Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 30/2023 (15.3.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

518

Na temelju članka 28. stavka 7. i članka 198. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16 i 144/22), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

Članak 1.

U Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 101/17 i 144/20), u članku 3. stavku 1., iza riječi: »veća od« riječi: »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.650 eura«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »veća od«, riječi: »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.650 eura«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/04 Urbroj: 517-08-04-02-02-23-8 Zagreb, 4. siječnja 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić