Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 20/2023 (20.2.2023.), Pravilnik o statističkim standardima osiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

348

Na temelju odredbe članka 202. stavka 2. i članka 77. stavka 2. točke 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2023. donijela je

PRAVILNIK

O STATISTIČKIM STANDARDIMA OSIGURANJA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) propisuje statističke standarde za obrađivanje podataka o poslovima osiguranja odnosno reosiguranja, rizicima koje pokriva osiguranje odnosno reosiguranje, osiguranim slučajevima i štetama te rokove i način izvještavanja Hanfe.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je voditi i obrađivati statističke podatke o poslovima osiguranja odnosno reosiguranja, rizicima koje pokriva osiguranje odnosno reosiguranje, osiguranim slučajevima i štetama.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je statističke podatke iz stavka 2. ovoga članka obrađivati primjenom statističkih standarda osiguranja.

(4) Društvo za osiguranje iz druge države članice koje preko podružnice pruža usluge osiguranja i reosiguranja na području Republike Hrvatske dužno je voditi i obrađivati statističke podatke o poslovima osiguranja, rizicima koje pokrivaju osiguranja, osiguranim slučajevima i štetama o poslovima osiguranja u Republici Hrvatskoj u opsegu propisanom ovim Pravilnikom.

Struktura i sadržaj statističkih izvještaja

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je sastavljati:

– mjesečne statističke izvještaje koristeći obrasce SP_001 i SP_001_01,

– tromjesečne statističke izvještaje koristeći obrasce SP_001, SP_001_01, SP_001_R, SP_001_02, SP_001_03, SP_001_04, SP_001_05, SP_001_08, SP_002, SP_002_R, SP_002_01, SP_002_02, SP_002_03, SP_002_03_R, SP_002_04, SP_002_04_R, SP_003, SP_003_R, SP_003_01, SP_003_02_01, SP_003_02_02, SP_003_03, SP_003_03_R, SP_004, SP_004_01 i SP_004_01_R,

– godišnje statističke izvještaje koristeći obrasce SP_001, SP_001_01, SP_001_R, SP_001_02, SP_001_03, SP_001_04, SP_001_05, SP_001_06, SP_001_07, SP_001_08, SP_002, SP_002_R, SP_002_01, SP_002_02, SP_002_03, SP_002_03_R, SP_002_04, SP_002_04_R, SP_003, SP_003_R, SP_003_01_GMM, SP_003_01_VFA, SP_003_02_01, SP_003_02_02, SP_003_03, SP_003_03_R, SP_004, SP_004_01, SP_004_01_R i SP_005 iz priloga ovog Pravilnika koji su primjenjivi s obzirom na poslove koje obavlja pojedino društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.

(2) Društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u drugoj državi članici na temelju prava poslovnog nastana i/ili slobode pružanja usluga, dužno je dostaviti statističke izvještaje o poslovima osiguranja u pojedinoj državi članici, i to odvojeno za poslove osiguranja koje obavlja na temelju poslovnog nastana i odvojeno za poslove osiguranja koje obavlja na temelju slobode pružanja usluga. Društvo za osiguranje dužno je dostaviti mjesečne, tromjesečne i godišnje izvještaje koristeći obrasce SP_001_EU i SP_001_01_EU te tromjesečne i godišnje izvještaje koristeći obrasce SP_002_EU, SP_003_EU i SP_004_01_EU iz priloga ovog Pravilnika.

(3) Društvo za osiguranje iz druge države članice koje preko podružnice pruža usluge osiguranja na području Republike Hrvatske, dužno je sastavljati mjesečne statističke izvještaje o poslovima osiguranja u Republici Hrvatskoj koristeći obrasce SP_001 i SP_001_01 iz priloga ovog Pravilnika.

(4) Podatke iz statističkih izvještaja SP_003, SP_003_R, SP_003_EU, SP_003_01_GMM, SP_003_01_VFA, SP_003_02_01, SP_003_02_02, SP_003_03 i SP_003_03_R iz priloga ovog Pravilnika potvrđuje imenovani ovlašteni aktuar.

Rokovi i način dostave izvještaja

Članak 3.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Hanfi:

– mjesečne statističke izvještaje najkasnije do desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca,

– tromjesečne statističke izvještaje najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog tromjesečja,

– godišnje statističke izvještaje najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka kalendarske godine

(2) Društvo za osiguranje iz druge države članice koje preko podružnice pruža usluge osiguranja na području Republike Hrvatske, dužno je dostaviti mjesečne statističke izvještaje najkasnije do desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, kao i društvo za osiguranje iz druge države članice koje preko podružnice pruža usluge osiguranja na području Republike Hrvatske dužno je Hanfi dostaviti izvještaje iz članka 2. ovoga Pravilnika u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

Postupanje u slučajevima izvanredne situacije

Članak 4.

U slučaju izvanredne ili druge situacije koja utječe na izvršenje obveza rokova i/ili načina dostave izvješća iz ovoga Pravilnika, društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje i društvo za osiguranje iz druge države članice koje preko podružnice pruža usluge osiguranja postupit će u skladu sa smjernicom ili preporukom EIOPA-e koja je primjenjiva na navedenu situaciju, u skladu s člankom 2.a Zakona o osiguranju, a ako takve smjernice ili preporuke nema, društva će postupiti u skladu s uputom Hanfe, donesenom u skladu s člankom 204. stavkom 10. Zakona o osiguranju koja će biti objavljena na internetskoj stranici Hanfe ili biti dostavljena društvima na drugi primjeren način.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Pravilnik o statističkim standardima (»Narodne novine« broj 23/16, 27/16, 60/19, 15/20) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu izvještaja sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine sastavljaju se prema popisu obrazaca iz Priloga Pravilnika o statističkim standardima (»Narodne novine« broj 23/16, 27/16, 60/19, 15/20), ali se dostavljaju na način propisan člankom 3. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(4) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje kao i društvo za osiguranje iz druge države članice koje preko podružnice pruža usluge osiguranja na području Republike Hrvatske dužno je prve izvještaje prema popisu obrazaca iz Priloga ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(5) Iznimno od roka propisanog člankom 3. stavkom 1. ovoga Pravilnika mjesečno statističko izvješće iz članka 2. stavka 1. alineje 1. i članka 2. stavkom 2. ovoga Pravilnika za izvještajni datum 31.1.2023. društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti najkasnije do 28.2.2023. godine.

(6) Iznimno od roka propisanog člankom 3. stavkom 1. ovoga Pravilnika tromjesečno statističko izvješće iz članka 2. stavka 1. alineje 2. i članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti:

– za izvještajni datum 31. 3. 2023. najkasnije do 9. 6. 2023.

– za izvještajni datum 30. 6. 2023. najkasnije do 8. 9. 2023.

– za izvještajni datum 30. 9. 2023. najkasnije do 9. 12. 2023.

– za izvještajni datum 31. 12. 2023. najkasnije do 10. 3. 2024.

– za izvještajni datum 31. 3. 2024. najkasnije do 19. 5. 2024.

– za izvještajni datum 30. 6. 2024. najkasnije do 18. 8. 2024.

– za izvještajni datum 30. 9. 2024. najkasnije do 18. 11. 2024.

– za izvještajni datum 31. 12. 2024. najkasnije do 18. 2. 2025.

(7) Iznimno od roka propisanog člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika mjesečno statističko izvješće iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika za siječanj i veljaču 2023. godine društvo za osiguranje iz druge države članice koje preko podružnice pruža usluge osiguranja na području Republike Hrvatske dužno je dostaviti u roku za dostavu mjesečnog statističkog izvješća za ožujak 2023. godine, odnosno najkasnije do 10. travnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/23-04/01 Urbroj: 326-01-70-72-23-6 Zagreb, 8. veljače 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOZI

 

 

nastavak

nastavak

nastavak

nastavak

nastavak

nastavak

nastavak

nastavak

nastavak

nastavak

 

 

 

Copyright © Ante Borić