Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 27/2023 (8.3.2023.), Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2023.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

468

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21 i 119/22) i članaka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 3. ožujka 2023., donosi

ODLUKU

O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2023.

Članak 1.

Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2023. iznosi 0,75.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

Klasa: 041-01/23-02/3

Urbroj: 341-99-01/01-23-9

Zagreb, 3. ožujka 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Melita Čičak, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić