Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 31/2023 (17.3.2023.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

536

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI I SUSTAVU SKRBI O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, u iznosima i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.

II.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata te prava na doplatak za pomoć i njegu u sustavu socijalne skrbi, kojemu je to pravo priznato do dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se:

– korisniku kojemu je do stupanja na snagu ove Odluke priznato pravo na naknadu za nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a nije mu priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata

– korisniku kojemu je do stupanja na snagu ove Odluke priznato pravo na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata prema propisu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, a nije mu priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata i

– hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji se na dan stupanja na snagu ove Odluke vode u Evidenciji nezaposlenih, koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a nisu korisnici zajamčene minimalne naknade ni naknade za nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

IV.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 eura.

V.

Korisniku prava na doplatak za pomoć i njegu koji je istovremeno i korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata, jednokratno novčano primanje može biti isplaćeno samo po jednoj osnovi.

Ako je jedan ili više korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu član kućanstva kojemu je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, isplata jednokratne novčane pomoći izvršit će se samo s osnova priznatoga prava na doplatak za pomoć i njegu, za svakog korisnika.

VI.

Jednokratno novčano primanje iz točaka II. i III. ove Odluke isplatit će se u travnju 2023.

Jednokratno novčano primanje iz točke II. ove Odluke isplatit će se putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Jednokratno novčano primanje iz točke III. ove Odluke isplatit će se putem Ministarstva hrvatskih branitelja.

VII.

Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne smatra se dohotkom sukladno članku 8. stavku 2. točki 1. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 151/22.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20., 120/21. i 23/23.).

Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne može biti predmet ovrhe.

VIII.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, unutar Razdjela 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Razdjela 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja.

IX.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstvo hrvatskih branitelja.

X.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2023.

Klasa: 022-03/23-04/88

Urbroj: 50301-04/25-23-2

Zagreb, 16. ožujka 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić