Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 28/2023 (10.3.2023.), Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Ministarstva financija iz kune u euro

Ministarstvo financija

491

Na temelju članka 74. stavka 1. i 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 57/22 i 88/22), ministar financija donosi

NAPUTAK

O PRERAČUNAVANJU VREMENSKIH SERIJA STATISTIČKIH PODATAKA IZ DJELOKRUGA MINISTARSTVA FINANCIJA IZ KUNE U EURO

Članak 1.

Naputkom o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Ministarstva financija iz kune u euro utvrđuju se skupovi statističkih podataka čije se vremenske serije preračunavaju iz kune u euro te godine unazad za koje se to preračunavanje treba izvršiti.

Članak 2.

(1) Vremenske serije kratkoročnih fiskalnih podataka čija je objava propisana člankom 142. stavkom 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21, dalje u tekstu: Zakon o proračunu) preračunavaju se za sve podatke propisanih izvještajnih razdoblja od 2014. do uključivo 2022. godine.

(2) Rok za objavu preračuna za podatke iz stavka 1. ovoga članka je 60 dana nakon objave posljednjeg izvještajnog razdoblja za 2022. godinu za svaku pojedinu seriju podataka, koji se u smislu članka 74., stavka 2., podstavka 1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 57/22 i 88/2022, dalje u tekstu: Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj) izvorno iskazuju u kunama.

Članak 3.

(1) Vremenske serije drugih statističkih informacija koje se objavljuju u skladu sa člankom 143. Zakona o proračunu preračunavaju se kako slijedi:

– podaci po metodologiji Međunarodnoga monetarnog fonda za statistiku državnih financija GFS 2014 preračunavaju se za godine od 2019. do uključivo 2022., za ona vremenska razdoblja kako su izvorno objavljeni u kunama

– u slučaju uvođenja u objavu drugih statističkih podataka za razdoblje koje završava prije dana uvođenja eura, koji se objavljuju u kunama, njihov se preračun vrši za sva vremenska razdoblja na koja se odnose podaci iskazani u kunama.

(2) Rok za objavu preračuna za podatke iz stavka 1. ovoga članka je 60 dana nakon objave posljednjeg izvještajnog razdoblja za 2022. godinu za svaku pojedinu seriju podataka, koji se u smislu članka 74., stavka 2., podstavka 1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, izvorno iskazuju u kunama.

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 957-01/23-01/2

Urbroj: 513-09-01-23-1

Zagreb, 22. veljače 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić