Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 24/2023 (1.3.2023.), Pravilnik o dokumentaciji i postupku provođenja javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

392

Na temelju članka 56. stavka 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI I POSTUPKU PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija i postupak za provođenje javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: zajednički pašnjak).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje odredbe o držanju, označavanju, premještanju, sljedivosti i kontroli bolesti životinja iz područja veterinarstva i zdravlja životinja.

Članak 2.

(1) Javni natječaj za zakup zajedničkih pašnjaka raspisuje se za zajednički pašnjak koji je obuhvaćen Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Program) i Programom je predviđen za zakup zajedničkih pašnjaka.

(2) Ako se zajednički pašnjak sastoji od dijela/dijelova katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta, prije raspisivanja natječaja mora se provesti parcelacija ili izraditi geodetska skica/podloga.

(3) Jedinice lokalne samouprave odnosno grad Zagreb prije raspisivanja natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka moraju za svaki zajednički pašnjak ishoditi Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, kako bi se premještanje stoke posjednika uredno registriralo prilikom premještanja stoke na zajednički pašnjak u proljeće i sa zajedničkog pašnjaka u jesen.

Članak 3.

(1) Tekst javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka objavljuje se na mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba i Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u trajanju od 30 dana. Jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb tekst javnog natječaja može objaviti i na oglasnoj ploči.

(2) U javnom natječaju objavljuje se utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi na zajedničkom pašnjaku koji se daje u zakup.

(3) Maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi iz stavka 2. ovoga članka za zajedničke pašnjake koji se nalaze u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže utvrđuje se temeljem izdanih uvjeta zaštite prirode koji ne smiju biti stariji od godinu dana.

(4) Maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi iz stavka 2. ovoga članka za zajedničke pašnjake koji se ne nalaze u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže utvrđuje se temeljem važećeg Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.

(5) Izračun maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi na zajedničkom pašnjaku iz stavka 4. ovoga članka provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH).

(6) Informacija o natječaju iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave na čijem se području zajednički pašnjak nalazi.

Članak 4.

(1) Ponuditelj iz javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka, za sudjelovanje na javnom natječaju dužni su u ponudi navesti ime, prezime/naziv, adresu i OIB ponuditelja te uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu jedinice lokalne samouprave o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,

– izjavu da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,

– izjavu da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske,

– izjavu da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup zajedničkog pašnjaka koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru,

– izjavu da održava poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju

(2) Izjave iz stavka 1. podstavka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka prilažu se na Obrascu 1., Obrascu 2. i Obrascu 3. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Sudionici javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka dužni su uz ponudu priložiti dokumentaciju, kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva, navedenu u Tablici 1. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Pripadajući iznos uvjetnih grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje u smislu ovog Pravilnika naveden je u Tablici 3. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Uz izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ) koji predstavlja prosječan broj UG ponuditelja u godini koja prethodi natječaju, ponuditelj je dužan dostaviti i Izjavu u kojoj navodi broj UG stoke koju namjerava držati na zajedničkom pašnjaku.

(6) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju Tablice 3. iz stavka 4. ovoga članka, za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 5.

(1) Ako ukupan broj grla stoke i peradi prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka iz javnog natječaja utvrđen sukladno članku. 3. stavku 2. ovog Pravilnika, pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka prvo ostvaruju ponuditelji iz članka 56. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 – u daljem tekstu domicilne osobe), do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla.

(2) Ako ukupan broj grla stoke i peradi za ponuditelje koji su domicilne osobe prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka iz javnog natječaja utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika, pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi svim ponuditeljima koji su domicilne osobe.

(3) Ako nakon podmirenja domicilnih ponuditelja ostanu slobodne površine zajedničkog pašnjaka do maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka iz javnog natječaja utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika, one se dodjeljuju ponuditeljima koji nisu domicilne osobe.

(4) U slučaju iz stavka 3. kada ukupan broj uvjetnih grla stoke i peradi prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za preostalu površinu zajedničkog pašnjaka iz javnog natječaja utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi svim ponuditeljima koji nisu domicilne osobe.

(5) Obračun broja uvjetnih grla stoke i peradi obavlja se sukladno Tablici 3 koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Povjerenstvo za dodjelu zajedničkog pašnjaka u vlasništvu države u zakup (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za zakup zajedničkog pašnjaka) dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup zajedničkog pašnjaka u roku do 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(2) Za ponude iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo za zakup zajedničkog pašnjaka dužno je provesti javno otvaranje ponuda i sastaviti zapisnik.

(3) Ako javno otvaranje ponuda nije moguće provesti zbog više sile, Povjerenstvo za zakup može provesti javno otvaranje ponuda elektroničkim sredstvima komunikacije uz uvjet da se o tome prethodno obavijest objavi na mrežnoj stranici jedinica lokalne samouprave odnosno grada Zagreba u trajanju od 8 dana prije datuma javnog otvaranja ponuda.

(4) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka obavezno treba sadržavati: podatke o članovima Povjerenstva koji prisustvuju otvaranju ponuda, podatke o drugim osobama koje prisustvuju otvaranju ponuda, ako je postojala viša sila, koja i kada je nastupila, podatak o tome je li obavijest da se javno otvaranje ponuda provodi elektroničkim sredstvima komunikacije bila objavljena na mrežnoj stranici JLS u trajanju od 8 dana, podatak o broju pristiglih ponuda, podatak o tome koliko je ponuda pristiglo u roku, a koliko ponuda je pristiglo izvan roka, ime, prezime/naziv adresu i OIB ponuditelja i dokumentacija dostavljena uz ponudu.

(5) Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke te izjave iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(6) Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u Tablici 1. ovoga Pravilnika.

(7) Popis svih ponuditelja u natječaju za zakup zajedničkog pašnjaka i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja Povjerenstvo je dužno prikazati u Tablici 2. koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

(1) Ako Ministarstvo umjesto jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba raspolaže zajedničkim pašnjakom, tekst javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka objavljuje se na mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi i na mrežnoj stranici Ministarstva u trajanju od 30 dana od dana objave javnog natječaja.

(2) Stručne poslove u svezi provedbe javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

(3) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Ministarstvo, na prijedlog Povjerenstva za zakup zajedničkog pašnjaka, kojeg odlukom imenuje ministar nadležan za poljoprivredu.

(4) Na temelju odluke iz stavka 3. ovoga članka ministar nadležan za poljoprivredu i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu zajedničkog pašnjaka.

(5) Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu zajedničkog pašnjaka iz stavka 4. ovoga članka zakupnika uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed kojeg odlukom imenuje ministar.

Članak 8.

(1) Korisnicima zajedničkog pašnjaka dopušteno je povećanje broja uvjetnih grla nakon sklapanja ugovora ako ne prelazi maksimum utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika.

(2) Ako korisnik zajedničkog pašnjaka odustane od površina koje je dobio u zakup, ta površina može se dati razmjerno korisnicima zajedničkog pašnjaka koji su povećali broj grla stoke u odnosu na broj grla stoke koji imaju navedeno u ugovoru do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi.

(3) Aneks ugovora za slučajeve iz stavka 1. i 2. ovoga članka sklapa jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb.

(4) Obvezni sadržaj sporazuma o korištenju zajedničkog pašnjaka, koji su zakupnici zajedničkog pašnjaka dužni potpisati, objavljuje se u javnom natječaju prema tekstu koji se nalazi u Prilogu 1, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(5) Ako pojedini zakupnik zajedničkog pašnjaka ne prihvati i/ili ne potpiše sporazum iz stavka 4. ovoga članka, ugovor s njim se raskida i gubi pravo na korištenje zajedničkog pašnjaka.

(6) Sklopljeni sporazum te godišnje izvješće o njegovoj provedbi dostavljaju se jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi, Ministarstvu poljoprivrede i javnoj ustanovi koja upravlja zaštićenim područjem ili područjem ekološke mreže na kojoj se pašnjak nalazi do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(7) Uz godišnje izvješće iz stavka 6. ovog članka dostavlja se izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja a o broju uvjetnih grla koja su boravila na tom pašnjaku za svakog zakupnika zajedničkog pašnjaka za godinu za koju se izvješće dostavlja.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 36/21).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/14 Urbroj: 525-06/185-23-15 Zagreb, 10. veljače 2023.

Ministrica Marija Vučković, v. r.

Tablica 1. Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja za raspravu

 

R.br.

Dokazuje

Izvor dokumenta

Naziv dokumenta

1.

Nositelj OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija)

2.

Vlasnik obrta

Podnositelj ponude

Područni ured državne uprave

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz obrtnog registra

3.

Pravna osoba

Podnositelj ponude

Nadležni trgovački sud

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz sudskog registra

4.

Vlasnik/posjednik stoke

Ministarstvo poljoprivrede putem područnih ureda HAPIH-a

Izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ)

5.

Prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt

Podnositelj ponude

MUP

Nadležni trgovački sud

osobna iskaznica ili isprava kojom se dokazuje identitet ili uvjerenje o prebivalištu / Izvod iz sudskog registra /izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji i izvod iz Upisnika poljoprivrednika / izvod iz Upisnika OPG-ova i izjava ponuditelja da je objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje

6.

Prosječan broj uvjetnih grla za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju

Ministarstvo poljoprivrede putem područnih ureda HAPIH-a

Izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ)

 

 

Tablica 2. Popis ponuditelja

 

ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA (ime zajedničkog pašnjaka)

OPĆINA/GRAD

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA

UKUPNA POVRŠINA ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA

MAKSIMALAN BROJ UG ŽIVOTINJA NA ZAJEDNIČKOM PAŠNJAKU

UNUTAR EKOLOŠKE MREŽE

KRITERIJ

podkriteriji

PONUDITELJ 1

PONUDITELJ 2

PONUDITELJ 3

1. FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE VLASNICI STOKE I PERADI UPISANI U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA ILI UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE VLASNICI/POSJEDNICI STOKE I PERADI

 

 

 

UPISANI U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA ILI UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Broj uvjetnih grla stoke za koje se natječe

Prebivalište/sjedište/proizvodni objekt

2. ZADRUGA ORGANIZIRANA U SVRHU ZAJEDNIČKE ISPAŠE NA ZAJEDNIČKOM PAŠNJAKU ČIJI SU ČLANOVI VLASNICI STOKE I PERADI KOJA SE DOVODI NA ISPAŠU I UPISANI SU U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA ILI UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

ZADRUGA ORGANIZIRANA U SVRHU ZAJEDNIČKE ISPAŠE NA ZAJEDNIČKOM PAŠNJAKU ČIJI SU ČLANOVI VLASNICI/POSJEDNICI STOKE I PERADI KOJA SE DOVODI NA ISPAŠU

 

 

 

I UPISANI SU U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA ILI UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

 

 

 

Broj uvjetnih grla stoke za koje se natječe

 

 

 

sjedište/proizvodni objekt

 

 

 

PRIJEDLOG NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA

 

 

 

Članovi Povjerenstva:

Tablica 3. Pripadajući broj UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

 

DOMAĆA ŽIVOTINJA

UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI

Goveda starija od 24 mjeseca

1,0

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Magarci

0,6

Pulad

0,3

Ovce i koze

0,10

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3

Nerasti

0,4

Svinje u tovu

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002

 

 

Obrazac 1.

Fizička ili pravna osoba – Podnositelj ponude

_____________________________________

IZJAVA

Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam do isteka roka za podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine/grada ____________________________, objavljen dana ________________ godine, na području Republike Hrvatske platio sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i da se protiv mene ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu za zajednički pašnjak po predmetnom natječaju, u cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog.

___________________________

(potpis/pečat podnositelja ponude)

Obrazac 2.

Fizička ili pravna osoba – Podnositelj ponude

_____________________________________

IZJAVA

Izjavljujem da sam suglasan da se moji osobni podaci iz ponude na Javni natječaj za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine/grada ________________________, objavljen dana__________, koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru, ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu zajedničkog pašnjaka po predmetnom natječaju.

__________________________

potpis/pečat podnositelja ponude

Obrazac 3.

Fizička ili pravna osoba – Podnositelj ponude

_____________________________________

IZJAVA

Izjavljujem da održavam poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju

__________________________

potpis/pečat podnositelja ponude

PRILOG 1.

SPORAZUM O KORIŠTENJU ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA

Sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka mora sadržavati sljedeće odredbe:

1. Popis potpisnika sporazuma i njihove podatke:

a. Ime i prezime/naziv, OIB/MB, adresa prebivališta/sjedišta, MIPBG,

b. Klasa i urudžbeni broj sklopljenog ugovora o zakupu zajedničkog pašnjaka, datum sklapanja ugovora,

c. Površina zemljišta iz ugovora i vrsta te broj stoke po ugovoru.

2. Podaci o zajedničkom pašnjaku

a. Osnovni podaci o zajedničkom pašnjaku: jedinica regionalne (područne) samouprave, općina/grad, katastarska općina, ukupna površina zajedničkog pašnjaka, položaj i opis granica zajedničkog pašnjaka, naziv zaštićenog područja ili područja ekološke mreže

b. Opis prirodnih značajki zajedničkog pašnjaka kao staništa.

c. postojeća infrastruktura na pašnjaku (bunari, ograde, torovi za cijepljenje..)

3. Prava i obveze potpisnika u korištenju zajedničkog pašnjaka, u odnosu na:

a. održavanje zajedničkog pašnjaka,

b. napasanje stoke na zajedničkom pašnjaku,

c. planirana ulaganja u zajednički pašnjak,

d. dinamika i način revitalizacije zaraštenih površina zajedničkog pašnjaka,

e. čuvanje i zbrinjavanje stoke na zajedničkom pašnjaku, a posebice:

– mjere za sprečavanja šteta od stoke i peradi koja se nalazi na pašnjaku,

– mjere zbrinjavanje uginule stoke,

– druge obveze propisane posebnim propisima.

f. obveza dostave Izvješća o provedbi Sporazuma o korištenju zajedničkog pašnjaka prema točkama sporazuma

4. Imenovanje predstavnika potpisnika sklopljenog sporazuma.

 

 

 

Copyright © Ante Borić