Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 27/2023 (8.3.2023.), Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima prestane služba

Ministarstvo obrane

447

Na temelju članka 203. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), donosim

ODLUKU

O VISINI OTPREMNINE ZA DJELATNE VOJNE OSOBE KOJIMA PRESTANE SLUŽBA

I.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj prestane služba s pravom na mirovinu na temelju članaka 4., 5., 6., 6.a i 11. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08, 97/12 i 118/12), pripada otpremnina u iznosu od deset neto osnovica za obračun naknada i drugih primanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju prihodi i primici, rashodi i izdaci državnog proračuna Republike Hrvatske i njegovo izvršavanje.

II.

Vojniku/mornaru koji je primljen u službu na temelju ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme i kojem prestane služba na temelju članka 205. stavka 1. točke 10. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) pripada otpremnina u iznosu od deset neto osnovica za obračun naknada i drugih primanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju prihodi i primici, rashodi i izdaci državnog proračuna Republike Hrvatske i njegovo izvršavanje.

III.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj pripada pravo na otpremninu na temelju ove Odluke i koja ima priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata uvećava se otpremnina ovisno o vremenskom sudjelovanju u Domovinskome ratu na način da se za svaki puni mjesec dana sudjelovanja u Domovinskome ratu otpremnina uvećava za iznos od 70,00 eura neto.

IV.

Djelatna vojna osoba kojoj pripada pravo na otpremninu iz ove Odluke dužna je do donošenja akta o prestanku službe podmiriti sve obveze prema Ministarstvu obrane.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu (»Narodne novine«, br. 92/18).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/23-03/1 Urbroj: 512-01-23-114 Zagreb, 2. ožujka 2023.

Ministar dr. sc. Mario Banožić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić