Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 29/2023 (13.3.2023.), Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

497

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18., 42/20., 127/20., – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA SUFINANCIRANJA USPOSTAVE POKUSNIH POLJA NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNIH KULTURA ZA 2023. GODINU

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/51, urbroj: 50301-05/31-23-2, od 23. veljače 2023. godine.

Provedba propisa Europske unije

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s člankom 38. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Pojmovnik

Članak 3.

Pojedini pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) javni poziv je je otvoreni poziv koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstva)

(2) korisnici potpore su znanstveno istraživačke institucije koje uspostavljaju pokusna polja za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2023. godini, koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 72/04, 80/04 i 29/18), (u daljnjem tekstu: Upisnik znanstvenih organizacija)

(3) potpora je potpora namijenjena korisnicima potpore za sufinanciranje uspostave pokusnih polja za navodnjavanje poljoprivrednih kultura za 2023. godinu u okviru provedbe Programa.

Potpora iz Programa

Članak 4.

Potpora iz Programa dodjeljuje se korisnicima potpore, a prema rezultatima Javnog poziva.

Obveze korisnika potpore

Članak 5.

Prihvatljivi korisnici potpore su korisnici potpore iz članka 3. točka (2) ovoga Pravilnika koji moraju ispuniti sljedeće uvjete:

a) podnijeti Zahtjev za potporu iz Programa (u nastavku teksta: Zahtjev) po objavljenom Javnom pozivu

b) dostaviti dokaz upisa u Upisnik znanstvenih organizacija

c) dostaviti drugu obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Javnog poziva.

Prihvatljive aktivnosti za potporu u okviru Programa

Članak 6.

Prihvatljive aktivnosti za potporu u okviru Programa su:

– priprema poljoprivrednog zemljišta i obnova zapuštenih poljoprivrednih površina

– financiranje izrade tehničke dokumentacije

– opremanje poligona za provedbu istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura

– ostale aktivnosti u cilju uspostave funkcionalnog sustava za navodnjavanje.

Prihvatljivi troškovi u okviru Programa

Članak 7.

Troškovi prihvatljivi za financiranje u okviru Programa su:

– troškovi pripreme poljoprivrednog zemljišta u cilju uspostave poligona s pokusnim poljima istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura

– troškovi obnove zapuštenih poljoprivrednih površina (sječa visokog i niskog raslinja, priprema zemljišta za sadnju) i troškovi kupnje sadnog materijala (tradicionalne kulture određenog područja)

– troškovi opreme za navodnjavanje poligona u cilju istraživanja utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju hrane i okoliš

– ostali troškovi uspostave funkcionalnog sustava za navodnjavanje.

Provedba Programa

Članak 8.

Program se provodi u 2023. godini.

Javni poziv

Članak 9.

(1) Program se provodi putem Javnog poziva za sudjelovanje u provedbi Programa, kojeg Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2) Javnim pozivom iz stavka 1. ovoga članka određuje se:

a) način podnošenja zahtjeva

b) rok podnošenja zahtjeva

c) dokumentacija koju korisnik/podnositelj mora priložiti u postupku podnošenja zahtjeva

d) administrativna obrada i kontrola zaprimljenih zahtjeva

e) odobrenje i isplata financijskih sredstava

f) kontrola na terenu i

g) povrat zaprimljenih sredstava.

(3) Na temelju objavljenog Javnog poziva podnositelji podnose Zahtjev.

Podnošenje Zahtjeva temeljem Javnog poziva

Članak 10.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev na propisanom obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva, a isti se objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(2) Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev.

(3) Prihvatljivim se smatraju isključivo zahtjevi podneseni na način propisan Javnim pozivom.

(4) Zahtjevi podneseni nakon roka propisanih Javnim pozivom neće se razmatrati.

(5) Neispravno popunjen i nepotpun Zahtjev neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora.

(6) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva, Ministarstvo donosi:

a) Odluku o odobrenju potpore ili

b) Odluku o odbijanju potpore.

(7) Nakon donesene Odluke iz stavka 6. podstavka a) Ministarstvo sa korisnicima potpore sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te provodi isplatu financijskih sredstava prema utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima financiranja.

(8) Isplata financijskih sredstava provodi se u roku od 15 radnih dana od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

(9) Ministarstvo će isplatu odobrenog iznosa financiranja izvršiti na žiro-račun korisnika potpore dostavljenog uz zahtjev.

Iznos potpore

Članak 11.

(1) Ukupan iznos raspoloživih sredstava za provedbu Programa iznosi 212.357 eura.

(2) Intenzitet potpore je do 100 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Programa.

(3) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih Zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za financiranje, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranih sredstava u Državnom proračunu za provedbu Programa, Ministarstvo će proporcionalno umanjiti jedinične iznose sredstava financiranja.

Žalba

Članak 12.

Protiv odluka koje Ministarstvo donosi na temelju Javnog poziva nije dopuštena žalba, ali se može uputiti prigovor Povjerenstvu koje u ovu svrhu imenuje ministar nadležan za poljoprivredu, a u čijem sastavu ne mogu sudjelovati osobe koje su sudjelovale u pripremi i provedbi Javnog poziva te kontrolirale prihvatljivost Zahtjeva.

Kontrola provedbe Programa

Članak 13.

(1) Ministarstvo provodi kontrolu provedbe Programa kroz administrativnu obradu i kontrolu na terenu.

(2) U slučaju neopravdanih plaćanja korisnik potpore će vratiti iznos koji mu odredi Ministarstvo Odlukom o povratu sredstava, a nakon izvršene kontrole na terenu od strane Povjerenstva za kontrolu provedbe Programa.

(3) Povjerenstvo za kontrolu provedbe Programa imenuje Odlukom ministar nadležan za poljoprivredu.

Postupanje s osobnim podacima

Članak 14.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18).

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-01/22-01/12

Urbroj: 525-06/206-23-17

Zagreb, 6. ožujka 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić