Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 27/2023 (8.3.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Ministarstvo financija

448

Na temelju članka 35.m stavka 9. i 35.o stavka 6. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (»Narodne novine«, br. 115/16., 130/17., 106/18., 121/19. i 151/22.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.) ministar financija, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AUTOMATSKOJ RAZMJENI INFORMACIJA U PODRUČJU POREZA

Članak 1.

U Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (»Narodne novine«, br. 18/17., 1/19. i 1/20.), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila za provedbu članka 29. stavka 5. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (dalje u tekstu: Zakon) kojim se propisuju definicije pojmova, pravila izvješćivanja i dubinske analize potrebne za provedbu automatske razmjene informacija o financijskim računima, članka 35. stavka 3. Zakona kojim se uređuje sadržaj, oblik i pravila za ispunjavanje izvješća po državama potrebnih za provedbu automatske razmjene informacija o izvješćima po državama, članka 35.a stavka 5. Zakona kojim se propisuju obilježja koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza, članka 35.m stavka 9. Zakona kojim se propisuju pojmovi, pravila izvješćivanja i postupak dubinske analize potrebne za provedbu automatske razmjene informacija o kojima izvješćuju operateri platforme, i 35.o stavka 7. Zakona kojim se propisuju pravila za jedinstvenu registraciju operatera platforme koji izvješćuje.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Preuzimanje i provedba propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

1. Direktiva Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16. 12. 2014.), (dalje u tekstu: Direktiva 2014/107/EU)

2. Direktiva Vijeća (EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 146, 3. 6. 2016.) (dalje u tekstu: Direktiva Vijeća (EU) 2016/881)

3. Direktiva Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (SL L 104, 25. 03. 2021.), (dalje u tekstu: Direktiva Vijeća (EU) 2021/514).«.

Članak 3.

U članku 14. točki d. riječi: »kunskog iznosa« zamjenjuju se riječima: »iznosa u eurima«.

Članak 4.

U članku 17. točki 2. riječi: »kunski iznos« zamjenjuju se riječima: »iznos u eurima«.

Članak 5.

U članku 29. stavku 1. riječi: »kunski iznos« zamjenjuju se riječima: »iznos u eurima«.

U stavku 2. riječi: »kunski iznos« zamjenjuju se riječima: »iznos u eurima«.

Članak 6.

U članku 30. stavku 2. točki 5. riječi: »u kunskom iznosu« iza riječi: »nominiran« zamjenjuju se riječima: »u iznos u eurima«, a riječi: »u kunskom iznosu« iza riječi:« vijeka« zamjenjuju se riječima:« u iznos u eurima«.

U stavku 4. točki 4. riječi: »kunski iznos« zamjenjuju se riječima: »iznos u eurima«.

U stavku 9. točki 2. riječi: »kunski iznos« zamjenjuju se riječima: »iznos u eurima«.

Članak 7.

U članku 47. riječi: »ili ispod kunskog iznosa koji odgovara iznosu od 750 milijuna eura« brišu se.

Članak 8.

U članku 79. stavku 1. riječi: »kunski iznos« zamjenjuju se riječima: »iznos u eurima«.

U stavku 2. riječi: »kunski iznos« zamjenjuju se riječima: »iznos u eurima«.

Članak 9.

U članku 83. stavku 2. podstavku 3. točki a. riječi: »kunski iznos« zamjenjuje se riječima: »iznos u eurima«.

Članak 10.

U članku 84. stavku 1. riječi: »kunski iznos« zamjenjuju se riječima: »iznos u eurima«.

U stavku 2. riječi: »kunski iznos« zamjenjuju se riječima: »iznos u eurima«.

Članak 11.

U članku 93. točki 3. riječi: »kunskog iznosa« zamjenjuju se riječima: »iznosa u eurima«.

Članak 12.

U članku 94. stavku 3. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječi: »eurima«.

Članak 13.

Iza članka 57.c dodaju se članci 57.d do 57.zg i naslovima iznad njih koji glase:

»Pojmovi u smislu automatske razmjene informacija o kojima izvješćuju operateri platformi

Članak 57.d

U člancima 57.e do 57.zg ovoga Pravilnika propisuje se značenje pojmova u smislu automatske razmjene informacija o kojima izvješćuju operateri platformi iz članaka 122.n do 122.zc ovoga Pravilnika.

Pojam platforma

Članak 57.e

(1) Platforma podrazumijeva bilo kakav softver, uključujući internetsku stranicu ili njezin dio, i aplikacije, uključujući mobilne aplikacije, kojima korisnici mogu pristupiti i kojima se prodavateljima omogućuje da se povežu s drugim korisnicima za potrebe izravnog ili neizravnog obavljanja relevantne aktivnosti za takve korisnike. Ona uključuje i aranžmane za ubiranje i plaćanje naknade za relevantnu aktivnost.

(2) Platforma iz stavka 1. ovoga članka ne uključuje softver s pomoću kojeg se bez daljnje intervencije u obavljanju relevantne aktivnosti isključivo omogućuje bilo što od navedenog:

1. obrada plaćanja u vezi s relevantnom aktivnosti

2. da korisnici navedu ili oglašavaju relevantnu aktivnost

3. preusmjeravanje ili premještanje korisnika na platformu.

Pojam operater platforme

Članak 57.f

Operater platforme podrazumijeva subjekt koji sklapa ugovore s prodavateljima kako bi im stavio na raspolaganje cijelu platformu ili njezin dio.

Pojam isključeni operater platforme

Članak 57.g

Isključeni operater platforme iz članka 35.p Zakona podrazumijeva operatera platforme koji unaprijed i jedanput godišnje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u skladu s pravilima propisanima u članku 122.u ovoga Pravilnika ili nadležnom tijelu države članice kojem bi operater platforme inače morao dostavljati izvješća, na odgovarajući način dokaže da je cjelokupni poslovni model platforme takav da nema prodavatelja o kojima se izvješćuje.

Pojam operater platforme koji izvješćuje

Članak 57.h

Operater platforme koji izvješćuje podrazumijeva operatera platforme, osim isključenog operatera platforme iz članka 57.g ovoga Pravilnika, koji se nalazi u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:

a) rezident je u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj ili, ako takav operater platforme nije rezident u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj, ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta:

i. osnovan je na temelju zakona Republike Hrvatske

ii. mjesto njegove uprave (uključujući mjesto stvarne uprave) jest u Republici Hrvatskoj

iii. ima stalnu poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj i nije kvalificirani operater platforme izvan Europske unije.

b) nije rezident u porezne svrhe niti je osnovan ili se njime upravlja u državi članici, niti ima stalnu poslovnu jedinicu u državi članici, ali omogućuje obavljanje relevantne aktivnosti prodavatelja o kojima se izvješćuje ili relevantne aktivnosti koja uključuje najam nekretnine koja se nalazi u državi članici, te nije kvalificirani operater platforme izvan Europske unije.

Pojam kvalificirani operater platforme izvan Europske unije

Članak 57.i

Kvalificirani operater platforme izvan Europske unije podrazumijeva operatera platforme za kojeg su sve relevantne aktivnosti koje omogućuje ujedno kvalificirane relevantne aktivnosti i koji je rezident u porezne svrhe u kvalificiranoj jurisdikciji izvan Europske unije, ili ako operater platforme nije rezident u porezne svrhe u kvalificiranoj jurisdikciji izvan Europske unije ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta:

1. osnovan je na temelju zakona kvalificirane jurisdikcije izvan Europske unije, ili

2. mjesto njegove uprave (uključujući mjesto stvarne uprave) jest u kvalificiranoj jurisdikciji izvan Europske unije.

Pojam kvalificirana jurisdikcija izvan Europske unije

Članak 57.j

Kvalificirana jurisdikcija izvan Europske unije podrazumijeva jurisdikciju izvan Europske unije koja s nadležnim tijelima svih država članica Europske unije, koje su na popisu koji objavljuje jurisdikcija izvan Europske unije utvrđene kao jurisdikcije o kojima se izvješćuje, ima važeći sporazum između kvalificiranih nadležnih tijela.

Pojam važeći sporazum između kvalificiranih nadležnih tijela

Članak 57.k

(1) Važeći sporazum između kvalificiranih nadležnih tijela podrazumijeva sporazum između nadležnih tijela država članica i jurisdikcije izvan Europske unije kojim se zahtjeva automatska razmjena informacija jednakovrijednih informacijama navedenima u članku 35.l Zakona kako je potvrđeno provedbenim aktom Europske komisije.

(2) Europska komisija, nakon obrazloženog zahtjeva države članice ili na vlastitu inicijativu, provedbenim aktom utvrđuje jesu li informacije koje je potrebno automatski razmijeniti na temelju sporazuma između kvalificiranih nadležnih tijela države članice i jurisdikcije izvan Europske unije iz stavka 1. ovoga članka jednakovrijedne onima iz članka 35.l Zakona.

Pojam relevantna aktivnost

Članak 57.l

(1) Relevantna aktivnost podrazumijeva aktivnost koja se obavlja uz naknadu i koja uključuje bilo što od navedenog:

1. najam nekretnina i parkirna mjesta

2. osobne usluge

3. prodaju robe

4. najam bilo kakve vrste prijevoza.

(2) Relevantna aktivnost iz stavka 1. ovoga članka ne uključuje aktivnost koju prodavatelj obavlja kao zaposlenik operatera platforme ili povezanog subjekta operatera platforme.

Pojam kvalificirane relevantne aktivnosti

Članak 57.m

Kvalificirane relevantne aktivnosti podrazumijevaju sve relevantne aktivnosti obuhvaćene automatskom razmjenom na temelju važećeg sporazuma između kvalificiranih nadležnih tijela.

Pojam naknada

Članak 57.n

Naknada podrazumijeva naknadu u bilo kakvom obliku, bez ikakvih pristojbi, provizija ili poreza koje zadržava ili naplaćuje operater platforme koji izvješćuje, koja se plaća ili doznačuje prodavatelju u vezi s relevantnom aktivnosti, s čijim iznosom je operater platforme upoznat ili bi za njega razumno trebao znati.

Pojam osobna usluga

Članak 57.o

Osobna usluga podrazumijeva uslugu koja uključuje posao koji se obavlja u određeno vrijeme ili s određenom zadaćom, a koju pružaju jedan ili više pojedinaca koji djeluju neovisno ili u ime subjekta, te koja se obavlja na zahtjev korisnika, na internetu ili fizički, nakon što je omogućena preko platforme.

Pojam prodavatelj

Članak 57.p

Prodavatelj podrazumijeva korisnika platforme, koji može biti fizička osoba ili subjekt, koji je u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja o kojem se izvješćuje registriran na platformi i obavlja relevantnu aktivnost.

Pojam aktivni prodavatelj

Članka 57.r

Aktivni prodavatelj podrazumijeva svakog prodavatelja koji tijekom razdoblja o kojem se izvješćuje obavlja relevantnu aktivnost ili kojem se tijekom razdoblja o kojem se izvješćuje plaća ili doznačuje naknada u vezi s relevantnom aktivnosti.

Pojam prodavatelj o kojem se izvješćuje

Članak 57.s

Prodavatelj o kojem se izvješćuje podrazumijeva svakog aktivnog prodavatelja, osim isključenog prodavatelja iz članka 57.t ovoga Pravilnika, koji je rezident Republike Hrvatske ili koji je iznajmio nekretninu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj.

Pojam isključeni prodavatelj

Članak 57.t

Isključeni prodavatelj podrazumijeva svakog prodavatelja koji je:

1. tijelo javne vlasti

2. subjekt čijim se dionicama redovito trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ili je povezani subjekt subjekta čijim se dionicama redovito trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira

3. subjekt za koji je operater platforme omogućio više od 2.000 relevantnih aktivnosti iznajmljivanjem nekretnina u vezi s oglašenom nekretninom tijekom razdoblja o kojem se izvješćuje, ili

4. za koji je operater platforme omogućio manje od 30 relevantnih aktivnosti prodajom robe i za koji ukupni iznos plaćene ili doznačene naknade tijekom razdoblja o kojem se izvješćuje nije premašio 2.000,00 EUR.

Pojam subjekt

Članak 57.u

(1) Subjekt podrazumijeva pravnu osobu ili pravni aranžman, kao što je trgovačko društvo, partnerstvo, trust ili zaklada.

(2) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka je povezani subjekt drugog subjekta ako bilo koji od tih subjekata ima kontrolu nad drugim subjektom ili ako su dva subjekta pod zajedničkom kontrolom koja uključuje izravno ili neizravno vlasništvo nad više od 50 % glasačkih prava i vrijednosti u subjektu.

(3) Kad je riječ o posrednim udjelima, ispunjenje zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se množenjem stopa udjela po uzastopnim razinama.

(4) Ako osoba ima više od 50 % glasačkih prava, smatra se osobom koja ima 100 % tih prava.

Pojam tijelo javne vlasti

Članak 57.v

Tijelo javne vlasti podrazumijeva vladu države članice ili jurisdikcije, svaku političku organizacijsku jedinicu države članice ili jurisdikcije (koja uključuje državu, pokrajinu, okrug ili općinu), ili agenciju ili tijelo u punom vlasništvu države članice ili jurisdikcije odnosno jednoga ili više od navedenih subjekata (pri čemu se svaki smatra tijelom javne vlasti).

Pojam porezni identifikacijski broj PIB

Članak 57.z

PIB podrazumijeva porezni identifikacijski broj, koji izdaje država članica, ili njegov funkcionalni ekvivalent ako nema poreznog identifikacijskog broja.

Pojam PDV identifikacijski broj

Članak 57.za

PDV identifikacijski broj podrazumijeva jedinstveni broj kojim se identificira porezni obveznik ili pravni subjekt izuzet od plaćanja poreza koji su registrirani za potrebe poreza na dodanu vrijednost.

Pojam primarna adresa

Članak 57.zb

Primarna adresa podrazumijeva adresu koja je primarno prebivalište prodavatelja koji je fizička osoba te adresa na kojoj se nalazi registrirano sjedište prodavatelja koji je subjekt.

Pojam razdoblje o kojem se izvješćuje

Članak 57.zc

Razdoblje o kojem se izvješćuje podrazumijeva kalendarsku godinu u pogledu koje se izvješćivanje obavlja na temelju članaka 122.z i 122.za ovoga Pravilnika.

Pojam oglašena nekretnina

Članak 57.zd

Oglašena nekretnina podrazumijeva sve jedinice nekretnine koje se nalaze na istoj adresi, koje su u vlasništvu istog vlasnika i koje isti prodavatelj iznajmljuje na platformi.

Pojam identifikacijska oznaka financijskog računa

Članak 57.ze

Identifikacijska oznaka financijskog računa podrazumijeva jedinstveni identifikacijski broj ili referentni broj bankovnog računa ili sličnog računa za usluge plaćanja dostupan operateru platforme na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada.

Pojam roba

Članak 57.zf

Roba podrazumijeva svaku materijalnu imovinu.

Pojam registarski broj

Članak 57.zg

Registarski broj podrazumijeva broj koji je Ministarstvo financija, Porezna uprava dodijelio operateru platforme koji izvješćuje u trenutku registracije.«.

Članak 14.

Iza članka 122.m dodaje se Poglavlje IV. s člancima 122.n do 122.zc i naslovima iznad njih koji glase:

»POGLAVLJE IV. AUTOMATSKA RAZMJENA INFORMACIJA O INFORMACIJAMA O KOJIMA IZVJEŠĆUJU OPERATERI PLATFORMI

ODJELJAK 1.

Dubinska analiza

Članak 122.n

(1) Postupci navedeni u ovom odjeljku primjenjuju se za potrebe identifikacije prodavatelja o kojima se izvješćuje.

(2) Operater platforme koji izvješćuje može provoditi postupak dubinske analize u skladu s člancima 122.o do 122.v ovoga Pravilnika samo u odnosu na aktivne prodavatelje.

Prodavatelji koji ne podliježu preispitivanju

Članak 122.o

(1) Za potrebe utvrđivanja ispunjava li prodavatelj koji je subjekt uvjete da se može smatrati isključenim prodavateljem kako je opisano u članku 57.t točkama 1. i 2. ovoga Pravilnika, operater platforme koji izvješćuje može se oslanjati na javno dostupne informacije ili potvrdu prodavatelja koji je subjekt.

(2) Za potrebe utvrđivanja ispunjava li prodavatelj uvjete da se može smatrati isključenim prodavateljem iz članka 57.t točkama 3. i 4. ovoga Pravilnika, operater platforme koji izvješćuje može se oslanjati na evidencije kojima raspolaže.

Prikupljanje informacija o prodavateljima

Članak 122. p

(1) Operater platforme koji izvješćuje prikuplja sve sljedeće informacije o svakom prodavatelju koji je fizička osoba i nije isključeni prodavatelj:

1. ime i prezime,

2. OIB

3. primarnu adresu

4. svaki PIB koji je izdan tom prodavatelju, uključujući svaku državu članicu izdavanja, te, u nedostatku PIB-a, mjesto rođenja tog prodavatelja

5. PDV identifikacijski broj tog prodavatelja, ako je dostupan

6. datum rođenja.

(2) Operater platforme koji izvješćuje prikuplja sve sljedeće informacije o svakom prodavatelju koji je subjekt i nije isključeni prodavatelj:

1. pravni naziv

2. OIB

3. primarnu adresu

4. svaki PIB koji je izdan tom prodavatelju, uključujući svaku državu članicu izdavanja

5. PDV identifikacijski broj tog prodavatelja, ako je dostupan

6. matični broj subjekta

7. postojanje bilo koje stalne poslovne jedinice kroz koju se u Europskoj uniji obavljaju relevantne aktivnosti, ako je dostupna, navodeći svaku državu članicu u kojoj se nalazi takva stalna poslovna jedinica.

(3) Neovisno o stavcima 1. i 2. ovoga članka, operater platforme koji izvješćuje nije dužan prikupiti informacije iz stavka 1. točaka 3. do 6. ovoga članka i informacije iz stavka 2. točki 3. do 7. ovoga članka ako se oslanja na izravnu potvrdu identiteta i rezidentnosti prodavatelja putem usluge identifikacije koju su države članice ili Europska unija stavile na raspolaganje radi utvrđenja identiteta i porezne rezidentnosti prodavatelja.

(4) Neovisno o stavku 1. točki 4. ovoga članka i stavku 2. točkama 4. i 6. ovoga članka, operater platforme koji izvješćuje nije dužan prikupljati PIB ili matični broj subjekta, ovisno o slučaju, u bilo kojoj od sljedećih situacija:

1. država članica rezidentnosti prodavatelja ne izdaje PIB ili matični broj subjekta prodavatelju

2. država članica rezidentnosti prodavatelja ne zahtjeva prikupljanje PIB-a izdanog prodavatelju.

Provjera informacija o prodavatelju

Članak 122.r

(1) Operater platforme koji izvješćuje utvrđuje jesu li informacije prikupljene na temelju članka 122.o, članka 122.p stavka 1. i stavka 2. točaka 1. do 6. i članka 122.t ovoga Pravilnika pouzdane, pri čemu rabi sve informacije i dokumente dostupne operateru platforme koji izvješćuje u njegovoj evidenciji, kao i bilo koje elektroničko sučelje koje su države članice ili Europska unija besplatno stavile na raspolaganje radi utvrđivanja valjanosti PIB-a i/ili PDV identifikacijskog broja.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, za potrebe obavljanja dubinske analize na temelju članka 122.v stavka 2. ovoga Pravilnika, operater platforme koji izvješćuje može utvrditi pouzdanost informacija prikupljenih na temelju članka 122.o, članka 122.p stavka 1. i stavka 2. točaka 1. do 6. i članka 122.t ovoga Pravilnika uporabom svih informacija i dokumenata dostupnih operateru platforme koji izvješćuje u njegovoj evidenciji koja se može pretraživati elektroničkim putem.

(3) U primjeni članka 122.v stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika i neovisno o stavku 1. i 2. ovoga članka, u slučajevima kada ima razloga smatrati da bi bilo koja od informacijskih stavki opisanih u članku 122.p ili 122.t ovoga Pravilnika mogla biti netočna na temelju informacija koje je nadležno tijelo neke države članice dostavilo u zahtjevu koji se odnosi na određenog prodavatelja, operater platforme koji izvješćuje zahtijeva od prodavatelja da ispravi informacijske stavke za koje je utvrđeno da su netočne i da dostavi popratne dokumente, podatke ili informacije koji su pouzdani i potječu iz neovisnog izvora, kao što su:

1. valjana službeno izdana identifikacijska isprava

2. novija potvrda o poreznoj rezidentnosti.

Utvrđivanje države članice rezidentnosti prodavatelja

Članak 122.s

(1) Operater platforme koji izvješćuje smatra prodavatelja rezidentom u državi članici u kojoj se nalazi primarna adresa. Ako država članica rezidentnosti prodavatelja nije država članica primarne adrese prodavatelja, operater platforme koji izvješćuje smatra prodavatelja rezidentom i u državi članici izdavanja PIB-a. Ako je prodavatelj dostavio informacije o postojanju stalne poslovne jedinice na temelju članka 122.p stavka 2. točke 7. ovoga Pravilnika, operater platforme koji izvješćuje smatra prodavatelja rezidentom i u državi članici kako je naveo prodavatelj.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, operater platforme koji izvješćuje smatra prodavatelja rezidentom u svakoj državi članici koja je potvrđena pomoću usluge elektroničke identifikacije koju su države članice ili Europska unija stavile na raspolaganje na temelju članka 122.p stavka 3. ovoga Pravilnika.

Prikupljanje informacija o iznajmljenim nekretninama

Članak 122.t

(1) Ako se prodavatelj bavi relevantnom aktivnosti koja uključuje najam nekretnina, operater platforme koji izvješćuje prikuplja adresu svake oglašene nekretnine i, ako su izdane, odgovarajuće brojeve katastarskih čestica ili njihov ekvivalent u okviru nacionalnog prava države članice u kojoj je nekretnina smještena.

(2) Ako je operater platforme koji izvješćuje omogućio više od 2.000 relevantnih aktivnosti iznajmljivanjem oglašene nekretnine za istog prodavatelja koji je subjekt, operater platforme koji izvješćuje prikuplja popratne dokumente, podatke ili informacije o tome da je oglašena nekretnina u vlasništvu istog vlasnika.

Postupak utvrđivanja isključenog operatera platforme

Članak 122.u

(1) Isključeni operater platforme iz članka 57.g ovoga Pravilnika podnosi Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dokaze da platformu kojom upravlja ne mogu koristiti prodavatelji o kojima se izvješćuje.

(2) Operateri platforme koji su obvezni podnositi informacije u skladu s člankom 35.p Zakona, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostavljaju dokaze elektroničkim putem najkasnije do 31. prosinca svake godine za tekuće izvještajno razdoblje.

(3) Dokazi obuhvaćaju sljedeće informacije:

1. točan naziv podnositelja dokaza i, ako je primjenjivo, svih ostalih operatera platforme iste platforme

2. adresa i elektronička adresa, uključujući adresu internetske stranice podnositelja dokaza i, ako je primjenjivo, svih drugih operatera platforme iste platforme

3. svaki porezni identifikacijski broj izdan operateru platforme

4. naznaku izvještajnog razdoblja za koje se donosi utvrđenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka

5. podatak postoji li obveza operatera platforme iz stavka 1. ovoga članka ili drugih operatera platforme iste platforme da u drugim državama članicama podnesu dokaze za određeno izvještajno razdoblje da platformu ne mogu koristiti prodavatelji o kojima se izvješćuje

6. opis okolnosti, uključujući ugovorne, tehničke i administrativne mjere opreza koje pouzdano sprječavaju da platformu kojom upravlja stvarno koriste prodavatelji o kojima se izvješćuje.

(4) Isključeni operater platforme dužan je odmah obavijestiti Ministarstvo financija, Poreznu upravu o svim promjenama podataka iz stavka 3. ovoga članka.

Rokovi i valjanost postupka dubinske analize

Članak 122.v

(1) Operater platforme koji izvješćuje obavlja postupke dubinske analize navedene u člancima od 122.o do 122.t ovoga Pravilnika do 31. prosinca razdoblja o kojem se izvješćuje.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, u pogledu prodavatelja koji su već bili registrirani na platformi 1. siječnja 2023. ili na datum kada je subjekt postao operater platforme koji izvješćuje, postupci dubinske analize navedeni u člancima od 122.o do 122.t ovoga Pravilnika moraju se obaviti do 31. prosinca drugog razdoblja o kojem se izvješćuje za operatera platforme koji izvješćuje.

(3) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, operater platforme koji izvješćuje može se oslanjati na postupke dubinske analize koji su provedeni u pogledu razdoblja o kojima se izvješćuje, uz sljedeće uvjete:

1. informacije o prodavatelju koje se zahtijevaju člankom 122.p stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika već su prikupljene i provjerene ili su potvrđene u zadnjih 36 mjeseci; i

2. operater platforme koji izvješćuje nema razloga smatrati da su informacije prikupljene na temelju članaka 122.o, 122.p i 122.t ovoga Pravilnika nepouzdane ili netočne ili su postale nepouzdane ili netočne.

(4) Radi izvršenja obveza dubinske analize propisanih u člancima 122.n do 122.u ovoga Pravilnika operater platforme koji izvješćuje može se oslanjati na pružatelja usluge koji je treća osoba, ali i dalje je odgovoran za izvršenje tih obveza.

(5) Ako drugi operater platforme izvrši obveze dubinske analize za operatera platforme koji izvješćuje u pogledu iste platforme na temelju stavka 4. ovoga članka, operater platforme obavlja postupke dubinske analize u skladu s pravilima propisanim u ovom odjeljku. Za obveze dubinske analize i dalje je odgovoran operater platforme koji izvješćuje.

ODJELJAK 2.

Rokovi i način izvješćivanja

122.z

(1) Operater platforme koji izvješćuje u skladu s člankom 57.h točkom a) ovoga Pravilnika dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi informacije navedene u članku 122.p ovoga Pravilnika u pogledu razdoblja o kojem se izvješćuje najkasnije do 31. siječnja godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj se prodavatelja utvrdilo kao prodavatelja o kojem se izvješćuje.

(2) Ako postoji više operatera platformi koji izvješćuju, bilo koji od tih operatera platforme koji izvješćuju izuzima se od obveze izvješćivanja informacija ako može dokazati da je o istim informacijama izvijestio drugi operater platforme koji izvješćuje.

(3) Ako operater platforme koji izvješćuje u skladu s člankom 57.h točkom a) ovoga Pravilnika ispunjava bilo koji od uvjeta u više država članica, odabire jednu od tih država članica u kojoj će ispuniti zahtjeve za izvješćivanje. Operater platforme koji izvješćuje obavješćuje sva nadležna tijela tih država članica o svojem odabiru.

(4) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 3. ovoga članka priopćuje nadležnom tijelu odabrane države članice informacije iz članka 122.za ovoga Pravilnika u pogledu razdoblja o kojem se izvješćuje najkasnije do 31. siječnja godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj se prodavatelja utvrdilo kao prodavatelja o kojem se izvješćuje.

(5) Operater platforme koji izvješćuje u skladu s člankom 57.h točkom b) ovoga Pravilnika priopćuje nadležnom tijelu države članice u kojoj je registriran, kako je utvrđeno u skladu s člankom 122.za stavkom 1. ovoga Pravilnika, najkasnije do 31. siječnja godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj se prodavatelja utvrdilo kao prodavatelja o kojem se izvješćuje, informacije navedene u članku 122.za ovoga Pravilnika u pogledu razdoblja o kojem se izvješćuje.

(6) Neovisno o stavku 5. ovoga članka, operater platforme koji izvješćuje u smislu članka 57.h točke b) ovoga Pravilnika nije dužan dostaviti informacije navedene u članku 122.za ovoga Pravilnika u vezi s kvalificiranim relevantnim aktivnostima, koje su obuhvaćene važećim sporazumom između kvalificiranih nadležnih tijela, kojima se već predviđa automatska razmjena jednakovrijednih informacija s Republikom Hrvatskoj o prodavateljima o kojima se izvješćuje koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj.

(7) Operater platforme koji izvješćuje dostavlja prodavatelju o kojem se izvješćuje informacije navedene u članku 122.za točkama 2. i 3. ovoga Pravilnika koje se na njega odnose, i to najkasnije do 31. siječnja godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj se prodavatelja utvrdilo kao prodavatelja o kojem se izvješćuje.

(8) Informacije o plaćenoj ili doznačenoj naknadi u fiducijarnoj valuti dostavljaju se u valuti u kojoj je naknada plaćena ili doznačena. Ako je plaćena ili doznačena u nekom drugom obliku koji nije fiducijarna valuta, naknada se prijavljuje u lokalnoj valuti koja je pretvorena ili se vrednuje na način koji dosljedno utvrđuje operater platforme koji izvješćuje.

(9) Informacije o naknadi i drugim iznosima dostavljaju se za tromjesečje razdoblja o kojem se izvješćuje u kojem je naknada plaćena ili doznačena.

Informacije koje treba dostaviti

Članak 122.za

(1) Operateri platforme koja izvješćuje dostavljaju sljedeće informacije:

1. ime, adresa registriranog sjedišta, osobni identifikacijski broj (OIB), PIB i, ako je to relevantno, individualni identifikacijski broj operatera platforme koji izvješćuje dodijeljen na temelju članka 35.o Zakona te poslovni naziv ili nazive platforme ili platformi u pogledu kojih operater platforme koji izvješćuje dostavlja izvješće,

2. u odnosu na svakog prodavatelja o kojem se izvješćuje koji je obavljao relevantnu aktivnost, osim iznajmljivanja nekretnina:

a) informacijske stavke čije se prikupljanje zahtijeva na temelju članka 122.p ovoga Pravilnika,

b) oznaku financijskog računa, u mjeri u kojoj je dostupna operateru platforme koji izvješćuje i nadležno tijelo države članice čiji je prodavatelj o kojem se izvješćuje rezident u smislu članka 122.s ovoga Pravilnika nije objavio da ne namjerava u tu svrhu rabiti oznaku financijskog računa,

c) ako se razlikuje od imena prodavatelja o kojem se izvješćuje, uz identifikacijsku oznaku financijskog računa, ime imatelja financijskog računa na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada, u mjeri u kojoj je dostupno operateru platforme koji izvješćuje te sve druge informacije za financijsku identifikaciju dostupne operateru platforme koji izvješćuje u pogledu tog imatelja računa,

d) svaku državu članicu čiji je prodavatelj o kojem se izvješćuje rezident kako je utvrđeno na temelju članka 122.s ovoga Pravilnika,

e) ukupno plaćenu ili doznačenu naknadu tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se izvješćuje i broj relevantnih aktivnosti u vezi s kojima je ta naknada plaćena ili doznačena,

f) sve pristojbe, provizije ili poreze koje je operater platforme koji izvješćuje obustavio ili naplatio tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se izvješćuje

3. u odnosu na svakog prodavatelja o kojem se izvješćuje koji je obavljao relevantnu aktivnost koja uključuje iznajmljivanje nekretnina:

a) informacijske stavke čije se prikupljanje zahtijeva na temelju članka 122.p ovoga Pravilnika,

b) oznaku financijskog računa, u mjeri u kojoj je dostupna operateru platforme koji izvješćuje i nadležnom tijelu države članice čiji je prodavatelj o kojem se izvješćuje rezident u smislu članka 122.s ovoga Pravilnika nije objavio da ne namjerava u tu svrhu rabiti oznaku financijskog računa,

c) ako se razlikuje od imena prodavatelja o kojem se izvješćuje, uz identifikacijsku oznaku financijskog računa, ime imatelja financijskog računa na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada, u mjeri u kojoj je dostupno operateru platforme koji izvješćuje te sve druge informacije za financijsku identifikaciju dostupne operateru platforme koji izvješćuje u pogledu imatelja računa,

d) svaku državu članicu čiji je prodavatelj o kojem se izvješćuje rezident kako je utvrđeno na temelju članka 122.s ovoga Pravilnika,

e) adresu svake oglašene nekretnine, utvrđene na osnovi postupaka navedenih u članku 122.t ovoga Pravilnika, i odgovarajuće brojeve katastarskih čestica ili njihov ekvivalent na temelju nacionalnog prava države članice u kojoj se nalaze, ako su dostupni,

f) ukupno plaćenu ili doznačenu naknadu tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se izvješćuje i broj relevantnih aktivnosti pruženih u vezi sa svakom oglašenom nekretninom,

g) sve pristojbe, provizije ili poreze koje je operater platforme koji izvješćuje zadržao tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se izvješćuje,

h) ako je dostupno, broj dana tijekom kojih je bila iznajmljena svaka oglašena nekretnina tijekom razdoblja o kojem se izvješćuje i vrsta svake oglašene nekretnine.

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava na službenim mrežnim stranicama objavljuje popis država članica u kojem se navodi koje države članice ne žele primati informacije o identifikatoru financijskog računa iz stavka 1. podstavka 2. točke b) i stavka 1. podstavka 3. točke b) ovoga članka.

ODJELJAK 3.

Registracija

Članak 122.zb

(1) Operatori platformi koji izvješćuju koji su u skladu s člankom 57.h točkom a) ovoga Pravilnika dužni prijaviti informacije Ministarstvu financija, Poreznoj upravi moraju u roku od 8 dana od ulaska u status operatora platforme koji izvješćuje o tome obavijestiti Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

(2) Obavijest se podnosi elektroničkim putem prema uputama Ministarstva financija, Porezne uprave objavljenim na službenim mrežnim stranicama.

(3) Pri obavješćivanju operator platforme koji izvješćuje dostavlja informacije o sljedećem:

1. ime, adresa registriranog sjedišta, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. datum ulaska u status operatora platforme koji izvješćuje

3. priroda obveze izvješćivanja.

(4) Nakon registracije Ministarstvo financija, Porezna uprava će operatoru platforme koji izvješćuje dodijeliti registarski broj.

(5) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 1. ovoga članka dužan je odmah obavijestiti Ministarstvo financija, Poreznu upravu o svim promjenama podataka iz stavka 3. ovoga članka, uključujući prestanak statusa operatera platforme koji izvješćuje.

Jedinstvena registracija operatera platforme koji izvješćuje

122.zc

(1) Operater platforme koji izvješćuje u smislu članka 57.h točke b) ovoga Pravilnika registrira se kod nadležnog tijela bilo koje države članice na temelju članka 35.o Zakona u trenutku kada počinje obavljati aktivnost operatera platforme.

(2) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 1. ovoga članka koji izvrši registraciju u Republici Hrvatskoj obvezan je podnijeti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi sljedeće informacije:

1. ime

2. poštansku adresu

3. elektroničke adrese, uključujući adrese internetskih stranica

4. svaki PIB koji je izdan operateru platforme koji izvješćuje

5. izjavu s informacijama o identifikaciji tog operatera platforme koji izvješćuje za potrebe PDV-a unutar Europske unije

6. države članice u kojima su prodavatelji o kojima se izvješćuje rezidenti u smislu članka 122.s ovoga Pravilnika.

(3) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 1. ovoga članka obavješćuje Ministarstvo financija, Poreznu upravu o bilo kojim promjenama informacija dostavljenih na temelju stavka 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo financija, Porezna uprava dodjeljuje operateru platforme koji izvješćuje individualni identifikacijski broj o kojem elektroničkim putem obavješćuje nadležna tijela svih država članica.

(5) Ministarstvo financija, Porezna uprava zahtijeva od Europske komisije da operatera platforme koji izvješćuje briše iz središnjeg registra u sljedećim slučajevima:

1. operater platforme je obavijestio Ministarstvo financija, Poreznu upravu da više ne obavlja bilo kakvu aktivnost operatera platforme

2. ako nije dostavljena obavijest na temelju točke 1. ovoga stavka, ali postoje razlozi za pretpostavku da je operater platforme prestao obavljati svoju aktivnost

3. operater platforme više ne ispunjava uvjete propisane u članku 57.h točki b) ovoga Pravilnika

4. Ministarstvo financija, Porezna uprava opozvalo je registraciju na temelju članka 35.o stavka 4. Zakona.

(6) Ministarstvo financija, Porezna uprava odmah obavješćuje Europsku komisiju o svakom operateru platforme u smislu članka 57.h točke b) ovoga Pravilnika koji započinje obavljati aktivnost operatera platforme, a nije se registrirao na temelju stavka 1. ovoga članka.

(7) Ako operater platforme koji izvješćuje ne ispuni svoju obvezu registracije ili ako je registracija povučena na temelju članka 35.o Zakona, Ministarstvo financija, Porezna uprava može, ako je to prijeko potrebno radi sprječavanja daljnjih povreda, zabraniti obavljanje djelatnosti operatera platforme koji izvješćuje na području Republike Hrvatske u skladu s odredbama općeg zakona kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela.«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-02/24

Urbroj: 513-07-21-01/1

Zagreb, 21. veljače 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić