Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 21/2023 (22.2.2023.), Pravilnik o centralnom informatičkom sustavu javnog linijskog prijevoza

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

362

Na temelju članka 95. stavka 2. i 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« br. 19/2022) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O CENTRALNOM INFORMATIČKOM SUSTAVU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA

DIO PRVI OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje način evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom linijskom pomorskom prijevozu s obvezom javne usluge ili bez obveze javne usluge, obvezujuće upute za obveznike evidencije u svezi s postupcima evidencije putnika i vozila u javnom linijskom pomorskom prijevozu, način pribavljanja odgovarajućih certifikata, način testiranja prijenosa podataka, oblik i struktura poruka s obveznim elementima i sadržajem putne karte, duljina i tip zapisa jedinstvenog identifikatora putnih karata, protokoli i sigurnosni mehanizmi za prijenos podataka i razmjenu poruka, modeli za slanje i potpisivanje elemenata putne karte te identifikaciju obveznika evidencije, standardne poruke o greškama i protokoli o postupanju u slučaju grešaka, način generiranja, duljina i tip zapisa zaštitnog koda putnih karata, obvezni sadržaj tog koda i tipa zapisa te druga pitanja vezana za sigurnost centralnog informatičkog sustava i načina korištenja pohranjenih podataka u tom sustavu, kao i tehnički zahtjevi vezani za podsustav evidencije otočnih prava za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza.

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se rad centralnog informatičkog sustava kojeg je vlasnik i kojim upravlja Agencija za obalni linijski pomorski promet kao dijelom državne informacijske infrastrukture te koja je odgovorna za njegovo pravilno funkcioniranje.

(3) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na sve linije s obvezom javne usluge, uključujući županijske, međužupanijske i lokalne linije kao i na linije bez obveze javne usluge, kako su definirane zakonom koji uređuje obalni linijski pomorski promet.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na međunarodni linijski pomorski prijevoz i povremeni prijevoz putnika.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Javni linijski prijevoz obuhvaća pomorski prijevoz na svim linijama s obvezom javne usluge i na svim linijama bez obveze javne usluge u Republici Hrvatskoj, osim međunarodnog linijskog pomorskog prijevoza i povremenog prijevoza putnika.

2. Agencija je Agencija za obalni linijski pomorski promet sa sjedištem u Splitu.

3. Centralni informatički sustav javnog linijskog prijevoza (u daljnjem tekstu: CIS) je analitički informacijski sustav svih putnih karata u javnom linijskom prijevozu i drugih podataka iz sustava evidencije otočnih prava i sustava evidencije prava osoba s invaliditetom te u okviru kojeg se nadležnim tijelima, omogućava obrada takvih podataka naprednim analitičkim alatima u statističke i nadzorne svrhe.

4. Digitalni certifikat je potvrda u elektroničkom obliku koja povezuje podatke za verificiranje elektroničkog potpisa s Operatorom linije i potvrđuje njegov identitet.

5. Elektronički potpis je podatak u elektroničkom obliku koji je pridružen ili logički povezan sa drugim podacima u elektronskom obliku i koji služe za identifikaciju Operatora linije i vjerodostojnost potpisane elektroničke poruke.

6. Identifikator putne karte (u daljnjem tekstu: IPK) je od ­SEOP-a programski generirana jedinstvena oznaka svake putne karte koja se vodi u zajedničkoj evidenciji izdanih i iskorištenih putnih karata.

7. IMO broj je jedinstvena međunarodna oznaka broda kako je utvrđena Međunarodnom konvencijom o sigurnosti ljudskih života na moru (SOLAS).

8. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo.

9. Nacionalni broj luke (NBL) je jedinstvena alfanumerička oznaka luke kako je utvrđena u skladu s odredbama pravilnika koji uređuje isprave, dokumente i podatke o pomorskom prometu te njihovu dostavu, prikupljanje i razmjenu, kao i način i uvjete izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom.

10. Nacionalni identifikacijski broj (NIB) je jedinstvena nacionalna oznaka broda kako je utvrđena Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova.

11. Operator ICT sustava je pravna osoba ovlaštena za pokretanje, implementaciju, razvoj, nadzor i održavanje CIS-a po modelu Centra dijeljenih usluga (CDU) sukladno Uredbi o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (»Narodne novine« br. 60/2017).

12. Operator linije je brodar koji obavlja javni linijski pomorski prijevoz putnika i stvari na liniji s obvezom javne usluge ili bez obveze javne usluge.

13. Pristupna točka je elektronički uređaj Operator linije koji je opremljen tako da omogućuje evidentiranje putnih karata.

14. Provjera valjanosti certifikata je postupak kojim se provjerava subjekt kojem je izdan certifikat, period važenja certifikata, status opozvanog certifikata, izdavatelj i potpis certifikata te lanac povjerenja.

15. Putna karta je isprava o korištenju usluge prijevoza putnika ili vozila u javnom linijskom prijevozu.

16. Sustav evidencije otočnih prava (u daljnjem tekstu: SEOP) je transakcijski informacijski sustav u okviru kojeg se evidentiraju sve putne karte u javnom linijskom prijevozu, obrađuju zahtjevi za izdavanje otočnih iskaznica, izdaju otočne iskaznice te upravlja pravima korisnika na povlašteni prijevoz na temelju otočnih iskaznica.

17. Sustav evidencije prava osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu POSI) je transakcijski informacijski sustav koji je na odgovarajući način povezan sa SEOP-om i u okviru kojeg se obrađuju zahtjevi za izdavanje iskaznica osobama s invaliditetom, izdaju iskaznice osobama s invaliditetom, dodjeljuju i evidentiraju prava osoba s invaliditetom i njihovo korištenje u javnom linijskom prijevozu.

18. Voyage ID je jedinstvena oznaka putovanja broda kako je utvrđena u skladu s odredbama pravilnika koji uređuje isprave, dokumente i podatke o pomorskom prometu te njihovu dostavu, prikupljanje i razmjenu, kao i način i uvjete izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom.

19. Zaštitni kod brodara (u daljnjem tekstu: ZKB) je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između Operatora linije i putne karte.

(2) U okviru ovoga Pravilnika koriste se i drugi pojmovi u smislu u kojem su navedeni u zakonu koji uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Obveznici primjene

Članak 3.

Svi operatori linija i ostali subjekti obuhvaćeni zakonom koji uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, a koji su obuhvaćeni uslugom javnog linijskog prijevoza s obvezom i bez obveze javne usluge, dužni su postupati sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

DIO DRUGI CIS

Svrha CIS-a

Članak 4.

(1) CIS kao analitički informacijski sustav služi za poslovno izvještavanje i diseminaciju podataka o javnom linijskom prijevozu.

(2) CIS podatke iz točke 1. ovoga članka, dohvaća iz transakcijskih sustava SEOP i POSI te drugih dostupnih evidencija radi obrade i analize takvih podataka i izrade izvješća o stanju u sustavu javnog linijskog prijevoza na temelju istih.

(3) Obrada podataka i izrada izvješća iz stavka 2. ovoga članka provodi se radi upravljanja i nadzora nad javnim linijskim prijevozom, uključujući i nadzor nad korištenjem prava osoba s invaliditetom i drugih osoba s pravom na povlašteni prijevoz u javnom linijskom prijevozu te radi provođenja SNCM testa kako je definiran sudskom praksom Suda Europske unije.

(4) SNCM test iz stavka 3. ovoga članka provodi se na temelju odredaba uredbe Vlade Republike Hrvatske koja uređuje vrednovanje kriterija za sklapanje ugovora o javnoj usluzi i davanje koncesije u javnom linijskom pomorskom prometu, a na način da, kada je to moguće, izvješća iz stavka 2. ovoga članka služe kao podloga za provedbu 1. koraka SNCM testa, odnosno za analizu tržišta javnog linijskog prijevoza u dijelu ispitivanja potražnje odnosno ispitivanja zahtjeva korisnika javnog linijskog prijevoza s ciljem procjene potrebe uspostave javne usluge prijevoza na nekoj liniji u javnom linijskom prijevozu i opsega te javne usluge koja u smislu redovitosti, trajnosti, učestalosti, kapaciteta broda i drugih značajki, mora biti nužna i razmjerna stvarnoj potrebi za uslugom prijevoza na toj liniji.

(5) Izvješća iz stavka 2. ovoga članka izrađuje Agencija i dostavlja ih Ministarstvu, jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, operatorima linija i drugim nadležnim subjektima na njihov zahtjev.

(6) Agencija na temelju izvješća iz stavka 2. ovoga članka u odnosu na državne linije, provodi 1. korak SNCM testa iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Agencija na zahtjev nadležnih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave izrađuje izvješća iz stavka 2. ovoga članka te im ih dostavlja radi provođenja 1. koraka SNCM testa iz stavka 4. ovoga članka u odnosu na županijske, međužupanijske i lokalne linije.

(8) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka kada se koriste kao podloga za provođenje SNCM testa, minimalno sadrži:

1. naznaku vrste linije na koju se izvješće odnosi (državna/županijska/međužupanijska/lokalna),

2. naznaku relacije,

3. vremenski period na koji se izvješće odnosi,

4. prikaz broja ukupno prevezenih i evidentiranih putnika i vozila u vremenskom periodu na koji se izvješće odnosi,

5. udio putnika i vozila s pravom na povlašteni prijevoz u ukup­nom broju prevezenih i evidentiranih putnika i vozila u vremenskom periodu na koji se izvješće odnosi,

6. udio osoba s invaliditetom u ukupnom broju prevezenih i evidentiranih putnika i vozila u vremenskom periodu na koji se izvješće odnosi.

(9) Agencija za obalni linijski pomorski promet daje Državnom zavodu za statistiku na raspolaganje izvještaje CIS-a kao jednog od izvora za statističko istraživanje prometa u morskim lukama.

Pružatelj usluge

Članak 5.

(1) AKD d.o.o. je pružatelj usluga po modelu Centra dijeljenih usluga (CDU) za CIS sukladno uredbi Vlade Republike Hrvatske koja uređuje organizacijske i tehničke standarde za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu.

(2) Pružatelj usluga po modelu CDU za CIS obavlja dijeljene usluge koje uključuju FaaS (Facility-as-a-Service), IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service), SaaS (Software-as-a-Service), CaaS (Consultant-as-a-Service), ali se na iste ne ograničava.

SEOP

Članak 6.

(1) Za evidenciju svih putnih karata, korisnika prava na povlašteni prijevoz, odobravanje prava na povlašteni prijevoz te praćenje korištenja tih prava sukladno odredbama zakona koji uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i ovoga Pravilnika koristi se SEOP.

(2) Agencija je vlasnik SEOP-a i voditelj evidencije korisnika prava na povlašteni prijevoz.

(3) AKD d.o.o. je pružatelj usluga po modelu CDU za SEOP sukladno uredbi Vlade Republike Hrvatske koja uređuje organizacijske i tehničke standarde za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu.

(4) Operatori linija s obvezom javne usluge, dužni su putem SEOP-a, a u svrhu ostvarivanja prava korisnika provoditi provjeru njihovih prava te dostavljati podatke o svim izdanim i iskorištenim putnim kartama korisnika prava na povlašteni javni linijski prijevoz, sukladno članku 11. ovoga pravilnika, a najkasnije do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec

(5) Agencija je dužna osigurati potrebne organizacijske i tehničke preduvjete operatorima linija s obvezom javne usluge iz stavka 4. ovoga članka, u svrhu provjere prava i dojave podataka o prodanim i utrošenim putnim kartama korisnika prava na povlašteni prijevoz.

(6) Operatori linija dužni su u SEOP kontinuirano i bez odgode dostavljati podatke o svim izdanim i iskorištenim putnim kartama, sukladno članku 11. ovoga Pravilnika, a najkasnije do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(7) Agencija je dužna osigurati potrebne organizacijske i tehničke preduvjete operatorima linija iz stavka 6. ovoga članka, u svrhu dojave podataka o svim prodanim i utrošenim putnim kartama.

(8) Agencija je dužna osigurati operatorima linija uvid u njihove podatke o dojavljenim putnim kartama za prethodna tri mjeseca.

POSI

Članak 7.

(1) Agencija upravlja POSI-ijem putem kojeg se obrađuju zahtjevi za izdavanje iskaznica osobama s invaliditetom, izdaju iskaznice osobama s invaliditetom, dodjeljuju i evidentiraju prava u javnom linijskom prijevozu osobama s invaliditetom te je odgovarajuće povezan sa SEOP-om.

(2) Agencija je vlasnik POSI-a i voditelj evidencije korisnika prava na povlašteni prijevoz.

(3) AKD d.o.o. je pružatelj usluga po modelu CDU za POSI sukladno uredbi Vlade Republike Hrvatske koja uređuje organizacijske i tehničke standarde za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu.

(4) U sustavu POSI vode se evidencije, šifrarnici i katalozi podataka koji su neophodni za upravljanje sustavom, a osobito se vode evidencije o:

– osobama s invaliditetom koje koriste prava na povlašteni prijevoz, uključujući i podatke o statusu invaliditeta korisnika,

– trajektnim linijama na kojima ostvaruju prava na povlašteni prijevoz i

– izdanim i utrošenim putnim kartama korisnika prava na povlašteni prijevoz.

(5) Operatori linija koji imaju potpisane ugovore za obavljanje javne usluge javnog prijevoza u linijskom prijevozu na državnim trajektnim linijama, dužni su putem POSI-a radi ostvarivanja prava korisnika vršiti provjeru njihovih prava te dostavljati podatke o svim izdanim i iskorištenim putnim kartama korisnika prava na povlašteni prijevoz.

(6) Agencija je dužna osigurati potrebne organizacijske i tehničke preduvjete Operatorima linija za provjeru prava i dojave podataka o prodanim i utrošenim putnim kartama korisnika prava.

DIO TREĆI REGISTRI I EVIDENCIJE

Evidencija javnog linijskog prijevoza

Članak 8.

(1) Agencija vodi slijedeće evidencije povezane s javnim linijskim prijevozom:

– Linije s obvezom javne usluge,

– Linije bez obveze javne usluge,

– Operatori linija,

– Prava i opseg prava povlaštenog javnog linijskog prijevoza,

– Korisnici prava na povlašteni javni linijski prijevoz,

– Ostvarena putovanja korisnika povlaštenog javnog linijskog prijevoza,

– Ostvarena putovanja ostalih korisnika javnog linijskog prijevoza.

(2) Evidencija linija javne usluge obuhvaća minimalno sljedeće podatke:

– Oznaku linije,

– Naziv linije,

– Luke koje mora uslužiti,

– Trajnost usluge javnog linijskog prijevoza,

– Redovnost usluge javnog linijskog prijevoza,

– Učestalost pružanja usluge javnog linijskog prijevoza.

(3) Evidencija Operatora linija obuhvaća minimalno slijedeće podatke:

– OIB,

– Naziv,

– Sjedište.

(4) Evidencija prava i opsega prava na povlašteni javni linijski prijevoz obuhvaća:

– Oznaku prava,

– Opis prava i opseg prava,

– Datum od kad se primjenjuje određeno pravo,

– Status prava.

(5) Evidencija korisnika prava na povlašteni javni linijski prijevoz obuhvaća slijedeće skupine korisnika:

– Fizičke osobe,

– Pravne osobe,

– Vozila povezana s fizičkom ili pravnom osobom nositeljem prava,

– Javne službe,

– Vozila povezana s javnim službama.

(6) Evidencija ostvarenih putovanja korisnika povlaštenog i ostalih korisnika javnog linijskog prijevoza obuhvaća:

– ID karte,

– Naziv Operatora linije,

– Oznaka linije,

– Luku ukrcaja,

– Luku iskrcaja,

– Broj isprave za korisnike povlaštenog javnog linijskog prijevoza,

– Oznaku prava za korisnike povlaštenog javnog linijskog prijevoza,

– Datum izdavanja putne karte,

– Datum putovanja,

– Datum utroška putne karte,

– Redovna cijena putne karte,

– Povlaštena cijena putne karte za korisnike povlaštenog javnog linijskog prijevoza.

(7) Potrebno je da u strukturi baze podataka budu osigurane veze među navedenim evidencijama kako bi se omogućila izrada izvještaja za potrebe nadzora i upravljanja javnim linijskim prijevozom.

Zaštita osobnih podatka

Članak 9.

(1) Svrha obrade osobnih podataka kao i pravna osnova za njihovu obradu proizlazi iz odredaba zakona koji uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

(2) Osobni podaci korisnika bilježe se u transakcijskim sustavima SEOP i POSI, dok su u CIS-u anonimizirani.

(3) Pravo uvida u osobne podatke ima Ministarstvo i Agencija, a po potrebi i druga nadležna tijela koja u svom djelokrugu imaju utvrđene nadležnosti nad aktivnostima na moru.

(4) Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine« br. 42/18) može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

DIO ČETVRTI PUTNA KARTA

Sadržaj putne karte

Članak 10.

(1) Svaki putnik i vozilo mora imati putnu kartu koja se izdaje u elektroničkom ili papirnatom obliku, osim djeteta mlađeg od jedne godine koje mora biti evidentirano na putnoj karti odrasle osobe s kojom putuje.

(2) Radi provedbe postupka evidentiranja putnih karata iz stavka 1. ovoga članka, svaka putna karta koju izdaje operator linije mora sadržavati:

– podatke o putnoj karti iz članka 11. ovoga Pravilnika,

– oznaku ZKB i

– oznaku IPK.

Podaci o putnoj karti

Članak 11.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za evidentiranje prodaje putne karte, Operator linije je dužan dostavljati u SEOP sljedeće podatke o putnoj karti za svakog putnika:

– osobni identifikacijski broj (OIB) Operatora linije,

– ID putne karte (oznaka putne karte koju dodjeljuje Operator linije),

– putna karta je izdana za osobu ili vozilo,

– NBL luke polaska,

– NBL luke dolaska,

– broj linije,

– datum izdavanja putne karte,

– datum putovanja,

– cijena putne karte,

– oznaka pristupne točke,

– oznaka ZKB,

– oznaka IPK i

– oznaka namjene putne karte.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka Operator linije je prilikom podnošenja zahtjeva za evidentiranje prodaje putne karte dužan dostavljati u SEOP i sljedeće podatke za povlaštene kategorije:

– broj iskaznice za osobe,

– broj iskaznice za vozila,

– virtualna oznaka za osobe javnih službi,

– virtualna oznaka za vozila javnih službi,

– kategorija prava na povlašteni prijevoz,

– povlaštena cijena putne karte.

Zaštitni kod brodara

Članak 12.

(1) ZKB stvara Operator linije te ga dostavlja u SEOP u sklopu zahtjeva za evidentiranje prodaje putne karte.

(2) ZKB Operatoru linije služi da po potrebi u postupku nadzora dokazuje da je on izdavatelj određene putne karte.

(3) ZKB omogućava provjeru:

– jedinstvenosti, izvornosti i nepromjenjivost podataka o putnoj karti, te

– autentičnosti Operatora linije koji izdaje i elektronički potpisuje podatke o putnoj karti.

(4) Oznaka ZKB je 32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu (brojevi i mala slova: 0-9, a-f).

(5) Pri računanju ZKB koristi se UTF-8 (Unicode Transformation Format 8) kodiranje. Kao decimalni separator kod podatka »ukupni iznos« koristi se točka.

(6) Za potrebe izrade ZKB, Operatori linije su dužni osigurati digitalni certifikat u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika.

(7) Elektroničko potpisivanje podataka o putnoj karti vrši se koristeći RSA-SHA265 algoritma.

(8) ZKB se izračunava korištenjem MD5 kriptografske hash funkcije (po standardu RFC 1321 The MD5 Message-DigestAlgorithm) koja se primjenjuje na izračunati elektronički potpis.

Identifikator putne karte

Članak 13.

(1) Operator ICT sustava dostavlja IPK kao potvrdu o uredno zaprimljenom zahtjevu za evidentiranje prodaje putne karte.

(2) IPK Operatoru linije služi da po potrebi u postupku nadzora dokazuje da je određena putna karta evidentirana u SEOP-u.

(3) IPK mora biti jedinstven za svaku putnu kartu evidentiranu sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

(4) IPK se izračunava metodom UUID (Universally Unique Identifier).

(5) IPK je sastavljen od 32 znaka i 4 crtice (-).

(6) Znakovi IPK-a sastoje se od brojeva od 0 do 9 i slova od a do f, koji su raspoređeni u pet grupa odvojenih crticom (-) u obliku 8-4-4-4-12.

DIO PETI POSTUPAK OPREMANJA PRISTUPNE TOČKE

Zahtjevi za opremanje pristupne točke

Članak 14.

(1) Radi provedbe postupka evidentiranja izdanih karata Operatori linija komuniciraju s Operatorom ICT sustava putem svoje pristupne točke.

(2) Operator linije je dužan osigurati elektroničke uređaje i programsko rješenje koje omogućava izdavanje i evidentiranje putnih karata u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i koje onemogućava izdavanje neevidentiranih putnih karata.

(3) Elektronički uređaj iz stavka 2. ovoga članka mora omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje sadržaja putne karte, izradu zaštitnog koda te internetsku vezu za elektroničku razmjenu podataka s Operatorom ICT sustava.

(4) Operator linije odabire elektronički uređaj i programsko rješenje i odgovoran je za njihovu implementaciju.

(5) Operator linije je odgovoran za cjelovitost i točnost svih podataka o putnoj karti te za pouzdanost i ispravnost elektroničkih uređaja i programskog rješenja.

Postupak pribavljanja certifikata

Članak 15.

(1) Radi provedbe postupka evidentiranja putnih karata Operatori linija su dužni od Operatora ICT sustava pribaviti digitalni certifikat koji će koristiti za autentikaciju i elektroničko potpisivanje putne karte.

(2) Operator linije će, ovisno o modelu povezivanja, odlučiti koliko će mu digitalnih certifikata biti potrebno za provedbu postupka evidentiranja putnih karata.

(3) Operatori linija će za potrebe testiranja postupka evidentiranja putnih karata u skladu s ovim Pravilnikom, od Operatora ICT sustava nabaviti testni certifikat.

Povezivanje pristupne točke

Članak 16.

(1) Za spajanje na SEOP ili POSI, Operator linije mora zadovoljiti sljedeće preduvjete:

1. povezivanje pristupne točke na mrežu Internet,

2. podešavanje postavki i povezivanje na SEOP ili POSI i

3. odgovarajuću propusnost.

(2) Odgovarajuću propusnost Operator linije utvrđuje samostalno na temelju broja poruka u sekundi u trenutku najvećeg opterećenja.

(3) Razmjena podataka između SEOP-a ili POSI-ja i pristupne točke Operatora linije odvija se putem web-servisa, te poruke koje se razmjenjuju mogu biti u Extensible Markup Language (XML) ili JavaScript Object Notation (JSON) formatu.

(4) Priprema XML poruke iz stavka 3. ovoga članka provodi se prema Uputi o postupku pripreme zahtjeva za evidentiranje putne karte koju Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

DIO ŠESTI POSTUPAK EVIDENTIRANJA PUTNIH KARATA

Zahtjev za evidentiranje prodaje putne karte

Članak 17.

(1) Pristupna točka iz članka 14. ovoga Pravilnika priprema podatke za prodaju putne karte i izračunava zaštitni kod prema postupku iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Pristupna točka priprema XML poruku sa zahtjevom za evidentiranje prodaje putne karte i elektronički ju potpisuje digitalnim certifikatom pribavljenim u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika.

(3) Pristupna točka inicira komunikaciju prema SEOP-u i predaje zahtjev za evidentiranje prodaje putne karte.

Obrada zahtjeva za evidentiranje prodaje putne karte

Članak 18.

(1) Operator ICT sustava je dužan provjeriti jesu li dostavljeni svi podaci o putnoj karti navedeni u članku 11. ovoga Pravilnika, te jesu li potpisani s valjanim digitalnim certifikatom pribavljenim u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika.

(2) Ako su oba uvjeta navedena u stavku 1. ovoga članka ispunjena, Operator ICT sustava priprema XML poruku s odgovorom koji sadrži IPK, elektronički ju potpisuje svojim certifikatom te ju vraća Operatoru linije kao potvrdu o urednom evidentiranju prodane putne karte u SEOP-u.

(3) Prodana putna karta evidentirana je u sustav SEOP-a u trenutku kada je Operator linije od SEOP-a dobio ispravnu XML poruku iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako barem jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka nije ispunjen, Operator ICT sustava će Operatoru linije vratiti poruku o greški, a Operator linije je dužan postupiti u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

(5) Ako u trenutku izdavanja putne karte Operator linije nije dobio IPK, evidentirat će putnu kartu koja ne sadrži IPK, a kojoj će naknadno pridijeliti IPK dobiven u ponovljenom postupku, kako je definirano u članku 19. ovoga Pravilnika.

Protokol o postupanju u slučaju grešaka

Članak 19.

(1) Ako Operator linije nije dobio XML poruku o urednom evidentiranju ili je dobio poruku odgovora koja sadrži grešku, Operator linije je dužan naknadno u periodu manjeg opterećenja, u roku ne dužem od 12 sati, ponoviti slanje zahtjeva za evidentiranje.

(2) Maksimalno vrijeme (time-out) na koje pristupna točka treba čekati poruku odgovora od SEOP-a određuje Operator linije.

(3) Prilikom procjene vremena iz stavka 2. ovoga članka treba uzeti u obzir da SEOP treba u vremenu od najviše 3 sekunde obraditi poruku zahtjeva i poslati poruku odgovora.

(4) Nemogućnost uspostave veze za razmjenu podataka provjerava se kod Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Evidentiranje korištenja putnih karata i isplovljenja broda

Članak 20.

(1) Prilikom ukrcaja, Operator linije je dužan Operatoru ICT sustava dostaviti informaciju o korištenju putnih karata koja sadrži:

– ID putne karte,

– Voyage ID,

– datum i vrijeme korištenja putne karte.

(2) Nakon isplovljenja broda, Operator linije je dužan Operatoru ICT sustava dostaviti informaciju o isplovljenju broda koja sadrži:

– Voyage ID,

– IMO ili NIB broj broda,

– datum i vrijeme isplovljenja broda.

(3) Rokovi za dostavu informacije o korištenju putnih karta i isplovljenju broda propisani su pravilnikom o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom.

(4) Prilikom evidentiranja korištenja putnih karata ili isplovljavanja broda, pristupna točka inicira komunikaciju prema SEOP-u i predaje XML poruku sa zahtjevom za evidentiranje.

(5) SEOP zaprima XML poruku iz stavka 4. ovoga članka i šalje Operatoru linije potvrdu o urednom evidentiranju u SEOP-u.

(6) Ako od SEOP-a nije dobio potvrdu o urednom evidentiranju iz stavka 5. ovoga članka Operator linije je dužan postupiti u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

Postupak testiranja

Članak 21.

(1) Operator ICT sustava je dužan osigurati testnu okolinu i omogućiti Operatorima linija testiranje postupka evidentiranja prodaje i utroška putnih karata.

(2) Za potrebe provedbe testiranja iz stavka 1. ovoga članka Operator linije je dužan od Operatora ICT sustava pribaviti digitalni certifikat za testiranje u postupku koji propisan člankom 15. ovoga Pravilnika.

DIO SEDMI UPRAVLJANJE SUSTAVOM I NADZOR

Članak 22.

(1) Agencija upravlja CIS-om i prati provedbu odredbi ovoga Pravilnika.

(2) Upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Pravilnika obavlja Ministarstvo.

(3) Nadzor nad provedbom odredbi ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka mogu provoditi i tijela određena propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka

DIO OSMI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Operator ICT sustava će u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uspostaviti CIS.

(2) Operatori linija s važećim ugovorima za liniju obvezni su izvršiti pripreme za usklađenje i primjenu CIS-a u roku od 3 mjeseca nakon uspostave CIS-a iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom prometu (»Narodne novine« br. 100/2017).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/32 Urbroj: 530-03-1-1-23-6 Zagreb, 15. veljače 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić