Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 30/2023 (15.3.2023.), Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

523

Na temelju članka 98. stavka 4. točke 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. ožujka 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O KONTNOM PLANU MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje kontni plan mirovinskog osiguravajućeg društva na način prikazan u Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Vođenje poslovnih knjiga

Članak 2.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li mirovinsko osiguravajuće društvo u skladu s važećim propisima i standardima struke.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je voditi evidencije odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja člana obveznog mirovinskog fonda) odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona, dobrovoljno mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i izravne jednokratne uplate osoba) odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona, dobrovoljno mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda) odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona, druge poslove vezane uz poslove mirovinskog osiguranja iz članka. 9. stavka 1. točke 5. Zakona te odvojeno za kapital i ostala sredstva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 103/14) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu izvještaja sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je Kontni plan propisan ovim Pravilnikom primijeniti za vođenje poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te ostale evidencije od 1. 1. 2023. godine.

Klasa: 011-01/23-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-23-2

Zagreb, 10. ožujka 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG

KONTNI PLAN MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

 

RAZRED 0

NEMATERIJALNA IMOVINA, MATERIJALNA IMOVINA I FINANCIJSKA IMOVINA

 

 

01

NEMATERIJALNA IMOVINA

 

 

02

MATERIJALNA IMOVINA

 

 

03

ULAGANJA U OVISNA I POVEZANA DRUŠTVA

 

 

04

FINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE VREDNUJE PO AMORTIZIRANOM TROŠKU

040

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

041

Instrumenti tržišta novca

 

 

05

FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT

050

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

051

Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

052

Udjeli u investicijskim fondovima

 

 

06

FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

060

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

061

Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

062

Udjeli u investicijskim fondovima

063

Instrumenti tržišta novca

064

Izvedeni financijski instrumenti

 

 

07

DEPOZITI, ZAJMOVI, POTRAŽIVANJA

070

Depoziti

071

Zajmovi

072

Ostala potraživanja

 

 

08

ULAGANJA U NEKRETNINE I USKLAĐENJE VRIJEDNOSTI

 

 

RAZRED 1

NOVAC, NOVČANI EKVIVALENTI, IMOVINA IZ UGOVORA O MIROVINAMA, POTRAŽIVANJA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

 

 

10

NOVČANA SREDSTVA (NOVAC NA TRANSAKCIJSKIM RAČUNIMA I GOTOVINA)

 

 

11

NOVČANI EKVIVALENTI

 

 

12

POTRAŽIVANJA IZ REDOVNOG POSLOVANJA

 

 

13

POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA

 

 

14

POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA

 

 

15

POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH JEDINICA I DRUGIH INSTITUCIJA

 

 

16

POTRAŽIVANJA S OSNOVE KUPOPRODAJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

 

 

17

POTRAŽIVANJA OD OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA

 

 

18

OSTALA POTRAŽIVANJA

 

 

19

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

 

 

RAZRED 2

OBVEZE I RAZGRANIČENJA

 

 

20

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

21

OBVEZE S OSNOVE UGOVORA O MIROVINI I PRIMLJENIH UPLATA

 

 

22

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

 

 

23

OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA

 

 

24

OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA

 

 

25

OBVEZE PREMA DRŽAVNIM JEDINICAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA

 

 

28

OSTALE OBVEZE

 

 

29

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA

 

 

RAZRED 3

ZALIHE MATERIJALA I SITNOG INVENTARA

 

 

RAZRED 4

RASHODI

 

 

40

RASHODI S OSNOVE ISPLATA MIROVINA

 

 

41

PROMJENE OBVEZA ZA DOSPJELE MIROVINE

 

 

42

MATERIJALNI TROŠKOVI

 

 

43

TROŠKOVI USLUGA

 

 

44

FINANCIJSKI RASHODI

 

 

45

TROŠKOVI PLAĆA, HONORARA I SLIČNIH NAKNADA

 

 

46

AMORTIZACIJA MATERIJALNE/NEMATERIJALNE IMOVINE

 

 

47

GUBICI I OTPUŠTANJE GUBITAKA PO OSNOVI NEPROFITABILNIH UGOVORA

 

 

48

OSTALI TROŠKOVI

 

 

49

TROŠKOVI REZERVIRANJA

 

 

RAZRED 5

OBVEZE IZ UGOVORA O MIROVINAMA

 

 

50

Obveza za dospjele mirovine (LIC)

 

 

51

Prilagodba za rizik obveze za dospjele mirovine (LIC RA)

 

 

52

OBVEZA ZA PREOSTALO POKRIĆE (novčani tokovi sadašnje vrijednosti-PVCF)

 

 

53

Prilagodba za rizik obveze za preostalo pokriće (PVFC RA)

 

 

54

Marža za ugovorenu uslugu (CSM / višak)

 

 

55

OBVEZA ZA UGOVORE O ULAGANJU

 

 

RAZRED 6

FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI OD UGOVORA O MIROVINAMA

 

 

60

OTPUŠTANJE INICIJALNO FORMIRANOG DISKONTA

 

 

61

PROMJENA DISKONTNE STOPE

 

 

62

TEČAJNE RAZLIKE U VREDNOVANJU UGOVORA O MIROVINAMA

 

 

RAZRED 7

PRIHODI

 

 

70

PRIHODI OD UGOVORA O MIROVINAMA

 

 

71

PRIHODI OD PROVIZIJA I NAKNADA

 

 

72

FINANCIJSKI PRIHODI – PRIHODI OD ULAGANJA

 

 

78

OSTALI PRIHODI

 

 

79

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

 

 

RAZRED 8

REZULTAT POSLOVANJA

 

 

80

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

 

 

81

POREZ NA DOBIT

 

 

82

DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA

 

 

83

RASPORED DOBITI FINANCIJSKE GODINE

 

 

RAZRED 9

KAPITAL I PRIČUVE

 

 

90

UPISANI KAPITAL (TEMELJNI KAPITAL)

 

 

91

PREMIJA NA EMITIRANE DIONICE

 

 

92

REVALORIZACIJSKE REZERVE

 

 

93

ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

 

 

94

DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

 

 

95

REZERVE (zakonske, statutarne, ostale)

 

 

96

NEOSIGURATELJNA REZERVIRANJA

 

 

97

INTERVENTNE PRIČUVE

 

 

98

FINANCIJSKA REZERVA IZ UGOVORA O MIROVINAMA

 

 

99

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić