Baza je ažurirana 24.03.2023. 

zaključno sa NN 30/23

NN 21/2023 (22.2.2023.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Ministarstvo poljoprivrede

363

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (»Narodne novine«, br. 117/17. i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, POKVARLJIVIM TE PROIZVODNO I TRŽIŠNO OSJETLJIVIM POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Pravilniku o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (»Narodne novine«, br. 93/21., 130/21. i 24/22.) u članku 3. riječi: »1. ožujka 2023.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2024.«

Članak 2.

U Prilogu I. Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (»Narodne novine«, br. 93/21., 130/21. i 24/2022.) iza retka pod brojem šifre KN 29054499 dodaju se redovi koji glase:

 

2936 21 00

– – vitamini A i njihovi derivati

PPP

2936 22 00

– – vitamin B1 i njegovi derivati

2936 23 00

– – vitamin B2 i njegovi derivati

2936 24 00

– – D-ili DL-pantotenska kiselina (vitamin B5) i njezini derivat

2936 25 00

– – vitamin B6 i njegovi derivati

2936 26 00

– – vitamin B12 i njegovi derivati

2936 27 00

– – vitamin C i njegovi derivati

2936 28 00

– – vitamin E i njegovi derivati

2936 29 00

– – ostali vitamini i njihovi derivati

2936 90 00

– ostalo, uključujući prirodne koncentrate

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/33

Urbroj: 525-06/225-23-37

Zagreb, 14. veljače 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić