Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 22/2023 (24.2.2023.), Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju

Ministarstvo obrane

375

Na temelju članka 26. stavka 8. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18 i 70/19) i članka 29. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) donosim

PRAVILNIK

O DRAGOVOLJNOM VOJNOM OSPOSOBLJAVANJU

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i kriteriji za odabir kandidata, postupak prijave i evidencije, selekcije i upućivanja kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje, prava i obveza ročnika te druga pitanja u vezi s dragovoljnim vojnim osposobljavanjem.

(2) Dragovoljno vojno osposobljavanje pod jednakim se uvjetima omogućuje ženama i muškarcima.

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– kandidat je osoba koja se prijavila za dragovoljno vojno osposobljavanje na način propisan ovim Pravilnikom

– ročnik je vojna osoba na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

Članak 3.

(1) Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ročnici stječu vojna znanja i vještine za obnašanje vojničkih dužnosti u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) te potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu Oružanih snaga.

(2) Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ispunjava se i jedan od uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu odnosno stječe se mogućnost sudjelovanja u razvrstanoj pričuvi.

II. UVJETI ZA ODABIR KANDIDATA

Članak 4.

(1) Kandidat može biti upućen na dragovoljno vojno osposobljavanje do posljednjeg dana kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske

– da je zdravstveno sposoban za vojnu službu

– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

– da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kazneno djelo u trajanju duljem od šest mjeseci

– da nije odslužio vojni rok

– da nije podnio zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na dragovoljno vojno osposobljavanje mogu se uputiti i vojni obveznici stariji od 30 godina ako su kandidati za ugovorne pričuvnike, vojne specijaliste ili za kasni prijam u djelatnu vojnu službu.

III. PRIJAVA I EVIDENCIJA KANDIDATA

Članak 5.

(1) Promidžba za dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se u skladu s odredbama pravilnika kojim se propisuje način i postupak privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu.

(2) Ministarstvo obrane u sredstvima javnog priopćavanja objavljuje oglas za prijavu kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje u skladu s odlukom ministra obrane o upućivanju kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje.

Članak 6.

(1) Prijava za dragovoljno vojno osposobljavanje podnosi se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata.

(2) Obrazac prijave iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Osoba koja ima prebivalište ili boravište u inozemstvu može podnijeti prijavu za dragovoljno vojno osposobljavanje nadležnom diplomatskom predstavništvu ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Zaprimljene prijave za dragovoljno vojno osposobljavanje diplomatsko predstavništvo odnosno konzularni ured dostavlja Ministarstvu obrane.

(4) Uprava za ljudske potencijale određuje koji područni odsjek za poslove obrane je nadležan za vođenje evidencije kandidata koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

(1) Osoba koja se prijavljuje za dragovoljno vojno osposobljavanje dužna je ispuniti obrazac prijave i priložiti:

– presliku osobne iskaznice (izvornik dokumenta na uvid)

– presliku svjedodžbe/diplome (izvornik dokumenta na uvid).

(2) Nadležni područni odsjek za poslove obrane ustrojava i vodi evidenciju u skladu s pravilnikom kojim se propisuje način vođenja evidencije vojnih obveznika.

(3) Nadležni područni odsjek za poslove obrane po službenoj dužnosti pribavlja za kandidata uvjerenje o nekažnjavanju.

(4) Kandidat je dužan nadležni područni odsjek za poslove obrane obavijestiti o svakoj promjeni činjenica odnosno podataka navedenih u obrascu prijave važnih za upućivanje na zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje odnosno na dragovoljno vojno osposobljavanje.

IV. SELEKCIJA I ODABIR KANDIDATA

Članak 8.

(1) Zdravstvena sposobnost kandidata utvrđuje se u skladu s pravilnikom kojim se propisuju kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta te oblici uvjerenja za prijam u službu u Oružane snage.

(2) Plan zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje donosi Uprava za ljudske potencijale.

Članak 9.

Radi provođenja zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja nadležni područni odsjek za poslove obrane dužan je:

– pozvati kandidata na obavljanje zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja

– upoznati kandidata o pravima i obvezama u vezi s provedbom zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja

– dati kandidatu uputnicu za zdravstveni pregled i upoznati ga s obvezom pribavljanja zdravstvene dokumentacije propisane pravilnikom kojim se propisuju kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta te oblici uvjerenja za prijam u službu u Oružane snage

– osigurati kandidatima organizirani prijevoz ili isplatiti naknadu putnih troškova za dolazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta obavljanja zdravstvenog pregleda odnosno psihologijskog ispitivanja prema cijeni najjeftinijeg javnog prijevoza.

Članak 10.

(1) Kandidat je dužan odazvati se pozivu na zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje odnosno odmah po primitku poziva obavijestiti nadležni područni odsjek za poslove obrane o promjeni zdravstvenog stanja, bolesti ili drugom razlogu zbog kojega je spriječen odazvati se pozivu.

(2) Smatra se da je kandidat odustao od dragovoljnog vojnog osposobljavanja ako ne opravda izostanak sa zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja.

(3) Ako se utvrdi opravdanost razloga zbog kojih se kandidat nije odazvao pozivu na zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje, područni odjel za poslove obrane će u suradnji sa Službom za poslove obrane odrediti novi termin za zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje kandidata.

Članak 11.

(1) Kandidat može odustati od dragovoljnog vojnog osposobljavanja prije obavljanja zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja te je dužan o tome pravovremeno pisano izvijestiti područni odsjek za poslove obrane.

(2) Ustrojstvena jedinica nadležna za provedbu zdravstvenih pregleda donosi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje i dostavlja ga Upravi za ljudske potencijale.

(3) Kandidat koji je obavio zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje može odustati od dragovoljnog vojnog osposobljavanja kada nadoknadi nastale troškove Ministarstvu obrane.

Članak 12.

Odluku o upućivanju kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje kojom se utvrđuje broj kandidata i mjesto upućivanja kandidata te odluku o broju uputnih rokova donosi ministar obrane.

Članak 13.

Na temelju odluke iz članka 12. ovoga Pravilnika Uprava za ljudske potencijale donosi Plan upućivanja kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje u pravilu 30 dana prije dana upućivanja.

Članak 14.

(1) Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske dostavit će potrebe Oružanih snaga za upućivanje kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje Upravi za ljudske potencijale najkasnije do 1. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

(2) Kandidati koji imaju sklopljen ugovor o stipendiranju imaju prioritet upućivanja u odnosu na ostale kandidate.

(3) Kandidat koji je dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata pod jednakim uvjetima ostvaruje prednost pri upućivanju na dragovoljno vojno osposobljavanje.

Članak 15.

Uprava za ljudske potencijale utvrđuje konačnu listu kandidata za pozivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje.

V. UPUĆIVANJE NA DRAGOVOLJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 16.

(1) Upućivanje kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se pojedinačnim pozivom nadležnog područnog odsjeka za poslove obrane na temelju Plana upućivanja kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(2) Područni odsjek za poslove obrane poziva kandidate na dragovoljno vojno osposobljavanje u pravilu 30 dana prije dana upućivanja.

(3) Kandidatu pripada naknada putnih troškova za dolazak na dragovoljno vojno osposobljavanje od mjesta prebivališta do mjesta gdje se provodi dragovoljno vojno osposobljavanje prema cijeni najjeftinijeg javnog prijevoza.

Članak 17.

(1) Kandidatu koji je pozvan na dragovoljno vojno osposobljavanje odgodit će se upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje u slučaju:

– bolesti ili ozljede

– rođenja djeteta

– trudnoće

– sklapanja braka

– smrti člana uže obitelji

– nužne pomoći obitelji u slučaju prirodnih ili drugih nezgoda

– školovanja

– zaposlenja.

(2) Odgoda upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se na osobni zahtjev kandidata.

(3) Dokaz o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka kandidat je dužan dostaviti nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane odmah po nastupu okolnosti, a najkasnije u roku od osam dana od dana primitka poziva na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(4) Područni odsjek za poslove obrane obavještava kandidata o odgodi upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(5) Dokaz o nastupu okolnosti za odgodu upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje područni odsjek za poslove obrane prilaže vojnoj evidenciji te pribavljene dokaze evidentira u Informacijskom sustavu za evidenciju vojnih obveznika.

(6) Smatra se da je kandidat koji je dva puta zatražio i dobio odgodu upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje odustao od dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Članak 18.

(1) Prije stupanja na dragovoljno vojno osposobljavanje odabrani kandidati potpisuju s Ministarstvom obrane ugovor kojim se obvezuju na službu u Oružanim snagama u statusu ročnika.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka u ime Ministarstva obrane potpisuje ravnatelj Uprave za ljudske potencijale.

(3) Dragovoljno vojno osposobljavanje započinje danom navedenim u ugovoru.

(4) Kandidat za dragovoljno vojno osposobljavanje dužan je javiti se u ustrojstvenu jedinicu Oružanih snaga nadležnu za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja

Članak 19.

(1) Nadležni područni odjel za poslove obrane dostavlja popis kandidata pozvanih na dragovoljno vojno osposobljavanje ustrojstvenoj jedinici Oružanih snaga nadležnoj za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja najkasnije tri dana prije predviđenog dolaska kandidata.

(2) Ustrojstvena jedinica Oružanih snaga nadležna za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja obavijestit će nadležni područni odjel za poslove obrane o pristiglim kandidatima najkasnije pet dana po njihovu dolasku.

VI. DRAGOVOLJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 20.

(1) Dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se u Oružanim snagama.

(2) Obuka ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju traje u pravilu 40 radnih dana.

(3) Za pojedine kategorije osoblja, kandidate za časnike s tržišta rada, kandidate za vojne specijaliste i vrhunske sportaše, obuka ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju provodi se po skraćenom programu obuke ročnika.

(4) Odluku o upućivanju na dragovoljno vojno osposobljavanje kandidata iz stavka 3. ovoga članka donosi ministar obrane.

Članak 21.

(1) Ročnici se osposobljavaju u temeljnim i specijalističkim vojnim znanjima i sposobnostima u rodu pješaštva za streljačku specijalnost 11A, dužnost strijelca, prema zadaćama i standardima definiranim u programu obuke ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

(2) Program obuke ročnika po rodovima, službama i strukama donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(3) Zapovjednik ustrojstvene jedinice Oružanih snaga nadležne za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja organizira prihvat kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(4) Tijekom prihvata kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje vojni liječnik obavlja preventivni zdravstveni pregled kandidata.

Članak 22.

(1) Ročnici daju svečanu prisegu pred ministrom obrane ili osobom koju on za to odredi.

(2) Program svečane prisege iz stavka 1. ovoga članka izrađuje nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane u suradnji s Glavnim stožerom Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(3) O provedbi stavaka 1. i 2. ovoga članka te određivanju datuma svečane prisege donosi se odluka ministra obrane.

Članak 23.

(1) Ustrojstvena jedinica Oružanih snaga nadležna za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja u dokumente evidencije, vojnu iskaznicu i Informacijski sustav za evidenciju vojnih obveznika upisuje datum početka i završetka dragovoljnog vojnog osposobljavanja, osposobljenost za vojno stručnu specijalnost te zaključnu ocjenu. Ročniku se ocjena priopćava i usmeno.

(2) Ocjenjivanje ročnika provodi se u skladu s programom obuke iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Primjerak zaključne ocjene dostavlja se područnom odjelu za poslove obrane koji ocjenu dostavlja područnom odsjeku za poslove obrane, ustrojstvenoj jedinici koja provodi postupak odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za prijam u djelatnu vojnu službu.

Članak 24.

Tijekom dragovoljnog vojnog osposobljavanja Središnjica za upravljanje osobljem u koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom Oružanih snaga nadležnom za provedbu obuke provodi informiranje ročnika o mogućnostima prijma u djelatnu vojnu službu.

Članak 25.

(1) Život i rad ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju provodi se u skladu s propisima o službi u Oružanim snagama.

(2) Ročnik na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ima pravo na izlazak iz vojne lokacije u skladu s mogućnostima i odlukama nadležnoga zapovjednika, a u skladu s potrebama službe.

Članak 26.

(1) Za vrijeme dragovoljnog vojnog osposobljavanja ročniku se zbog iznimnih rezultata u obuci može dodijeliti:

– jedan nagradni vikend po osobnom zahtjevu

– značka najboljeg ročnika/ročnice naraštaja

– nagrada knjigom i dalekozorom.

(2) Nagrade iz stavka 1. ovoga članka odobrava i dodjeljuje zapovjednik ustrojstvene jedinice Oružanih snaga nadležne za provedbu dragovoljnog vojnog osposobljavanja na prijedlog neposredno podređenih zapovjednika.

VII. PRAVA I DUŽNOSTI ROČNIKA

Članak 27.

Za vrijeme dragovoljnog vojnog osposobljavanja ročnik ostvaruje pravo na:

– novčanu naknadu u iznosu od 700,00 eura neto za svaki mjesec uspješno izvršenog programa obuke

– naknadu putnih troškova za odlazak s dragovoljnog vojnog osposobljavanja, na nagradni vikend i dopust (odlazak i povratak do mjesta prebivališta) prema cijeni najjeftinijeg javnog prijevoza

– osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje

– osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

– obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu

– smještaj i prehranu

– vojnu odoru i sportsku opremu

– dopust u trajanju do pet dana iz razloga utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 28.

Ročnici odgovaraju za kršenje vojne stege prema odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i pravilnika kojim se propisuje postupak za utvrđivanje stegovne odgovornosti.

VIII. PRESTANAK DRAGOVOLJNOG VOJNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 29.

(1) Ročniku može na osobni zahtjev prijevremeno prestati dragovoljno vojno osposobljavanje zbog:

– smrti člana uže obitelji

– teže bolesti člana uže obitelji

– rođenja djeteta

– sklapanja braka

– nužne pomoći obitelji u slučaju prirodnih ili drugih nesreća

– drugih opravdanih razloga zbog kojih je onemogućen nesmetano ispunjavati program obuke.

(2) Umjesto prijevremenog prestanka dragovoljnog vojnog osposobljavanja iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka, ročnik može zatražiti korištenje dopusta u trajanju do pet dana.

(3) Prijevremeni prestanak dragovoljnog vojnog osposobljavanja utvrđuje se rješenjem zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske.

(4) Korištenje dopusta iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se rješenjem zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske.

Članak 30.

(1) Ročniku će prijevremeno prestati dragovoljno vojno osposobljavanje na temelju rješenja zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske kada se utvrdi da:

– zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vojnu službu – na temelju ocjene nadležnog vojnog liječnika

– je kažnjen za stegovni prijestup odnosno dva ili više puta kažnjen za stegovnu pogrešku

– je pet dana neopravdano izostao iz postrojbe

– je protiv njega pokrenut kazneni postupak za kaznena djela koja su zapreka za prijam u službu u Oružane snage u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(2) U slučaju prijevremenog prestanka dragovoljnog vojnog osposobljavanja iz razloga navedenih stavkom 1. podstavcima 2., 3. i 4. ovoga članka, ročnik je obvezan nadoknaditi Ministarstvu obrane nastale troškove vezane uz dragovoljno vojno osposobljavanje.

Članak 31.

(1) Rješenje o prijevremenom prestanku dragovoljnog vojnog osposobljavanja obvezno sadrži datum prestanka i obrazloženje razloga prestanka te se utvrđuje je li osoba završila dragovoljno vojno osposobljavanje.

(2) Protiv rješenja o prijevremenom prestanku dragovoljnog vojnog osposobljavanja može se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja izjaviti žalba Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove Ministarstva obrane.

(3) Žalba ne zadržava izvršenje rješenja, a podnosi se putem postrojbe u kojoj je ročnik na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Članak 32.

(1) Ročnici se otpuštaju iz Oružanih snaga s datumom prijevremenog prestanka odnosno istekom propisanog roka za dragovoljno vojno osposobljavanje.

(2) Razlog prijevremenog prestanka dragovoljnog vojnog osposobljavanja upisuje se u vojnu iskaznicu.

(3) Pri otpustu iz Oružanih snaga ročniku se uručuje vojna iskaznica, a ostala dokumentacija dostavlja se nadležnom područnom odjelu za poslove obrane.

IX. FINANCIJSKA SREDSTVA

Članak 33.

(1) Financijska sredstva za troškove prijevoza u vezi s obavljanjem zdravstvenih pregleda i upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje, troškove provedbe zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja, troškove osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja te troškove osiguranja od posljedica nesretnog slučaja planira Uprava za ljudske potencijale.

(2) Financijska sredstva za mjesečne novčane naknade, nagrade, vojnu odoru i sportsku opremu, prehranu i smještaj ročnika te troškove prijevoza za povratak s dragovoljnog vojnog osposobljavanja planira Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (»Narodne novine«, br. 158/13, 121/16 i 3/19).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/23-02/1

Urbroj: 512-01-23-3

Zagreb, 23. veljače 2023.

Ministar dr. sc. Mario Banožić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić