Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 27/2023 (8.3.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

462

Na temelju članka 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 od 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 97, 19. 3. 2021.), članka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 2. 12. 2016.), članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 od 15. ožujka 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za izvješćivanje za tržišni rizik (Tekst značajan za EGP) (SL L 89, 16. 3. 2021.), članka 4. stavka 1. točke 3., članka 101. stavka 2. točke 6., članka 146.c, članka 162. stavka 1. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) te članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVJEŠTAJIMA ZA POTREBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021. i 108/2022.) točka 13. briše se.

Članak 2.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje izvještaja za potrebe supervizije, koja je sastavni dio Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija, u točki 3. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. HNB-ov popis valuta jest popis novčanih jedinica i njihovih oznaka, koji se vodi u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o transakcijskim računima i objavljuje na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke«.

Članak 3.

Poglavlje II.2.13. Upute briše se.

Članak 4.

Točka 290. Upute mijenja se i glasi:

»290. Izvještaj S1 u obliku dokumenta u Excelu dostavlja se elektronički preko sigurnoga kanala dostave, upotrebom posebne HNB-ove internetske aplikacije. O svakoj dostavi datoteke kreditna institucija dužna je poslati obavijest na e-adresu [email protected].«.

Članak 5.

Točka 294. Upute mijenja se i glasi:

»294. Izvještaj IKP u obliku dokumenta u Excelu dostavlja se elektronički preko sigurnoga kanala dostave, upotrebom posebne HNB-ove internetske aplikacije. O svakoj dostavi datoteke kreditna institucija dužna je poslati obavijest na e-adresu [email protected].«.

Članak 6.

U točki 344. Upute riječi »te izvještaja propisanog Odlukom o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku« brišu se.

Članak 7.

Poglavlje IV.2.3.3. Upute briše se.

Članak 8.

Tablica ispod točke 397. Upute mijenja se i glasi:

 

Oznaka obrasca

Naziv kategorije

Oznaka kategorije (AN)

DKT

Troslovna oznaka valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.

EVK UNT FKS

Za sve važnije valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.

EVK UNT PKS

Za sve važnije valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.

EVK OS FKS

Za sve važnije valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.

EVK OS PKS

Za sve važnije valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.

EVK NDPS

Za sve važnije valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.

EVK ZBR

Za sve važnije valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.

 

 

Članak 9.

Tablica ispod točke 399. Upute mijenja se i glasi:

 

Br.

Naziv polja

Oznaka izvještaja

EVK UNT FKS

EVK UNT PKS

EVK OS FKS

EVK OS PKS

EVK NDPS

EVK ZBR

NKP

DKT

KT-DS

Zaglavlje (prvi slog)

1.

Oznaka retka

2.

Kreditna institucija MBR

3.

Datum stanja

4.

Oznaka izvješća

5.

Broj redaka u datoteci

6.

Ime osobe

7.

Telefon

8.

Elektronička pošta

9.

Kreditna institucija OIB

10.

Napomena

Obrasci (ostali slogovi)

1.

Oznaka retka

2.

Obrazac

3.

Strana

4.

Redni broj retka

5.

Razina grupiranja

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Prvi u grupi

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Posljednji u grupi

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Tag1

9.

Iznos1

a

10.

Tag2

 

11.

Iznos2

 

12.

Tag3

 

13.

Iznos3

 

14.

Tag4

 

15.

Iznos4

 

16.

Tag5

 

 

 

17.

Iznos5

 

 

 

18.

Tag6

 

 

 

19.

Iznos6

 

 

 

20.

Tag7

 

 

 

21.

Iznos7

 

 

 

22.

Tag8

 

 

 

23.

Iznos8

 

 

 

24.

Tag9

 

 

 

25.

Iznos9

 

 

 

26.

Tag10

 

 

 

27.

Iznos10

 

 

 

28.

Tag11

 

 

 

 

29.

Iznos11

 

 

 

 

30.

Tag12

a

 

 

 

 

31.

Iznos12

 

 

 

 

32.

Tag13

 

 

 

 

33.

Iznos13

 

 

 

 

34.

Tag14

 

 

 

 

35.

Iznos14

 

 

 

 

36.

Tag15

 

 

 

 

37.

Iznos15

 

 

 

 

38.

Tag16

 

 

 

 

39.

Iznos16

 

 

 

 

40.

Tag17

 

 

 

 

41.

Iznos17

 

 

 

 

42.

Tag18

 

 

 

 

43.

Iznos18

 

 

 

 

44.

Tag19

 

 

 

 

45.

Iznos19

 

 

 

 

46.

Tag20

 

 

 

 

47.

Iznos20

 

 

 

 

48.

Tag21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Iznos21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Tag22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Iznos22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

Datum1

 

 

 

 

 

 

 

53.

Datum²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Datum3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Datum4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Oznaka 1

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Oznaka 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Oznaka 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

Oznaka 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Oznaka 5

 

 

 

 

 

 

 

a

 

61.

Oznaka 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

Valuta

 

 

63.

Zemlja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Naziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 10.

Tablica ispod točke 401. Upute mijenja se i glasi:

 

Oznaka izvještaja

Nekonsolidirani privremeni izvještaj

Konsolidirani privremeni izvještaj

Nekonsolidirani revidirani izvještaj

Konsolidirani revidirani izvještaj

»NP«

»KP«

»NR«

»KR«

EVK UNT FKS

EVK UNT PKS

EVK OS FKS

EVK OS PKS

EVK NDPS

EVK ZBR

NKP

DKT

KT-DS

 

 

Članak 11.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.1.2. redci 1158, 2158, 3158, 4158, 5158, 6158, 7158, 1159, 2159, 3159, 4159, 5159, 6159, 7159, 1160, 2160, 3160, 4160, 6160, 7160, 1218, 2218, 3218, 4218, 5218, 6218, 7218, 1219, 2219, 3219, 4219, 5219, 6219, 7219, 1220, 2220, 3220, 4220, 5220, 6220 i 7220 mijenjaju se i glase:

 

Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama (RS4)

Izvješće

Sektor

P porezni broj

Država

Instrument

Portfelj

Rizična skupina

Vrsta iznosa +

Vrsta iznosa –

Izračun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ostala potraživanja

RS4

1158

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

A1

01, 08, 12

07

 

 

RS4

2158

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

A2

01, 08, 12

07

 

 

RS4

3158

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

B1

01, 08, 12

07

 

 

RS4

4158

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

B2

01, 08, 12

07

 

 

RS4

5158

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

B3

01, 08, 12

07

 

 

RS4

6158

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

CC

01, 08, 12

07

 

 

RS4

7158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS4(P1158 +... + P6158)

Dospjela ostala potraživanja

RS4

1159

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

A1

02

 

 

 

RS4

2159

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

A2

02

 

 

 

RS4

3159

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

B1

02

 

 

 

RS4

4159

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

B2

02

 

 

 

RS4

5159

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

B3

02

 

 

 

RS4

6159

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

CC

02

 

 

 

RS4

7159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS4(P1159 +... + P6159)

Umanjenje vrijednosti ukupnih ostalih potraživanja

RS4

1160

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

A1

05

 

 

 

RS4

2160

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

A2

05

 

 

 

RS4

3160

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

B1

05

 

 

 

RS4

4160

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

B2

05

 

 

 

RS4

5160

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

B3

05

 

 

 

RS4

6160

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

CC

05

 

 

 

RS4

7160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS4(P1160 +... + P6160)

Ostala potraživanja

RS4

1218

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

A1

10, 12

 

 

 

RS4

2218

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

A2

10, 12

 

 

 

RS4

3218

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

B1

10, 12

 

 

 

RS4

4218

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

B2

10, 12

 

 

 

RS4

5218

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

B3

10, 12

 

 

 

RS4

6218

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

CC

10, 12

 

 

 

RS4

7218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS4(P1218 +... + P6218)

Dospjela ostala potraživanja

RS4

1219

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

A1

02

 

 

 

RS4

2219

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

A2

02

 

 

 

RS4

3219

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

B1

02

 

 

 

RS4

4219

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

B2

02

 

 

 

RS4

5219

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

B3

02

 

 

 

RS4

6219

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

CC

02

 

 

 

RS4

7219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS4(P1219 +... + P6219)

Umanjenje vrijednosti ukupnih ostalih potraživanja

RS4

1220

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

A1

05

 

 

 

RS4

2220

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

A2

05

 

 

 

RS4

3220

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

B1

05

 

 

 

RS4

4220

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

B2

05

 

 

 

RS4

5220

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

B3

05

 

 

 

RS4

6220

AA

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

FOS

CC

05

 

 

 

RS4

7220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS4(P1220 +... + P6220)

 

 

 

 

Članak 12.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.2.2. redci 1056, 2056, 3056, 4056, 5056, 6056, 7056, 8056, 9056, 1078, 2078, 3078, 4078, 5078, 6078, 7078, 8078, 9078, 1083, 2083, 3083, 4083, 5083, 6083, 7083, 8083 i 9083 na stranicama A, B, C i D mijenjaju se i glase:

 

Izvještaj o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima (DNP1)

Izvješće

Sektor

P porezni broj

Država

Instrument

Portfelj

Vremenski razred

Vrsta iznosa +

Izračun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OSTALA POTRAŽIVANJA

DNP1

A

1056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1000

18

 

 

DNP1

A

2056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1001

18

 

 

DNP1

A

3056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1002

18

 

 

DNP1

A

4056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1003

18

 

 

DNP1

A

5056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1004

18

 

 

DNP1

A

6056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1005

18

 

 

DNP1

A

7056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1006

18

 

 

DNP1

A

8056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1007

18

 

 

DNP1

A

9056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1008

18

 

 

DNP1

B

1056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1009

18

 

 

DNP1

B

2056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1010

18

 

 

DNP1

B

3056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1011

18

 

 

DNP1

B

4056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1012

18

 

 

DNP1

B

5056

 

 

 

 

 

 

 

 

DNP1([A]P1056 + … + [B]P4056)

OSTALA POTRAŽIVANJA

DNP1

A

1078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1000

18

 

 

DNP1

A

2078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1001

18

 

 

DNP1

A

3078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1002

18

 

 

DNP1

A

4078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1003

18

 

 

DNP1

A

5078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1004

18

 

 

DNP1

A

6078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1005

18

 

 

DNP1

A

7078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1006

18

 

 

DNP1

A

8078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1007

18

 

 

DNP1

A

9078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1008

18

 

 

DNP1

B

1078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1009

18

 

 

DNP1

B

2078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1010

18

 

 

DNP1

B

3078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1011

18

 

 

DNP1

B

4078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1012

18

 

 

DNP1

B

5078

 

 

 

 

 

 

 

 

DNP1([A]P1078 + … + [B]P4078)

Ostalo

DNP1

A

1083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1000

18, 19

 

 

DNP1

A

2083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1001

18, 19

 

 

DNP1

A

3083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1002

18, 19

 

 

DNP1

A

4083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1003

18, 19

 

 

DNP1

A

5083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1004

18, 19

 

 

DNP1

A

6083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1005

18, 19

 

 

DNP1

A

7083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1006

18, 19

 

 

DNP1

A

8083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1007

18, 19

 

 

DNP1

A

9083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1008

18, 19

 

 

DNP1

B

1083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1009

18, 19

 

 

DNP1

B

2083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1010

18, 19

 

 

DNP1

B

3083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1011

18, 19

 

 

DNP1

B

4083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1012

18, 19

 

 

DNP1

B

5083

 

 

 

 

 

 

 

 

DNP1([A]P1083 + … + [B]P4083)

OSTALA POTRAŽIVANJA

DNP1

C

1056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1000

02

 

 

DNP1

C

2056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1001

02

 

 

DNP1

C

3056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1002

02

 

 

DNP1

C

4056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1003

02

 

 

DNP1

C

5056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1004

02

 

 

DNP1

C

6056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1005

02

 

 

DNP1

C

7056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1006

02

 

 

DNP1

C

8056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1007

02

 

 

DNP1

C

9056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1008

02

 

 

DNP1

D

1056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1009

02

 

 

DNP1

D

2056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1010

02

 

 

DNP1

D

3056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1011

02

 

 

DNP1

D

4056

AE

*

*

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR

V1012

02

 

 

DNP1

D

5056

 

 

 

 

 

 

 

 

DNP1([C]P1056 + … + [D]P4056)

OSTALA POTRAŽIVANJA

DNP1

C

1078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1000

02

 

 

DNP1

C

2078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1001

02

 

 

DNP1

C

3078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1002

02

 

 

DNP1

C

4078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1003

02

 

 

DNP1

C

5078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1004

02

 

 

DNP1

C

6078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1005

02

 

 

DNP1

C

7078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1006

02

 

 

DNP1

C

8078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1007

02

 

 

DNP1

C

9078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1008

02

 

 

DNP1

D

1078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1009

02

 

 

DNP1

D

2078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1010

02

 

 

DNP1

D

3078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1011

02

 

 

DNP1

D

4078

AE

*

*

*

A9996, A9997, A9999

FOS

V1012

02

 

 

DNP1

D

5078

 

 

 

 

 

 

 

 

DNP1([C]P1078 + … + [D]P4078)

Ostalo

DNP1

C

1083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1000

02,04

 

 

DNP1

C

2083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1001

02,04

 

 

DNP1

C

3083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1002

02,04

 

 

DNP1

C

4083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1003

02,04

 

 

DNP1

C

5083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1004

02,04

 

 

DNP1

C

6083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1005

02,04

 

 

DNP1

C

7083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1006

02,04

 

 

DNP1

C

8083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1007

02,04

 

 

DNP1

C

9083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1008

02,04

 

 

DNP1

D

1083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1009

02,04

 

 

DNP1

D

2083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1010

02,04

 

 

DNP1

D

3083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1011

02,04

 

 

DNP1

D

4083

AE

*

*

*

A0502, A0503, A9999

FOP, FOB, TRG

V1012

02,04

 

 

DNP1

D

5083

 

 

 

 

 

 

 

 

DNP1([A]P1083 + … + [B]P4083)

 

 

 

 

Članak 13.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.5.2. redak 4001 mijenja se i glasi:

 

Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (POKI3)

Izvješće

Instrument

Portfelj

Vrsta iznosa +

Vrsta iznosa –

Izračun

1

2

3

4

5

6

Dužnik A

POKI3

4001

AA, AF, AN

A0603, A0701, A0702, A9993, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR, FOS, FOP, FOB, XXX

01, 02, 03, 04, 08, 10, 12

05, 06, 07

 

POKI3

4001

AA, AF, AN

A02*, A03*, A04*, A05*, A0603, A0701, A9993, A9996, A9997, A9998, A9999

DIP, GOP

01, 02, 03, 04, 08, 10, 12

05, 06, 07

 

 

 

Članak 14.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.9.2. redci 4006 i 5006 mijenjaju se i glase:

 

Izvještaj o materijalnoj imovini (MIKI4)

Izvješće

Instrument

Portfelj

Stjecanje imovine

Korištenje imovine

Dani stjecanja

Vrsta iznosa +

Vrsta iznosa –

Izračun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ostala materijalna imovina

MIKI4

4006

AM

A0807, A0907

DIP, GOP

*

NIJE (03)

*

10

05

 

MIKI4

4006

AM

A1005

DIP, GOP

*

*

*

10

 

 

MIKI4

5006

AM

A0907

*

*

03

*

01, 10

05

 

MIKI4

5006

AM

A1005

XXX

*

*

*

01

05

 

 

 

Članak 15.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.11.2. redak 8001 na stranici A i redak 2001 na stranici D mijenjaju se i glase:

 

Izvještaj o izloženostima prema dužnicima (ID5)

Izvješće

Matični broj

Instrument

Portfelj

Ugrađeni derivat

Rizična skupina

Vrsta iznosa +

Vrsta iznosa –

Izračun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dužnik A

ID5

A

8001

AA, AF, AN

*

A0701, A9996, A9997, A9998, A9999

ATR, FOS

*

A1, A2, B1, B2, B3, CC

01, 02, 08, 10, 12

07

 

ID5

D

2001

AA, AF, AN

*

A02*, A03*, A04*, A05*, A0603, A0701, A9993, A9996, A9997, A9998, A9999

GOP, DIP

*

*

01, 02, 03, 04, 08, 10, 12

05, 06, 07

 

 

 

Članak 16.

U Prilogu I. Upute poglavlje I.13. briše se.

Članak 17.

Posljednji revidirani Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza (ROC2) u skladu s Odlukom o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021. i 108/2022.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. najkasnije do 31. ožujka 2023.

Članak 18.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. ožujka 2023.

O. br: 69-091/02-23/BV Zagreb, 27. veljače 2023.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić