Baza je ažurirana 09.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 22/2023 (24.2.2023.), Metodologija ocjenjivanja rada sudskih i državnoodvjetničkih savjetnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

378

Na temelju članka 56. stavka 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19, 80/22 i 16/23) i članka 56. stavka 7. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/18, 126/19 i 80/22), ministar pravosuđa i uprave donosi

METODOLOGIJU

OCJENJIVANJA RADA SUDSKIH I DRŽAVNOODVJETNIČKIH SAVJETNIKA

Opće odredbe

Članak 1.

Metodologijom ocjenjivanja rada sudskih i državnoodvjetničkih savjetnika (dalje u tekstu: Metodologija) propisuju se mjerila za ocjenjivanje rada sudskih i državnoodvjetničkih savjetnika, viših savjetnika i viših savjetnika – specijalista (dalje u tekstu: savjetnika) koji sudjeluju u postupcima imenovanja sudaca općinskih, trgovačkih i upravnih sudova te zamjenika općinskih državnih odvjetnika.

Rodna neutralnost

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Utvrđivanje ocjene rada savjetnika

Članak 3.

(1) Ocjenu rada savjetnika utvrđuje čelnik pravosudnog tijela u koje je savjetnik raspoređen na rad na neodređeno vrijeme na zahtjev Državnog sudbenog vijeća odnosno Državnoodvjetničkog vijeća (dalje u tekstu: Vijeće).

(2) Protiv donesene odluke o ocjeni savjetnik ima pravo u roku od osam dana od dana dostave izjaviti žalbu čelniku neposredno višeg pravosudnog tijela.

(3) O žalbi savjetnika najviših pravosudnih tijela protiv donesene odluke o ocjeni odlučuje Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske za sudske savjetnike odnosno Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za državnoodvjetničke savjetnike.

(4) Na temelju ocjenjivanja rada savjetnik može ostvariti najviše 100 bodova.

Razdoblje ocjenjivanja

Članak 4.

(1) Razdoblje ocjenjivanja su tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj je objavljen oglas za imenovanje povodom kojeg se ocjenjuje rad savjetnika.

(2) Ako je savjetnik koji se ocjenjuje na ovim poslovima radio kraće od propisanog razdoblja ocjenjivanja iz stavka 1. ovoga članka, ocijenit će se za razdoblje u kojem je radio.

Mjerila za ocjenjivanje

Članak 5.

(1) Ocjena rada savjetnika utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila:

1. ocjena rada u svojstvu državnog službenika sukladno zakonu koji uređuje prava i obveze državnih službenika

2. iskustvo u radu u svojstvu savjetnika

3. druge aktivnosti:

a) sudjelovanje u stručnom usavršavanju

b) objava stručnih ili znanstvenih radova iz područja pravnih znanosti

c) završetak poslijediplomskog specijalističkog studija odnosno doktorskih studija iz pravnih znanosti.

(2) Za mjerilo iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može se ostvariti najviše 65 bodova, za mjerilo iz stavka 1. točke 2. ovoga članka najviše 25 bodova, a za mjerilo iz stavka 1. točke 3. ovoga članka najviše 10 bodova.

(3) Mjerilo iz stavka 1. točke 1. ovoga članka uzima se u obzir kod ocjenjivanja unutar razdoblja ocjenjivanja, a mjerila iz stavka 1. točki 2. i 3. ovoga članka unutar razdoblja ocjenjivanja i ranije.

Ocjena rada u svojstvu državnog službenika sukladno zakonu koji uređuje prava i obveze državnih službenika

Članak 6.

(1) Za ocjenu rada u svojstvu državnog službenika sukladno zakonu koji uređuje prava i obveze državnih službenika ostvaruje se za pojedinu godinu:

 

ocjena

bodovi

izuzetan

65 bodova

primjereno

55 bodova

uspješno

45 bodova

zadovoljavajuće

35 bodova

 

 

(2) Ocjena rada u svojstvu državnog službenika za razdoblje ocjenjivanja utvrđuje se prosječnim iznosom koji se dobiva zbrojem bodova za ocjenu svake godine unutar razdoblja ocjenjivanja podijeljenim s brojem godina ocjenjivanja, a dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale na temelju treće decimale.

Iskustvo u radu u svojstvu savjetnika

Članak 7.

Za godine rada u svojstvu savjetnika u pravosudnim tijelima ostvaruje se:

 

godine rada u svojstvu savjetnika

bodovi

više od 12 g.

25 bodova

6 – 12 g.

20 bodova

do 6 g.

15 bodova

 

 

Druge aktivnosti

Članak 8.

Za druge aktivnosti ostvaruje se:

 

sudjelovanje u stručnom usavršavanju

više od 5

3 boda

3 – 5

2 boda

do 2

1 bod

objava stručnih i znanstvenih radova iz područja prava

više od 5

4 boda

3 – 5

2 boda

do 2

1 bod

završetak poslijediplomskog ili doktorskog studija iz pravnih znanosti

poslijediplomski studij

2 boda

doktorski studij

3 boda

 

 

Ocjena rada savjetnika

Članak 9.

(1) Ocjena rada savjetnika je zbroj bodova ostvaren prema člancima 6., 7. i 8. ove Metodologije.

(2) Ocjena rada savjetnika može biti:

1. izvrsno obavlja poslove savjetnika: 90 – 100 bodova

2. vrlo uspješno obavlja poslove savjetnika: 70 – 89 bodova

3. uspješno obavlja poslove savjetnika: 60 – 69 bodova

4. zadovoljavajuće obavlja poslove savjetnika: 40 – 59 boda

5. nezadovoljavajuće obavlja poslove savjetnika: 39 i manje od 39 bodova.

Sadržaj ocjene

Članak 10.

(1) Odluka o ocjeni rada savjetnika je upravni akt i sastoji se od zaglavlja, uvoda, izreke, obrazloženja i upute o pravnom lijeku.

(2) Izreka sadrži naziv ocjene i broj ostvarenih bodova.

(3) Obrazloženje sadrži naznaku ocjenjivanog razdoblja, broj ostvarenih bodova po pojedinim mjerilima ocjenjivanja, ukupan broj ostvarenih bodova te druge podatke i činjenice propisane Metodologijom.

Rokovi za odlučivanje

Članak 11.

(1) Čelnik pravosudnog tijela dužan je odluku o ocjeni rada savjetnika donijeti i dostaviti savjetniku najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva Vijeća za donošenje ocjene.

(2) Nadležna tijela iz članka 3. stavka 2. ove Metodologije dužna su o žalbi protiv odluke o ocjeni rada savjetnika odlučiti u roku od 15 dana od dana izjavljivanja.

(3) Čelnik pravosudnog tijela dužan je konačnu odluku o ocjeni dostaviti Vijeću nakon zaprimanja bez odgode.

Ponovno korištenje ocjene

Članak 12.

Ranija konačna ocjena rada savjetnika donesena na temelju ove Metodologije može se ponovno koristiti u drugom postupku ocjenjivanja ako se nije promijenilo razdoblje ocjenjivanja u smislu članka 4. Metodologije.

Završna odredba

Članak 13.

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-08/28

Urbroj: 514-03-02-01-01/01-23-10

Zagreb, 20. veljače 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić