Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 30/2023 (15.3.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave, člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

528

Na temelju članka 51. stavka 7., članka 52. stavka 7., članka 59. stavka 5. i članka 62. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 10. ožujka 2023. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE, ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE, PROKURISTA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE I OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PODRUŽNICE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

Naziv Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« 102/20) mijenja se i glasi:

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE, ČLANA NADZORNOG ODBORA I PROKURISTA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE I OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PODRUŽNICE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE«

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. alineji 4. riječi: »sadržaj zahtjeva iz članka 59.a stavka 2. Zakona te« zamjenjuju se riječima »dokumentaciju kojom se dokazuje da osoba ispunjava«

U alineji 5. iza riječi »članici« dodaju se riječi »odnosno putem poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj« na oba mjesta.

U alineji 6. na kraju rečenice dodaju se riječi »i uvjete za izbor i procjenu postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva«

Iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi:

» – razloge zbog kojih Hanfa može izdati prethodno odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave za razdoblje koje je kraće od navedenog u zahtjevu.«

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dobar ugled i integritet propisan člankom 51. stavkom 1. točkama 1. i 3. do 8. Zakona ima kandidat u odnosu na kojeg ne postoje okolnosti koje dovode u sumnju dobar ugled kandidata i koji:

1. nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 36. stavka 8. Zakona, kazneno djelo propisano Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) i

2. za čije imenovanje nema zapreka propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15,40/19, 34/22 i 114/22) i koji nije pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana navedenim Zakonom

3. koji nije suradnik osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo iz članka 36. stavka 8. Zakona i

4. nije u sukobu interesa u odnosu na Društvo, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Društva.«

Članak 4.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

(1) Pri procjeni postojanja sukoba interesa kandidata za člana uprave ili nadzornog odbora u odnosu na Društvo, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Društva, procjenjuju se:

1. ekonomski interesi kandidata koji proizlaze iz posjedovanja dionica, vlasničkih udjela ili sličnih ekonomskih interesa u posljednjih pet godina te odobreni zajmovi koje je Društvo odobrilo kandidatu ili s njime povezanim osobama

2. osobni ili profesionalni odnosi kandidata s Društvom, dioničarima, članovima nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija i višim rukovodstvom Društva

3. prijašnja radna mjesta kandidata u posljednjih pet godina

4. osobni ili profesionalni odnosi kandidata sa značajnim pružateljima usluga Društvu i osobama kojima Društvo pruža usluge

5. udio u vlasništvu drugog društva ili subjekta koji ima različite interese u odnosu na Društvo i

6. postojanje sporova koji mogu utjecati na neovisnost i objektivnost kandidata za člana uprave ili nadzornog odbora u obavljanju funkcije člana uprave ili člana nadzornog odbora.

(2) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ili funkcije člana nadzornog odbora dužan je od kandidata za obavljanje funkcije člana uprave ili člana nadzornog odbora zatražiti recentne i relevantne informacije iz stavka 1. ovoga članka u pisanom obliku, procijeniti navedene informacije i dokumentirati ih te kontinuirano pratiti i kontrolirati postojanje sukoba interesa uz poduzimanje primjerenih mjera kad je to potrebno, a sve kako bi se osigurala neovisnost mišljenja i postupanja člana uprave i člana nadzornog odbora.

(3) Smatra se da je član uprave ili nadzornog odbora u sukobu interesa s Društvom, dioničarima, članovima nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija i višim rukovodstvom Društva kada ima ili može imati interes suprotan interesima Društva, a Društvo nema utvrđene mjere kojim taj sukob interesa može spriječiti ili njime upravljati.«

Članak 5.

U članku 4. stavku 3. u točki 7. iza riječi »otklanjanje« dodaje se zarez i riječi »temeljena na procjeni i prihvaćanju obveza iz članka 3.a ovoga Pravilnika«.

Članak 6.

U članku 5. stavku 1. točki d) iza riječi »aktivnostima« dodaju se riječi »iz točke c) ovoga stavka«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pri izradi programa iz stavka 1. ovoga članka kandidat za člana uprave društva koje je matično ili sudjelujuće društvo na koga se primjenjuju u odredbe o nadzoru grupe, dužan je na odgovarajući način uzeti u obzir sve navedeno i na razini Grupe uključujući i projekcije konsolidiranih financijskih izvještaja iz stavka 1. točke e) ovoga članka ako je primjenjivo. Projekcije izvještaja o financijskom položaju za potrebe solventnosti grupe i projekcije izračuna vlastitih sredstava te SCR i MCR-a trebaju biti izrađene na propisanim obrascima u skladu s delegiranim aktima u skladu s Direktivom Solventnost II 2009/138/EZ za grupe.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

U naslovu iznad članka 6. iza riječi »uprave« dodaju se riječi »i razlozi radi kojih Hanfa može izdati prethodno odobrenje na kraći rok od zahtijevanog«.

Članak 8.

U članku 6. stavku 3. riječ »industrije« zamjenjuje se riječima »tržišta osiguranja«, riječ »greške« zamjenjuje se riječju »nedostatci« a prva alineja se briše.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Hanfa može izdati prethodno odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave za mandat kraći od zahtijevanog u slučaju:

1. kada se kandidat prvi put kandidira za člana uprave, a na predstavljanju programa nije u dovoljnoj mjeri pokazao kako raspolaže stručnim znanjem o poslovnim procesima Društva, ali se procjenjuje kako će isto kroz dogledno vrijeme iskustveno steći

2. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom Društvu, a za vrijeme prethodnog mandata su protiv Društva izrečene nadzorne mjere po kojima Društvo još nije u cijelosti postupilo i rokovi u kojima je Društvo iste dužno otkloniti još nisu istekli, a postupanje po dosadašnjim mjerama ukazuje na potrebno pojačano praćenje Društva

3. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom Društvu, a Društvo opetovano ima poteškoća s održavanjem adekvatnosti kapitala

4. ako iz nalaza i informacija iz postupaka nadzora koji provodi Hanfa ili drugo nadzorno tijelo proizlaze nepravilnosti ili nedosljednosti koje utječu na stabilnost i funkcioniranje Društva, a odnose se na upravljačke strukture Društva, ispunjavanje organizacijskih zahtjeva ili uspostavu kontrolnih funkcija, a radi kojih je potrebno pojačano praćenje Društva u ispunjavanju regulatornih zahtjeva

5. ako iz podataka kojima Hanfa raspolaže proizlazi neurednost i nedosljednost po propisanim obvezama u obavještavanju Hanfe od strane Društva

6. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom Društvu, a za prethodno mandatno razdoblje nisu ostvarene ključne točke programa vođenja poslova Društva, a nisu prezentirani objektivni razlozi za njihovo neostvarivanje

7. ako su u odnosu na kandidata ili Društvo u tijeku postupci odlučivanja o izdavanju odobrenja ili suglasnosti po drugim zakonskim osnovama, a koji mogu biti od utjecaja na odluku o trajanju mandata

8. ako u odnosu na kandidata ili Društvo postoje druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku o izdavanju odobrenja za mandat kraći od zahtijevanog.«

Članak 9.

U naslovu iznad članka 8. riječi »ZA OSIGURANJE« briše se na oba mjesta, te se iza riječi »ČLANICI« dodaju riječi »ODNOSNO U REPUBLICI HRVATSKOJ«

Članak 10.

U članku 8. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje funkcije ovlaštenog zastupnika podružnice Društva iz druge države članice koje namjerava pružati usluge osiguranja na temelju prava poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj, nadležno nadzorno tijelo Društva iz druge države članice Hanfi dostavlja uz obavijest iz članka 66. stavka 3. Zakona i informacije iz članka 4. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika za ovlaštenog zastupnika podružnice i njegove izjave (Prilog 2. i 3. ovoga Pravilnika), a u slučaju promjene ovlaštenog zastupnika podružnice, navedene informacije i izjave Hanfi dostavlja Društvo iz druge članice u skladu s člankom 66. stavkom 6. Zakona u roku od 30 dana prije donošenja odluke o izboru odnosno imenovanju ovlaštenog zastupnika podružnice.«

Članak 11.

U članku 9. stavku 1. iza riječi »članka 3.« dodaju se riječi »i članka 3.a«.

Članak 12.

U članku 10. stavku 2. riječi: »funkciju za koju se izabrani kandidat namjerava imenovati,« brišu se.

U stavku 3. točki 6. iza riječi »primjenjivo« dodaje se zarez i riječi »temeljena na procjeni i prihvaćanju obveza iz članka 3.a ovoga Pravilnika«.

U točki 11. riječ »uprave« zamjenjuju se riječima »nadzornog odbora«.

Članak 13.

U članku 11. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način se odnose na obavezu Društva za izbor i procjenu postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva.«

Članak 14.

U PRILOGU 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje obavljate i koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja obavljanja pojedine funkcije)

U točki 11. iza riječi »kći Društva« dodaju se riječi »i povezana društva«.

Završne odredbe

Članak 15.

(1) Postupci povodom zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva, a koji su započeti prema odredbama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 102/20), završit će se primjenom odredbi toga Pravilnika.

(2) Postupanja Hanfe u predmetima provjere ispunjavanja uvjeta za kandidate za članove nadzornog odbora Društva, započeta prema odredbama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 102/20), završit će se primjenom odredbi toga Pravilnika.

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-04/01 Urbroj: 326-01-70-72-23-7 Zagreb, 10. ožujka 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić