Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 27/2023 (8.3.2023.), Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2023.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

466

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17, 98/19 i 84/21 – u daljnjem tekstu: ZOHBDR) i članaka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 3. ožujka 2023., donosi

ODLUKU

O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2023.

Članak 1.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2023. u svoti od 339,54 EUR/2.558,25 kn mjesečno.

Članak 2.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, starosne ili invalidske mirovine, kao i korisniku obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu prema ZOHBDR-­u ili Zakonu o mirovinskom osiguranju, a mirovina mu je manja od najniže mirovine, određuje se najniža mirovina u svoti od 339,54 EUR/2.558,25 kn i povećava prema članku 4. ove Odluke, ako ispunjava uvjet iz članka 49. stavka 4. ZOHBDR-a.

Članak 3.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, koji je navršio životnu dob iz članka 26. ZOHBDR-a, a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za starosnu mirovinu prema ZOHBDR-u ni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te nije stekao uvjete za neku drugu mirovinu u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti ili je korisnik obiteljske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju odnosno općem propisu o mirovinskom osiguranju koji je prethodio tom propisu, pripada pravo na mirovinu u visini najniže mirovine, koja od 1. siječnja 2023. iznosi 339,54 EUR/2.558,25 kn mjesečno, ako ispunjava uvjet iz članka 49. stavka 4. ZOHBDR-a.

Članak 4.

Najniža mirovina iz članka 1. ove Odluke korisnicima iz članka 2. i 3. ove Odluke povećava se za 0,015 % od utvrđene proračunske osnovice određene propisom kojim se utvrđuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske odnosno za 0,0662 EUR/0,4989 kn za svaki dan sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, uz primjenu odgovarajućeg mirovinskog i polaznog faktora prema kojemu je mirovina određena, odnosno za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu primjenom mirovinskog i polaznog faktora iz članaka 50. i 51. ZOHBDR-a.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

Klasa: 041-01/23-02/3

Urbroj: 341-99-01/01-23-7

Zagreb, 3. ožujka 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Melita Čičak, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić