Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 31/2023 (17.3.2023.), Uredba o izmjenama Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

535

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Članak 1.

U Uredbi o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (»Narodne novine«, br. 31/22. i 104/22.), u članku 2. stavku 1. riječi: »200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26,54 eura«.

U stavku 2. riječi: »500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »70,00 eura«, a riječi: »31. ožujka 2023.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2024.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječ: »elektronskom« zamjenjuje se riječju: »elektroničkom«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zavod će putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi dostavljati Financijskoj agenciji na dnevnoj osnovi, u elektroničkom obliku, podatke o novim korisnicima prava na naknadu za ugroženog kupca energenata kojima je nakon prvog dana u mjesecu rješenjem priznato pravo.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječi: »ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječju: »Zavodu«.

U stavku 2. riječi: »Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi dužno je« zamjenjuju se riječima: »Zavod je dužan«.

U stavku 3. riječi: »ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječju: »Zavoda«.

Članak 4.

Korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca energenata kojima je na dan stupanja na snagu ove Uredbe priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata u visini utvrđenoj člankom 2. stavkom 2. Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (»Narodne novine«, br. 31/22. i 104/22.), od dana stupanja na snagu ove Uredbe naknadu ostvaruju u visini utvrđenoj ovom Uredbom.

Korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca energenata kojima je na dan stupanja na snagu ove Uredbe priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata u uvećanom iznosu i na rok iz članka 2. stavka 2. Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (»Narodne novine«, br. 31/22. i 104/22.), od dana stupanja na snagu ove Uredbe uvećanu naknadu iz članka 1. ove Uredbe ostvaruju do prestanka prava na naknadu za ugroženog kupca energenata, a najkasnije do 31. ožujka 2024.

Članak 5.

Financijska agencija će korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata iz članka 4. ove Uredbe prilikom plaćanja računa za troškove energije obračunavati naknadu u visini određenoj ovom Uredbom od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2023.

Klasa: 022-03/23-03/21 Urbroj: 50301-04/25-23-3 Zagreb, 16. ožujka 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić