Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 20/2023 (20.2.2023.), Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

344

Na temelju odredbi članka 45. stavka 2. i članka 46. stavka 3. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14) u daljnjem tekstu ZOOP) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2023. donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBRAČUNA I ROKOVIMA UPLATE DOPRINOSA TE NAČINU VOĐENJA I UPORABI IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se:

– način obračuna,

– rokovi uplate doprinosa,

– način vođenja,

– uporaba imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda, te

– način i rokovi dostavljanja izvješća o stanju imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda.

Članak 2.

Obveznici uplate doprinosa u Garancijski fond koji se vodi pri Hrvatskom uredu za osiguranje (u daljnjem tekstu: HUO) propisani su ZOOP-om.

NAČIN OBRAČUNA I ROKOVI UPLATE DOPRINOSA

Članak 3.

(1) Obveznici iz članka 2. ovog Pravilnika uplaćuju doprinos za Garancijski fond temeljem članka 45. ZOOP-a, razmjerno naplaćenoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja u godini na koju se doprinos odnosi.

(2) Visinu godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza iz Garancijskog fonda u sljedećoj kalendarskoj godini HUO utvrđuje financijskim planom krajem godine. HUO izračunava privremeni udio u visini godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza iz Garancijskog fonda u sljedećoj kalendarskoj godini za svakog pojedinog obveznika iz članka 2. ovog Pravilnika na temelju podataka o naplaćenoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja u prometu za razdoblje siječanj – rujan tekuće godine. HUO je dužan pisanim putem dostaviti svakom pojedinom obvezniku iz članka 2. ovoga Pravilnika i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Hanfa) informaciju o visini godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza iz Garancijskog fonda u sljedećoj kalendarskoj godini i njegovom privremenom udjelu u tom iznosu.

(3) Obveznici uplaćuju doprinos, mjesečno do 10. u tekućem mjesecu i to 1/12 (jednu dvanaestinu) utvrđene godišnje obveze na temelju dostavljenog računa od strane HUO-a.

(4) U slučaju neizvršenja uplata doprinosa za Garancijski fond u propisanom roku, HUO je dužan poslati opomenu i o tome obavijestiti Hanfu.

(5) Konačni obračun uplata doprinosa za prethodnu godinu izvršit će se do 30. travnja i to na temelju podataka o naplaćenoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja u godini za koju se obračun radi. Eventualno više uplaćeni iznos smatrat će se uplatom za naredno razdoblje odnosno za manje uplaćeni iznos doprinosa HUO je dužan pisano pozvati obveznike iz članka 2. ovog Pravilnika da u određenom roku uplate razliku.

(6) U slučaju da visina godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza iz Garancijskog fonda, utvrđena Financijskim planom, nije dostatna za podmirenje obveza Garancijskog fonda, Upravni odbor HUO-a je dužan donijeti odluku o rebalansu i pisano pozvati obveznike iz članka 2. ovoga Pravilnika da u određenom roku uplate dodatna sredstva na ime doprinosa za Garancijski fond. Način sastavljanja Financijskog plana Garancijskog fonda, HUO detaljnije utvrđuje Statutom i internim aktima.

INSTRUMENTI OSIGURANJA IZVRŠENJA OBVEZA

Članak 4.

Radi osiguranja pravodobne uplate doprinosa za Garancijski fond, te omogućavanja urednog izvršavanja obveza po osnovi provođenja obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a, obveznici su dužni HUO-u položiti dovoljan broj bjanko zadužnica najmanje do iznosa potrebnog za pokriće svog udjela doprinosa utvrđenog u članku 3. ovog Pravilnika.

HUO će bjanko zadužnice koristiti u slučaju nepodmirenja ili zakašnjenja u podmirivanju obveze uplate doprinosa za Garancijski fond od strane pojedinog obveznika na način utvrđen člankom 3. ovog Pravilnika.

O aktiviranju bjanko zadužnice HUO je dužan obavijestiti Hanfu.

U slučaju zakašnjenja uplate dužnog doprinosa za Garancijski fond, obveznik je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu i to od dana dospijeća (članak 3. stavak 2. ovog Pravilnika).

Članak 5.

Ako obveznik ne izmiri obveze na način i po postupku utvrđenom u spomenutim aktima HUO-a iz članka 3. ovog Pravilnika, Upravni odbor HUO-a preispitat će opravdanost daljnjeg članstva toga obveznika u HUO-u i predložiti Hanfi da protiv imenovanog obveznika pokrene prekršajni postupak te poduzme druge zakonske mjere uključujući i oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a.

Članak 6.

Obveznici iz članka 2. ovog Pravilnika dužni su HUO-u, za slučaj nastanka razloga za prestanak obveznika odnosno stečaja iz članka 31. ZOOP-a, položiti Instrument za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda po osnovi provođenja obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a naplativ na prvi poziv HUO-a.

Instrument iz prethodnog stavka će se koristiti također i u slučaju prestanka obavljanja poslova obveznih osiguranja uslijed oduzimanja odobrenja za rad od strane Hanfe bilo da se radi o oduzimanju odobrenja za rad pojedinih ili svih vrsta osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a, ili prestanka obveznika zbog pokretanja postupka stečaja ili postupka likvidacije i drugim slučajevima predviđenim ZOOP-om i Zakonom o osiguranju.

Članak 7.

Najniži iznos na koji mora glasiti instrument iz članka 6. ovog Pravilnika utvrđuje se na način da se svota od 531.000,00 EUR uveća za iznos koji se dobije primjenom određenog postotka na osnovicu od 2.655.000,00 EUR.

Postotak iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kao udio zbroja naplaćene premije ili broja rizika obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a pojedinog obveznika u zbroju navedene premije ili rizika svih društava, a na temelju podataka o premiji ili broju rizika iz prethodnog godišnjeg obračunskog razdoblja.

Tijekom provođenja obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a, obveznik mora imati položen važeći instrument na najniže izračunati iznos, sukladno stavku 1. ovog članka, s tim da vrijeme važenja pojedinog instrumenta ne može biti kraće od godinu dana.

Na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka HUO izračunava najniži iznos za pojedinog obveznika te mu dostavlja pisani izračun.

Članak 8.

Instrument za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda iz članka 6. ovog Pravilnika može biti u obliku bezuvjetne garancije banke, u obliku sredstava uplaćenih u visini utvrđenoj člankom 7. u Garancijski fond koji se vodi pri HUO-u ili u obliku namjenskog depozita u tom iznosu položenog u banku na kojem depozitu HUO uspostavlja založno pravo temeljem posebno zaključenog ugovora, s time da HUO u slučaju pokretanja postupka stečaja ili postupka provođenja likvidacije obveznika odnosno u slučaju prestanka obavljanja osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a uslijed oduzimanja odobrenja za rad, mora biti ovlašten samostalno raspolagati tim sredstvima, što mora biti sastavni dio odredbi ugovora o deponiranju sredstava.

U korist Garancijskog fonda koji se vodi pri HUO-u u iznosu iz članka 7. ovog Pravilnika kao instrument za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda mogu se deponirati i vrijednosni papiri koje je izdala ili za čiju isplatu jamči Republika Hrvatska, uz prethodno izvršen upis osnivanja založnog prava u korist HUO-a, i uz uvjet da kupnja tih vrijednosnih papira od strane obveznika ne može biti na teret sredstava životnih osiguranja.

Članak 9.

Obveznici su dužni položiti u HUO instrument iz članka 8. ovog Pravilnika po isteku prethodno položenog instrumenta, odnosno u roku od 15 dana po primanju u članstvo HUO.

O prihvaćanju položenog instrumenta donijet će odluku Upravni odbor HUO-a.

Ako obveznik na ponovljeni poziv HUO-a ne dostavi navedeni instrument, prema spomenutom obvezniku poduzet će se mjere utvrđene u članku 5. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Obveznik u slučajevima iz članka 6. ovog Pravilnika formira pričuvu za štete, a HUO, ukoliko ne bude u mogućnosti podmiriti sve obveze prema oštećenim osobama do iznosa na koji glasi položeni Instrument za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda iz članka 7. ovog Pravilnika, preostale će obveze podmirivati na teret ukupnih sredstava Garancijskog fonda, time da će razliku sredstava iznad iznosa položenog instrumenta i ukupnih obveza naplatiti na teret raspoloživih sredstava obveznika u postupku stečaja ili likvidacije, a ukoliko niti ta sredstva ne budu dovoljna, preostale će obveze izmiriti svi obveznici iz članka 2. ovog Pravilnika razmjerno naplaćenoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a u godini za koju se radi obračun.

Članak 11.

U slučaju neizvršavanja obveza po osnovi šteta nastalih u inozemstvu od osiguranih vozila s hrvatskom registracijskom pločicom, odnosno po osnovi zelene karte osiguranja, a kada je HUO umjesto obveznika podmirio obveze prema stranom društvu za osiguranje, odnosno stranom nacionalnom uredu za osiguranje, HUO će o tome izvijestiti Hanfu radi preispitivanja dozvole obvezniku za obavljanje poslova osiguranja od automobilske odgovornosti.

Obveznik je dužan HUO-u nadoknaditi plaćeni iznos bez odgađanja.

NAČIN VOĐENJA I UPORABA IMOVINE

Članak 12.

Sredstva utvrđena kao obveza uplate doprinosa u Garancijski fond, obveznik je dužan voditi na posebnom kontu i ulagati sukladno odredbama članka 159. i članka 160. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22).

Članak 13.

Doprinosi koji se uplaćuju u Garancijski fond moraju se voditi na posebnom računu HUO-a i biti odvojeni od ostale imovine HUO-a.

HUO je dužan voditi knjigovodstvo priljeva sredstava (uplate doprinosa od obveznika) i odljeva sredstava za isplate po štetama i drugim naknadama i to posebno po vrstama obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a.

IZVJEŠĆE O STANJU IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

Članak 14.

HUO je dužan Hanfi dostavljati Izvješće o stanju imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda na obrascu MI-HUO koji je prilog ovog Pravilnika i njegov sastavni dio.

Izvješće o stanju imovine namijenjene za obveze Garancijskog Fonda dostavlja se do sedmog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji kalendarski dan mjeseca za koji se izvješće podnosi.

Članak 15.

(1) HUO je dužan Hanfi dostavljati dokumentaciju iz odredbe članka 3. stavka 3. i članka 14. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom Hanfe.

(2) Smatra se da je HUO dostavio dokumentaciju iz članka 3. stavka 3. i članka 14. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, HUO je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. HUO je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane člankom 3. stavkom 3. i člankom 14. ovoga Pravilnika, HUO je dužan dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem HUO-a, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od HUO-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda (»Narodne novine«, br. 139/06 i 20/14).

Klasa: 011-01/23-04/01 Urbroj: 326-01-70-72-23-2 Zagreb, 8. veljače 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

Obrazac MI – HUO IZVJEŠĆE O STANJU IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

 

u EUR

OPIS

STANJE NA DAN – zadnji kalendarski dan mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se izvješće odnosi

STANJE NA DAN – zadnji kalendarski dan mjeseca za koji se izvješće podnosi

Novčana sredstva na računu

 

 

Oročeni depoziti

 

 

Vrijednosni papiri

 

 

Ostala financijska imovina

 

 

Dospjela nenaplaćena potraživanja za doprinos u Garancijski fond

 

 

Ukupno

 

 

 

 

Izvješće izradio/la ____________

tel. _______________________

e-pošta _____________________

 

 

 

Copyright © Ante Borić