

 

 

 

2291

 

 

 

 

 

 

2305

 

 

 

 

 

 

2313

 

 

 

 

 

 

2321

 

 

 

 

 

 

2240

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Ukupno

xxxx

xxxxx

-

 

 

 

2

2283

 

 

 

 

 

 

2291

 

 

 

 

 

 

2305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveukupno

xxx

xxxx

-

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

*9999 – doprinos za mirovinsko osiguranje za samostalne obveznike temeljem rješenja PU (2046, 2224, 2259, 2267, 2275, 2348, 2356, 2364, 2372, 2380)

Napomena:

Izvješće obuhvaća podatke s JOPPD obrazaca o uplatama doprinosa izvršenim tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu različitom od obračunate obveze doprinosa, o čemu REGOS vodi evidenciju.

Obradom je obuhvaćeno zadnje poznato stanje po ispravnim JOPPD obrascima za sve datume zaprimanja do zadnjeg dana, uključujući i zadnji dan u mjesecu koji se obrađuje.

Unosom godine kreira se izvješće sa svim vrstama prihoda, a ako se unese vrsta prihoda onda se kreira izvješće samo za unesenu vrstu prihoda.

Podaci se prate po različitim osiguranicima u ovisnosti o statusu povezanosti uplate. Podaci se uvijek prate po objedinjujućem JOPPD-u i iskazuju se po različitim vrstama prihoda koje su vezane za JOPPD.

U tablici se prikazuju šifre vrste prihoda za koje je plaćen obračunati doprinos u tom izvještajnom mjesecu, a ne sve postojeće vrste prihoda. Potrebno je omogućiti pretraživanje po godini i vrsti prihoda.

kol. 1. – mjesec u kojem je izvršeno povezivanje podataka

kol. 2. – vrsta prihoda po kojoj je izvršena uplata

kol. 3. – ukupan iznos uplata povezanih tijekom izvještajnog mjeseca koje su u potpunosti zatvorile obračunatu obvezu doprinosa u kunama. Čitaju se svi podaci o obračunatoj obvezi kojima je datum zaprimanja manji i/ili jednak zadnjem danu izvještajnog mjeseca.

kol. 4. – broj različitih podataka o obračunatoj obvezi doprinosa koji su u potpunosti povezani s uplatom izvršenom u izvještajnom mjesecu (u obradu ulaze i obračunate obveze doprinosa po kojima je izvršena preplata) iz kol. 3.

kol. 5. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) iz kol. 4. Podatak u koloni ‘Broj različitih osiguranika’ se prikazuje samo po vrsti prihoda, a ne pod ‘Ukupno’ i ‘Sveukupno’.

kol. 6. – ukupan iznos uplata povezanih tijekom izvještajnog mjeseca koje su u potpunosti zatvorile obračunatu obvezu doprinosa u eurima. Čitaju se svi podaci o obračunatoj obvezi kojima je datum zaprimanja manji i/ili jednak zadnjem danu izvještajnog mjeseca.

kol. 7. – broj različitih podataka o obračunatoj obvezi doprinosa koji su u potpunosti povezani s uplatom izvršenom u izvještajnom mjesecu (u obradu ulaze i obračunate obveze doprinosa po kojima je izvršena preplata) iz kol. 6.

kol. 8. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) iz kol 7. Podatak u koloni ‘Broj različitih osiguranika’ se prikazuje samo po vrsti prihoda, a ne pod ‘Ukupno’ i ‘Sveukupno’.

Djelomično povezani podaci, stanje zadnjeg dana u izvještajnom mjesecu

Izvješće se formira početkom mjeseca za protekli mjesec

Godina: __________________ i Vrsta prihoda _______

 

Izvještajni mjesec

Djelomično povezani podaci, stanje zadnjeg dana u izvještajnom mjesecu

Šifra vrste prihoda

Broj različitih djelomično povezanih podataka u kn

Preostali iznos za uplatu obračunate obveze iz kol. 3 u kn

Broj različitih osiguranika iz kol. 3

Broj različitih djelomično povezanih podataka u eur

Preostali iznos za uplatu obračunate obveze iz kol. 6 u eur

Broj različitih osiguranika iz kol. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2283

 

 

 

 

 

 

2291

 

 

 

 

 

 

2305

 

 

 

 

 

 

2313

 

 

 

 

 

 

2321

 

 

 

 

 

 

2240

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

9999

 

 

 

 

 

 

Ukupno

xxxx

xxx

-

 

 

 

2

2283

 

 

 

 

 

 

2291

 

 

 

 

 

 

2305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveukupno

xxx

xxx

-

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

*9999 – doprinos za mirovinsko osiguranje za samostalne obveznike temeljem rješenja PU (2046, 2224, 2259, 2267, 2275, 2348, 2356, 2364, 2372, 2380)

Napomena:

Izvješće obuhvaća podatke s JOPPD obrazaca o uplatama doprinosa izvršenim tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu različitom od obračunate obveze doprinosa, o čemu REGOS vodi evidenciju.

Obradom je obuhvaćeno zadnje poznato stanje po ispravnim JOPPD obrascima za sve datume zaprimanja do zadnjeg dana, uključujući i zadnji dan u mjesecu koji se obrađuje.

Unosom godine prikazuje se tablica sa svim vrstama prihoda, a ako se unese vrsta prihoda onda se u tablici prikazuju podaci samo za unesenu vrstu prihoda.

Podaci se prate po različitim osiguranicima u ovisnosti o statusu povezanosti uplate. Podaci se uvijek prate po objedinjujućem JOPPD-u i iskazuju se po različitim vrstama prihoda koje su vezane za JOPPD.

U tablici se prikazuju šifre vrste prihoda za koje je plaćen obračunati doprinos u tom izvještajnom mjesecu, a ne sve postojeće vrste prihoda. Potrebno je omogućiti pretraživanje po godini i vrsti prihoda.

kol. 1. – mjesec u kojem je izvršeno djelomično povezivanje podataka

kol. 2. – vrsta prihoda po kojoj je izvršena uplata

kol. 3. – ukupan broj različitih podataka o obračunatoj obvezi doprinosa koji su djelomično plaćeni u kunama. Čitaju se svi podaci o obračunatoj obvezi kojima je datum zaprimanja manji i/ili jednak zadnjem danu izvještajnog mjeseca.

kol. 4. – ukupan iznos obračunatih obveza doprinosa iz kol. 3 ovog izvješća koji su zadnjeg dana izvještajnog mjeseca ostali djelomično nenaplaćeni u kunama

kol. 5. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) na koje se odnose uplate doprinosa iz kol. 3 ovog izvješća. Podatak u koloni ‘Broj različitih osiguranika’ se prikazuje samo po vrsti prihoda, a ne pod ‘Ukupno’ i ‘Sveukupno’.

kol. 6. – ukupan broj različitih podataka o obračunatoj obvezi doprinosa koji su djelomično plaćeni u eurima. Čitaju se svi podaci o obračunatoj obvezi kojima je datum zaprimanja manji i/ili jednak zadnjem danu izvještajnog mjeseca.

kol. 7. – ukupan iznos obračunatih obveza doprinosa iz kol. 6 ovog izvješća koji su zadnjeg dana izvještajnog mjeseca ostali djelomično nenaplaćeni u eurima

kol. 8. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) iz kol. 6 ovog izvješća. Podatak u koloni ‘Broj različitih osiguranika’ se prikazuje samo po vrsti prihoda, a ne pod ‘Ukupno’ i ‘Sveukupno’.

Nepovezani podaci, stanje zadnjeg dana u izvještajnom mjesecu

Izvješće se formira početkom mjeseca za protekli mjesec

Godina: __________________ i Vrsta prihoda _______

 

Izvještajni mjesec

Nepovezani podaci, stanje zadnjeg dana u izvještajnom mjesecu

Šifra vrste prihoda

Broj različitih nepovezanih podataka u kn

Iznos za uplatu obračunate obveze iz kol. 3 u kn

Broj različitih osiguranika iz kol. 3

Broj različitih nepovezanih podataka u eur

Iznos za uplatu obračunate obveze iz kol. 6 u eur

Broj različitih osiguranika iz kol. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2283

 

 

 

 

 

 

2291

 

 

 

 

 

 

2305

 

 

 

 

 

 

2313

 

 

 

 

 

 

2321

 

 

 

 

 

 

2240

 

 

 

 

 

 

9999

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

Ukupno

xxx

xxx

-

 

 

 

2

2283

 

 

 

 

 

 

2291

 

 

 

 

 

 

2305

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Sveukupno

xxx

xxx

-

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

*9999 – doprinos za mirovinsko osiguranje za samostalne obveznike temeljem rješenja PU (2046, 2224, 2259, 2267, 2275, 2348, 2356, 2364, 2372, 2380)

Napomena:

Izvješće obuhvaća podatke s JOPPD obrazaca o uplatama doprinosa izvršenim tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu različitom od obračunate obveze doprinosa, o čemu REGOS vodi evidenciju.

Obradom je obuhvaćeno zadnje poznato stanje po ispravnim JOPPD obrascima za sve datume zaprimanja do zadnjeg dana, uključujući i zadnji dan u mjesecu koji se obrađuje.

Unosom godine prikazuje se tablica sa svim vrstama prihoda, a ako se unese vrsta prihoda onda se u tablici prikazuju podaci samo za unesenu vrstu prihoda.

Podaci se prate po različitim osiguranicima u ovisnosti o statusu povezanosti uplate. Podaci se uvijek prate po objedinjujućem JOPPD-u i iskazuju se po različitim vrstama prihoda koje su vezane za JOPPD.

U tablici se prikazuju šifre vrste prihoda za koje je plaćen obračunati doprinos u tom izvještajnom mjesecu, a ne sve postojeće vrste prihoda. Potrebno je omogućiti pretraživanje po godini i vrsti prihoda.

kol. 1. – mjesec u kojem nije izvršeno povezivanje podataka

kol. 2. – vrsta prihoda po kojoj nije izvršena uplata

kol. 3. – ukupan broj različitih podataka o obračunatoj obvezi doprinosa koji nisu plaćeni u kunama. Čitaju se svi podaci o obračunatoj obvezi iskazani na izvornim, korektivnim i dopunjujućim Obrascima JOPPD kojima je datum zaprimanja manji i/ili jednak zadnjem danu izvještajnog mjeseca

kol. 4. – ukupan iznos obračunatih obveza doprinosa iz kol. 3 ovog izvještaja koji su zadnjeg dana izvještajnog mjeseca ostali neplaćeni u kunama

kol. 5. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) na koje se odnose obračunate obveze doprinosa iz kol. 3 ovog izvještaja

kol. 6. – ukupan broj različitih podataka o obračunatoj obvezi doprinosa koji nisu plaćeni u eurima. Čitaju se svi podaci o obračunatoj obvezi iskazani na izvornim, korektivnim i dopunjujućim Obrascima JOPPD kojima je datum zaprimanja manji i/ili jednak zadnjem danu izvještajnog mjeseca

kol. 7. – ukupan iznos obračunatih obveza doprinosa iz kol. 6 ovog izvještaja koji su zadnjeg dana izvještajnog mjeseca ostali neplaćeni u eurima

kol. 8. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) na koje se odnose obračunate obveze doprinosa iz kol. 6 ovog izvještaja.

Vrste prihoda vezane uz obrazac JOPPD za II. stup koje se prikazuju na izvješću OMF-1C

 

Vrste doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Račun

Doprinos za mirovinsko po osnovi radnog odnosa

2283

Doprinos za mirovinsko temeljem drugog dohotka

2291

Doprinos za mirovinsko temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći

2305

Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima

2313

Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž koji se računa s povećanim trajanjem

2321

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obv. obračunati doprinos

2330

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku

2240

Doprinos za mirovinsko osiguranje za samostalne obveznike temeljem rješenja PU (2046, 2224, 2259, 2267, 2275, 2348, 2356, 2364, 2372, 2380)

9999

 

 

OMF-1D: Obračun zateznih kamata na nepravovremene uplate doprinosa

Obrazac JOPPD

Godina: _____________

 

Izvještajni mjesec

Broj podnesenih podataka o obračunatoj zateznoj kamati na doprinos u kn

Broj različitih obveznika iz kol. 2

Broj različitih osiguranika iz kol. 2

Iznos obračunate obveze zateznih kamata iz kol. 2

Broj podnesenih podataka o obračunatoj zateznoj kamati na doprinos u EUR

Broj različitih obveznika iz kol. 6

Broj različitih osiguranika iz kol. 6

Iznos obračunate obveze zateznih kamata iz kol. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Izvješće obuhvaća podatke iz evidencije obračunatih zateznih kamata i uplata zateznih kamata sa obrazaca JOPPD.

Podaci se iskazuju bez razrade po vrstama prihode u kumulativu.

kol. 1. – mjesec u kojem su zaprimljeni podaci o obračunatoj zateznoj kamati, bez obzira na mjesec i godinu za koju se podnosi-izvještajni mjesec i kamate se povezuju po datumu zaprimanja

kol. 2. – broj različitih podataka o obračunatoj obvezi – zbrajaju se Obrasci JOPPD koji na stranici A imaju popunjeno polje VIII. Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (broje se i samostalci) u kn

kol. 3. – broj različitih obveznika plaćanja (različitih ID broj obveznika) koji su obračunali zateznu kamatu iz kol. 2 ovog izvještaja

kol. 4. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) na koje se odnose obračunate zatezne iz kol. 2 ovog izvještaja – gleda se vrsta primitka/obveze doprinosa 5721 iz polja 6.2. Oznaka primitka/obveze doprinosa sa stranice B Obrasca JOPPD. Ako je na istom Obrascu JOPPD neki osiguranik iskazan u više redaka sa oznakom primitka/obveze doprinosa 5721 broji se samo jednom

kol. 5. – ukupan iznos obračunatih zateznih kamata na doprinos iz kol. 2 ovog izvješća u kn – suma iznosa sa A strane obrasca iz polja VIII. Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

kol. 6. – broj različitih podataka o obračunatoj obvezi – zbrajaju se Obrasci JOPPD koji na stranici A imaju popunjeno polje VIII. Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (broje se i samostalci) u eur

kol. 7. – broj različitih obveznika plaćanja (različitih ID broj obveznika) koji su obračunali zateznu kamatu iz kol. 6 ovog izvještaja

kol. 8. – broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) na koje se odnose obračunate zatezne iz kol. 6 ovog izvještaja – gleda se vrsta primitka/obveze doprinosa 5721 iz polja 6.2. Oznaka primitka/obveze doprinosa sa stranice B Obrasca JOPPD. Ako je na istom Obrascu JOPPD neki osiguranik iskazan u više redaka sa oznakom primitka/obveze doprinosa 5721 broji se samo jednom

kol. 9. – ukupan iznos obračunatih zateznih kamata na doprinos iz kol. 6 ovog izvješća u eur – suma iznosa sa A strane obrasca iz polja VIII. Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

OMF-2: IZVJEŠTAJI O POVEZIVANJU PODATAKA O DOPRINOSU ZA II. STUP MIROVINSKOG OSIGURANJA

OMF-2A: Dinamika povezivanja podataka o obračunatoj obvezi doprinosa i uplata

 

Broj dana

Iznos uplate povezan s podatkom o obračunatoj obvezi u kn

Broj povezanih podataka o obračunatoj obvezi u kn

Struktura povezanih uplata iz kol. 2%

Broj različitih osiguranika iz kol. 3

Iznos uplate povezan s podatkom o obračunatoj obvezi u EUR

Broj povezanih podataka o obračunatoj obvezi u EUR

Struktura povezanih uplata iz kol. 6%

Broj različitih osiguranika iz kol. 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 – 8 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 15 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

16 – 30 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

31 – xx dana

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvješćem su obuhvaćeni podaci iz evidencije nepovezanih uplata i evidencije nepovezanih obračunatih obveza doprinosa sa obrazaca JOPPD u kn i eur, sa svrhom praćenja dinamike njihova rješavanja.

Napomena:

kol. 1. – Broj dana koji je protekao od datuma izvršenja uplate na prolazni račun (bez obzira gdje se novčana sredstava nalaze u trenutku povezivanja) do datuma povezivanja

kol. 2. – Ukupan iznos uplata koje su tijekom izvještajnog mjeseca povezane s podatkom o nepovezanoj obračunatoj obvezi doprinosa u kn. Uplate se razvrstavaju prema broju dana proteklih od datuma izvršenja uplate na prolazni račun do datuma povezivanja s pripadajućom obračunatom obvezom (potpuno ili djelomično) uključujući i ispravke obračunatog i plaćenog doprinosa, bez obzira na datum zaprimanja podatka o obračunatoj obvezi i na razdoblje na koje je odnosi obračunata obveza.

kol. 3. – Broj podataka o obračunatoj obvezi doprinosa povezanih tijekom izvještajnog mjeseca u kn prema kriteriju distribucije uplata. U broj podataka ulaze vrste prihoda vezane za Obrazac JOPPD.

kol. 4. – Postotni udio razvrstanih povezanih uplata doprinosa prema utvrđenim rasponima iz kol. 2.

kol. 5. – Broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) iz kol. 3. na koje se odnose povezani podaci o obračunatoj obvezi doprinosa

kol. 6. – Ukupan iznos uplata koje su tijekom izvještajnog mjeseca povezane s podatkom o nepovezanoj obračunatoj obvezi doprinosa u eur. Uplate se razvrstavaju prema broju dana proteklih od datuma izvršenja uplate na prolazni račun do datuma povezivanja s pripadajućom obračunatom obvezom (potpuno ili djelomično) uključujući i ispravke obračunatog i plaćenog doprinosa, bez obzira na datum zaprimanja podatka o obračunatoj obvezi i na razdoblje na koje je odnosi obračunata obveza.

kol. 7. – Broj podataka o obračunatoj obvezi doprinosa povezanih tijekom izvještajnog mjeseca u eur prema kriteriju distribucije uplata. U broj podataka ulaze vrste prihoda vezane za Obrazac JOPPD.

kol. 8. – Postotni udio razvrstanih povezanih uplata doprinosa prema utvrđenim rasponima iz kol. 6.

kol. 9. – Broj različitih osiguranika (različitih ID broj osiguranika) iz kol. 7. na koje se odnose povezani podaci o obračunatoj obvezi doprinosa.

ISPRAVCI OBRAČUNATOG I PLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

OMF-4: POVRATI PO PODNESENIM ZAHTJEVIMA

Izvještaj se formira početkom mjeseca za protekli mjesec

Odabire se vrsta izvještaja i godina

Godina: _____________

 

Izvještajni mjesec

Izvršeni povrati po podnesenim zahtjevima za povrat

Sredstva na prolaznom računu

Sredstva na privremenom računu

Sredstva na osobnom računu

Ukupno izvršeni povrati

1

2

3

4

5 = 2 + 3 + 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Opis:

Izvještaj obuhvaća podatke o izvršenim povratima sredstava sukladno odredbama članaka 14. i 15. Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prem članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine«, broj 60/14, 135/15, 86/18, 56/19 i 91/19).

Napomena:

kol. 1. – izvještajni mjesec u kojem su izvršeni povrati

kol. 2. – iznos sredstava za koja se u postupku provjere opravdanosti zahtjeva utvrdilo da se nalaze na prolaznom računu

kol. 3. – iznos sredstava za koja se u postupku provjere opravdanosti zahtjeva utvrdilo da su prenesena na privremeni račun

kol. 4. – iznos sredstava za koja se u postupku provjere opravdanosti zahtjeva utvrdilo da su knjižena na osobnim računima

kol. 5. – ukupan iznos izvršenog povrata tijekom izvještajnog mjeseca (kol. 2 + kol. 3 + kol. 4).

Podatak u koloni »Ukupno izvršeni povrati« mora odgovarati podatku iz kol. 9 izvještaja OMF-5.

Svi povrati doprinosa nakon 1. 1. 2023. u izvješću OMF 4 za godinu 2023. iskazuju se u eurima, a do 2022. godine u kunama.

PROLAZNI I PRIVREMENI RAČUN

OMF-5: MJESEČNI PROMET I SALDO PROLAZNOG RAČUNA za razdoblje od 1. 2023.

Izvještaj se formira dnevno za razdoblje izvještajnog mjeseca

Odabire se vrsta izvještaja, mjesec i godina

Mjesec i godina: _____________

Prethodni saldo prolaznog računa:___________________ EUR

(stanje na zadnji dan u prethodnom mjesecu)

 

DATUM

(0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6a)

0

1

2

3

4

5

6

6a

UPLATE

Uplate kamata

Uplate iz OMF

Uplate s privremenog računa

Uplate doprinosa

Ostale uplate

Prolazne stavke (uplate iz državnog proračuna)

Uplata više naplaćenog iznosa naknade za upravljanje

Uplate negativnih razlika zbog konverzije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM

(7 + 7a + 8 + 9 + 10 + 11 + 11a)

7

7a

8

9

10

11

11a

SALDO

ISPLATE

Isplate u korist OMF i OMD

Isplata u korist OMF radi isplate naknade za upravljanje

Isplate na privremeni račun

Isplate tražiteljima povrata (nadležnost Porezne uprave)

Isplate radi zatvaranja računa (svi razlozi)

Prolazne stavke (isplate u državni proračun)

Isplate pozitivnih razlika zbog konverzije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvješće »Mjesečni promet i saldo prolaznog računa« formira se na ovakav način za razdoblje od 1. 2023.

kol. »UPLATE« – zbroj podataka o uplatama (kol. 0 + kol. 1 + kol. 2 + kol. 3 + kol. 4 + kol. 5 + kol. 6 + kol. 6a)

kol. 0. – ukupan iznos kamata uplaćenih s privremenog računa i/ili od Fine ili drugih izvora

kol. 1. – ukupan iznos uplata OMF-ova po promjeni fonda, ispravke po zahtjevu, zatvaranje osobnih računa, uplate OMF-ova zbog prijenosa mirovinskih prava u EU

kol. 2. – ukupan iznos prenesenih sredstava povezanih uplata i drugih prepoznatih uplata s privremenog računa, za daljnji raspored

kol. 3. – ukupan iznos uplata obveznika prepoznatih kao doprinos (podatak jednak onome u kol. »Uplate« izvještaja OMF-5a)

kol. 4. – ukupan iznos uplata koje nisu prepoznate kao doprinos, uplate sredstava zbog prijenosa mirovinskih prava iz EU

kol. 5. – ukupan iznos prenesenih sredstava iz državnog proračuna u svrhu nadoknade izvršenih povrata uplatiteljima, a iniciranih od Porezne uprave

kol. 6. – ukupan iznos uplata više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova

kol. 6.a – Ukupan iznos uplata razlika zbog konverzije iz državnog proračuna

kol. »ISPLATE« – zbroj podataka o isplatama (kol. 7 + kol. 8 + kol. 9 + kol. 10 + kol. 11 + 11a)

kol. 7. – ukupan iznos proslijeđenih sredstava u korist OMD-ova i OMF-ova prema podacima iz OMF 10 »Dnevne rekapitulacije rasporeda sredstava«, pod »II.1 u korist OMF« i pod »II.2. u korist OMD« te isplate sredstava u korist OMD-ova i OMF-ova zbog prijenosa mirovinskih prava iz EU

kol. 7a – ukupan iznos isplaćenih sredstava u korist OMF-ova radi isplate više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova

kol. 8. – ukupan iznos prenesenih sredstava u korist privremenog računa prema podacima iz OMF-10 »Dnevne rekapitulacije sredstava« pod »II.3 u korist privremenog računa«

kol. 9. – ukupan iznos isplaćenih sredstava u korist računa tražitelja povrata u nadležnosti Porezne uprave

kol. 10. – ukupan iznos isplaćenih sredstava zakonskim primateljima po zatvaranju osobnih računa (podatak jednak zbroju podatka u redcima 37., 39. i 40. izvještaja OMF-10 za razdoblje od 20. 8. 2014.), isplate s prolaznog računa zbog prijenosa mirovinskih prava u EU

kol. 11. – ukupan iznos prenesenih sredstava u korist državnog proračuna iniciran od REGOS-a po opravdanim zahtjevima za povrat, radi izvršenja (podatak jednak onome u retku 36. izvještaja OMF-10 za razdoblje od 20. 8. 2014.)

kol. 11. a – Ukupan iznos isplate razlika zbog konverzije u državni proračun

kol. »SALDO« – jednak je razlici zbroja iznosa salda od prethodnog dana i iznosa iz kol. »UPLATE« tekućeg dana i iznosa iz kol. »ISPLATE« tekućeg dana (Saldo (prethodni dan) + uplate (tekući dan) – isplate (tekući dan))

OMF-5A: Uplate doprinosa prema oznakama vrste obveznika plaćanja

Izvještaj se formira dnevno za razdoblje izvještajnog mjeseca

Odabire se vrsta izvještaja, mjesec, godina

Mjesec i godina: _________

 

DATUM

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UPLATE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)

Uplate doprinosa za zaposlenike kod pravnih osoba (vr. prih. 2003)

Uplate doprinosa za zaposlenike kod fizičkih osoba (vr. prih. 2011)

Uplate doprinosa za samostalne obveznike temeljem rješenja PU (vr. prih. 2046, 2224, 2259, 2267, 2275, 2348, 2356, 2364, 2372, 2380)

Uplate doprinosa po osnovi primitaka od drugog dohotka (vr. prih. 2194)

Uplate doprinosa po osnovi radnog odnosa (vr. prih. 2283)

Uplate doprinosa po osnovi drugog dohotka (vr. prih. 2291)

Uplate doprinosa mirovinsko po osnovi poduzetničke plaće (vr. prih. 2305)

Uplata doprinosa po osnovi osiguranika za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima (vr. prih. 2313)

Uplata dodatnog doprinosa za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem (vr. prih. 2321)

Uplata dop. po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obavezne obrač. dop. (vr. prih. 2330)

Uplate doprinosa (ostale vrste prihoda prema Naputku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvješće »Uplate doprinosa prema oznakama vrste prihoda« formira se na ovakav način od 1. 1. 2014. i na njemu se iskazuju podaci po vrstama prihoda. Uz stare vrste prihoda (R-Sm) iskazuju se i nove vrste prihoda (JOPPD).

kol. »UPLATE« – zbroj podataka o uplatama (kol. 1 + kol. 2 + kol. 3 + kol. 4 + kol. 5 + kol. 6 + kol. 7 + kol. 8 + kol. 9 + kol. 10 + kol. 11). U drugom stupcu naziva »UPLATE« nalaze se zbrojene sve vrste prihoda.

kol. 1. do kol. 11. – ukupan iznos uplata iz kol. 3 OMF-5 »Mjesečni promet i saldo prolaznog računa«, razvrstan prema osnovama osiguranja i pripadnim brojčanim oznakama (vrsta prihoda)

kol. »UKUPNO« – Podatak ukupno iz stupca »Uplate« jednak je ukupnom iznosu uplata iz kol. 3 OMF-5 »Mjesečni promet i saldo prolaznog računa«

U nastavku su vrste prihoda vezane uz JOPPD:

– doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa – 2283

– doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka – 2291

– doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće – 2305

– doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi osiguranika za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima – 2313

– dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem – 2321

– doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obv. obračunati doprinos – 2330

– doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi osiguranika kome se obveza doprinosa utvrđuje temeljem rješenja Porezne uprave (2046, 2224, 2259, 2267, 2275, 2348, 2356, 2364, 2372, 2380).

OMF-6: MJESEČNI PROMET I SALDO PRIVREMENOG RAČUNA

Izvještaj se formira dnevno za razdoblje izvještajnog mjeseca

Odabire se vrsta izvještaja, mjesec, godina

Mjesec i godina: _________

Prethodni saldo privremenog računa: ___________________ EUR

(stanje na zadnji radni dan u prethodnom mjesecu)

 

 

1 = 1a + 1b + 1c

1a

1b

1c

2 = 2a + 2b

2a

2b

2c

DATUM

IZNOS UPLATE

Povezane uplate osiguranika bez OMF

Neprepoznate, nepovezane i pogrešne uplate

Uplata negativnih razlika iz državnog proračuna

IZNOS ISPLATE

Povezane uplate osiguranika koji su odabrali OMF ili su raspoređeni

Druge povezane uplate

Isplata pozitivnih razlika u državni proračun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačni saldo privremenog računa: ___________________ EUR

(stanje sa zadnjim radnim danom u mjesecu)

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Konačni saldo privremenog računa se računa kao prethodni saldo + Iznos uplate na privremeni račun (kol. 1) – Iznos isplate (kol. 2) – Isplata pozitivnih razlika u državni proračun (kol. 2c)

PROSLJEĐENA SREDSTVA OMF-ima i OMD-ima

DNEVNA IZVJEŠĆA ZA BANKU SKRBNIKA

Dnevno izvješće za banku skrbnika – tip DIBS 1

Izvještaj se formira dnevno

Odabire se vrsta izvještaja, OMF, dan, mjesec i godina

OSNOVNI PODACI

 

šifra OMF

xxxx

vrijednost OJ

xxxxxxxxxx,xxxx

broj izdanih OJ – doprinosi i ispravke

xxxxxxxxx,xxxxxxxx

broj izdanih OJ – promjena OMF

xxxxxxxxx,xxxxxxxx

ukupan broj OJ

xxxxxxxxx,xxxxxxxx

 

 

PODACI O UPLATAMA I POTRAŽIVANJIMA

 

uplaćeno na račun OMF-a – doprinosi i ispravke

xxx.xxx.xxx,xx

uplaćeno na račun OMF-a – promjena OMF

xxx.xxx.xxx,xx

potraživanje od drugih OMF – promjena OMF

xxx.xxx.xxx,xx

potraživanje od REGOS-a – ponovno otvaranje OR

xxx.xxx.xxx,xx

broj OJ – ponovno otvaranje OR

xxxxxxxxx,xxxxxxxx

 

 

PODACI O RAČUNIMA

 

broj računa s kojeg se plaća

xxxxxxx-xxxxxxxxxx

broj računa na koji se uplaćuje

HR7610010051700036001

 

 

PODACI O PROMJENI ČLANSTVA

 

poziv na broj – promjena OMF

xx xxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx

broj članova OMF koji su promijenili OMF

xxx.xxx

broj članova OMF za koje se plaća radi promjene OMF

xxx.xxx

broj OJ – promjena OMF

xxxxxxxx,xxxxxxxx

novčani iznos – promjena OMF

xxx.xxx.xxx,xx

datum do kojeg je potrebno uplatiti – promjena OMF

dd.mm.gggg.

 

 

PODACI O ZATVARANJU RAČUNA I OSTALIM ISPLATAMA

 

poziv na broj – zatvaranje OR

xx xxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx

broj članova OMF kojima se zatvara račun

xxx.xxx

broj članova OMF za koje se plaća radi zatvaranja računa

xxx.xxx

broj OJ – zatvaranje OR

xxxxxxxx,xxxxxxxx

novčani iznos – zatvaranje OR

xxx.xxx.xxx,xx

datum do kojeg je potrebno uplatiti – zatvaranje OR

dd.mm.gggg.

 

 

PODACI O ISPRAVKAMA

 

poziv na broj – ispravak OR

xx xxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx

broj članova OMF kojima se obavlja ispravak na OR

xxx.xxx

broj OJ – ispravak OR

xxxxxxxx,xxxxxxxx

novčani iznos – ispravak OR

xxx.xxx.xxx,xx

datum do kojeg je potrebno uplatiti – ispravak OR

dd.mm.gggg.

 

 

Dnevno izvješće za banku skrbnika – tip DIBS 2

Izvještaj se formira dnevno

Odabire se vrsta izvještaja, OMF, dan, mjesec i godina

OSNOVNI PODACI

 

šifra OMF

xxxx

 

 

PODACI O UPLATAMA I POTRAŽIVANJIMA

 

uplaćeno na račun OMF-a – doprinosi i ispravke

xxx.xxx.xxx,xx

uplaćeno na račun OMF-a – promjena OMF

xxx.xxx.xxx,xx

potraživanje od drugih OMF – promjena OMF

xxx.xxx.xxx,xx

uplaćeno od REGOS-a – ponovno otvaranje OR

xxx.xxx.xxx,xx

 

 

PODACI O DOSPJELIM A NEIZVRŠENIM OBVEZAMA

 

iznos

xxx.xxx.xxx,xx

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

ZBIRNI DNEVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Izvještaj se formira dnevno

Odabire se vrsta izvještaja, OMF, dan, mjesec i godina

 

I. SREDSTVA UPLAĆENIH DOPRINOSA

 

iznos

broj transakcija

a)

Ukupno uplaćeno doprinosa za članove OMF

 

 

b)

Ukupni iznos naknada za OMD

 

 

c)

Ukupni iznos doprinosa za OMF (a-b)

 

 

d)

Ukupno uplaćena sredstva po otvaranju nepotrebno zatvorenih OR

 

 

II. SREDSTVA PROMJENE ČLANSTVA

1.

Priliv sredstava u OMF

iznos

broj transakcija

a)

Uplaćena sredstva iz drugih OMF

 

 

b)

Potraživanje od drugih OMF

 

 

 

2.

Odliv sredstava OMF-a i priliv sredstava OMD-u

iznos

broj transakcija

a)

Isplaćena sredstva za druge OMF

 

 

b)

Uplaćene izlazne naknade OMD-u

 

 

c)

Zadužena sredstva za druge OMF

 

 

III. SREDSTVA ISPRAVAKA

 

 

iznos

broj transakcija

a)

Isplaćena sredstva

 

 

b)

Zadužena sredstva

 

 

IV. SREDSTVA ZATVARANJA OSOBNIH RAČUNA

 

 

iznos

broj transakcija

a)

Isplaćena sredstva

 

 

b)

Zadužena sredstva

 

 

V. ZBIRNA SREDSTVA

 

iznos

 

UKUPNO uplaćeno u OMF (I.c. + I.d. + II.1.a.)

 

 

UKUPNO uplaćeno u OMD (I.b. + II.2.b.)

 

 

UKUPNO isplaćeno iz OMF (II.2.a. + III.a + IV.a)

 

 

UKUPNO zaduženje OMF-a (II.2.c. + III.b + IV.b)

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

ZBIRNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (s kumulativima)

Izvještaj se formira dnevno

Odabire se vrsta izvještaja i razdoblje (dan, mjesec i godina)

Podaci za razdoblje od _________ do: ___________

 

OMF

Ukupno doprinosa (I.a)

Broj tran.

Naknade za OMD

(I.b)

Uplate u OMF

(I.c)

Uplata po ponovnom otvaranju OR (1.d)

Broj tran.

Upl. sred. iz drugih OMF(II.1a)

Broj tran.

Potraživanja

od drugih

OMF (II.1b)

Broj

tran.

Ispl. sred. za druge OMF (II.2a)

Broj tran.

Izl. naknade OMD-u

(II.2b)

Broj tran.

Zad. sred. za druge OMF (II.2c)

Broj tran.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMF

Ispl. sred. po ispravcima

(III.a)

Broj tran.

Zad. sred. po ispravcima

(III.b)

Broj tran.

Ispl. sred. po zatvaranju OR (IV.a)

Broj tran.

Zad. sred po zatvaranju OR (IV.b)

Broj tran.

UKUPNO uplaćeno u OMF (I.c + I.d + II.1a)

UKUPNO uplaćeno u OMD (I.b + II.2b)

UKUPNO isplaćeno iz OMF (II.2a + III.a + IV.a)

UKUPNO zaduženje OMF-a (II.2c + III.b + IV.b)

1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

OMF-10: DNEVNA REKAPITULACIJA RASPOREDA SREDSTAVA za razdoblje od 1. 4. 2020.

Izvještaj se formira dnevno (danas za jučer)

Odabire se vrsta izvještaja, dan, mjesec i godina

Datum:_________________________

 

0. UKUPAN IZNOS SREDSTAVA KOJA SU UŠLA U OBRADU

1. Saldo prolaznog računa od prethodnog dana

 

1.1. Razlika podatka na rb.1. u odnosu na podatak s r.b.41. od dana (t-1)

 

2. Uplaćena sredstva na prolazni račun na dan obrade

 

UKUPNO O. = (1 + 2)

 

I. UKUPAN IZNOS SREDSTAVA ZA RASPORED

3. Sredstva uplaćenih doprinosa

 

3.a. Više uplaćena naknada za upravljanje

 

4. Sredstva prenesena s privremenog računa

 

5. Kamate ostvarene na privremenom računu i kamate FINA-e

 

6. Uplate OMF po promjeni fonda

 

7. Uplate OMF po zahtjevima za ispravak

 

7a. Dio uplata za preknjiženje

 

8. Uplate OMF po zatvaranju osobnih računa

 

9. Uplate iz državnog proračuna – nadoknada izvršenih povrata/ispravaka/preknjiženja (PU)

 

UKUPNO ZA RASPORED I. = (3 + 3.a + 4 + 5 + 6 + 7-7a + 8 + 9)

 

II. REZULTAT RASPOREDA

II.1 u korist OMF

10. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

 

11. AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

 

12. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

 

13. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B

 

14. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

 

15. AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

 

16. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

 

17. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A

 

18. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

 

19. AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

 

20. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

 

21. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C

 

UKUPNO U KORIST OMF II.1 = (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)

 

II.2 u korist OMD

22. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije A

 

23. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije B

 

24. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije C

 

25. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije A

 

26. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije B

 

27. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije C

 

28. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim. fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije A

 

29. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim. fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije B

 

30. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim. fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije C

 

31. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim. fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije A

 

32. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim. fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije B

 

33. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim. fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije C

 

UKUPNO U KORIST OMD II.2. = (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)

 

II.3 u korist privremenog računa

34. Osiguranici bez OMF

 

25. Neprepoznate uplate (nakon 8 radnih dana)

 

UKUPNO U KORIST PRIVREMENOG RAČUNA II.3 = (34 + 35)

 

II.4 u korist državnog proračuna

36. Prijenos sredstava za izvršenje povrata/ispravaka/preknjiženja (REGOS)

 

37. HZMO

 

UKUPNO U KORIST DRŽAVNOG PROPRAČUNA II.4. = (36 + 37)

 

II.5 ostalo

38. U korist tražitelja povrata (PU)

 

39. U korist mirovinskog osiguravajućeg društva

 

40. U korist nasljednika

 

UKUPNO OSTALO II.5. = (38 + 39 + 40)

 

SVEUKUPNO II. = (II.1 + II.2 + II.3 + II.4 + II.5)

 

41. Preostala sredstva nakon rasporeda (r.b.41. = r.b. 0. – r.b. I.)

 

42. Datum najstarije uplate na prolaznom računu

 

 

 

 

Napomena:

redak 1. – iznos konačnog salda prolaznog računa od dana (t-1) koji prethodi dnevnom rasporedu. Podatak mora biti jednak podatku s izvatka prolaznog računa. Iznos mora biti jednak podatku iz kol. »SALDO« izvještaja OMF-5, od prethodnog dana.

redak 1.1. – razlika između iznosa iskazanog u redku 1. OMF – 10 na dan rasporeda (t) i iznosa preostalih sredstava nakon rasporeda iskazanog u redku 41. OMF-10 od prethodnog dana (t-1). Iznos razlike čine raspoređena sredstva prethodnog dana (red.br.II OMF-10 od t-1), te proslijeđena sredstva od dana (dugovni promet prolaznog računa od t-1 = red.br.II OMF-10 od t-2), kao i moguće razlike provedenih korektivnih radnji tijekom ili nakon obrade podataka

redak 2. – iznos ukupnog potražnog prometa prolaznog računa na dan obrade. Iznos mora biti jednak podatku iz kol. »UPLATE« izvještaja OMF-5, za isti datum.

redak 3. – dio ukupnog iznosa sredstava koja su obuhvaćena obradom (dio 0.1. i dio 0.2.) i daljnjim rasporedom sredstava jer su ispunila uvjet za povezivanje te uplate sredstava zbog prijenosa mirovinskih prava iz EU

redak 3.a – ukupan iznos uplata više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova. Iznos sredstava za preraspodjelu po kategorijama treba pribrojiti ostalim prijenosima u OMF (II.1 u korist OMF)

redak 4. – ukupan iznos prenesenih sredstava s privremenog računa. Iznos mora biti jednak podatku iz kol. 2 izvještaja OMF-5 i podatku iz kol. 2 izvještaja OMF-6, za isti datum.

redak 5. – ukupan iznos kamata prenesenih s privremenog računa i/ili uplaćenih iz drugih izvora (FINA). Iznos mora biti jednak podatku iz kol. 0 izvještaja OMF-5, za isti datum.

redak 6. – ukupan iznos uplata OMF-ova po promjeni fonda

redak 7. – ukupan iznos uplata OMF-ova po zahtjevima za ispravak

redak 7a. – dio iznosa uplata OMF-ova iz redka 7., za preknjiženja po zahtjevima za ispravak

redak 8. – ukupan iznos uplata OMF-ova po zatvaranju osobnih računa članova te uplate OMF-a zbog prijenosa mirovinskih prava u EU. Zbroj podataka iz redaka 6., 7. i 8., mora biti jednak podatku iz kol. 1 izvještaja OMF-5, za isti datum.

redak 9. – ukupan iznos sredstava prenesenih iz državnog proračuna u svrhu nadoknade sredstava na prolaznom računu za povrate/ispravke/preknjiženja izvršenih po nalogu Porezne uprave. Iznos mora biti jednak podatku iz kol. 5 izvještaja OMF-5, za isti datum.

II. REZULTAT RASPOREDA

II.1. U korist OMF – evidentiraju se isplate sredstava u korist OMF zbog prijenosa mirovinskih prava iz EU

retci 10. – 21. – ukupan iznos doprinosa i/ili imovine članova pojedinog OMF-a, umanjen za iznos pripadne naknade

retci 22. – 33. – ukupan iznos naknada OMD-a, obračunatih na raspoređeni iznos doprinosa i/ili imovine člana, pripadnog OMF-a.

Zbroj podataka iz redaka 10. do 33., mora biti jednak podatku iz kol. 7 izvještaja OMF-5, za idući datum.

redak 34. – ukupan iznos prepoznatih uplata doprinosa za osiguranike koji nisu odabrali OMF.

Iznos mora biti jednak podatku iz kol. 1a izvještaja OMF-6, za idući datum.

redak 35. – ukupan iznos neprepozantih uplata koje su ostale nepovezane i nakon 8 radnih dana od datuma uplate. Iznos mora biti jednak podatku iz kol. 1b izvještaja OMF-6, za idući datum. Zbroj podataka iz redaka 34. i 35., mora biti jednak podatku iz kol. 8 izvještaja OMF-5, za idući datum.

redak 36. – ukupan iznos sredstava za prijenos u korist računa državnog proračuna u svrhu izvršenja povrata/ispravaka/preknjiženja (inicira REGOS) na dan rasporeda (t).

Iznos mora biti jednak podatku iz kol. 11 izvještaja OMF-5, za idući datum.

redak 37. – ukupan iznos sredstava za prijenos HZMO-u po zatvaranju osobnog računa zbog smrti člana i/ili isplate mirovine te isplate zbog prijenosa mirovinskih prava u EU

redak 38. – ukupan iznos povrata tražiteljima povrata čije je izvršenje u nadležnosti Porezne uprave. Iznos mora biti jednak podatku iz kol. 9 izvještaja OMF-5, za isti datum.

redak 39. – ukupan iznos sredstava za prijenos MOD-u po zatvaranju osobnog računa zbog isplate mirovine

redak 40. – ukupan iznos sredstava za isplatu nasljednicima po zatvaranju osobnog računa zbog smrti člana OMF-a.

Zbroj podataka iz redaka 37., 39. i 40. mora biti jednak podatku iz kol. 10 izvještaja OMF-5, za idući datum.

redak 41. – iznos preostalih sredstava na prolaznom računu nakon dnevnog rasporeda

redak 42. – datum najstarije neraspoređene uplate sadržane u saldu preostalom nakon dnevnog rasporeda

OSOBNI RAČUNI ČLANOVA OMF-ova

OMF-11: BROJ NEPRAZNIH OSOBNIH RAČUNA

Izvještaj se formira u trenutku zadavanja upita

Odabire se vrsta izvještaja

 

Red. broj

Šifra OMF

Naziv OMF

Broj nepraznih računa

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

Vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvještaj se formira se u trenutku upita i sadrži podatak o broju otvorenih osobnih računa koji na određeni dan (dan upita) imaju stanje različito od nule (»0«). Izvještaj nema arhive.

OMF-12: OSOBNI RAČUNI ČLANOVA OMF-ova

Izvještaj se formira početkom svakog mjeseca za protekli mjesec počevši od kolovoza 2014. g.

Odabire se vrsta izvještaja, mjesec i godina

Mjesec i godina: ________________

 

Šifra

OMF

Dob

Spol

Broj zatvorenih osobnih računa

Broj otvorenih osobnih računa

Broj obračunskih jedinica na osobnim računima

Stanje imovine jednako 0

Stanje imovine veće od 0

Ukupno

Promjena stanja

je evidentirana u uzastopna tri mjeseca

Promjena stanja nije evidentirana u uzastopna tri mjeseca

Ukupno

Osobni računi iz kol. 5

Osobni računi iz kol. 6

Ukupno

A

B

C

1

2

3

4 = 2 + 3

5

6

7 = 5 + 6 = 4

8

9

10 = 8 + 9

1001

do 18

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-24

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-29

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-34

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-39

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-44

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-49

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-54

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-59

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-64

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 65

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

isto kao za fond 1001 za ostala 3 fonda

..............

UKUPNO

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvještajem se obuhvaćaju podaci iz evidencije osobnih računa o ukupnom broju otvorenih osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, na način da se početkom tekućeg mjeseca podaci na zadnji dan izvještajnog mjeseca uključujući i promjene na taj dan, grupiraju prema definiranim kriterijima.

kol. A – šifra OMF

kol. B – dob osiguranika; za zatvorene osobne račune gleda se dob na dan zatvaranja OR, a za ostale OR dob na zadnji dan izvještajnog mjeseca

kol. C – spol osiguranika

kol. 1. – broj zatvorenih osobnih računa do zadnjeg dana u izvještajnom mjesecu uključivši i taj dan (gleda se samo zadnji fond osiguranika sa zatvorenim OR iz bilo kojeg razloga zatvaranja)

kol. 2. – otvoreni osobni računi članova fondova na kojima, do zadnjeg dana uključivši i taj dan izvještajnog mjeseca, nisu knjiženi udjeli u fondu, tj. stanje imovine jednako je »0«

kol. 3. – otvoreni osobni računi članova fondova na kojima, do zadnjeg dana uključivši i taj dan izvještajnog mjeseca, su knjiženi udjeli u fondu, tj. stanje imovine veće je od »0«

kol. 4. – zbroj osobnih računa iz kol. 2 i kol. 3 ovog izvještaja (SVEUKUPNO mora biti identično UKUPNOM broju članova iz OMF-18)

kol. 5. – otvoreni osobni računi sa stanjem imovine jednakim i/ili većim od »0« na kojima, do zadnjeg dana uključivši i promjene na taj dan izvještajnog mjeseca, je evidentirana barem jedna promjena stanja u razdoblju od prethodna uzastopna tri mjeseca

kol. 6. – otvoreni osobni računi sa stanjem imovine jednakim i/ili većim od »0« na kojima, do zadnjeg dana uključivši i promjene na taj dan izvještajnog mjeseca, nije evidentirana niti jedna promjena stanja u razdoblju od prethodna uzastopna tri mjeseca

kol. 7. – zbroj osobnih računa iz kol. 5 i kol. 6 ovog izvještaja (SVEUKUPNO mora biti identično UKUPNO iz kol. 4.)

kol. 8. – broj obračunskih jedinica evidentiranih na osobnim računima iz kol. 5 ovog izvještaja

kol. 9. – broj obračunskih jedinica evidentiranih na osobnim računima iz kol. 6 ovog izvještaja

kol. 10. – zbroj obračunskih jedinica na otvorenim osobnim računima (zbroj kol. 8 i kol. 9)

Na kraju izvješća za svaki OMF daju se dva retka s ukupnim podacima za taj OMF, a za svaki spol i jedan redak sveukupno s ukupnim podacima za taj OMF.

Na kraju izvješća daju se dva retka s ukupnim podacima za sve OMF, a za svaki spol i jedan redak sveukupno s ukupnim podacima za sve OMF.

OMF-13: OSOBNI RAČUNI PREMA IZNOSU KNJIŽENOG DOPRINOSA

Izvještaj se formira početkom svakog mjeseca za protekli mjesec, počevši od siječnja 2023.

Odabire se vrsta izvještaja, mjesec i godina

Mjesec i godina: ________________

 

Šifra OMF-a

Dob

Spol

od 0,01 do x,xx

od x,xx + 0,01 do 40,00

od 40,01 do 60,00

od 60,01 do 80,00

od 80,01 do 100,00

od 100,01 do 120,00

od 120,01 do 140,00

od 140,01 do 160,00

od 160,01 do 180,00

od 180,01 do y,yy

od y,yy i više

Ukupno

1011

0-18

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-24

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-29

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-34

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-39

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-44

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-49

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-54

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-59

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-64

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 i više

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 1011

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 1011

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO 1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isto kao za fond 1001 za ostale fondove ..............

UKUPNO SVI OMF

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO SVI OMF

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO SVI OMF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Podaci o broju osiguranika se razvrstavaju po dobi, spolu, OMF u kojem su knjiženi i vrijednosnom razredu iznosa doprinosa knjiženih na osobnim računima tijekom izvještajnog mjeseca i godine, uključivši i knjiženja zadnjeg dana u tom mjesecu.

Starost osobe se gleda na zadnji dan u izvještajnom mjesecu bez obzira na datum knjiženja doprinosa (ako osoba usred mjeseca mijenja dobnu skupinu gleda se starost osobe na zadnji dan u mjesecu bez obzira na datume knjiženja pojedinih doprinosa).

Ako je neka osoba mijenjala fond tijekom izvještajnog mjeseca gleda se ukupni iznosi knjiženja za tu osobu tijekom cijelog mjeseca i taj ukupni iznos prema odgovarajućem rasponu pribraja u fond kojeg je ta osoba član na zadnji dan u mjesecu, a prema starosti te osobe na zadnji dan u mjesecu. Jedino u ovom slučaju se iznos koji je u trenutku uplate faktički bio knjižen u jednom fondu statistički broji kao da je knjižen u drugom fondu (fondu kojeg je osoba član na zadnji dan izvještajnog mjeseca). Takvo pravilo se primjenjuje i pri formiranju sadašnjeg izvješća OMF13. Iznos prijenosa kod promjene fonda ne ulazi u ovu tablicu (gledaju se samo knjižene uplate doprinosa, a ne uplate po drugim razlozima).

Na kraju izvješća za svaki OMF daju se dva retka s ukupnim podacima za taj OMF, a za svaki spol i jedan redak sveukupno s ukupnim podacima za taj OMF.

Na kraju izvješća daju se dva retka s ukupnim podacima za sve OMF, a za svaki spol i jedan redak sveukupno s ukupnim podacima za sve OMF.

NAPOMENA

REGOS krajem tekuće kalendarske godine utvrđuje raspone vrijednosnih razreda x,xx i y,yy za iduću izvještajnu godinu, na temelju najniže i najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa.

OMF-14: Zatvaranje osobnih računa članova OMF od 1. 1. 2023.

Izvještaj se formira dnevno

Odabire se vrsta izvještaja i razdoblje

ZOR-1

 

Šifra OMF-a

Dob

Spol

Svi razlozi zatvaranja (ukupno)

Prijenos sredstava u HZMO (ukupno)

Prijenos sredstava u MOD (ukupno)

Prijenos sredstava nasljednicima (ukupno)

Ostalo

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

1

A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1011

0 – 18

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 – 24

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 – 29

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 – 34

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 – 39

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 – 44

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 – 49

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 – 54

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 – 59

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 – 64

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 i više

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 1011

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO 1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

….. isto za sve fondove….

UKUPNO SVI OMF

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO SVI OMF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOR – 2

 

Šifra OMF-a

Dob

Spol

Prijenos sredstava u HZMO

Obiteljska mirovina

Invalidska mirovina

Starosna mirovina

Prijevremena starosna mirovina

Istup iz II. stupa

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

1

A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1011

0-18

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-24

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-29

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-34

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-39

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-44

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-49

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-54

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-59

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-64

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 i više

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 1011

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 1011

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO 1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…isto za sve fondove…

UKUPNO

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOR – 3

 

Šifra OMF-a

Dob

Spol

Prijenos sredstava u MOD

Obiteljska mirovina

Invalidska mirovina

Starosna mirovina

Prijevremena starosna mirovina

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

broj. osig.

iznos sred.

1

A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

0-18

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-24

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

25-29

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

30-34

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

35-39

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

40-44

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

45-49

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

50-54

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

55-59

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

60-64

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

65 i više

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 1011

M

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 1011

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO 1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…isto za sve fondove…

UKUPNO

M

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvješće »Zatvaranje osobnih računa članova OMF« formira se na ovakav način od 1. 1. 2023. Uvijek se na ekranu formiraju sve tri tablice. Starost osobe se gleda na dan zatvaranja računa.

Tablica ZOR – 1

kol. 1. – šifra obveznog mirovinskog fonda

kol. 2. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, čiji su osobni računi zatvoreni u zadanom izvještajnom periodu (kol. 2 = kol. 4 + kol. 6 + kol. 8 + kol. 10).

kol. 3. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 2 ovog izvještaja, koji su zatvoreni tijekom zadanog izvještajnog razdoblja (kol. 3 = kol. 5 + kol. 7 + kol. 9 + kol. 11)

kol. 4. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, čiji su osobni računi zatvoreni zbog potraživanja HZMO

kol. 5. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 4 ovog izvještaja

kol. 6. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, čiji su osobni računi zatvoreni zbog stečenih uvjeta za umirovljenje i isplatu mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva

kol. 7. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 6 ovog izvještaja

kol. 8. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, čiji su osobni računi zatvoreni zbog isplate nasljedstva

kol. 9. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 8 ovog izvještaja

kol. 10. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, čiji su osobni računi zatvoreni zbog ostalih razloga (greške)

kol. 11. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 10 ovog izvještaja

Tablica ZOR – 2

kol. 1. – šifra obveznog mirovinskog fonda

kol. 2. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, kojima je osobni račun zatvoren zbog potraživanja HZMO, radi isplate obiteljske mirovine.

kol. 3. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 2 ovog izvještaja

kol. 4. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, kojima je zatvoren osobni račun zbog potraživanja HZMO, radi isplate invalidske mirovine

kol. 5. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 4 ovog izvještaja

kol. 6. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, kojima je osobni račun zatvoren zbog potraživanja HZMO, radi isplate starosne mirovine

kol. 7. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 6 ovog izvještaja

kol. 8. – ukupan broj osiguranika/članova fondova kojima je zatvoren osobni račun zbog potraživanja HZMO, radi isplate prijevremene starosne mirovine (ostvarene pod posebnim, povoljnijim uvjetima)

kol. 9. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 8 ovog izvještaja

kol. 10. – ukupan broj osiguranika/članova fondova kojima je zatvoren osobni račun zbog potraživanja HZMO, radi istupa iz II. stupa

kol. 11. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 10 ovog izvještaja

Zbroj kolona 2, 4, 6 i 8 i 10 je jednak koloni 4 tablice ZOR-1

Zbroj kolona 3, 5, 7 i 9 i 11 je jednak koloni 5 tablice ZOR-1

ZOR – 3

kol. 1. – šifra obveznog mirovinskog fonda

kol. 2. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, kojima je osobni račun zatvoren zbog potraživanja MOD-a, radi isplate obiteljske mirovine

kol. 3. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 2 ovog izvještaja

kol. 4. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, kojima je zatvoren osobni račun zbog potraživanja MOD-a, radi isplate invalidske mirovine

kol. 5. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 4 ovog izvještaja

kol. 6. – ukupan broj osiguranika/članova fondova, kojima je osobni račun zatvoren zbog potraživanja MOD-a, radi isplate starosne mirovine

kol. 7. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 6 ovog izvještaja

kol. 8. – ukupan broj osiguranika/članova fondova kojima je zatvoren osobni račun zbog potraživanja MOD-a, radi isplate prijevremene starosne mirovine (ostvarene pod posebnim, povoljnijim uvjetima)

kol. 9. – ukupan iznos sredstava na osobnim računima osiguranika iz kol. 8 ovog izvještaja

Zbroj kolona 2, 4, 6 i 8 je jednak koloni 6 tablice ZOR-1

Zbroj kolona 3, 5, 7 i 9 je jednak koloni 7 tablice ZOR-1

OSIGURANICI/ČLANOVI OMF-ova

OMF-15: PODACI O ČLANSTVU

Izvještaj se formira dnevno

Odabire se vrsta izvještaja, dan, mjesec i godina

Stanje na dan: ______________

 

 

OZNAKA ODABIRA

UKUPNO

ČLANOVA

Naziv OMF

Prijava – osobni izbor

Prijava po osnovu zakona

Promjena kategorije – osobni izbor

Promjena kategorije po osnovi zakona

Promjena društva – osobni izbor

Promjena društva – po osnovi zakona

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvještaj obuhvaća sve članove OMF-ova na zadani dan (članstvo u nekom fondu obuhvaća zadani datum) prema oznaci odabira kojom su stekle članstvo u tom fondu.

kol. 1. – naziv OMF-a

kol. 2. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 1, 5, 19 ili 20

kol. 3. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 2

kol. 4. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 3

kol. 5. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 4

kol. 6. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 21

kol. 7. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 6

kol. 8. – ukupan broj članova na zadnji dan zadanog razdoblja. Ukupan broj članova mora odgovarati podatku »Ukupno« iz izvještaja »Dnevni statistički podaci o prijavama/članstvu«, na isti dan.

OMF-17: PROSJEČNA STAROST ČLANOVA OMF od 21. 8. 2014.

Izvještaj se formira dnevno

Odabire se vrsta izvještaja, dan, mjesec i godina

Stanje na dan: ___________________

 

Naziv

Muškarci

Žene

Ukupno

AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

 

 

 

AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

 

 

 

AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

 

 

 

AZ obvezno mirovinsko društvo – Ukupno

 

 

 

Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A

 

 

 

Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B

 

 

 

Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C

 

 

 

Erste Plavi obvezno mirovinsko društvo – Ukupno

 

 

 

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije A

 

 

 

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B

 

 

 

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije C

 

 

 

PBZ Croatia osiguranje obvezno mirovinsko društvo – Ukupno

 

 

 

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

 

 

 

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B

 

 

 

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C

 

 

 

Raiffeisen obvezno mirovinsko društvo – Ukupno

 

 

 

Sveukupno

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvješće »Prosječna starost članova OMF« formira se na ovakav način od 21.08.2014 i sadrži podatke o prosječnoj starosti zadanih kategorija članova po fondovima i podatak o prosječnoj starosti ukupnog broja članova po istim kategorija

OMF-18: Dnevni statistički podaci o prijavama/članstvu od 1. 1. 2023.

Izvještaj se formira dnevno

Odabire se vrsta izvještaja i razdoblje

Stanje za razdoblje od dd.mm.gggg. do dd.mm.gggg.

 

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

Broj raspoređenih

Broj prvih prijava na šalteru

Broj naknadno dovršenih prvih prijava

Broj ulaza promjenom kategorije unutar društva

Broj izlaza promjenom kategorije unutar društva

Broj ulaza u fond zbog promjene društva

Broj izlaza iz fonda zbog promjene društva

Broj izlaza zbog ostalih razloga

Ukupno članova

Šifra OMD-a

Šifra OMF-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isto i za ostale fondove…

Kategorije

Ukupno kategorija A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno kategorija B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno kategorija C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno osiguranika koji nisu odabrali OMF: xxxxxx

Ukupno nedovršenih prijava: xxxxxx

NAPOMENA:

Izvješće »Dnevni statistički podaci o prijavama/članstvu« formira se na ovakav način od 1. 1. 2023.

OMF – 20 Promjene članstva između OMD od 21. 8. 2014.

Izvještaj se formira dnevno

Odabire se vrsta izvještaja, dan, mjesec i godina

Podaci za razdoblje od__________do_____________

 

Naziv obveznog mirovinskog društva

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Ukupan broj članova došlih u obvezno mirovinsko društvo

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

 

 

 

 

 

PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

 

 

 

 

 

Raiffeisen mir. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

 

 

 

 

 

Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

 

 

 

 

 

Ukupan broj članova izašlih iz obveznog mirovinskog društva

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Izvješće »Promjene članstva između OMD-ova « formira se na ovakav način od 21. 8. 2014. i prati promjene između OMD.

OMF – 20 a Promjene članstva unutar OMF-a od 21. 8. 2014.

Izvještaj se formira dnevno

Odabire se vrsta izvještaja, dan, mjesec i godina

Podaci za razdoblje od__________do_____________

 

Naziv kategorije fonda

Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A

Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B

Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije A

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije C

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C

AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

Ukupan broj članova došlih u kategorije fonda

AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan broj članova izašilih iz kategorije fonda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Izvješće »Promjene članstva unutar OMF-ova« formira se na ovakav način od 21. 8. 2014. i prati promjene kategorije fonda.

OMF-21: ČLANOVI OMF-ova PREMA ŽUPANIJAMA STANOVANJA

Izvještaj se formira početkom mjeseca za prethodni mjesec

Odabire se vrsta izvještaja, mjesec i godina

Stanje na dan: _______________

 

Županija stanovanja

Broj osobnih računa po kategorijama fonda

Naziv obveznog mirovinskog fonda

Fond A

Fond B

Fond C

… isto za sve fondove

Ukupan broj članova

1

2

3

4

(kol. 5 do kol. 13)

14

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

Sveukupno

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvještaj obuhvaća podatke o članovima fondova, pojedinačno i ukupno, prema teritorijalnoj pripadnosti mjesta stanovanja po županijama, Gradu Zagrebu i inozemstvu (ostalo), stanje zadnjeg dana u izvještajnom mjesecu.

kol. 1. – naziv županije prema Registru prostornih jedinica (20 županija, grad Zagreb i red »Ostalo« za sve kojima je službena adresa stanovanja inozemstvo)

kol. 2. do kol. 13. – broj članova OMF-a distribuiranih prema teritorijalnoj pripadnosti mjesta stanovanja

kol. 14. – ukupan broj članova OMF-a prema teritorijalnoj pripadnosti mjesta stanovanja

OMF-22: ČLANOVI PREMA TRAJANJU ČLANSTVA

Izvještaj se formira početkom mjeseca za protekli mjesec

Odabire se vrsta izvještaja, mjesec i godina

Mjesec i godina: ______________

 

Naziv OMF

Duljina članstva, u godinama

Ukupno

manje od 1

od 1 do 2

od 2 do 3

od 3 do 5

od 5 do 15

od 15 do 25

od 25 do 34

više od 34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno po društvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvješće »Članovi OMF prema trajanju članstva« formira se na ovakav način od 01/2023.

Izvješće obuhvaća podatke o članovima pojedinih fondova prema trajanju kontinuiranog članstva u jednom fondu. Tablica se formira mjesečno sa stanjem na zadnji dan u proteklom mjesecu prema podatku o duljini članstva na zadnji dan u mjesecu. Npr. duljina članstva označena s »1-2« znači članstvo koje traje dulje od 1 godine ali manje od 2 godine. Ako netko navršava punu godinu članstva na zadnji dan u mjesecu broji se u višu kategoriju (npr. član s točno 3 godine ide u kategoriju »3-5«

RASPORED ČLANOVA Pregled odabranih OMF-ova s najvećim prinosom

Izvještaj se formira jednom mjesečno nakon rasporeda

(napomena: izvještaj preseljen u aplikaciju »Raspoređivanje neraspoređenih osiguranika uOMF – Pregled rezultata rasporeda«)

Odabire se vrsta izvještaja i datum rasporeda

Datumi obrade, granični, prijave: _________________________________

Granični datum: xx.xx.xxxx

Datum prijave: xx.xx.xxxx

Ukupno u OMF-ima prije raspoređivanja :

Ukupno raspoređenih:

 

Šifra

Naziv OMF

Oznaka prinosa

Prije

Novih

Postotak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

U koloni iza naziva OMF prikazuje se grafički prikaz rasporeda.

OMF – 25 Raspoređeni članovi prema županijama

Izvještaj se formira jednom mjesečno nakon rasporeda od 10/2019

Odabire se vrsta izvještaja i datum rasporeda

Mjesec i godina: ___________________

 

Županija stanovanja

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije A

AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss

Napomena:

Izvješće obuhvaća podatke o raspoređenim članovima fondova u kategoriju A pojedinačno i ukupno, prema teritorijalnoj pripadnosti mjesta stanovanja po županijama, Gradu Zagrebu i inozemstvu (ostalo).

kol. 1. – naziv županije prema Registru prostornih jedinica (20 županija, grad Zagreb i red »Ostalo« za sve kojima je službena adresa stanovanja inozemstvo)

kol. 2. – broj članova OMF-a 1 distribuirani prema teritorijalnoj pripadnosti mjesta stanovanja

kol. 3. – broj članova OMF-a 2 distribuirani prema teritorijalnoj pripadnosti mjesta stanovanja

kol. 4. – broj članova OMF-a 3 distribuirani prema teritorijalnoj pripadnosti mjesta stanovanja

kol. 5. – broj članova OMF-a 4 distribuirani prema teritorijalnoj pripadnosti mjesta stanovanja

kol. 6. – ukupan broj članova OMF-a

OMF-26: DNEVNI PODACI O FLUKTUACIJI ČLANSTVA

Izvještaj se formira dnevno za tekući dan – 2 počevši od 23.8.2014.

Odabire se vrsta izvještaja i razdoblje

Podaci za razdoblje od __________do ___________

 

Šifra OMD-a

Šifra OMF-a

Dob

Spol

Broj raspoređenih članova

Broj osobno prijavljenih članova

Broj naknadno dovršenih osobnih prijava članova

Članovi ušli u fond promjenom kategorije unutar društva

Članovi izašli iz fonda promjenom kategorije unutar društva

Članovi ušli u fond iz drugog društva

Članovi izašli iz fonda i prešli u drugo društvo

Članovi izašli iz fonda radi zatvaranja računa

Ukupno novih članova

Ukupno članova

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

1011

0-18

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-24

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-29

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-34

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-39

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-44

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-49

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-54

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-59

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-64

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 i više

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 1011

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 1011

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO 1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........... isto kao za fond 1001 za ostale fondove..............

UKUPNO po kategorijama (svaka dobna skupina .....)

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO SVE KATEGORIJE

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravila za popunjavanje:

kol. 1. – šifra OMD-a

kol. 2. – šifra OMF

kol. 3. – dob člana (gleda se dob na dan za koji je izvješće – dan prijave, rasporeda, naknadnog dovršavanja prijave, promjene fonda, zatvaranja računa)

kol. 4. – spol člana

kol. 5. – broj članova koji su toga dana raspoređeni u OMF; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati istim podacima na OMF 18 u koloni 0.

kol. 6. – broj članova koji su toga dana izvršili prijavu u OMF na šalteru REGOS-a; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati podacima za isti period na OMF 18 u koloni 1

kol. 7. – broj članova koji su toga dana izvršili prijavu u OMF na šalteru REGOS-a; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati istim podacima za isti period na OMF 18 u koloni 2

kol. 8. – broj članova ušlih u fond promjenom kategorije unutar istog društva; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati istim podacima za isti period na OMF-18 u koloni 3

kol. 9. – iznos sredstava u eurima koje članovi iz kolone 8 donose u fond unutar istog društva kojeg postaju članovi

kol. 10. – broj članova izašlih iz fonda promjenom kategorije unutar istog društva; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati istim podacima za isti period na OMF-18 u koloni 4

kol. 11. – iznos sredstava u eurima koje članovi iz kolone 10 iznose iz fonda kojeg prestaju biti članovi; ukupni iznos mora odgovarati iznosu iz kolone 9 ovog izvješća

kol. 12. – broj članova ušlih u fond promjenom društva; podatak mora odgovarati podatku iz kolone 4 izvješća OMF-18

kol. 13. – iznos sredstava u eurima koje članovi iz kolone 12 iznose iz društva kojeg prestaju biti članovi

kol. 14. – broj članova izašlih iz fonda promjenom društva; ukupni podaci moraju odgovarati istim podacima za isti period na OMF-18 u koloni 5

kol. 15. – iznos sredstava u eurima koje članovi iz kolone 14 iznose iz društva kojeg prestaju biti članovi; ukupni iznos mora odgovarati iznosu iz kolone 13 ovog izvješća

kol. 16. – broj članova izašlih iz fonda radi zatvaranja računa; podatak mora odgovarati podatku iz kolone 2. izvješća ZOR-1

kol. 17. – iznos sredstava u eurima radi zatvaranja računa; podatak mora odgovarati podatku iz kolone 3. izvješća ZOR-1

kol. 18. – ukupan broj novih članova kol. 5. + kol. 6. + kol. 7. + kol. 8 + kol12..-kol. 10.-kol. 14. .-kol. 16. (može biti i negativan broj)

kol. 19. – iznos sredstava u eurima za nove članove iz kolone 18 ovog izvješća (može biti i negativan broj)

kol. 20. – ukupan broj članova s tim danom razvrstan po fondovima, dobnim skupinama i spolu; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati istim podacima za isti period na OMF-18 u koloni 8

Na kraju svakog izvješća za svaku kategoriju OMF daju se dva retka s ukupnim podacima za tu kategoriju OMF, a za svaki spol i jedan redak sveukupno s ukupnim podacima za tu kategoriju OMF.

Na kraju svakog izvješća daju se ukupni reci po svim dobnim skupinama za sve kategorije OMF, dva retka s ukupnim podacima za sve kategorije OMF a za svaki spol i jedan redak sveukupno s ukupnim podacima za sve OMF.

 

 

 

Copyright © Ante Borić