Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 22/2023 (24.2.2023.), Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade vatrogasnih planova

Hrvatska vatrogasna zajednica

381

Na temelju članka 50. stavka 6. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« br. 125/19 i 144/22) glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I METODOLOGIJI IZRADE VATROGASNIH PLANOVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o sadržaju i metodologiji izrade vatrogasnih planova (dalje u tekstu: Pravilnik) određuje se način i postupak izrade te sadržaj vatrogasnog plana državne razine, vatrogasnih planova županijske razine te vatrogasnih planova jedinica lokalne samouprave odnosno udruženih jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Pojedini izrazi i pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) područje odgovornosti je dio ili cijelo područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave odnosno područje više jedinica lokalne samouprave na kojem obvezu interveniranja ima vatrogasna postrojba, na temelju vatrogasnog plana grada, općine, područja, županije, Grada Zagreba odnosno Republike Hrvatske,

b) područje djelovanja je dio područja odgovornosti jedinice lokalne samouprave na kojem djeluje vatrogasna postrojba društva sukladno vatrogasnom planu,

c) operativno područje je dio područja odgovornosti javne vatrogasne postrojbe na kojem na vatrogasnu intervenciju izlazi vatrogasna postaja ili ispostava,

d) središnja vatrogasna postrojba društva je ona kojoj je vatrogasnim planom utvrđeno područje odgovornosti

e) vatrogasne postrojbe su javna vatrogasna postrojba, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu, županijska vatrogasna postrojba i intervencijska vatrogasna postrojba, koje neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost,

f) operativni vatrogasac je profesionalni ili dobrovoljni vatrogasac koji obavlja radnje i postupke na vatrogasnoj intervenciji te je zaposlen na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca odnosno član je dobrovoljnog vatrogasnog društva

g) vatrogasni operativni centar je komunikacijsko središte za prijem dojava o izvanrednim događajima, koordiniranje, vođenje vatrogasnih intervencija, analiziranje i statističko obrađivanje vatrogasnih intervencija, ustrojen na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini,

h) vatrogasna intervencija je skup mjera, radnji i postupaka koje provode vatrogasne snage u vremenu od zaprimljene dojave do povratka u vatrogasnu postaju, na temelju zaprimljene dojave ili zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, zbog nastalog izvanrednog događaja, koji se koriste uz vatrogasnu tehniku prilikom vatrogasne intervencije,

i) vatrogasna tehnika obuhvaća vatrogasna vozila, plovila, letjelice, vatrogasne armature, vatrogasne cijevi i pripadajuću opremu te druge uređaje za gašenje požara i spašavanje unesrećenih koji se koriste uz vatrogasnu tehniku prilikom vatrogasne intervencije,

j) područna vatrogasna zajednica je zajednička vatrogasna zajednica, koju mogu osnovati jedinice lokalne samouprave, odlukom predstavničkog tijela, kada na području iste jedinice područne (regionalne) samouprave za to postoji interes.

II. METODOLOGIJA IZRADE VATROGASNOG PLANA

a) Metodologija izrade vatrogasnog plana državne razine

Članak 3.

(1) Za izradu Vatrogasnog plana Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vatrogasni plan) glavni vatrogasni zapovjednik imenuje povjerenstvo koje ima minimalno pet članova, a voditelj povjerenstva je zamjenik ili jedan od pomoćnika glavnog vatrogasnog zapovjednika te određuje rok za izradu prijedloga Vatrogasno plana.

(2) Članovi povjerenstva iz stavka 1. ovog članka u pravilu su državni službenici raspoređeni na radna mjesta pomoćnika glavnog vatrogasnog zapovjednika za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent.

(3) Zamjenik voditelja povjerenstva iz stavka 1. ovog članka je pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za operativu.

(4) Glavni vatrogasni zapovjednik, odlukom o imenovanju povjerenstva iz stavka 1. ovog članka može u povjerenstvo imenovati i druge stručne osobe koje raspolažu potrebnim znanjem za izradu Vatrogasnog plana te tehničku i administrativnu osobu iz djelatnika Hrvatske vatrogasne zajednice za obavljanje tehničkih (grafičkih i/ili računalnih) i administrativnih poslova u vezi izrade Vatrogasnog plana.

(5) Stručne osobe iz stavka 4. ovog članka koje nisu profesionalno zaposlene u sustavu vatrogastva imaju pravo na naknadu troškova angažmana u povjerenstvu koje se utvrđuje odlukom o imenovanju.

Članak 4.

(1) Voditelj povjerenstva na prvoj sjednici povjerenstva utvrđuje zadatke svakog člana povjerenstva koje se odnose na izradu pojedinih dijelova sadržaja Vatrogasnog plana i utvrđuje rok za izvršenje zadataka koji ne može biti duži od tri tjedna.

(2) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 1. ovog članka dostavlja svoj prijedlog voditelju povjerenstva koji objedinjava sve prijedloge u jedan tekst, izrađuje prvu verziju Vatrogasnog plana s grafičkim prilozima te isti u roku od sedam dana dostavlja članovima povjerenstva te utvrđuje rok u kojem moraju dostaviti svoje primjedbe i prijedloge koji ne može biti duži od tri tjedna.

(3) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 2. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na prvu verziju Vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava u drugu verziju koju dostavlja članovima povjerenstva s rokom do kad članovi povjerenstva trebaju dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na drugu verziju Vatrogasnog plana koji ne može biti duži od dva tjedna.

(4) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 3. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na drugu verziju Vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava i dostavlja članovima povjerenstva s rokom do kad članovi povjerenstva trebaju dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na drugu dorađenu verziju Vatrogasnog plana koji ne može biti duži od dva tjedna.

(5) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 4. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge koji iste u roku od sedam dana od zaprimanja objedinjava i pozivom za drugu sjednicu povjerenstva svim članovima povjerenstva dostavlja primjedbe i prijedloge na usklađenu drugu verziju Vatrogasnog plana s datumom održavanja sjednice povjerenstva koji ne može biti duži od dva tjedna od slanja poziva.

(6) Na drugoj sjednici povjerenstva raspravlja se o svakom prijedlogu ili primjedbi koje je iznio pojedini član povjerenstva na drugu verziju Vatrogasno plana te se većinom glasova članova povjerenstva prijedlog ili primjedba usvaja ili odbacuje.

(7) Nakon provedene rasprave na drugoj sjednici povjerenstva te usvojenim prijedlozima teksta s grafičkim prilogom Vatrogasnog plana, voditelj povjerenstva u roku od tjedan dana od održane druge sjednice povjerenstva sastavlja novu treću verziju Vatrogasnog plana koju dostavlja svim članovima povjerenstva na mišljenje s rokom do kojeg se dostavljaju primjedbe i prijedlozi na treću verziju Vatrogasnog plana koji ne može biti duži od dva tjedna.

(8) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 7. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na treću verziju Vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava i pozivom za treću sjednicu povjerenstva, svim članovima povjerenstva dostavlja primjedbe i prijedloge na treću verziju Vatrogasnog plana s datumom održavanja sjednice povjerenstva koji ne može biti duži od dva tjedna od slanja poziva.

(9) Na trećoj sjednici povjerenstva raspravlja se o svakom prijedlogu ili primjedbi koje je iznio pojedini član povjerenstva na treću verziju Vatrogasno plana te se većinom glasova članova povjerenstva prijedlog ili primjedba usvaja ili odbacuje.

(10) Na trećoj sjednici povjerenstva voditelj povjerenstva ako ocjeni da su usvojene primjedbe i prijedlozi takvi da se može izraditi konačna verzija Vatrogasnog plana, daje na glasovanje konačnu verziju Vatrogasnog plana u koju će biti unijete usvojene primjedbe i prijedlozi te ukoliko za ovaj prijedlog glasa većina članova povjerenstva, usvaja se konačna verzija Vatrogasnog plana.

(11) U slučaju da se sukladno stavku 10. ovog članka ne usvoji konačna verzija Vatrogasnog plana, postupak se ponavlja prema stavku 7., 8., 9. i 10. ovog članka dok se ne usvoji konačna verzija Vatrogasnog plana, a kod svakog ponavljanja ovog postupka povećava se broj sjednice povjerenstva i broj verzije Vatrogasnog plana.

(12) U slučaju izjednačenog broja glasova kod usvajanja ili odbijanja pojedinih prijedloga ili primjedbe članova povjerenstva, glas voditelja povjerenstva vrijedi dvostruko.

(13) O svakoj sjednici povjerenstva vodi se zapisnik u koji se unose podaci o prisutnim članovima povjerenstva, zadaci koji su dodijeljeni pojedinom članu povjerenstva, rokovi za izvršenje zadatka, prijedlozi koji su usvojeni i koji su odbijeni s navođenjem broja glasova za usvajanje ili odbijanje, zadaci za narednu sjednicu povjerenstva, koja verzija Vatrogasnog plana je usvojena te ostali podaci potrebni za zakonito vođenje postupka izrade Vatrogasnog plana.

Članak 5.

(1) Nakon izrađene konačne verzije Vatrogasnog plana isti se dostavlja glavnom vatrogasnom zapovjedniku koji ga prihvaća ili odbija s konkretnim primjedbama i prijedlozima te rokom u kome se isti mora doraditi koji ne može biti duži od dva tjedna.

(2) U slučaju odbijanja izrađene konačne verzije Vatrogasnog plana isti se dostavlja povjerenstvu iz članka 3. ovog Pravilnika koji sukladno odredbama ovog Pravilnika izrađuje novu verzije Vatrogasnog plana i istu dostavlja glavnom vatrogasnom zapovjedniku.

(3) Kada glavni vatrogasni zapovjednik prihvati konačnu verziju Vatrogasnog plana izrađenu isti upućuje na donošenje Vladi Republike Hrvatske.

b) Metodologija izrade vatrogasnog plana županije i vatrogasnog plana Grada Zagreba

Članak 6.

(1) Za izradu Vatrogasnog plana županije i Vatrogasnog plana Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Županijski vatrogasni plan) županijski vatrogasni zapovjednik odnosno zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: županijski vatrogasni zapovjednik) odlukom imenuje povjerenstvo koje ima minimalno pet članova, a voditelj povjerenstva je zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika te određuje rok za izradu prijedloga Županijskog vatrogasno plana.

(2) Članovi povjerenstva iz stavka 1. ovog članka su zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi s područja županije ili njihovi zamjenici, a u Gradu Zagrebu zapovjednici vatrogasnih postaja odnosno zapovjednici smjena.

(3) Zamjenik voditelja povjerenstva iz stavka 1. ovog članka je zapovjednik najveće javne vatrogasne postrojbe s područja županije, a u Gradu Zagrebu jedan od članova povjerenstva kojeg odredi zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba.

(4) Županijski vatrogasni zapovjednik, odlukom o imenovanju povjerenstva iz stavka 1. ovog članka može u povjerenstvo imenovati i druge stručne osobe koje raspolažu potrebnim znanjem za izradu Županijskog vatrogasnog plana te tehničku i administrativnu osobu iz reda djelatnika županijske vatrogasne zajednice, Vatrogasne zajednice Grada Zagreba odnosno Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba za obavljanje tehničkih (grafičkih i/ili računalnih) i administrativnih poslova u vezi izrade Županijskog vatrogasnog plana.

(5) Stručne osobe iz stavka 4. ovog članka koje nisu profesionalno zaposlene u sustavu vatrogastva imaju pravo na naknadu troškova angažmana u povjerenstvu koje se utvrđuje odlukom o imenovanju.

Članak 7.

(1) Voditelj povjerenstva na prvoj sjednici povjerenstva utvrđuje zadatke za svakog člana povjerenstva koje se odnose na izradu pojedinih dijelova sadržaja Županijskog vatrogasnog plana i utvrđuje rokove za izvršenje zadataka koji ne može biti duži od tri tjedna.

(2) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 1. ovog članka dostavlja svoj prijedlog voditelju povjerenstva koji objedinjava sve prijedloge u jedan tekst, uređuje tekst prve verzije Županijskog vatrogasnog plana s grafičkim prilozima te takav u roku od sedam dana od dostavljenih prijedloga iste dostavlja članovima povjerenstva te utvrđuje rok u kojem moraju dostaviti svoje primjedbe i prijedloge koji ne može biti duži od tri tjedna.

(3) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 2. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na prvu verziju Županijskog vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava i dostavlja članovima povjerenstva drugu verziju Županijskog vatrogasnog plana s datumom do kad članovi povjerenstva trebaju dostaviti svoje primjedbe i prijedloge, a koji ne može biti duži od dva tjedna.

(4) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 3. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na drugu verziju Županijskog vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava i dostavlja članovima povjerenstva s datumom do kad članovi povjerenstva trebaju dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na drugu verziju Županijskog vatrogasnog plana koji ne može biti duži od dva tjedna.

(5) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 4. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na drugu usklađenu verziju Županijskog vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava i pozivom za drugu sjednicu povjerenstva svim članovima povjerenstva dostavlja primjedbe i prijedloge na drugu usklađenu verziju Županijskog vatrogasnog plana s datumom održavanja sjednice povjerenstva koji ne može biti duži od dva tjedna od slanja poziva.

(6) Na drugoj sjednici povjerenstva raspravlja se o svakom prijedlogu ili primjedbi koje je iznio pojedini član povjerenstva na drugu verziju Županijskog vatrogasnog plana te se većinom glasova članova povjerenstva prijedlog ili primjedba usvaja ili odbacuje.

(7) Nakon provedene rasprave na drugoj sjednici povjerenstva te usvojenim prijedlozima teksta s grafičkim prilogom Županijskog vatrogasnog plana, voditelj povjerenstva u roku od tjedan dana od održane druge sjednice povjerenstva sastavlja treću verziju Županijskog vatrogasnog plana koju dostavlja svim članovima povjerenstva na mišljenje s rokom do kojeg se dostavljaju primjedbe i prijedlozi, a koji ne može biti duži od dva tjedna.

(8) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 7. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na treću verziju Županijskog vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava i pozivom za treću sjednicu povjerenstva dostavlja članovima povjerenstva s datumom održavanja sjednice povjerenstva koji ne može biti duži od dva tjedna od slanja poziva.

(9) Na trećoj sjednici povjerenstva raspravlja se o svakom prijedlogu ili primjedbi koje je iznio pojedini član povjerenstva na treću verziju Županijskog vatrogasnog plana te se većinom glasova članova povjerenstva prijedlog ili primjedba usvaja ili odbacuje.

(10) Na trećoj sjednici povjerenstva voditelj povjerenstva ako ocjeni da su usvojene primjedbe i prijedlozi takvi da se može izraditi konačna verzija Županijskog vatrogasnog plana, daje na glasovanje konačnu verziju Županijskog vatrogasnog plana u koju će biti unijete usvojene primjedbe i prijedlozi te ukoliko za ovaj prijedlog glasa većina članova povjerenstva, usvaja se konačna verzija Županijskog vatrogasnog plana.

(11) U slučaju da se sukladno stavku 10. ovog članka ne usvoji konačna verzija Županijskog vatrogasnog plana, postupak se ponavlja prema stavku 7., 8., 9. i 10. ovog članka dok se ne usvoji konačna verzija Županijskog vatrogasnog plana, a kod svakog ponavljanja ovog postupka povećava se broj sjednice povjerenstva i broj verzije Županijskog vatrogasnog plana.

(12) U slučaju izjednačenog broja glasova kod usvajanja ili odbijanja pojedinih prijedloga ili primjedbe članova povjerenstva, glas voditelja povjerenstva vrijedi dvostruko.

(13) O svakoj sjednici povjerenstva vodi se zapisnik u koji se unose podaci o prisutnim članovima povjerenstva, zadaci koji su dodijeljeni pojedinom članu povjerenstva, rokovi za izvršenje zadatka, prijedlozi koji su usvojeni i koji su odbijeni s navođenjem broja glasova za usvajanje ili odbijanje, zadaci za narednu sjednicu povjerenstva, koja verzija Županijskog vatrogasnog plana je usvojena te ostali podaci potrebni za zakonito vođenje postupka izrade Županijskog vatrogasnog plana.

Članak 8.

(1) Nakon izrađene konačne verzije Županijskog vatrogasnog plana isti se dostavlja županijskom vatrogasnom zapovjedniku koji ga prihvaća ili odbija s konkretnim primjedbama i prijedlozima te rokom u kome se isti mora doraditi koji ne može biti duži od dva tjedna.

(2) U slučaju odbijanja izrađene konačne verzije Županijskog vatrogasnog plana isti se dostavlja povjerenstvu iz članka 6. ovog Pravilnika koje sukladno odredbama ovog Pravilnika izrađuje novu verzije Županijskog vatrogasnog plana, kojeg nakon toga ponovo dostavlja županijskom vatrogasnom zapovjedniku na prihvaćanje.

(3) Kada županijski vatrogasni zapovjednik usvoji konačnu verziju Županijskog vatrogasnog plana isti dostavlja na suglasnost glavnom vatrogasnom zapovjedniku.

(4) Ako je Županijski vatrogasni plan izrađen sukladno ovom Pravilniku i Vatrogasnom planu Republike Hrvatske glavni vatrogasni zapovjednik izdaje suglasnost, a ukoliko utvrdi nepravilnosti ili nedostatke u dostavljenom Županijskom vatrogasnom planu isti dostavlja županijskom vatrogasnom zapovjedniku s konkretnim primjedbama i prijedlozima koji se trebaju otkloniti te rokom u kome se isti mora doraditi koji ne može biti duži od dva tjedna.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka županijski vatrogasni zapovjednik postupa prema stavku 2. ovog članka te se cijeli postupak ponavlja prema odredbama ovog Pravilnika.

(6) Nakon izdane suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika na dostavljeni Županijski vatrogasni plan županijski vatrogasni zapovjednik isti dostavlja predstavničkom tijelu županije odnosno Grada Zagreba na donošenje.

c) Metodologija izrade vatrogasnog plana općine, grada ili područja

Članak 9.

(1) Za izradu Vatrogasnog plana općine, grada ili područja (u daljnjem tekstu: Lokalni vatrogasni plan) gradski odnosno općinski odnosno područni vatrogasni zapovjednik (u daljnjem tekstu: lokalni vatrogasni zapovjednik) odlukom imenuje povjerenstvo koje ima minimalno tri člana, a voditelj povjerenstva je zamjenik lokalnog vatrogasnog zapovjednika te određuje rok za izradu prijedloga Lokalnog vatrogasno plana.

(2) Članovi povjerenstva iz stavka 1. ovog članka su zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi i zapovjednici središnjih vatrogasnih postrojbi društva s područja vatrogasnih zajednica općina ili grada ili područja ili njihovi zamjenici.

(3) Zamjenik voditelja povjerenstva iz stavka 1. ovog članka je zapovjednik najveće javne vatrogasne postrojbe ili središnje vatrogasne postrojbe društva s područja općine ili grada ili područja udruženih jedinica lokalne samouprave odnosno postrojbe koja ima najveći broj profesionalnih odnosno dobrovoljnih vatrogasaca.

(4) Lokalni vatrogasni zapovjednik, odlukom o imenovanju povjerenstva iz stavka 1. ovog članka može u povjerenstvo imenovati i druge stručne osobe koje raspolažu potrebnim znanjem za izradu Lokalnog vatrogasnog plana te tehničku i administrativnu osobu iz reda djelatnika javne vatrogasne postrojbe ili članova središnje vatrogasne postrojbe društva za obavljanje tehničkih (grafičkih i/ili računalnih) i administrativnih poslova u vezi izrade Lokalnog vatrogasnog plana.

(5) Stručne osobe iz stavka 4. ovog članka koje nisu profesionalno zaposlene u sustavu vatrogastva imaju pravo na naknadu troškova angažmana u povjerenstvu koje se utvrđuje rješenjem o imenovanju.

Članak 10.

(1) Voditelj povjerenstva na prvoj sjednici povjerenstva utvrđuje zadatke članova povjerenstva koje se odnose na izradu pojedinih dijelova sadržaja Lokalnog vatrogasnog plana i utvrđuje rokove za izvršenje zadataka koji ne može biti duži od tri tjedna.

(2) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 1. ovog članka dostavlja svoj prijedlog voditelju povjerenstva koji objedinjava sve prijedloge u jedan tekst, uređuje tekst prve verzije Lokalnog vatrogasnog plana s grafičkim prilozima te takav u roku od sedam dana od dostavljenih prijedloga dostavlja članovima povjerenstva te utvrđuje rok u kojem moraju dostaviti svoje primjedbe i prijedloge koji ne može biti duži od tri tjedna.

(3) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 2. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na prvu verziju Lokalnog vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava i dostavlja članovima povjerenstva drugu verziju Lokalnog vatrogasnog plana s datumom do kad članovi povjerenstva trebaju dostaviti svoje primjedbe i prijedloge, a koji ne može biti duži od dva tjedna.

(4) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 3. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na drugu verziju Lokalnog vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava i dostavlja svim članovima povjerenstva s datumom do kad članovi povjerenstva trebaju dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na drugu verziju Lokalnog vatrogasnog plana koji ne može biti duži od dva tjedna.

(5) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 4. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na drugu verziju Lokalnog vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava i pozivom za drugu sjednicu povjerenstva dostavlja članovima povjerenstva s datumom održavanja sjednice povjerenstva koji ne može biti duži od dva tjedna od slanja poziva.

(6) Na drugoj sjednici povjerenstva raspravlja se o svakom prijedlogu ili primjedbi koje je iznio pojedini član povjerenstva na drugu verziju Lokalnog vatrogasnog plana te se većinom glasova članova povjerenstva prijedlog ili primjedba usvaja ili odbacuje.

(7) Nakon provedene rasprave na drugoj sjednici povjerenstva te usvojenim prijedlozima teksta s grafičkim prilogom Lokalnog vatrogasnog plana, voditelj povjerenstva u roku od tjedan dana od održane druge sjednice povjerenstva sastavlja novu treću verziju Lokalnog vatrogasnog plana koju dostavlja svim članovima povjerenstva na mišljenje s rokom do kojeg se dostavljaju primjedbe i prijedlozi na treću verziju Lokalnog vatrogasnog plana koji ne može biti duži od dva tjedna.

(8) Svaki član povjerenstva do zadnjeg dana roka iz stavka 7. ovog članka dostavlja voditelju povjerenstva primjedbe i prijedloge na treću verziju Lokalnog vatrogasnog plana koji u roku od sedam dana od zaprimanja primjedbi i prijedloga iste objedinjava i pozivom za treću sjednicu povjerenstva dostavlja svim članovima povjerenstva s datumom održavanja sjednice povjerenstva koji ne može biti duži od dva tjedna od slanja poziva.

(9) Na trećoj sjednici povjerenstva raspravlja se o svakom prijedlogu ili primjedbi koje je iznio pojedini član povjerenstva na treću verziju Lokalnog vatrogasnog plana te se većinom glasova članova povjerenstva prijedlog ili primjedba usvaja ili odbacuje.

(10) Na trećoj sjednici povjerenstva voditelj povjerenstva ako ocjeni da su usvojene primjedbe i prijedlozi takvi da se može izraditi konačna verzija Lokalnog vatrogasnog plana, daje na glasovanje konačnu verziju Lokalnog vatrogasnog plana u koju će biti unijete usvojene primjedbe i prijedlozi te ukoliko za ovaj prijedlog glasa većina članova povjerenstva, usvaja se konačna verzija Lokalnog vatrogasnog plana.

(11) U slučaju da se sukladno stavku 10. ovog članka ne usvoji konačna verzija Lokalnog vatrogasnog plana, postupak se ponavlja prema stavku 7., 8., 9. i 10. ovog članka dok se ne usvoji konačna verzija Lokalnog vatrogasnog plana, a kod svakog ponavljanja ovog postupka povećava se broj sjednice povjerenstva i broj verzije Lokalnog vatrogasnog plana.

(12) U slučaju izjednačenog broja glasova kod usvajanja ili odbijanja pojedinih prijedloga ili primjedbe članova povjerenstva, glas voditelja povjerenstva vrijedi dvostruko.

(13) O svakoj sjednici povjerenstva vodi se zapisnik u koji se unose podaci o prisutnim članovima povjerenstva, zadaci koji su dodijeljeni pojedinom članu povjerenstva, rokovi za izvršenje zadatka, prijedlozi koji su usvojeni i koji su odbijeni s navođenjem broja glasova za usvajanje ili odbijanje, zadaci za narednu sjednicu povjerenstva, koja verzija Lokalnog vatrogasnog plana je usvojena te ostali podaci potrebni za zakonito vođenje postupka izrade Lokalnog vatrogasnog plana.

Članak 11.

(1) Nakon izrađene konačne verzije Lokalnog vatrogasnog plana isti se dostavlja lokalnom vatrogasnom zapovjedniku koji ga prihvaća ili odbija s konkretnim primjedbama i prijedlozima te rokom do kojeg se mora popraviti Lokalni vatrogasni plan, a koji ne može biti duži od dva tjedna.

(2) U slučaju odbijanja izrađene konačne verzije Lokalnog vatrogasnog plana isti se dostavlja povjerenstvu iz članka 9. ovog Pravilnika koje sukladno odredbama ovog Pravilnika izrađuje novu verzije Lokalnog vatrogasnog plana, kojeg nakon toga ponovo dostavlja lokalnom vatrogasnom zapovjedniku na prihvaćanje.

(3) Kada lokalni vatrogasni zapovjednik usvoji konačnu verziju Lokalnog vatrogasnog plana izrađenu sukladno ovom Pravilniku isti dostavlja na suglasnost županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

(4) Ako je Lokalni vatrogasni plan izrađen sukladno ovom Pravilniku i Županijskim vatrogasnom planu, županijski vatrogasni zapovjednik izdaje suglasnost, a ukoliko utvrdi nepravilnosti ili nedostatke u dostavljenom Lokalnom vatrogasnom planu isti dostavlja lokalnom vatrogasnom zapovjedniku s konkretnim primjedbama i prijedlozima koji se trebaju otkloniti u roku ne dužem od dva tjedna.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka lokalni vatrogasni zapovjednik postupa prema stavku 2. ovog članka te se cijeli postupak ponavlja prema odredbama ovog Pravilnika.

(6) Nakon izdane suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika na dostavljeni Lokalni vatrogasni plan, lokalni vatrogasni zapovjednik isti dostavlja predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave odnosno predstavničkim tijelima udruženih jedinica lokalne samouprave.

III. SADRŽAJ VATROGASNOG PLANA

a) Sazdaj vatrogasnog plana Republike Hrvatske

Članak 12.

Vatrogasnim planom Republike Hrvatske posebno se određuje:

1) Organizacija vatrogastva tijekom ljetne požarne sezone koja obuhvaća:

a) Definiranje lokacija koje su prema statističkim podacima posljednjih 10 godina potencijalno ugrožene od požara otvorenog prostora od interesa za državu i one lokacije koje su zbog potencijalne ugroženosti od požara otvorenog prostora od interesa za državu i posebne vrijednosti šuma od posebnog interesa za zaštitu te ih grafički prikazati na karti u elektroničkom obliku (GIS-u),

b) Nakon definiranja lokacija prema točki a) potrebno je:

• Utvrditi lokacije s nultim prioritetom za vatrogasnom intervencijom na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažiraju sve vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave s definiranje broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike, Intervencijska vatrogasna postrojba s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike i zračne snage s minimalnim brojem i vrstom letjelica a u pripravnost se stavljaju vatrogasne snage te županije utvrđene Županijskim vatrogasnim planom, te vatrogasne snage izvan ugrožene županije, ove lokacije označiti na karti crvenom bojom.

• Utvrditi lokacije s prvim stupnjem prioriteta na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažiraju sve vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike a u pripremu se stavljaju zračne snage i nadležna Intervencijska vatrogasna postrojba, ove lokacije označiti na karti narančastom bojom. Ako vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave nisu dostatne ili ih uopće nema u tom slučaju se trebaju definirati vatrogasne snage susjednih jedinica lokalne samouprave koje će intervenirati na požar ili Sezonska intervencijska vatrogasna postrojba.

c) Definiranje lokacija smještaja vatrogasaca Intervencijske vatrogasne postrojbe s definiranjem broja profesionalnih vatrogasaca, broja sezonskih vatrogasaca koji se dodaju u ljetnim mjesecima i vatrogasne tehnike za svaku lokaciju te područje pokrivanja s vatrogasnim intervencijama s obzirom na definirane lokacije s nultim prioritetom za vatrogasnom intervencijom;

d) Određivanje lokacije, definiranje smještaja, popunjavanje vatrogascima i vatrogasnom tehnikom i opremom Sezonskih intervencijskih vatrogasnih postrojbi na temelju prioriteta za vatrogasnu intervenciju i specifičnosti područja pokrivanja (otoci i zaštićeni prostori kao što su parkovi prirode, nacionalni parkovi i slično).

e) Definiranje procedura podizanja dodatnih vatrogasnih snaga iz drugih županija s utvrđenom dinamikom i prioritetima ovisno o mjestu dolaska na vatrogasnu intervenciju te Plana angažiranja vatrogasnih snaga kojeg donosi glavni vatrogasni zapovjednik. U ovom slučaju definirati vatrogasne snage i tehniku koja može doći na mjesto vatrogasne intervencije u I. stupnju hitnosti unutar 6 sati od uzbunjivanja, u II. stupnju hitnosti unutar 12 sati od uzbunjivanja te u III. stupnju hitnosti unutar 24 sata od uzbunjivanja.

f) Definirati uvjete zamjene vatrogasaca na vatrogasnoj intervenciji otvorenog prostora nakon 24 sata od dolaska na intervenciju s novim vatrogascima, uvjete za odmor zamijenjenih vatrogasaca, prehranu vatrogasaca na terenu, higijena i zamjena veša te zamjena uništene vatrogasne opreme i tehnike.

g) Utvrditi uvjete i kriterije za osposobljavanje sezonskih vatrogasaca koji se priključuju Intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi i/ili Sezonskoj intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi za gašenje požara otvorenog prostora s vatrogasnom tehnikom i opremom, osposobljavanje za prebacivanje vatrogasaca na udaljena mjesta s helikopterima i spuštanje iz lebdećeg stanja helikoptera, zdravstveni pregled te fizička i kondicijska priprema.

h) Utvrditi subordinaciju vatrogasnih zapovjednika na većim požarima šuma kad se na požaru nalazi više vatrogasnih postrojbi s područja dvije ili više županija, podjelu zahvaćene površine požarom na požarne sektore, veličinu požarnog sektora u odnosu na broj vatrogasaca i vatrogasne tehnike kojom raspolaže angažirana vatrogasna postrojba s zapovjednikom požarnog sektora te zapovjednikom požarišta.

2) Organizacija vatrogastva tijekom izvanrednog događaja uzrokovanog poplavom ili drugim događajem koja obuhvaća:

a) Definiranje lokacija koje su prema statističkim podacima u posljednjih 10 godina potencijalno ugroženi od poplave ili drugog događaja (navesti vrstu ugroze), a od interesa su za državu i one lokacije koje su zbog potencijalne ugroženosti od poplava ili drugog događaja od interesa za državu a posebno ugrožavanje većih naselja ili industrijskih objekata te ih grafički prikazati na karti u elektroničkom obliku (GIS-u),

b) Nakon definiranja događaja i njihovih lokacija prema točki a) potrebno je:

• Utvrditi lokacije i događaj s nultim prioritetom za vatrogasnom intervencijom na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažiraju sve vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave s definiranje broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike te Intervencijska vatrogasna postrojba s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike a u pripravnost se stavljaju vatrogasne snage te županije utvrđene Županijskim vatrogasnim planom, te vatrogasne snage izvan ugrožene županije, ove lokacije označiti na karti plavom bojom.

• Utvrditi lokacije i događaj s prvim stupnjem prioriteta na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažiraju sve vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike a u pripremu se stavlja Intervencijska vatrogasna postrojba, ove lokacije označiti na karti svijetlo plavom bojom. Ako vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave nisu dostatne ili ih uopće nema u tom slučaju se trebaju definirati vatrogasne snage susjednih jedinica lokalne samouprave koje će intervenirati na požar ili Intervencijska vatrogasna postrojba.

c) Definiranje lokacija smještaja vatrogasaca Intervencijske vatrogasne postrojbe s definiranjem broja profesionalnih vatrogasaca i vatrogasne tehnike za svaku utvrđenu lokaciju s događajem te popunjavanje s dobrovoljnim vatrogascima za područje pokrivanja s vatrogasnim intervencijama s obzirom na definirani događaj i lokacije s nultim prioritetom za vatrogasnom intervencijom;

d) Određivanje vatrogasnih postrojbi od državne razine koje će biti opremljene s posebnom opremom za intervencije na poplave ili druge događaje s obzorom na lokaciju mogućih poplava ili događaja, definiranje popunjavanja vatrogascima s vatrogasnom tehnikom i opremom na temelju prioriteta za vatrogasnu intervenciju na poplavama ili druge događaje.

e) Definiranje procedura podizanja dodatnih vatrogasnih snaga iz drugih županija s utvrđenom dinamikom i prioritetima ovisno o vrsti događaja i mjestu dolaska na vatrogasnu intervenciju te Plana angažiranja vatrogasnih snaga kojeg donosi glavni vatrogasni zapovjednik. U ovom slučaju definirati vatrogasne snage i tehniku koja može doći na mjesto ove vatrogasne intervencije u I. stupnju hitnosti unutar 6 sati od uzbunjivanja, u II. stupnju hitnosti unutar 12 sati od uzbunjivanja te u III. stupnju hitnosti unutar 24 sata od uzbunjivanja.

f) Definirati uvjete zamjene vatrogasaca na vatrogasnoj intervenciji na poplavama ili drugim događajima nakon 24 sata od dolaska na intervenciju s novim vatrogascima, uvjete za odmor zamijenjenih vatrogasaca, prehranu vatrogasaca na terenu, higijena i zamjena veša te zamjena uništene vatrogasne opreme i tehnike.

g) Utvrditi uvjete i kriterije za osposobljavanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca za intervenciju na poplave ili druge događaje s posebnom vatrogasnom tehnikom i opremom, zdravstveni pregled te fizička i kondicijska priprema.

h) Utvrditi subordinaciju vatrogasnih zapovjednika na poplavama ili drugog događaja većeg područja od državnog interesa kad se na intervenciji nalazi više vatrogasnih postrojbi s područja dvije ili više županija, podjelu zahvaćenog područja na sektore u odnosu na broj vatrogasaca i vatrogasne tehnike kojom raspolaže angažirana vatrogasna postrojba s zapovjednikom sektora te zapovjednikom cjelokupne vatrogasne intervencije.

3) Utvrđivanje lokacije smještaja, unutarnji ustroj, tehničku opremljenost i kadrovsko popunjavanje Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske te preuzimanje prava i obveza Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 utvrđenih Zakonom o vatrogastvu.

4) Utvrđivanje baze podataka s pripadnicima vatrogasnih postrojbi, njihovim sposobnostima za djelovanje unutar sustava civilne zaštite i tehničkim resursima koji se stavljaju na raspolaganje sustavu civilne zaštite na državnoj razini.

5) Utvrđivanje broja i razmještaja vatrogasnih postrojbi kojima se definira njihovog područja odgovornosti na državnoj razini, definiranje vrste vatrogasne intervencije i vatrogasne tehnike i opreme kojom će intervenirati na području odgovornosti s brojem i strukturom vatrogasaca za vatrogasne intervencije državne razine.

6) Definiranje potreba opremanja vatrogasnih postrojbi kojima je utvrđeno područje odgovornosti državne razine s dodatnom vatrogasnom tehnikom i opremom za utvrđenu vrstu vatrogasne intervencije te utvrđivanje međusobnih prava i obveza između države i vatrogasne postrojbe kojoj je utvrđeno područje odgovornosti na državnoj razini.

b) Sadržaj vatrogasnog plana županije i vatrogasnog plana Grada Zagreba

Članak 13.

Vatrogasnim planom županije i vatrogasnim planom Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Županijski vatrogasni plan) posebno se određuje:

1) Organizacija vatrogastva tijekom ljetne požarne sezone za županije s područja Jadrana koja obuhvaća:

a) Definiranje lokacija koje su prema statističkim podacima u posljednjih 10 godina potencijalno ugroženi od požara otvorenog prostora od interesa za županiju i one lokacije koje su zbog potencijalne ugroženosti od požara otvorenog prostora od interesa za županiju i posebne vrijednosti šuma od posebnog interesa za zaštitu na županijskoj razini te ih grafički prikazati na karti županije odnosno Grad Zagreba u elektroničkom obliku (GIS-u),

b) Nakon definiranja lokacija prema točki a) potrebno je:

• Utvrditi lokacije s nultim prioritetom za vatrogasnom intervencijom na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažiraju sve vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave s definiranje broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike te vatrogasne snage najbližih jedinica lokalne samouprave sa područja županije s definiranjem broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike uz stavljanje u pripravnost svih vatrogasnih postrojbi s područja županije s definiranim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike uz zahtjev za stavljanje u pripremu Intervencijsku vatrogasnu postrojbu s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike i zračne snage s minimalnim brojem i vrstom letjelica, ove lokacije označiti na karti crvenom bojom.

• Utvrditi lokacije s prvim stupnjem prioriteta na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažiraju sve vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike a u pripremu se stavljaju sve raspoložive vatrogasne snage s područja županije, ove lokacije označiti na karti narančastom bojom. Ako vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave nisu dostatne ili ih uopće nema u tom slučaju se trebaju definirati vatrogasne snage susjednih jedinica lokalne samouprave koje će intervenirati na požar i/ili Sezonska intervencijska vatrogasna postrojba ako postoji u blizini događaja.

• Utvrditi lokacije s drugim stupnjem prioriteta za vatrogasnu intervenciju na koju se odmah nakon saznanja angažira vatrogasna postrojba na čijem području odgovornosti se dogodio požar s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike, a u pripremu se stavljaju vatrogasne snage nadležne vatrogasne zajednice lokalne samouprave, ove lokacije označavaju se na karti žutom bojom. Ako vatrogasne snage dotične vatrogasne postrojbe nisu dostatne ili ih uopće nema u tom slučaju se trebaju definirati vatrogasne snage susjednih jedinica lokalne samouprave koje će intervenirati na požar.

c) Određivanje vatrogasnih postrojbi od županijske razine koje će biti opremljene s potrebnom opremom za intervencije na požare otvorenog prostora s obzorom na lokaciju mogućih požara, definiranje popunjavanja vatrogascima i vatrogasnom tehnikom i opremom na temelju prioriteta za vatrogasnu intervenciju na požare otvorenog prostora.

d) Definiranje procedura podizanja dodatnih vatrogasnih snaga s područja županije s utvrđenom dinamikom i prioritetima ovisno o mjestu dolaska na vatrogasnu intervenciju. U ovom slučaju definirati vatrogasne snage i tehniku koja može doći na mjesto vatrogasne intervencije u I. stupnju hitnosti unutar 2 sati od uzbunjivanja, u II. stupnju hitnosti unutar 6 sati od uzbunjivanja te u III. stupnju hitnosti unutar 12 sata od uzbunjivanja.

e) Definirati uvjete zamjene vatrogasaca na vatrogasnoj intervenciji otvorenog prostora nakon 12 sata od dolaska na intervenciju s novim vatrogascima, uvjete za odmor zamijenjenih vatrogasaca, prehranu vatrogasaca na terenu, higijena i zamjena veša te zamjena uništene vatrogasne opreme i tehnike.

f) Utvrditi uvjete i kriterije za osposobljavanje sezonskih vatrogasaca koji se priključuju vatrogasnoj postrojbi s područja županije za gašenje požara otvorenog prostora s vatrogasnom tehnikom i opremom, osposobljavanje za prebacivanje vatrogasaca na udaljena mjesta s helikopterima i spuštanje iz lebdećeg stanja helikoptera, zdravstveni pregled te fizička i kondicijska priprema.

g) Utvrditi subordinaciju vatrogasnih zapovjednika na požarima šuma kad se na požaru nalazi dvije ili više vatrogasnih postrojbi s područja županija, podjelu zahvaćene površine požarom na požarne sektore, veličinu požarnog sektora u odnosu na broj vatrogasaca i vatrogasne tehnike kojom raspolaže angažirana vatrogasna postrojba s zapovjednikom požarnog sektora te zapovjednikom požarišta.

h) Utvrditi vatrogasne postrojbe na području županije i Grada Zagreba za vatrogasne intervencije na požare otvorenog prostora s točnim brojem vatrogasaca, vatrogasne tehnike i opreme koji će biti spremni za intervencije na državnoj razini s utvrđenim vremenom pokretanja od dostave poziva.

2) Organizacija vatrogastva tijekom izvanrednog događaja uzrokovanog poplavama i drugim događajima koja obuhvaća:

a) Definiranje lokacija i vrstu događaja koje su prema statističkim podacima u posljednjih 10 godina potencijalno ugroženi od poplava ili drugih događaja a od interesa su za županiju odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: županija) i one lokacije koje su zbog potencijalne ugroženosti od poplava ili drugog događaja od interesa za županiju i posebno ugrožavanje većih naselja ili industrijskih objekata te ih grafički prikazati na karti u elektroničkom obliku (GIS-u),

b) Nakon definiranja lokacija i vrste događaja prema točki a) potrebno je:

• Utvrditi lokacije i događaj s nultim prioritetom za vatrogasnom intervencijom na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažiraju sve vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave s definiranjem broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike te vatrogasne snage najbližih jedinica lokalne samouprave sa područja županije s definiranjem broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike uz stavljanje u pripravnost svih vatrogasnih postrojbi s područja županije s definiranim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike uz stavljanje u pripremu Intervencijsku vatrogasnu postrojbu s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike, ove lokacije označiti na karti plavom bojom.

• Utvrditi lokacije i događaj s prvim stupnjem prioriteta na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažiraju sve vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike a u pripremu se stavljaju sve raspoložive vatrogasne snage s područja županije, ove lokacije označiti na karti svijet­lo plavom bojom. Ako vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave nisu dostatne ili ih uopće nema u tom slučaju se trebaju definirati vatrogasne snage susjednih jedinica lokalne samouprave koje će intervenirati na ovaj događaj.

• Utvrditi lokacije s drugim stupnjem prioriteta za vatrogasnu intervenciju na koju se odmah nakon saznanja angažira vatrogasna postrojba na čijem području odgovornosti se dogodila poplava ili drugi događaj s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike, a u pripremu se stavljaju vatrogasne snage nadležne vatrogasne zajednice lokalne samouprave, ove lokacije označavaju se na karti svijetlo zelenom bojom. Ako vatrogasne snage dotične vatrogasne postrojbe nisu dostatne ili ih uopće nema u tom slučaju se trebaju definirati vatrogasne snage susjednih jedinica lokalne samouprave koje će intervenirati na poplavu ili drugi događaj.

c) Određivanje vatrogasnih postrojbi od županijske razine koje će biti opremljene s posebnom opremom za intervencije na poplave i druge događaje s obzorom na lokaciju mogućih poplava odnosno događaja, definiranje popunjavanja vatrogascima i vatrogasnom tehnikom i opremom na temelju prioriteta za vatrogasnu intervenciju na poplavama i drugim događajima.

d) Definiranje procedura podizanja dodatnih vatrogasnih snaga na razini županije s utvrđenom dinamikom i prioritetima ovisno o mjestu dolaska na vatrogasnu intervenciju. U ovom slučaju definirati vatrogasne snage i tehniku koja može doći na mjesto vatrogasne intervencije u I. stupnju hitnosti unutar 2 sati od uzbunjivanja, u II. stupnju hitnosti unutar 6 sati od uzbunjivanja te u III. stupnju hitnosti unutar 12 sata od uzbunjivanja.

e) Definirati uvjete zamjene vatrogasaca na vatrogasnoj intervenciji na poplavama i drugih događaja nakon 24 sata od dolaska na intervenciju s novim vatrogascima, uvjete za odmor zamijenjenih vatrogasaca, prehranu vatrogasaca na terenu, higijena i zamjena veša te zamjena uništene vatrogasne opreme i tehnike.

f) Utvrditi uvjete i kriterije za osposobljavanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca za intervenciju na poplavama i drugim događajima s posebnom vatrogasnom tehnikom i opremom, zdravstveni pregled te fizička i kondicijska priprema.

g) Utvrditi subordinaciju vatrogasnih zapovjednika na poplavama i drugim događajima od županijskog interesa kad se na intervenciji nalazi dvije ili više vatrogasnih postrojbi s područja županija, podjelu pogođenog područja na sektore u odnosu na broj vatrogasaca i vatrogasne tehnike kojom raspolaže angažirana vatrogasna postrojba s zapovjednikom sektora te zapovjednikom cjelokupne intervencije.

h) Utvrditi vatrogasne postrojbe na području županije za vatrogasne intervencije na poplave ili druge događaje s točnim brojem vatrogasaca, vatrogasne tehnike i opreme koji će biti spremni za intervencije na državnoj razini s utvrđenim vremenom pokretanja od dostave poziva.

3) Utvrđivanje lokacije smještaja, unutarnji ustroj, tehničku opremljenost i kadrovsko popunjavanje Vatrogasnog operativnog centra vatrogasne zajednice županije te Vatrogasnog operativnog centra Grada Zagreba, način njegovog djelovanja te utvrditi način financiranja i opremanja.

4) Utvrđivanje baze podataka s pripadnicima vatrogasnih postrojbi, njihovim sposobnostima za djelovanje unutar sustava civilne zaštite i tehničkim resursima koji se stavljaju na raspolaganje sustavu civilne zaštite na županijskoj razini za poplave i druge događaje.

5) Utvrđivanje broja i razmještaja vatrogasnih postrojbi kojima se definira njihovog područja odgovornosti na županijskoj razini, definiranje vrste vatrogasne intervencije i vatrogasne tehnike i opreme kojom će intervenirati na području odgovornosti s brojem i strukturom vatrogasaca za vatrogasne intervencije županijske razine.

6) Definiranje potreba za opremanjem vatrogasnih postrojbi kojima je utvrđeno područje odgovornosti županijske razine s dodatnom vatrogasnom tehnikom i opremom te utvrđivanje međusobnih prava i obveza između županije i vatrogasne postrojbe kojoj je utvrđeno područje odgovornosti na županijskoj razini razini.

c) Sadržaj vatrogasnog plana jedinica lokalne samouprave

Članak 14.

(1) Vatrogasnim planom jedinica lokalne samouprave ili udruženih jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Lokalni vatrogasni plan) se utvrđuje područje odgovornosti svake javnih vatrogasnih postrojbi i svake središnje vatrogasne postrojbe društva, područje djelovanja svake vatrogasne postrojbe društva te operativno područje djelovanja vatrogasne ispostave i/ili postaje na području jedinice lokalne samouprave ili području udruženih jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: jedinica lokalne samouprave) prema kriterijima utvrđenih propisom o mjerilima za ustroj, razvrstavanje, određivanja broja i vrste, područja odgovornosti, operativnog područja i područja djelovanja te operativno djelovanje vatrogasnih postrojbi.

(2) Svako područje odgovornosti koje je dodijeljeno javnoj vatrogasnoj postrojbi ili središnjoj vatrogasnoj postrojbi društva grafički se prikazuje na karti jedinice lokalne samouprave u elektroničkom obliku (GIS-u).

(3) Kada je unutar područja odgovornosti utvrđeno područje djelovanja vatrogasne postrojbe društva isto se grafički prikazuje unutar područja odgovornosti na karti jedinice lokalne samouprave u elektroničkom obliku (GIS-u).

(4) Kada je područje odgovornosti javne vatrogasne postrojbe podijeljeno na operativna područja vatrogasnih postaja i/ili ispostava ista područja se grafički prikazati unutar područja odgovornosti na karti jedinice lokalne samouprave u elektroničkom obliku (GIS-u).

(5) Grafičko prikazivanje područja odgovornosti, područja djelovanja i operativnog područja na karti jedinice lokalne samouprave u elektroničkom obliku (GIS-u) mora biti razvidno na način da je područje odgovornosti jasno prikazano podebljanom linijom, a područje djelovanja i operativno područje tanjom linijom ili drugom manje izraženom bojom.

Članak 15.

(1) Lokalnim vatrogasnim planom za ruralna područja može se utvrditi vrijeme dolaska na mjesto intervencije od uzbunjivanja koje je već od 15 minuta, kada za to postoje opravdani razlozi a koji su utvrđeni u Procjeni ugroženosti od požara.

(2) Lokalnim vatrogasnim planom za ruralna područja iz stavka 1. ovog članka moraju se utvrditi konkretna ruralna područja i za svako ruralno područje potrebno je odrediti vrijeme dolaska na mjesto intervencije a koje je veće od 15 minuta.

(3) Kada postojeće vatrogasne postrojbe na području jedinice lokalne samouprave ne mogu na cijelom području jedinice lokalne samouprave odnosno udruženih jedinica lokalne samouprave zadovoljiti utvrđena vremena dolaska na mjesto vatrogasne intervencije od uzbunjivanja, Lokalnim vatrogasnim planom se treba utvrditi osnivanje nove vatrogasne postrojbe, ili osnivanjem vatrogasnih postaja i/ili ispostava preraspodjela postojećih vatrogasnih kadrova i vatrogasne tehnike da bi se pokrilo cijelo područje lokalne samouprave ili udruženih jedinica lokalne samouprave.

(4) Kada je na području jedinice lokalne samouprave dvije ili više vatrogasnih postrojbi kojima je određeno područje odgovornosti mora se odrediti središnja vatrogasna postrojba kojoj je određena najveća »Vrsta«, a ako su iste vrste tada je presudan veći kapacitete u tehnici i ljudstvu za obavljanje vatrogasne intervencije.

Članak 16.

Lokalnim vatrogasnim planom pored navedenog u članku 14. i 15. dodatno se određuje:

1) Organizacija vatrogastva tijekom ljetne požarne sezone za jedinice lokalne samouprave s područja Jadrana koja obuhvaća:

a) Definiranje lokacija koje su prema statističkim podacima u posljednjih 10 godina potencijalno ugroženi od požara otvorenog prostora na području jedinice lokalne samouprave i one lokacije koje su potencijalno ugrožene od požara otvorenog prostora koji može ugroziti objekte i imovinu lokalnog stanovništva na području jedinice lokalne samouprave i posebne vrijednosti šuma od posebnog interesa za zaštitu na lokalnoj razini te ih grafički prikazati na karti u elektroničkom obliku (GIS-u),

b) Nakon definiranja lokacija prema točki a) potrebno je:

• Utvrditi lokacije s nultim prioritetom za vatrogasnom intervencijom na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažira vatrogasna postrojba čije je to područje odgovornosti te ostale vatrogasne postrojbe s područja dotične jedinice lokalne samouprave s definiranim broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike, a vatrogasne snage najbližih jedinica lokalne samouprave utvrđene Županijskim vatrogasnim planom s definiranjem broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike stavljaju se u pripravnost. Ukoliko je lokacija posebno ugrožena, a vremenske prilike nisu povoljne može se u tim uvjetima planirati intervencija Intervencijske vatrogasne postrojbe s utvrđenim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike te zračnih snaga s minimalnim brojem i vrstom letjelica, ove lokacije označiti na karti crvenom bojom.

• Utvrditi lokacije s prvim stupnjem prioriteta na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažira vatrogasna postrojba čije je to područje odgovornosti a ostale vatrogasne snage te jedinice lokalne samouprave s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike stavljaju se u pripremu, ove lokacije označiti na karti narančastom bojom. Ako vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave nisu dostatne ili ih uopće nema u tom slučaju se Županijskim vatrogasnim planom definiraju vatrogasne snage susjednih jedinica lokalne samouprave koje će intervenirati na požar i/ili Sezonska intervencijska vatrogasna postrojba ako postoji u blizini događaja ili su osnovane za to područje jedinice lokalne samouprave.

• Utvrditi lokacije s drugim stupnjem prioriteta za vatrogasnu intervenciju na koju se odmah nakon saznanja angažira trenutno raspoloživi vatrogasci vatrogasne postrojbe na čijem području odgovornosti se dogodio požar s trenutnim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike, a u pripremu se stavljaju ostali vatrogasci ove vatrogasne postrojbe, ove lokacije označavaju se na karti žutom bojom. Ako na području jedinice lokalne samouprave nema vatrogasne postrojbe kojoj je dodijeljeno područje odgovornosti ili postojeća vatrogasna postrojba nema zadovoljavajući broj vatrogasaca i vatrogasne tehnike za učinkoviti vatrogasnu intervenciju u tom slučaju se trebaju Županijskim vatrogasnim planom definirati vatrogasne snage susjednih jedinica lokalne samouprave koje će intervenirati na požar i/ili Sezonska intervencijska vatrogasna postrojba ako postoji u blizini događaja ili su osnovane za to područje jedinice lokalne samouprave.

c) Određivanje vatrogasnih postrojbi lokalne samouprave koje će biti opremljene s potrebnom opremom za intervencije na požare otvorenog prostora s obzirom na lokaciju mogućih požara, definiranje popunjavanja vatrogascima i vatrogasnom tehnikom i opremom na temelju prioriteta za vatrogasnu intervenciju na požare otvorenog prostora.

d) Definiranje procedura podizanja dodatnih vatrogasnih snaga s područja lokalne samouprave s utvrđenom dinamikom i prioritetima ovisno o mjestu dolaska na vatrogasnu intervenciju. U ovom slučaju definirati vatrogasne snage i tehniku koja može doći na mjesto vatrogasne intervencije u I. stupnju hitnosti unutar 1 sati od uzbunjivanja, u II. stupnju hitnosti unutar 2 sati od uzbunjivanja te u III. stupnju hitnosti unutar 3 sata od uzbunjivanja.

e) Definirati uvjete zamjene vatrogasaca na vatrogasnoj intervenciji otvorenog prostora nakon 12 sata od dolaska na intervenciju s novim vatrogascima, uvjete za odmor zamijenjenih vatrogasaca, prehranu vatrogasaca na terenu, higijena i zamjena veša te zamjena uništene vatrogasne opreme i tehnike.

f) Utvrditi uvjete i kriterije za osposobljavanje sezonskih vatrogasaca koji se priključuju vatrogasnoj postrojbi s područja lokalne samouprave za gašenje požara otvorenog prostora s vatrogasnom tehnikom i opremom, osposobljavanje za prebacivanje vatrogasaca na udaljena mjesta s helikopterima i spuštanje iz lebdećeg stanja helikoptera, zdravstveni pregled te fizička i kondicijska priprema.

g) Utvrditi subordinaciju vatrogasnih zapovjednika na požarima šuma kad se na požaru nalazi dvije ili više vatrogasnih postrojbi s područja lokalne samouprave, podjelu zahvaćene površine požarom na požarne sektore, veličinu požarnog sektora u odnosu na broj vatrogasaca i vatrogasne tehnike kojom raspolaže angažirana vatrogasna postrojba s zapovjednikom požarnog sektora te zapovjednikom požarišta.

h) Utvrditi vatrogasne postrojbe na području lokalne samouprave za vatrogasne intervencije na požare otvorenog prostora s točnim brojem vatrogasaca, vatrogasne tehnike i opreme koji će biti spremni za intervencije na županijskoj i državnoj razini s utvrđenim vremenom pokretanja od dostave poziva.

i) Utvrditi lokacije na kojima će se dodatno kod proglašenja povećanog požarnog rizika obavljati vatrogasno dežurstvo i/ili morlačko – dojavna služba i/ili vatrogasne patrole s definiranjem vatrogasne tehnike i opreme, broj i struktura vatrogasaca te zaštitne vatrogasne i spasilačke opreme za navedene aktivnosti.

2) Organizacija vatrogastva tijekom izvanrednog događaja uzrokovanog poplavama i drugim događajima koja obuhvaća:

a) Definiranje lokacija i vrstu događaja koje su prema statističkim podacima u posljednjih 10 godina potencijalno ugroženi od poplava ili drugih događaja a od interesa su za Jedinicu lokalne samouprave i one lokacije koje su zbog potencijalne ugroženosti od poplava ili drugog događaja od interesa za jedinicu lokalne samouprave i posebno ugrožavanje većih naselja ili industrijskih objekata te ih grafički prikazati na karti u elektroničkom obliku (GIS-u),

b) Nakon definiranja lokacija i vrste događaja prema točki a) potrebno je:

• Utvrditi lokacije s nultim prioritetom za vatrogasnom intervencijom na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažira vatrogasna postrojba čije je to područje odgovornosti te ostale vatrogasne postrojbe s područja dotične jedinice lokalne samouprave s definiranim broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike, a vatrogasne snage najbližih jedinica lokalne samouprave utvrđene Županijskim vatrogasnim planom s definiranjem broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike stavljaju se u pripravnost. Ukoliko je lokacija posebno ugrožena, a vremenske prilike nisu povoljne može se u tim uvjetima planirati intervencija Intervencijske vatrogasne postrojbe s utvrđenim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike, ove lokacije označiti na karti plavom bojom.

• Utvrditi lokacije s prvim stupnjem prioriteta na koje se odmah nakon saznanja istovremeno angažira vatrogasna postrojba čije je to područje odgovornosti a ostale vatrogasne snage te jedinice lokalne samouprave s brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike stavljaju se u pripremu, ove lokacije označiti na karti svijetlo plavom bojom. Ako vatrogasne snage dotične jedinice lokalne samouprave nisu dostatne ili ih uopće nema u tom slučaju se Županijskim vatrogasnim planom definiraju vatrogasne snage susjednih jedinica lokalne samouprave koje će intervenirati na događaj.

• Utvrditi lokacije s drugim stupnjem prioriteta za vatrogasnu intervenciju na koju se odmah nakon saznanja angažira trenutno raspoloživi vatrogasci vatrogasne postrojbe na čijem području odgovornosti se dogodio događaj s trenutnim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike, a u pripremu se stavljaju ostali vatrogasci ove vatrogasne postrojbe, ove lokacije označavaju se na karti žutom bojom. Ako na području jedinice lokalne samouprave nema vatrogasne postrojbe kojoj je dodijeljeno područje odgovornosti ili postojeća vatrogasna postrojba nema zadovoljavajući broj vatrogasaca i vatrogasne tehnike za učinkoviti vatrogasnu intervenciju u tom slučaju se trebaju Županijskim vatrogasnim planom definirati vatrogasne snage susjednih jedinica lokalne samouprave koje će intervenirati na poplavu ili drugi događaj.

c) Određivanje vatrogasnih postrojbi na razine jedinice lokalne samouprave koje će biti opremljene s posebnom opremom za intervencije na poplave i druge događaje s obzorom na lokaciju mogućih poplava odnosno događaja, definiranje popunjavanja vatrogascima i vatrogasnom tehnikom i opremom na temelju prioriteta za vatrogasnu intervenciju na poplavama i drugim događajima.

d) Definiranje procedura podizanja dodatnih vatrogasnih snaga na razini jedinice lokalne samouprave s utvrđenom dinamikom i prioritetima ovisno o mjestu dolaska na vatrogasnu intervenciju. U ovom slučaju definirati vatrogasne snage i tehniku koja može doći na mjesto vatrogasne intervencije u I. stupnju hitnosti unutar 1 sati od uzbunjivanja, u II. stupnju hitnosti unutar 2 sati od uzbunjivanja te u III. stupnju hitnosti unutar 3 sata od uzbunjivanja.

e) Definirati uvjete zamjene vatrogasaca na vatrogasnoj intervenciji na poplavama i drugih događaja nakon 24 sata od dolaska na intervenciju s novim vatrogascima, uvjete za odmor zamijenjenih vatrogasaca, prehranu vatrogasaca na terenu, higijena i zamjena veša te zamjena uništene vatrogasne opreme i tehnike.

f) Utvrditi uvjete i kriterije za osposobljavanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca za intervenciju na poplavama i drugim događajima s posebnom vatrogasnom tehnikom i opremom, zdravstveni pregled te fizička i kondicijska priprema.

g) Utvrditi subordinaciju vatrogasnih zapovjednika na poplavama i drugim događajima na području jedinice lokalne samouprave kad se na intervenciji nalazi dvije ili više vatrogasnih postrojbi s područja jedinice lokalne samouprave, podjelu pogođenog područja na sektore u odnosu na broj vatrogasaca i vatrogasne tehnike kojom raspolaže angažirana vatrogasna postrojba s zapovjednikom sektora te zapovjednikom cjelokupne intervencije.

h) Utvrditi vatrogasne postrojbe na području jedinice lokalne samouprave za vatrogasne intervencije na poplave ili druge događaje s točnim brojem vatrogasaca, vatrogasne tehnike i opreme koji će biti spremni za intervencije na županijskoj i/ili državnoj razini s utvrđenim vremenom pokretanja od dostave poziva.

i) Utvrditi lokacije na kojima će se dodatno kod proglašenja povećanog rizika od poplave ili drugog događaja obavljati vatrogasno dežurstvo i/ili borilačko – dojavna služba i/ili vatrogasne patrole s definiranjem vatrogasne tehnike i opreme, broj i struktura vatrogasaca te zaštitne vatrogasne i spasilačke opreme za navedene aktivnosti.

3) Utvrđivanje lokacije smještaja, unutarnji ustroj, tehničku opremljenost i kadrovsko popunjavanje vatrogasnog operativnog centra vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave, način njegovog djelovanja te utvrditi način financiranja i opremanja, ako postoji potreba za njegovim ustrojem.

4) Utvrđivanje sustava uzbunjivanja vatrogasaca i vatrogasnih postrojbi pomoću sustava javnog uzbunjivanja (sirena, razglas i sl.) i/ili internog uzbunjivanja pojedinih vatrogasaca pomoću elektroničkih uređaja i naprava (pozivnici, mobiteli i sl.).

5) Utvrđivanje baze podataka s pripadnicima vatrogasnih postrojbi, njihovim sposobnostima za djelovanje unutar sustava civilne zaštite i tehničkim resursima koji se stavljaju na raspolaganje sustavu civilne zaštite na razini jedinice lokalne samouprave za poplave i druge događaje.

6) Definiranje potreba za opremanjem vatrogasnih postrojbi kojima je utvrđeno područje odgovornosti na području jedinica lokalne samouprave s dodatnom vatrogasnom tehnikom i opremom te utvrđivanje međusobnih prava i obveza između jedinice lokalne samouprave i vatrogasne postrojbe kojoj je utvrđeno područje odgovornosti na području jedinice lokalne samouprave.

Članak 17.

(1) Vatrogasni plan utvrđen ovim Pravilnikom obvezno se sastoji od dva osnovna dijela i to tekstualnog i grafičkog dijela.

(2) U tekstualnom dijelu se utvrđuju svi elementi propisani ovim Pravilnikom ovisno o razini za koju se donosi vatrogasni plan (državna, županijska i lokalna razina), a koji se ne mogu prikazati na karti u grafičkom prikazu.

(3) U grafičkom dijelu vatrogasnog plana se na karti u digitalnom obliku utvrđuju područja odgovornosti, područja djelovanja i operativna područja vatrogasnih organizacija sukladno razini vatrogasnog plana.

(4) Na drugom sloju se na karti moraju prikazati lokacije vatrogasnih intervencija kako je utvrđeno ovim Pravilnikom obzirom na područje za koje se izrađuje vatrogasni plan.

(5) Također se na karti u digitalnom obliku unose lokacije svih vatrogasnih organizacija koje imaju područje odgovornosti, područje djelovanja ili operativno područje.

(6) Radi kvalitetnog operativnog djelovanja prema vatrogasnom planu potrebno je da se omogući prikaz podataka u realnom vremenu o trenutnom broju vatrogasaca u smjeni, broju vatrogasaca koji su u pripremi i trenutnom broju sezonskih vatrogasaca u postrojbi ili dežurstvu, vatrogasnoj tehnici kojom raspolaže vatrogasna postrojba, postaja ili ispostava.

(7) Ukoliko su vatrogasci i tehnika dotične vatrogasne postrojbe iz stavka 6. ovog članka angažirani na nekoj vatrogasnoj intervenciji isti se na posebnom prozoru na ekranu prikazuju crvenom bojom a slobodni za angažiranje zelenom bojom.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-03/02

Urbroj: 444-01-23-1

Zagreb, 16. veljače 2023.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić