Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 21/2023 (22.2.2023.), Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica

REKTORSKI ZBOR REPUBLIKE HRVATSKE

367

Na temelju članka 7. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/2007 i 118/2012) donosi

IZMJENE I DOPUNE POPISA

AKADEMSKIH NAZIVA, AKADEMSKIH STUPNJEVA I NJIHOVIH KRATICA

 

Izvođač

Naziv studijskog programa

Vrsta SP

ECTS

Trajanje

Stečeni naziv

Kratica

ZNANSTVENA PODRUČJA

1. PRIRODNE ZNANOSTI 

1.01. Matematika

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku

Matematika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) matematike

univ. bacc. math.

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Biomedicinska matematika/Biomedical Mathematics

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra matematike

mag. math.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku

Diskretna matematika i primjene

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra matematike

mag. math.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku

Discrete Mathematics and Its Applications

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra matematike

mag. math.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku

Matematika; smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije matematike

mag. educ. math.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku

Matematika i informatika; smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije matematike i informatike

mag. educ. math. et inf.

1.02. Fizika 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku

Fizika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) fizike

univ. bacc. phys.

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika, smjerovi: Nastavnički, Astrofizika i fizika elementarnih čestica, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika, Fizika okoliša, Astrofizika i fizika elementarnih čestica; smjerovi: Fizika okoliša, Astrofizika i fizika elementarnih čestica na engleskom jeziku

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra fizike

mag. phys.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku

Fizika i matematika; smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije fizike i matematike

mag. educ. phys. et math.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku

Fizika i informatika; smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije fizike i informatike

mag. educ.phys. et inf.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku i Tehnički fakultet

Inženjerstvo i fizika materijala

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjerstva i fizike materijala

mag. phys. et techn.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku i Filozofski fakultet

Fizika i filozofija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije fizike i filozofije

mag. educ. phys. et phil.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku

Fizika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra fizike

mag. phys.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku

Fizika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje prirodnih znanosti, polje fizika

dr. sc.

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

2.02. Brodogradnja 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Brodogradnja

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka brodogradnje

univ. bacc. ing. nav. arch.

2.03. Elektrotehnika 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek

Elektrotehnika; smjerovi: Elektrotehnika, Informacijske i komunikacijske tehnologije

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije

univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek

Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatizacija industrijskih sustava i Komunikacije i informatika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/ inženjerka elektrotehnike

mag. ing. el.

2.09. Računarstvo

Sveučilište u Dubrovniku

Primijenjeno/poslovno računarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/ inženjerka računarstva

mag. ing. comp.

2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Naftno i geoenergetsko inženjerstvo i menadžment

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/ inženjerka naftnog rudarstva

mag. ing. petrol.

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Petroleum and Geoenergy Engineering and Management

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/ inženjerka naftnog rudarstva

mag. ing. petrol.

2.11. Strojarstvo

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka strojarstva

univ. bacc. ing. mech.

2.12. Tehnologija prometa i transport

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

Logistika i upravljanje mobilnošću (Logistics and Mobility Management)

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka logistike i mobilnosti

mag. ing. logist.

Sveučilište u Zadru

Organizacija u pomorstvu

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorskog prometa

mag. ing. nav. traff.

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka zrakoplovnog inženjerstva

univ. bacc. ing. aeroing.

2.15. Temeljne tehničke znanosti 

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet

Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/ inženjerka sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša

mag. ing. sec.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika; doktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanosti, polje računarstvo

dr. sc.

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka energetskih tehnologija

univ. bacc. ing. energ.

Sveučilište Sjever

Geodezija i geomatika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka geodezije i geomatike

univ. bacc. ing. geod. et geomat.

3.02. Kliničke medicinske znanosti

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Sestrinstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) sestrinstva

univ. bacc. med. techn.

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Abdominalna kirurgija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra abdominalne kirurgije

univ. mag. med.

Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Klinička radiologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra kliničke radiologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Neurologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra neurologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Psihijatrija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra psihijatrije

univ. mag. med.

3.04. Veterinarska medicina 

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Agri Food Chain Microbiology

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra mikrobiologije u lancu hrane

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Bovine Health and Production

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra zaštite zdravlja u uzgoju goveda

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Farm Animal Welfare

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra dobrobiti farmskih životinja

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Farm Biosecurity

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra biosigurnosti na farmama

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Forensic Veterinary Medicine

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra sudskog veterinarstva

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Health Protection in Breeding and Production of Small Ruminants

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra zaštite zdravlja u uzgoju i proizvodnji malih preživača

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Honeybee Health Protection

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra zaštite zdravlja pčela

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Laboratory Animal Medicine

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra za pokusne životinje

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Pig Production and Health Management

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra proizvodnje i zaštite zdravlja svinja

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Reproduction in Farm Animals, Equines and Small Animals

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/ magistra reprodukcije domaćih sisavaca

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Small Animal Emergency and Critical Care Medicine

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra hitne i intenzivne veterinarske medicine

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Veterinary Epidemiology

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/ magistra veterinarske epidemiologije

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Veterinary Pathology

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/ magistra veterinarske patologije

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Veterinary Physical Therapy and Rehabilitation – CCRP

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra veterinarske fizikalne terapije i rehabilitacije

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Wildlife Health and Management

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra iz područja zdravlja i upravljanja divljim životinjama

univ. mag. med. vet.

3.05. Dentalna medicina 

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Dentalna protetika

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra dentalne medicine

univ. mag. med. dent.

3.06. Farmacija

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Pharmacy (Farmacija)

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra farmacije

mag. pharm.

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

4.01. Poljoprivreda (agronomija) 

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Ekoinženjerstvo i zaštita prirode

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ bacchalaurea) inženjer/ inženjerka ekoinženjerstva i zaštite prirode

univ. bacc. ing. oecoing. et prot. nat.

4.04. Biotehnologija

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Biotehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka biotehnologije

univ. bacc. ing. biotechn.

4.05. Prehrambena tehnologija 

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Prehrambena tehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka prehrambene tehnologije

univ. bacc. ing. techn. aliment.

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Prehrambeno inženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/ inženjerka prehrambenog inženjerstva

mag. ing. techn. aliment.

4.06. Nutricionizam

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Nutricionizam

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) nutricionizma

univ. bacc. nutr.

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Nutricionizam

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra nutricionizma

mag. nutr.

4.07. Interdisciplinarne biotehničke znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Održivo i kružno biogospodarstvo

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica kružnog biogospodarstva

univ. spec. sus.

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI 

5.01. Ekonomija 

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Ekonomija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

univ. bacc. oec.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu; smjer: Menadžment u hotelijerstvu (Hospitaity Management) na engleskom jeziku

preddiplomski sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

univ. bacc. oec.

Sveučilište J. Dobrile u Puli

Primijenjena ekonomija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

univ. bacc. oec.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Turizam

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

univ. bacc. oec.

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Ekonomija

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

300

5

magistar/magistra ekonomije

mag. oec.

Sveučilište u Splitu

Hotelijerstvo i gastronomija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra hotelijerstva i gastronomije

mag. oec.

Sveučilište u Zadru

Održivi razvoj turizma

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra ekonomije u turizmu

mag. oec.

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija; smjerovi: Poduzetništvo, Menadžment, Financije i računovodstvo, Marketing, Međunarodno poslovanje (na hrvatskom i engleskom jeziku), Informatičko poslovanje, Financije

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra ekonomije

mag. oec.

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet i Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Ekonomika zdravstva – MBA

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica ekonomike zdravstva

univ. spec. oec.

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet i Medicinski fakultet

Menadžment zdravstvenih organizacija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica menadžmenta zdravstvenih organizacija 

univ. spec. oec.

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet i Medicinski fakultet

Menadžment zdravstvenih organizacija (Management of Healthcare Organizations) na engleskom jeziku

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica menadžmenta zdravstvenih organizacija 

univ. spec. oec.

5.02. Pravo 

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

Pravne znanosti

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje pravo

dr. sc.

5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Informatika (jednopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) informatike

univ. bacc. inf.

Sveučilište u Splitu

Komunikacija i mediji

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) komunikacije i medija

univ. bacc. comm.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Informatika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra informatike

mag. inf.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Informatika; smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije informatike

mag. educ. inf.

Sveučilište u Zadru

Digitalno komuniciranje

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra digitalnog komuniciranja

mag. dig. comm.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Informatika (dvopredmetni); smjer: nastavnički)

diplomski sveučilišni studij

60

2

magistar/magistra edukacije informatike

mag. educ. inf.

Sveučilište u Dubrovniku

Mediji (Mass Communication) na engleskom jeziku

diplomski sveučilišni studij

60

2

magistar/magistra javnih medija

mag. medior.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Informatika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/ doktorica znanosti područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

dr. sc.

5.05. Sociologija

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Sociologija

diplomski sveučilišni studij

60

2

magistar/magistra edukacije sociologije

mag. educ. soc.

5.07. Pedagogija

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Učiteljski studij; smjerovi: Engleski jezik, Njemački jezik, Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra primarnog obrazovanja

mag. prim. educ.

5.08. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Edukacijska rehabilitacija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) edukacijske rehabilitacije

univ. bacc. rehab. educ.

5.09. Logopedija

Sveučilište u Rijeci

Logopedija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra logopedije

mag. logoped.

5.10. Kineziologija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kineziološki fakultet Osijek

Kineziologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) kineziologije

univ. bacc. cin.

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet

Kineziologija (Kinesiology), smjerovi: Kineziologija u edukaciji i Atletika, Kineziologija u edukaciji i Fitnes, Kineziologija u edukaciji i Hrvanje, Kineziologija u edukaciji i Jedrenje, Kineziologija u edukaciji i Jedrenje na daski, Kineziologija u edukaciji i Judo, Kineziologija u edukaciji i Kajkaštvo, Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija, Kineziologija u edukaciji i Kineziterapija, Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša, Kineziologija u edukaciji i Košarka, Kineziologija u edukaciji i Nogomet, Kineziologija u edukaciji i Odbojka, Kineziologija u edukaciji i Osnove kineziološke transformacije, Kineziologija u edukaciji i Ples, Kineziologija u edukaciji i Plivanje, Kineziologija u edukaciji i Ritmička gimnastika, Kineziologija u edukaciji i Rukomet, Kineziologija u edukaciji i Skijanje, Kineziologija u edukaciji i Sportska gimnastika, Kineziologija u edukaciji i Sportski menadžment, Kineziologija u edukaciji i Tenis, Kineziologija u edukaciji i Veslanje na engleskom jeziku

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

300

5

magistar/magistra kineziologije uz navođenje naziva smjera

mag. cin.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kineziološki fakultet Osijek

Kineziologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra kineziologije

mag. cin.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kineziološki fakultet Osijek

Kineziološka edukacija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra kineziološke edukacije

mag. cin.

5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti 

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici

poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica savjetnik obitelji, djece i mladih

univ. spec. cons. fam.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Europski studiji

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, interdisciplinarna područja znanosti, odgovarajuće polje (određeno matičnom strukom)

dr. sc.

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI 

6.03. Filologija 

Sveučilište u Zadru

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

60

2

magistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti

mag. philol. croat.

Sveučilište J. Dobrile u Puli

Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: prevoditeljski; nastavnički

diplomski sveučilišni studij

60

2

magistar/magistra engleskog jezika i književnosti; magistar/magistra edukacije engleskog jezika i književnosti

mag. philol. angl.; mag. educ. philol. angl.

Sveučilište u Splitu

Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

60

2

magistar/magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti

mag. educ. philol. germ.

6.08. Etnologija i antropologija 

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Etnologija i kulturna antropologija

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija

dr. sc.

6.09. Religijske znanosti (interdisciplinarno polje) 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Filozofija i religijske znanosti

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti

dr. sc.

7.00. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

7.01. Kognitivna znanost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Kognitivne znanosti – Kognicija i um (University graduate study programme Cognitive Sciences – Cognition and the Mind)

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra kognitivnih znanosti

mag. cog. sci.

7.05. Obrazovne znanosti

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje; smjer: Engleski jezik

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

mag. praesc. educ.

UMJETNIČKA PODRUČJA

4. Likovne umjetnosti

Sveučilište u Dubrovniku

Konzervacija – restauracija (Conservation – Restoration) na engleskom jeziku

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra konzervacije i restauracije

mag. art.

5. Primijenjena umjetnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Dizajn i audiovizualne komunikacije

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) dizajna i audiovizualne tehnologije

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramskih umjetnosti

Scenski dizajn; smjerovi: Scenografija; Kostimografija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra scenskog dizajna – scenograf/scenografkinja; magistar scenskog dizajna – kostimograf/kostimografkinja

mag. art.

 

Klasa: 602-03/23-05/03 Urbroj: 251-25-04-03/1-23-1 Zagreb, 10. veljače 2023.

Predsjednik Rektorskoga zbora Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić