Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 26/2023 (3.3.2023.), Odluka o određivanju tijela koje utvrđuje najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda koje se mogu prihvatiti za isplatu novčanih pomoći prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

420

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU TIJELA KOJE UTVRĐUJE NAJVIŠE CIJENE USLUGA, RADOVA I GRAĐEVNIH PROIZVODA KOJE SE MOGU PRIHVATITI ZA ISPLATU NOVČANIH POMOĆI PREMA ZAKONU O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

Ovom Odlukom određuje se tijelo koje će sukladno kretanjima na tržištu usluga, građevinskog materijala, proizvoda i rada utvrđivati najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda.

II.

Tijelo iz točke I. ove Odluke je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji će utvrđivati najviše cijene iz točke I. ove Odluke uz korištenje podataka Hrvatske gospodarske komore i službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.

Tijelo iz stavka 1. ove točke će najviše cijene iz točke I. ove Odluke ažurirati kvartalno te ih dostavljati Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

III.

Najviše cijene iz točke I. ove Odluke koje utvrdi tijelo iz točke II. ove Odluke primjenjuju se kao maksimalne cijene koje su prihvatljive za isplate novčane pomoći na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/64

Urbroj: 50301-05/14-23-2

Zagreb, 2. ožujka 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić