Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 30/2023 (15.3.2023.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi

HRVATSKI SABOR

514

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/23-02/22 Urbroj: 71-10-01/1-23-2 Zagreb, 8. ožujka 2023.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI

Članak 1.

U Zakonu o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17., 111/18. i 144/20.) u članku 2. točki 10. riječi: »(u daljnjem tekstu: Uredbe (EU) br. 508/2014)« zamjenjuju se riječima: »(u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014)«.

Iza točke 12. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 13. koja glasi:

»13. Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1139).«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Akvakultura je strateška grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

(2) Vlada Republike Hrvatske, sukladno članku 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013, na prijedlog Ministarstva, donosi srednjoročni akt strateškog planiranja iz područja akvakulture.

(3) Srednjoročni akt strateškog planiranja iz stavka 2. ovoga članka izrađuje se sukladno propisu kojim se uređuje područje sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

(4) Za provedbu potpora u akvakulturi u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 i Uredbom (EU) 2021/1139 Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, a nakon što ga odobri Europska komisija, zaključkom donosi Operativni program u ribarstvu koji uključuje i akvakulturu (u daljnjem tekstu: Operativni program).«.

Članak 3.

U članku 28. stavku 1. riječi: »Uredbom Komisije (EU) br. 1388/2014 оd 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 369, 24. 12. 2014.)« zamjenjuju se riječima: »Uredbom Komisije (EU) 2022/2473 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21. 12. 2022.)«.

Članak 4.

U članku 39. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 25.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 15.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 5000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

Članak 5.

U članku 40. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 15.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 7000,00 do 25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 920,00 do 3310,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 7000,00 do 20.000,00« zamjenjuju se riječima: »od 920,00 do 2650,00 eura«.

Članak 6.

U članku 41. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 5000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 3000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/161

Zagreb, 3. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić