Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 56/24

NN 27/2023 (8.3.2023.), Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i uvjetima korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

450

Na temelju članka 239. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I UVJETIMA KORIŠTENJA EVIDENCIJE O OSOBAMA KOJE NE MOGU BITI ČLANOVI UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i uvjeti korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva (dalje u tekstu: Evidencija).

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Svrha Evidencije

Članak 3.

Svrha Evidencije je trgovačkim sudovima i javnim bilježnicima u postupku upisa u sudski registar osigurati dostupnost podataka o osobama koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, ne mogu biti članovi uprave.

Sustav Evidencije

Članak 4.

Evidencija predstavlja sustav povezivanja baze podataka o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva te je izravno povezana s kaznenom evidencijom i zbirkom podataka o provedenim mjerama ograničavanja nad fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose.

Sadržaj Evidencije

Članak 5.

Evidencija sadrži identifikacijske podatke o osobama:

– koje su kažnjene za kazneno djelo iz članka 239. stavka 2. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima za vrijeme dok traju pravne posljedice osude,

– protiv kojih je izrečena mjera sigurnosti iz članka 239. stavka 2. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima za vrijeme dok traje ta zabrana i

– kojima su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su takve mjere na snazi,

te podatke o razlozima zbog kojih osobe ne mogu biti članovi uprave i njihovom vremenskom trajanju.

Zaštita osobnih podataka

Članak 6.

Evidencija osobne podatke obrađuje i pohranjuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 19, 4. 5. 2016.) i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka. Evidencija neće pohranjivati podatke duže nego što je potrebno da bi se ostvarila svrha iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Prijelazne odredbe

Članak 7.

Dok se ne uspostavi sustav evidencije iz članka 4. ovoga Pravilnika sudovima i javnim bilježnicima za potrebe upisa u sudski registar osigurava se neposredan pristup podacima iz kaznene evidencije o pravomoćno osuđenim osobama za kaznena djela iz članka 239. stavka 2. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima i osobama kojima je izrečena sigurnosna mjera iz članka 239. stavka 2. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima.

Dok se ne uspostavi sustav evidencije iz članka 4. ovoga Pravilnika sudovi i javni bilježnici će za potrebe upisa u sudski registar podatke o osobama kojima su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom pribavljati izravno iz zbirke podataka o provedenim mjerama ograničavanja nad fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose, a koju vodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Završna odredba

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-06/04 Urbroj: 514-04-01-02-02/01-23-01 Zagreb, 27. veljače 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić