Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Na temelju članka 88. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10. – ispr.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE VANJSKOG VREDNOVANJA I KORIŠTENJU REZULTATA VANJSKOG VREDNOVANJA ŠKOLSKIH USTANOVA

pročišćeni tekst NN 23/11, 26/23

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način provedbe vanjskoga vrednovanja i korištenje rezultata vanjskoga vrednovanja u školskim ustanovama.

(2) Pod vanjskim se vrednovanjem podrazumijevaju sustavne provjere znanja, vještina i sposobnosti učenika (u daljnjem tekstu: nacionalni ispiti) kao i provjere ostalih sastavnica odgojno-obrazovnoga procesa, koje se organiziraju redovito, odnosno povremeno.

(3) Na ispite državne mature kao ispite vanjskoga vrednovanja ne primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

(4) Nacionalne ispite i vrednovanje ostalih sastavnica odgojno-obrazovnoga procesa organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) u suradnji sa školskim ustanovama (u daljnjem tekstu: škole).

(5) Ovim se Pravilnikom utvrđuju prava i obveze Centra i škola vezanih uz način provedbe vanjskoga vrednovanja kao i prava i obveze Centra i škola vezanih uz izvještavanje i korištenje rezultata vanjskoga vrednovanja u kojem je škola sudjelovala.

(6) Izrazi kojima se ovaj Pravilnik služi za osobe u muškomu rodu, neutralni su i odnose se i na muške i ženske osobe.

Članak 2. (NN 26/23)

Vanjsko se vrednovanje provodi zbog:

a) utvrđivanja postignute razine kompetencija te ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda definiranih predmetnim kurikulumima i drugim dokumentima u svezi s obrazovnom politikom Republike Hrvatske i Europske unije

b) vrednovanja za učenje odnosno vrednovanja naučenoga

c) osiguravanja analitičkih osnova za poduzimanje mjera koje će voditi unaprjeđivanju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja

d) osiguravanja analitičkih osnova za sustavno planiranje usavršavanja nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti – učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

NAČIN PROVEDBE VANJSKOGA VREDNOVANJA

Članak 3.

(1) Obveze Centra su:

a) pravodobno obavijestiti škole o planu provođenja vanjskoga vrednovanja

b) upoznati škole sa svrhom i ciljem vanjskoga vrednovanja

c) pripremiti i distribuirati materijale kojima se provodi vanjsko vrednovanje u školama

d) upoznati škole s načinom i postupkom provođenja vanjskoga vrednovanja.

(2) Obveze škole su:

a) osigurati uvjete i podatke za provođenje vanjskoga vrednovanja prema uputama Centra

b) poštivati stručne i etičke kriterije i pravila koja donosi Centar za provođenje vanjskoga vrednovanja.

KORIŠTENJE REZULTATA VANJSKOGA VREDNOVANJA U ŠKOLAMA

Članak 4. (NN 26/23)

(1) Ako se nacionalni ispiti provode s ciljem vrednovanja za učenje, postignuće učenika upisuje se kao bilješka o praćenju u Razrednu knjigu.

(2) Ako se nacionalni ispiti provode s ciljem vrednovanja naučenoga, postignuće učenika ocjenjuje se brojčano te se ocjena upisuje u Razrednu knjigu.

(3) Centar analizira podatke prikupljene vanjskim vrednovanjem i izrađuje izvještaje o rezultatima vanjskoga vrednovanja.

(4) Centar je dužan školi omogućiti pristup o rezultatima vanjskoga vrednovanja u kojem je škola sudjelovala.

(5) Izvještaj o rezultatima vanjskoga vrednovanja u kojem je škola sudjelovala sadrži zbirne rezultate vanjskoga vrednovanja iskazane na razini škole te usporedbu tako iskazanih rezultata s rezultatima na nacionalnoj razini.

(6) Izvještaj o rezultatima vanjskoga vrednovanja u kojem je škola sudjelovala ne sadrži pojedinačne rezultate pristupnika dobivene u vanjskom vrednovanju.

(7) Svi osobni podaci prikupljeni vanjskim vrednovanjem smatraju se tajnima i ne mogu se koristiti u analizama i izvještajima.

Članak 5.

Škole su obvezne koristiti rezultate nacionalnih ispita i provjera ostalih sastavnica odgojno-obrazovnoga procesa za analizu i samovrednovanje, radi trajnoga unapređivanja kvalitete rada škola.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 26/23

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić