Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 20/2023 (20.2.2023.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda

Vlada Republike Hrvatske

341

Na temelju članka 47. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19. i 84/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA

Članak 1.

U Uredbi o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.) u članku 3. točka 11. briše se.

Točke 12. i 13. postaju točke 11. i 12.

Iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

»13. stupanj trofije je intenzitet primarne proizvodnje organske tvari u vodi u odnosu na uobičajenu razinu uslijed vanjskog unosa hranjivih tvari (spojevi dušika i/ili fosfora)«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. riječ: »ili« zamjenjuje se riječju: »i«, a riječi: »toga tijela« brišu se.

Članak 3.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ocjena ekološkog stanja tijela površinske vode određuje se na temelju lošije vrijednosti, uzimajući u obzir vrijednosti rezultata ocjene prema biološkim elementima, osnovnim fizikalno-kemijskim i kemijskim elementima te hidromorfološkim elementima koji prate biološke elemente, prema postupku prikazanom na shematskom prikazu iz Priloga 3.B. ove Uredbe.«.

U stavku 5. riječi: »prosječnoj vrijednosti ocjena tih elemenata« zamjenjuju se riječima: »najlošije ocijenjenom hidromorfološkom elementu«.

U stavku 6. riječi: »najlošijom od vrijednosti rezultata ocjene pokazatelja« zamjenjuju se riječima: »prema najlošije ocijenjenom fizikalno-kemijskom i kemijskom elementu«.

Iza točke 3. briše se točka i dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

»4. loše stanje, narančastom

5. vrlo loše stanje, crvenom.«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »kemijskog stanja« riječ: »ili« zamjenjuje se riječju: »i«.

U stavku 2. točki 2. riječ: »ili« zamjenjuje se riječju: »i«.

U stavku 4. točki 1. podtočki 1.1. i točki 2. podtočki 2.1. riječi: »i bolje« brišu se.

Članak 5.

U članku 18. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »umjetnih i znatno promijenjenih« brišu se, a iza riječi: »kemijskim elementima« dodaju se riječi: »te hidromorfološkim elementima koji prate biološke elemente,«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Ocjena potencijala tijela površinske vode na temelju hidromorfoloških elemenata koji prate biološke elemente određuje se prema najlošije ocijenjenom hidromorfološkom elementu iz Priloga 2.A. ove Uredbe, a stanje se prikazuje na kartama odgovarajućom bojom i to:

1. za umjetna tijela površinske vode

1.1. dobar i bolji, zelenom sa svijetlosivim prugama

1.2. umjeren, žutom sa svijetlosivim prugama

1.3. loš, narančastom sa svijetlosivim prugama

1.4. vrlo loš, crvenom sa svijetlosivim prugama

2. za znatno promijenjena tijela površinske vode

2.1. dobar i bolji, zelenom s tamnosivim prugama

2.2. umjeren, žutom s tamnosivim prugama

2.3. loš, narančastom s tamnosivim prugama

2.4. vrlo loš, crvenom s tamnosivim prugama.«.

U stavku 6. riječi: »najlošijom od vrijednosti rezultata ocjene pokazatelja« zamjenjuju se riječima: »prema najlošije ocijenjenom fizikalno-kemijskom i kemijskom elementu«.

U točki 1. iza podtočke 1.2. dodaju se podtočke 1.3. i 1.4. koje glase:

»1.3. loš, narančastom sa svijetlosivim prugama

1.4. vrlo loš, crvenom sa svijetlosivim prugama«.

U točki 2. ispred riječi: »znatno« dodaje se riječ: »za«.

Iza podtočke 2.2. briše se točka i dodaju se podtočke 2.3. i 2.4. koje glase:

»2.3. loš, narančastom s tamnosivim prugama

2.4. vrlo loš, crvenom s tamnosivim prugama.«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 4. riječi: »tablicama 5., 8., 8.a, 10. i 12.« zamjenjuju se riječima: »tablicama 7., 8., 12., 13., 17. i 19.«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. riječi: »vrijednosti 50-tog percentila za rijeke, prijelazne i priobalne vode, odnosno prosječnoj godišnjoj koncentraciji (PGK) za jezera« zamjenjuju se riječima: »srednjoj godišnjoj vrijednosti, osim za pokazatelje prozirnosti i režima kisika u prijelaznim i priobalnim vodama koji se ocjenjuju prema vrijednosti 50-og percentila«.

U stavku 3. riječi: »tablicama 6., 9., 9.a., 11. i 13.« zamjenjuju se riječima: »tablicama 9., 10., 14., 15., 18., 20. i 21.«.

Članak 8.

U članku 21. stavku 1. riječ: »prosječna« zamjenjuje se riječju: »najlošija«.

Članak 9.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Monitoring stanja površinskih voda provodi institut za vode prema planu monitoringa donesenom sukladno članku 50. stavku 6. Zakona o vodama i propisu iz članka 212. stavka 1. Zakona o vodama, na temelju programa usklađenja monitoringa iz stavka 3. ovoga članka. Plan monitoringa donosi se za iduću kalendarsku godinu do 1. listopada tekuće godine.«.

Članak 10.

U članku 49. stavku 1. prvoj rečenici riječi: »sukladno Programu usklađenja monitoringa donesenim u skladu s Planom upravljanja vodnim područjima iz članka 39. Zakona o vodama« zamjenjuju se riječima: »propisu iz članka 212. stavka 1. Zakona o vodama, na temelju Programa usklađenja monitoringa iz stavka 2. ovoga članka«, a u drugoj rečenici iza riječi: »tekuće godine« zarez i riječi: »uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda« brišu se.

Članak 11.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Monitoring stanja voda u zaštićenim područjima iz članka 55. Zakona o vodama provodi institut za vode prema planu monitoringa donesenom sukladno članku 50. stavku 6. Zakona o vodama i propisu iz članka 212. stavka 1. Zakona o vodama, na temelju programa usklađenja monitoringa iz članka 29. i 49. ove Uredbe. Plan monitoringa donosi se za iduću kalendarsku godinu do 1. listopada tekuće godine.«.

U stavku 3. riječi: »stanja voda iz članka 50. stavka 6. Zakona o vodama« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 12.

U članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odstupanja od graničnih vrijednosti pokazatelja navedenih u Prilogu 8. ove Uredbe moguća su:

– za pokazatelje temperatura, pH i suspendirane tvari, u slučaju iznimnih vremenskih ili posebnih geografskih uvjeta

– kada se vode prirodno obogaćuju tvarima koje uzrokuju prekoračenje graničnih vrijednosti navedenih u Prilogu 8. ove Uredbe.«.

Članak 13.

Iza članka 65. dodaje se članak 65.a koji glasi:

»Članak 65.a

(1) Stupanj trofije tijela površinske vode određuje se prema graničnoj srednjoj godišnjoj vrijednosti pokazatelja eutrofikacije iz Priloga 10. ove Uredbe.

(2) Pri određivanju stupnja trofije iz stavka 1. ovoga članka za prirodne rijeke se uzimaju u obzir rezultati vrijednosti oba pokazatelja iz tablica 1. i 2. Priloga 10. ove Uredbe, za jezera najlošija vrijednost svih pokazatelja iz tablica 4. i 5. Priloga 10. ove Uredbe, a za priobalne vode najlošija vrijednost svih pokazatelja iz Tablice 8. Priloga 10. ove Uredbe.

(3) Odnos stupnja trofije iz stavka 1. ovoga članka i ekološkog stanja tipova prirodnih rijeka odnosno prirodnih jezera, određuje se sukladno Tablici 3. odnosno tablicama 6. i 7. Priloga 10. ove Uredbe.«.

Članak 14.

Glava V. s nazivom i člankom 68. brišu se.

Članak 15.

Iza članka 69. dodaje se glava VI.a s nazivom i člankom 69.a koji glase:

»VI.a PRILOZI

Članak 69.a

Sastavni dio ove Uredbe su prilozi:

1. Prilog 1. Normativne definicije stanja voda

1.A. Opće normativne definicije kategorija ekološkog stanja za rijeke, jezera, prijelazne i priobalne vode

1.B. Normativne definicije kategorija ekološkog stanja rijeka i jezera prema biološkim, osnovnim fizikalno-kemijskim i hidromorfološkim elementima

1.C. Normativne definicije kategorija ekološkog stanja prijelaznih voda prema biološkim, osnovnim fizikalno-kemijskim i hidromorfološkim elementima

1.D. Normativne definicije kategorija ekološkog stanja priobalnih voda prema biološkim, osnovnim fizikalno-kemijskim i hidromorfološkim elementima

1.E. Normativne definicije kategorija ekološkog potencijala za znatno promijenjena tijela površinskih voda, prema biološkim, osnovnim fizikalno-kemijskim i hidromorfološkim elementima

1.F. Definicije kategorija dobrog količinskog i kemijskog stanja tijela podzemnih voda

2. Prilog 2. Standardi za ocjenu ekološkog stanja površinskih voda

2.A. Elementi kakvoće ekološkog stanja

2.B. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja i ekološkog potencijala

2.C. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala

3. Prilog 3. Shematski prikazi klasifikacije stanja površinskih voda

3.A. Shematski prikazi klasifikacije stanja površinskih voda

3.B. Shematski prikazi klasifikacije ekološkog stanja u površinskim vodama

3.C. Shematski prikazi klasifikacije ekološkog stanja i ekološkog potencijala površinskih voda na temelju bioloških elemenata kakvoće

3.D Shematski prikazi klasifikacije ekološkog potencijala u površinskim vodama

4. Prilog 4. Indikativni popis osnovnih onečišćujućih tvari

5. Prilog 5. Standardi kakvoće za ocjenu kemijskog stanja površinskih voda

5.A. Popis prioritetnih tvari i drugih onečišćujućih tvari za površinske vode

5.B. Standardi kakvoće vodnog okoliša (SKVO)

5.C. Primjena standarda kakvoće okoliša određenih u Prilogu 5.B.

6. Prilog 6. Standardi kakvoće za ocjenu kemijskog stanja podzemnih voda

7. Prilog 7. Učestalost monitoringa stanja površinskih i podzemnih voda

7.A. Površinske vode

7.B. Podzemne vode

8. Prilog 8. Kakvoća voda određenih pogodnima za život slatkovodnih riba

9. Prilog 9. Kakvoća voda određenih pogodnima za život i rast školjkaša

10. Prilog 10. Pokazatelji eutrofikacije

10.A. Granične vrijednosti pokazatelja eutrofikacije u rijekama

10.B. Granične vrijednosti pokazatelja eutrofikacije u jezerima

10.C. Granične vrijednosti pokazatelja eutrofikacije u priobalnim vodama

11. Prilog 11. Procjena utjecaja ljudskih aktivnosti na stanje tijela rijeka i jezera i utjecaja provedbe mjera za postizanje dobrog stanja

11.A. Osnovni fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji i pokazatelji kemijskog stanja

11.B. Hidromorfološki elementi

12. Prilog 12. Popis tipova površinskih voda

12.A. Popis tipova rijeka

12.B. Popis tipova jezera

12.C. Popis tipova prijelaznih voda

12.D. Popis tipova priobalnih voda

12.E. Popis tipova znatno promijenjenih i umjetnih jezera

12.F. Popis tipova znatno promijenjenih i umjetnih rijeka

(2) Kartografski prikazi tipova površinskih voda iz stavka 1. točke 12. ovoga članka čuvaju se kao izvornik u Hrvatskim vodama u digitalnom obliku i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«, a mogu se dobiti na pisani zahtjev.«.

Članak 16.

Članci 73. i 74. brišu se.

Članak 17.

Prilozi 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11. i 12. mijenjaju se i glase:

»PRILOG 2.

STANDARDI ZA OCJENU EKOLOŠKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA

2.A. ELEMENTI KAKVOĆE EKOLOŠKOG STANJA

1. Elementi ocjene ekološkog stanja rijeka

1.1. biološki elementi:

1. sastav i brojnost vodene flore (fitoplankton, fitobentos i makrofita)

2. sastav i brojnost makrozoobentosa

3. sastav, brojnost i starosna struktura riba

1.2. hidromorfološki elementi koji prate biološke elemente:

1. hidrološki režim:

– količina i dinamika vodnoga toka

– veza s podzemnim vodama

2. kontinuitet rijeke

3. morfološki uvjeti:

– varijacije širine i dubine rijeke

– struktura i sediment dna rijeke

– struktura obalnog pojasa

1.3. osnovni fizikalno-kemijski i kemijski elementi koji prate biološke elemente:

a) osnovni fizikalno-kemijski elementi

1. temperatura

2. režim kisika

3. salinitet

4. zakiseljenost

5. hranjive tvari

b) specifične onečišćujuće tvari

nesintetske

1. arsen i njegovi spojevi

2. bakar i njegovi spojevi

3. cink i njegovi spojevi

4. krom i njegovi spojevi

sintetske

5. fluoridi

ostale

6. organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)

7. poliklorirani bifenili (PCB)

2. Elementi ocjene ekološkog stanja jezera

2.1. biološki elementi:

1. sastav, brojnost i biomasa fitoplanktona

2. sastav i brojnost ostale vodene flore

3. sastav i brojnost makrozoobentosa

4. sastav, brojnost i starosna struktura riba

2.2. hidromorfološki elementi koji prate biološke elemente:

1. hidrološki režim:

– količina i dinamika vodnoga toka

– vrijeme zadržavanja

– veza s podzemnim vodama

2. morfološki uvjeti:

– varijacije dubine jezera

– količina, struktura i sediment dna jezera

– struktura obale jezera

2.3. osnovni fizikalno-kemijski i kemijski elementi koji prate biološke elemente:

a) osnovni fizikalno-kemijski elementi

1. prozirnost

2. temperatura

3. režim kisika

4. salinitet

5. zakiseljenost

6. hranjive tvari

b) specifične onečišćujuće tvari

nesintetske

1. arsen i njegovi spojevi

2. bakar i njegovi spojevi

3. cink i njegovi spojevi

4. krom i njegovi spojevi

sintetske

5. fluoridi

ostale

6. organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)

7. poliklorirani bifenili (PCB)

3. Elementi ocjene ekološkog stanja prijelaznih voda

3.1. biološki elementi:

1. sastav, brojnost i biomasa fitoplanktona,

2. sastav i brojnost ostale vodene flore

3. sastav i brojnost makrozoobentosa

4. sastav i brojnost riba

3.2. hidromorfološki elementi koji prate biološke elemente:

1. morfološki uvjeti:

– varijacije dubine

– količina, struktura i sediment dna

– struktura plimne zone

2. plimni režim

– slatkovodni tok

– izloženost valovima

3.3. osnovni fizikalno-kemijski i kemijski elementi koji prate biološke elemente:

a) osnovni fizikalno-kemijski elementi

1. prozirnost

2. temperatura

3. režim kisika

4. salinitet

5. hranjive tvari

b) specifične onečišćujuće tvari

nesintetetske

1. bakar i njegovi spojevi

2. cink i njegovi spojevi

4. Elementi ocjene ekološkog stanja priobalnih voda

4.1. biološki elementi:

1. sastav, brojnost i biomasa fitoplanktona

2. sastav i brojnost ostale vodene flore

3. sastav i brojnost makrozoobentosa

4.2. hidromorfološki elementi koji prate biološke elemente:

1. morfološki uvjeti:

– varijacije dubine

– struktura i sediment priobalnog dna

– struktura plimne zone

2. plimni režim:

– smjer prevladavajućih struja

– izloženost valovima

4.3. osnovni fizikalno-kemijski i kemijski elementi koji prate biološke elemente:

a) osnovni fizikalno-kemijski elementi

1. prozirnost

2. temperatura

3. režim kisika

4. salinitet

5. hranjive tvari

b) specifične onečišćujuće tvari

nesintetetske

1. bakar i njegovi spojevi

2. cink i njegovi spojevi

2.B. POKAZATELJI I INDEKSI EKOLOŠKOG STANJA I EKOLOŠKOG POTENCIJALA

Tablica 1. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja za rijeke

 

Element kakvoće

Pokazatelj/indeks

Opterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks

Biološki elementi kakvoće

fitoplankton

Riječni potamoplanktonski indeks

opterećenje hranjivim tvarima

fitobentos

Trofički indeks dijatomeja

opterećenje hranjivim tvarima

makrozoobentos

Hrvatski saprobni indeks za makrozoobentos

opterećenje organskim tvarima

Multimetrijski indeks opće degradacije makrozoobentosa rijeka

hidromorfološke promjene/opća degradacija

makrofita

Referentni indeks

opterećenje hranjivim tvarima, opća degradacija

ribe

Hrvatski multimetrijski indeks za ribe u rijekama

hidromorfološke promjene/opća degradacija

Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće

toplinski uvjeti

temperatura

 

salinitet

salinitet

 

zakiseljenost

pH

 

režim kisika

biološka potrošnja kisika u pet dana (BPK5)

kemijska potrošnja kisika (KPK-Mn)

 

hranjive tvari

amonij, nitrati, ukupni dušik, ortofosfati, ukupni fosfor

 

Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.

Hidromorfološki elementi kakvoće

hidrološki režim

učinci umjetnih građevina u koritu unutar vodnog tijela

učinci promjena širom sliva na obilježja prirodnog protoka unutar vodnog tijela

učinci promjene u dnevnom protoku unutar vodnog tijela

utjecaj građevina i zahvata na

povezanost podzemnih i površinskih voda

 

kontinuitet rijeke

utjecaj umjetnih građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta migracije biote (riba i dr.)

utjecaj umjetnih građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta tijeka sedimenta

 

morfološki uvjeti

geometrija korita

podloga

vegetacija i organski ostaci u koritu

interakcija korita i poplavnog područja

 

 

 

Tablica 2. Pokazatelji i indeksi ekološkog potencijala za znatno promijenjene i umjetne rijeke

 

Element kakvoće

Pokazatelj/indeks

Opterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks

Biološki elementi kakvoće

fitobentos

Trofički indeks dijatomeja

opterećenje hranjivim tvarima

makrozoobentos

Hrvatski saprobni indeks za makrozoobentos

opterećenje organskim tvarima

Multimetrijski indeks opće degradacije makrozoobentosa rijeka

opća degradacija/hidromorfološke promjene

makrofita

Referentni indeks

opterećenje hranjivim tvarima, opća degradacija

ribe

Hrvatski multimetrijski indeks za ribe u rijekama

opterećenje hranjivim tvarima, hidromorfološke promjene

Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće

toplinski uvjeti

temperatura

 

salinitet

salinitet

 

zakiseljenost

pH

 

režim kisika

biološka potrošnja kisika u pet dana (BPK5)

 

Kemijska potrošnja kisika (KPK-Mn)

hranjive tvari

nitrati, ukupni dušik, ortofosfati, ukupni fosfor

 

Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.

Hidromorfološki elementi kakvoće1

hidrološki režim

učinci umjetnih građevina u koritu unutar vodnog tijela

učinci promjena širom sliva na obilježja prirodnog protoka unutar vodnog tijela

učinci promjene u dnevnom protoku unutar vodnog tijela

utjecaj građevina i zahvata na povezanost podzemnih i površinskih voda

 

kontinuitet rijeke

utjecaj umjetnih građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta migracije biote (riba i dr.)

utjecaj umjetnih građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta tijeka sedimenta

 

morfološki uvjeti

geometrija korita

 

podloga

vegetacija i organski ostaci u koritu

interakcija korita i poplavnog područja

 

 

 

1 U tablici su navedeni svi hidromorfološki pokazatelji/indeksi, a koriste se relevantni za svaki pojedini tip znatno promijenjenih i umjetnih rijeka

Tablica 3. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja za jezera

 

Element kakvoće

Pokazatelj/indeks

Opterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks

Biološki elementi kakvoće

fitoplankton

Indeks za fitoplankton jezera

opterećenje hranjivim tvarima

fitobentos

Multimetrijski indeksi za fitobentos jezera

opterećenje hranjivim tvarima

makrozoobentos

Multimetrijski indeks za makrozoobentos jezera

opća degradacija

makrofita

Biocenološki indeks

opća degradacija, opterećenje hranjivim tvarima

ribe

Hrvatski multimetrijski indeks za ribe u jezerima

opterećenje hranjivim tvarima, opća degradacija

Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće

toplinski uvjeti

temperatura

 

salinitet

salinitet

 

prozirnost

Secchi prozirnost

 

zakiseljenost

pH

 

režim kisika

kemijska potrošnja kisika (KPK-Mn)

biološka potrošnja kisika (BPK5)

 

hranjive tvari

nitrati, ukupni dušik, ukupni fosfor

 

Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.

Hidromorfološki elementi kakvoće

hidrološki režim

promjene u razini vode

 

vrijeme zadržavanja vode

stratifikacija i miješanje vode

povezanost podzemnih i površinskih voda

morfološki uvjeti

raspodjela dubine po jezeru

 

reljefni oblici dna jezera

struktura dna u zoni otvorene vode

profil padina obala

tlocrtni oblik obale

prirodnost erozijsko-sedimentacijskih procesa

struktura obale

struktura dna u litoralnoj zoni

profil padina priobalne/riparijske zone

Zemljišni pokrov u priobalnoj/riparijskoj zoni

korištenja zemljišta (%) u slivnom području

udio promijenjenog slivnog područja jezera

 

 

Tablica 4. Pokazatelji i indeksi ekološkog potencijala za znatno promijenjena i umjetna jezera

 

Element kakvoće

Pokazatelj/indeks

Opterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks

Biološki elementi kakvoće

fitoplankton

Indeks za fitoplankton jezera

opterećenje hranjivim tvarima

fitobentos

Multimetrijski indeksi za fitobentos jezera

opterećenje hranjivim tvarima

makrozoobentos

Multimetrijski indeks za makrozoobentos jezera

opća degradacija

makrofita

Referentni indeks

opterećenje hranjivim tvarima

ribe

Hrvatski multimetrijski indeks za ribe u jezerima

opća degradacija, opterećenje organskim tvarima

Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće

toplinski uvjeti

temperatura

 

salinitet

salinitet

 

zakiseljenost

pH

 

prozirnost

Secchi prozirnost

 

režim kisika

kemijska potrošnja kisika (KPK-Mn)

biološka potrošnja kisika (BPK5)

 

hranjive tvari

nitrati, ukupni dušik, ukupni fosfor

 

Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.

Hidromorfološki elementi kakvoće1

hidrološki režim

promjene u razini vode

vrijeme zadržavanja vode

stratifikacija i miješanje vode

povezanost podzemnih i površinskih voda

 

morfološki uvjeti

raspodjela dubine po jezeru

reljefni oblici dna jezera

struktura dna u zoni otvorene vode

profil padina obala

tlocrtni oblik obale

prirodnost erozijsko-sedimentacijskih procesa

struktura obale

struktura dna u litoralnoj zoni

profil padina priobalne/riparijske zone

zemljišni pokrov u priobalnoj/riparijskoj zoni

korištenja zemljišta (%) u slivnom području

udio promijenjenog slivnog područja jezera

 

 

 

 

1 U tablici su navedeni svi hidromorfološki pokazatelji/indeksi, a koriste se relevantni za svaki pojedini tip znatno promijenjenih i umjetnih jezera

Tablica 5. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja za prijelazne vode

 

Element kakvoće

Pokazatelj/indeks

Opterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks

Biološki elementi kakvoće

fitoplankton

Multimetrijski indeks fitoplanktona

opterećenje hranjivim tvarima

makrofita – morske cvjetnice

Zostera noltei multimetrijski indeks

opća degradacija

makrozoobentos

AMBI – biotički indeks integriteta morskih bentoskih zajednica

opterećenje organskim tvarima/opća degradacija

ribe

Modificirani indeks za ribe u estuarnim područjima

hidromorfološke promjene/opća degradacija

Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće

prozirnost

Secchi prozirnost

 

temperatura

temperatura

 

salinitet

salinitet

 

režim kisika

zasićenje kisikom

 

hranjive tvari

otopljeni anorganski dušik, ukupni dušik, ortofosfati, ukupni fosfor

 

Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.

 

 

Tablica 6. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja za priobalne vode

 

Element kakvoće

Pokazatelj/indeks

Opterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks

Biološki elementi kakvoće

biomasa fitoplanktona

klorofil a

opterećenje hranjivim tvarima

makroalge

Kartiranje litoralnih zajednica

opterećenje hranjivim tvarima/opća degradacija

morske cvjetnice

Posidonia oceanica multivarijantni indeks

opća degradacija

makrozoobentos

Multimetrijski AMBI – biotički indeks integriteta morskih bentoskih zajednica

opterećenje organskim tvarima/opća degradacija

Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće

prozirnost

Secchi prozirnost

-

temperatura

temperatura

-

salinitet

salinitet

-

režim kisika

zasićenje kisikom

-

hranjive tvari

otopljeni anorganski dušik, ortofosfati, ukupni fosfor

-

Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.

 

 

2.C. GRANIČNE VRIJEDNOSTI KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA I EKOLOŠKOG POTENCIJALA

1. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala za rijeke

Tablica 7. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće za rijeke, izražene kao omjer ekološke kakvoće

 

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Omjer ekološke kakvoće1

Fitoplankton2

Fitobentos

Makrofita

Makrozoobentos

Ribe

TIP: HR-R_1, HR-R_2A, HR-R_2B, HR-R_3A, HR-R_3B, HR-R_3C, HR-R_3D, HR-R_4A, HR-R_4B, HR-R_4C, HR-R_6, HR-R_7, HR-R_8A, HR-R_9.

vrlo dobro

 

0,86 – 1,11

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

dobro

0,60 – 0,85

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

umjereno

0,38 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loše

0,22 – 0,37

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loše

< 0,22

< 0,20

< 0,20

< 0,21

TIP: HR-R_11A, HR-R_12, HR-R_13, HR-R_13A, HR-R_14A, HR-R_14B, HR-R_15A, HR-R_15B, HR-R_17,HR-R_18.

vrlo dobro

 

0,83 – 1,00

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

dobro

0,56 – 0,82

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

umjereno

0,41 – 0,55

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loše

0,21 – 0,40

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loše

< 0,21

< 0,20

< 0,20

< 0,21

TIP: HR-R_16A, HR-R_16B, HR-R_19.

vrlo dobro

 

0,85 – 1,00

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

dobro

0,59 – 0,84

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

umjereno

0,48 – 0,58

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loše

0,24 – 0,47

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loše

< 0,24

< 0,20

< 0,20

< 0,21

TIP: HR-R_8B, HR-R_10A, HR-R_10B, HR-R_11B, HR-R_14C.

vrlo dobro

 

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

dobro

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

umjereno

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loše

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loše

< 0,20

< 0,20

< 0,20

< 0,21

TIP: HR-R_5B_podtip srednji tok rijeke Save, donji tok rijeke Mure i srednji tok rijeke Drave, HR-R_5C_podtip donji tok rijeke Save.

vrlo dobro

 

0,80 – 1,00

 

0,80 – 1,00

0,87 – 1,00

dobro

0,61 – 0,79

0,60 – 0,79

0,55 – 0,86

umjereno

0,40 – 0,60

0,40 – 0,59

0,40 – 0,54

loše

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loše

< 0,20

< 0,20

< 0,21

TIP: HR-R_5C_podtip donji tok rijeke Drave, HR-R_5D.

vrlo dobro

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

 

0,80 – 1,00

0,87 – 1,00

dobro

0,60 – 0,79

0,61 – 0,79

0,60 – 0,79

0,55 – 0,86

umjereno

0,40 – 0,59

0,40 – 0,60

0,40 – 0,59

0,40 – 0,54

loše

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loše

< 0,20

< 0,20

< 0,20

< 0,21

 

 

1 Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije decimale

2 Fitoplankton se računa kao srednja godišnja vrijednost

Tablica 8.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog potencijala za biološke elemente kakvoće, izražene kao omjer ekološke kakvoće za znatno promijenjene i umjetne rijeke

 

KATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALA

Omjer ekološke kakvoće *

Fitobentos

Makrofita

Makrozoobentos

Ribe

TIP: HR-K_1A, HR-K_1B, HR-K_2A, HR-K_2B, HR-K_3A, HR-K_3B, HR-K_6C, HR-K_7A, HR-K_7B, HR-K_8A, HR-K_8B, HR-K_9A, HR-K_9B, HR-K_10, HR-K_11, HR-K_12, HR-K_13A, HR-K_13B.

dobar i bolji

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

umjeren

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loš

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loš

< 0,20

< 0,20

< 0,20

< 0,21

TIP: HR-K_4, HR-K_5

dobar i bolji

0,60 – 1,00

 

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

umjeren

0,40 – 0,59

 

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loš

0,20 – 0,39

 

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loš

< 0,20

 

< 0,20

< 0,21

TIP: HR-K_6A

dobar i bolji

0,60 – 1,00

 

0,60 – 1,00

 

umjeren

0,40 – 0,59

 

0,40 – 0,59

 

loš

0,20 – 0,39

 

0,20 – 0,39

 

vrlo loš

< 0,20

 

< 0,20

 

TIP: HR-K_6B

dobar i bolji

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

 

umjeren

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

 

loš

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

 

vrlo loš

< 0,20

< 0,20

< 0,20

 

 

 

 

* Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije decimale

Tablica 9. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje za rijeke

 

HR TIP

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje

srednja godišnja vrijednost

Toplinski uvjeti

Salinitet

Zakiseljenost

Režim kisika

Hranjive tvari

Temperatura

pH

BPK5

KPK-Mn

Amonij1

Nitrati

Ukupni dušik

Ortofosfati

Ukupni fosfor

oC

mg O2/l

mg O2/l

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

HR-R_1

vrlo dobro

≤13,0

≤0,20

7,40-8,50

≤2,6

≤5,6

≤0,04

≤0,59

≤0,79

≤0,009

≤0,02

dobro

13,1-14,4

0,21-0,30

7,00-7,39

2,7-4,1

5,7-7,9

0,05-0,16

0,60-0,95

0,80-1,60

0,01-0,10

0,03-0,15

8,51-9,00

umjereno

14,5-15,8

0,31-0,40

6,60-6,99

4,2-5,5

8,0-10,3

0,17-0,32

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

9,01-9,50

loše

15,9-17,4

0,41-0,50

6,20-6,59

5,6-7,0

10,4-12,6

0,33-0,48

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,51-10,00

vrlo loše

≥17,5

≥0,51

≤6,19

≥7,1

≥12,7

≥0,49

≥1,66

≥3,21

≥0,31

≥0,41

≥10,01

HR-R_2A

vrlo dobro

≤13,9

≤0,25

7,40-8,50

≤2,7

≤5,6

≤0,10

≤0,95

≤1,60

≤0,10

≤0,15

dobro

14,0-14,9

0,26-0,35

7,00-7,39

2,8-4,1

5,7-7,9

0,11-0,30

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

8,51-9,00

umjereno

15,0-16,0

0,36-0,45

6,60-6,99

4,2-5,5

8,0-10,3

0,31-0,60

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loše

16,1-16,9

0,46-0,55

6,20-6,59

5,6-7,0

10,4-12,6

0,61-0,90

1,66-2,00

3,21-4,00

0,31-0,40

0,41-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥17,0

≥0,56

≤6,19

≥7,1

≥12,7

≥0,91

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_2B

vrlo dobro

≤13,9

≤0,20

7,40-8,50

≤2,7

≤5,6

≤0,04

≤0,59

≤0,79

≤0,009

≤0,02

dobro

14,0-14,9

0,21-0,30

7,00-7,39

2,8-4,1

5,7-7,9

0,05-0,16

0,60-0,95

0,80-1,60

0,01-0,10

0,03-0,15

8,51-9,00

umjereno

15,0-16,0

0,31-0,40

6,60-6,99

4,2-5,5

8,0-10,3

0,17-0,32

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

9,01-9,50

loše

16,1-16,9

0,41-0,50

6,20-6,59

5,6-7,0

10,4-12,6

0,33-0,48

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,51-10,00

vrlo loše

≥17,0

≥0,51

≤6,19

≥7,1

≥12,7

≥0,49

≥1,66

≥3,21

≥0,31

≥0,41

≥10,01

HR-R_3A

vrlo dobro

≤14,8

≤0,20

7,40-8,50

≤2,7

≤5,6

≤0,03

≤0,95

≤1,60

≤0,10

≤0,15

dobro

14,9-15,9

0,21-0,30

7,00-7,39

2,8-4,1

5,7-7,9

0,04-0,14

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,0-16,9

0,31-0,40

6,60-6,99

4,2-5,5

8,0-10,3

0,15-0,28

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loše

17,0-17,9

0,41-0,50

6,20-6,59

5,6-7,0

10,4-12,6

0,29-0,42

1,66-2,00

3,21-4,00

0,31-0,40

0,41-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥18,0

≥0,51

≤6,19

≥7,1

≥12,7

≥0,43

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_3B

vrlo dobro

≤14,8

≤0,20

7,40-8,50

≤2,7

≤5,6

≤0,09

≤0,95

≤1,60

≤0,10

≤0,15

dobro

14,9-15,9

0,21-0,30

7,00-7,39

2,8-4,1

5,7-7,9

0,10-0,35

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,0-16,9

0,31-0,45

6,60-6,99

4,2-5,5

8,0-10,3

0,36-0,70

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loše

17,0-17,9

0,46-0,55

6,20-6,59

5,6-7,0

10,4-12,6

0,71-1,05

1,66-2,00

3,21-4,00

0,31-0,40

0,41-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥18,0

≥0,56

≤6,19

≥7,1

≥12,7

≥1,06

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_3C

vrlo dobro

≤14,8

≤0,20

7,40-8,50

≤2,4

≤5,5

≤0,09

≤0,95

≤1,60

≤0,10

≤0,15

dobro

14,9-15,9

0,21-0,30

7,00-7,39

2,5-3,4

5,6-7,6

0,10-0,35

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,0-16,9

0,31-0,40

6,60-6,99

3,5-4,4

7,7-9,7

0,36-0,70

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loše

17,0-17,9

0,41-0,50

6,20-6,59

4,5-5,4

9,8-11,8

0,71-1,05

1,66-2,00

3,21-4,00

0,31-0,40

0,41-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥18,0

≥0,51

≤6,19

≥5,5

≥11,9

≥1,06

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_3D

vrlo dobro

≤14,8

≤0,20

7,40-8,50

≤2,5

≤6,5

≤0,09

≤0,95

≤1,60

≤0,10

≤0,15

dobro

14,9-15,9

0,21-0,30

7,00-7,39

2,6-3,5

6,6-8,3

0,10-0,35

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,0-16,9

0,31-0,40

6,60-6,99

3,6-4,4

8,4-10,0

0,36-0,70

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loše

17,0-17,9

0,41-0,50

6,20-6,59

4,5-5,4

10,1-11,8

0,71-1,05

1,66-2,00

3,21-4,00

0,31-0,40

0,41-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥18,0

≥0,51

≤6,19

≥5,5

≥11,9

≥1,06

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_4A

vrlo dobro

≤15,1

≤0,20

7,40-8,50

≤2,4

≤5,5

≤0,07

≤0,95

≤1,60

≤0,10

≤0,15

dobro

15,2-16,2

0,21-0,30

7,00-7,39

2,5-3,4

5,6-7,6

0,08-0,20

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,3-17,2

0,31-0,40

6,60-6,99

3,5-4,4

7,7-9,7

0,21-0,40

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loše

17,3-18,2

0,41-0,50

6,20-6,59

4,5-5,4

9,8-11,8

0,41-0,60

1,66-2,00

3,21-4,00

0,31-0,40

0,41-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥18,3

≥0,51

≤6,19

≥5,5

≥11,9

≥0,61

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_4B

vrlo dobro

≤15,1

≤0,20

7,40-8,50

≤2,5

≤6,5

≤0,07

≤0,95

≤1,60

≤0,10

≤0,15

dobro

15,2-16,2

0,21-0,30

7,00-7,39

2,6-3,5

6,6-8,3

0,08-0,20

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,3-17,2

0,31-0,40

6,60-6,99

3,6-4,4

8,4-10,0

0,21-0,40

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loše

17,3-18,2

0,41-0,50

6,20-6,59

4,5-5,4

10,1-11,8

0,41-0,60

1,66-2,00

3,21-4,00

0,31-0,40

0,41-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥18,3

≥0,51

≤6,19

≥5,5

≥11,9

≥0,61

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_4C

vrlo dobro

≤15,1

≤0,20

7,40-8,50

≤2,5

≤6,5

≤0,06

≤0,95

≤1,60

≤0,10

≤0,15

dobro

15,2-16,2

0,21-0,30

7,00-7,39

2,6-3,5

6,6-8,3

0,07-0,14

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,3-17,2

0,31-0,40

6,60-6,99

3,6-4,4

8,4-10,0

0,15-0,28

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loše

17,3-18,2

0,41-0,50

6,20-6,59

4,5-5,4

10,1-11,8

0,29-0,42

1,66-2,00

3,21-4,00

0,31-0,40

0,41-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥18,3

≥0,51

≤6,19

≥5,5

≥11,9

≥0,43

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_5B1

vrlo dobro

≤15,4

≤0,20

7,40-8,50

≤1,5

≤2,5

≤0,02

≤0,95

≤1,60

≤0,10

≤0,15

dobro

15,5-15,9

0,21-0,30

7,00-7,39

1,6-3,5

2,6-5,5

0,03-0,20

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,0-16,4

0,31-0,40

6,60-6,99

3,6-7,0

5,6-11,0

0,21-0,40

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loše

16,5-16,9

0,41-0,50

6,20-6,59

7,1-10,5

11,1-16,5

0,41-0,60

1,66-2,00

3,21-4,00

0,31-0,40

0,41-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥17,0

≥0,51

≤6,19

≥10,6

≥16,6

≥0,61

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_5C1

vrlo dobro

≤15,4

≤0,20

7,40-8,50

≤1,5

≤2,5

≤0,02

≤0,95

≤1,60

≤0,10

≤0,15

dobro

15,5-15,9

0,21-0,30

7,00-7,39

1,6-3,5

2,6-5,5

0,03-0,20

0,96-1,30

1,61-2,40

0,11-0,20

0,16-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,0-16,4

0,31-0,40

6,60-6,99

3,6-7,0

5,6-11,0

0,21-0,40

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loše

16,5-16,9

0,41-0,50

6,20-6,59

7,1-10,5

11,1-16,5

0,41-0,60

1,66-2,00

3,21-4,00

0,31-0,40

0,41-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥17,0

≥0,51

≤6,19

≥10,6

≥16,6

≥0,61

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_5D1

vrlo dobro

≤15,4

≤0,20

7,40-8,50

≤1,8

≤2,4

≤0,02

≤1,00

≤1,50

≤0,03

≤0,05

dobro

15,5-15,9

0,21-0,30

7,00-7,39

1,9-4,0

2,5-5,0

0,03-0,20

1,01-2,00

1,51-3,00

0,04-0,10

0,06-0,20

8,51-9,00

umjereno

16,0-16,4

0,31-0,40

6,60-6,99

4,1-8,0

5,1-10,0

0,21-0,40

2,01-4,00

3,01-6,00

0,11-0,20

0,21-0,40

9,01-9,50

loše

16,5-16,9

0,41-0,50

6,20-6,59

8,1-12,0

10,1-15,0

0,41-0,60

4,01-6,00

6,01-9,00

0,21-0,30

0,41-0,60

9,51-10,00

vrlo loše

≥17,0

≥0,51

≤6,19

≥12,1

≥15,1

≥0,61

≥6,01

≥9,01

≥0,31

≥0,61

≥10,01

HR-R_6

vrlo dobro

≤14,3

≤0,20

7,40-8,50

≤2,3

≤4,3

≤0,02

≤0,50

≤0,59

≤0,004

≤0,014

dobro

14,4-15,4

0,21-0,30

7,00-7,39

2,4-3,3

4,4-6,8

0,03-0,10

0,51-0,90

0,60-1,40

0,005-0,10

0,015-0,13

8,51-9,00

umjereno

15,5-16,4

0,31-0,40

6,60-6,99

3,4-4,3

6,9-9,3

0,11-0,20

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loše

16,5-17,4

0,41-0,50

6,20-6,59

4,4-5,4

9,4-11,8

0,21-0,30

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loše

≥17,5

≥0,51

≤6,19

≥5,5

≥11,9

≥0,31

≥1,61

≥3,11

≥0,31

≥0,38

≥10,01

HR-R_7

vrlo dobro

≤14,3

≤0,20

7,40-8,50

≤2,2

≤4,3

≤0,02

≤0,50

≤0,59

≤0,004

≤0,014

dobro

14,4-15,4

0,21-0,30

7,00-7,39

2,3-3,3

4,4-6,8

0,03-0,10

0,51-0,90

0,60-1,40

0,005-0,10

0,015-0,13

8,51-9,00

umjereno

15,5-16,4

0,31-0,40

6,60-6,99

3,4-4,3

6,9-9,3

0,11-0,20

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loše

16,5-17,4

0,41-0,50

6,20-6,59

4,4-5,4

9,4-11,8

0,21-0,30

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loše

≥17,5

≥0,51

≤6,19

≥5,5

≥11,9

≥0,31

≥1,61

≥3,11

≥0,31

≥0,38

≥10,01

HR-R_8A

vrlo dobro

≤14,3

≤0,20

7,40-8,50

≤2,2

≤4,3

≤0,04

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

14,4-15,4

0,21-0,30

7,00-7,39

2,3-3,3

4,4-6,8

0,05-0,12

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

15,5-16,4

0,31-0,40

6,60-6,99

3,4-4,3

6,9-9,3

0,13-0,24

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

16,5-17,4

0,41-0,50

6,20-6,59

4,4-5,4

9,4-11,8

0,25-0,36

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥17,5

≥0,51

≤6,19

≥5,5

≥11,9

≥0,37

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_8B1

vrlo dobro

≤14,3

≤0,20

7,40-8,50

≤1,3

≤1,6

≤0,04

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

14,4-15,4

0,21-0,30

7,00-7,39

1,4-2,5

1,7-4,0

0,05-0,12

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

15,5-16,4

0,31-0,40

6,60-6,99

2,6-5,0

4,1-8,0

0,13-0,24

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

16,5-17,4

0,41-0,50

6,20-6,59

5,1-7,5

8,1-12,0

0,25-0,36

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥17,5

≥0,51

≤6,19

≥7,6

≥12,1

≥0,37

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_9

vrlo dobro

≤10,5

≤0,20

7,40-8,50

≤2,2

≤4,3

≤0,02

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

10,6-11,5

0,21-0,30

7,00-7,39

2,3-3,3

4,4-6,8

0,03-0,10

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

11,6-12,5

0,31-0,40

6,60-6,99

3,4-4,3

6,9-9,3

0,11-0,20

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

12,6-13,5

0,41-0,50

6,20-6,59

4,4-5,4

9,4-11,8

0,21-0,30

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥13,6

≥0,51

≤6,19

≥5,5

≥11,9

≥0,31

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_10A1

vrlo dobro

≤10,5

≤0,20

7,40-8,50

≤1,2

≤1,6

≤0,02

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

10,6-11,5

0,21-0,30

7,00-7,39

1,3-2,4

1,7-3,2

0,03-0,10

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

11,6-12,5

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-4,8

3,3-6,4

0,11-0,20

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

12,6-13,5

0,41-0,50

6,20-6,59

4,9-7,2

6,5-9,6

0,21-0,30

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥13,6

≥0,51

≤6,19

≥7,3

≥9,7

≥0,31

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_10B1

vrlo dobro

≤10,5

≤0,20

7,40-8,50

≤1,3

≤1,7

≤0,02

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

10,6-11,5

0,21-0,30

7,00-7,39

1,4-2,5

1,8-3,4

0,03-0,10

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

11,6-12,5

0,31-0,40

6,60-6,99

2,6-5,0

3,5-6,8

0,11-0,20

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

12,6-13,5

0,41-0,50

6,20-6,59

5,1-7,5

6,9-10,2

0,21-0,30

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥13,6

≥0,51

≤6,19

≥7,6

≥10,3

≥0,31

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_11A

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,3

≤2,3

≤0,01

≤0,50

≤0,59

≤0,004

≤0,014

dobro

14,1-16,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,4-1,9

2,4-3,1

0,02-0,05

0,51-0,90

0,60-1,40

0,005-0,10

0,015-0,13

8,51-9,00

umjereno

16,1-18,0

0,31-0,40

6,60-6,99

2,0-2,5

3,2-4,0

0,06-0,10

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loše

18,1-19,8

0,41-0,50

6,20-6,59

2,6-3,1

4,1-4,8

0,11-0,15

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,9

≥0,51

≤6,19

≥3,2

≥4,9

≥0,16

≥1,61

≥3,11

≥0,31

≥0,38

≥10,01

HR-R_11B1

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,6

≤2,0

≤0,01

≤0,50

≤0,59

≤0,004

≤0,014

dobro

14,1-16,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,7-3,4

2,1-4,0

0,02-0,05

0,51-0,90

0,60-1,40

0,005-0,10

0,015-0,13

8,51-9,00

umjereno

16,1-18,0

0,31-0,40

6,60-6,99

3,5-6,8

4,1-8,0

0,06-0,10

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loše

18,1-19,8

0,41-0,50

6,20-6,59

6,9-10,2

8,1-12,0

0,11-0,15

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,9

≥0,51

≤6,19

≥10,3

≥12,1

≥0,16

≥1,61

≥3,11

≥0,31

≥0,38

≥10,01

HR-R_12

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,5

≤2,3

≤0,01

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

14,1-16,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,6-2,4

2,4-3,5

0,02-0,05

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,1-18,0

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,06-0,10

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

18,1-19,8

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-4,0

4,7-5,8

0,11-0,15

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,9

≥0,51

≤6,19

≥4,1

≥5,9

≥0,16

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_13

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,5

≤2,3

≤0,01

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

14,1-16,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,6-2,4

2,4-3,5

0,02-0,05

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,1-18,0

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,06-0,10

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

18,1-19,8

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-4,0

4,7-5,8

0,11-0,15

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,9

≥0,51

≤6,19

≥4,1

≥5,9

≥0,16

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_13A

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,5

≤2,3

≤0,02

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

14,1-16,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,6-2,4

2,4-3,5

0,03-0,07

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,1-18,0

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,08-0,14

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

18,1-19,8

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-4,0

4,7-5,8

0,15-0,21

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,9

≥0,51

≤6,19

≥4,1

≥5,9

≥0,22

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_14A

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,3

≤2,3

≤0,01

≤0,50

≤0,59

≤0,004

≤0,014

dobro

14,1-16,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,4-1,9

2,4-3,1

0,02-0,05

0,51-0,90

0,60-1,40

0,005-0,10

0,015-0,13

8,51-9,00

umjereno

16,1-18,0

0,31-0,40

6,60-6,99

2,0-2,5

3,2-4,0

0,06-0,10

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loše

18,1-19,8

0,41-0,50

6,20-6,59

2,6-3,1

4,1-4,8

0,11-0,15

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,9

≥0,51

≤6,19

≥3,2

≥4,9

≥0,16

≥1,61

≥3,11

≥0,31

≥0,38

≥10,01

HR-R_14B

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,5

≤2,3

≤0,01

≤0,50

≤0,59

≤0,004

≤0,014

dobro

14,1-16,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,6-2,4

2,4-3,5

0,02-0,05

0,51-0,90

0,60-1,40

0,005-0,10

0,015-0,13

8,51-9,00

umjereno

16,1-18,0

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,06-0,10

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loše

18,1-19,8

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-4,0

4,7-5,8

0,11-0,15

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,9

≥0,51

≤6,19

≥4,1

≥5,9

≥0,16

≥1,61

≥3,11

≥0,31

≥0,38

≥10,01

HR-R_14C1

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,6

≤2,0

≤0,01

≤0,50

≤0,59

≤0,004

≤0,014

dobro

14,1-16,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,7-3,4

2,1-4,0

0,02-0,05

0,51-0,90

0,60-1,40

0,005-0,10

0,015-0,13

8,51-9,00

umjereno

16,1-18,0

0,31-0,40

6,60-6,99

3,5-6,8

4,1-8,0

0,06-0,10

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loše

18,1-19,8

0,41-0,50

6,20-6,59

6,9-10,2

8,1-12,0

0,11-0,15

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,9

≥0,51

≤6,19

≥10,3

≥12,1

≥0,16

≥1,61

≥3,11

≥0,31

≥0,38

≥10,01

HR-R_15A

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,3

≤2,3

≤0,02

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

14,1-16,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,4-1,9

2,4-3,1

0,03-0,07

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,1-18,0

0,31-0,45

6,60-6,99

2,0-2,5

3,2-4,0

0,08-0,14

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

18,1-19,8

0,46-0,55

6,20-6,59

2,6-3,1

4,1-4,8

0,15-0,21

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,9

≥0,56

≤6,19

≥3,2

≥4,9

≥0,22

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_15B

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,5

≤2,3

≤0,01

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

14,1-16,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,6-2,4

2,4-3,5

0,02-0,05

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

16,1-18,0

0,31-0,45

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,06-0,10

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

18,1-19,8

0,46-0,55

6,20-6,59

3,6-4,0

4,7-5,8

0,11-0,15

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,9

≥0,56

≤6,19

≥4,1

≥5,9

≥0,16

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_16A

vrlo dobro

≤14,5

≤0,25

7,40-8,50

≤1,4

≤2,6

≤0,01

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

14,6-15,2

0,26-0,35

7,00-7,39

1,5-1,9

2,7-4,0

0,02-0,05

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

15,3-16,0

0,36-0,45

6,60-6,99

2,0-2,8

4,1-5,5

0,06-0,10

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

16,1-16,8

0,46-0,55

6,20-6,59

2,9-3,4

5,6-6,9

0,11-0,15

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥16,9

≥0,56

≤6,19

≥3,5

≥7,0

≥0,16

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_16B

vrlo dobro

≤14,5

≤0,25

7,40-8,50

≤1,4

≤2,6

≤0,01

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

14,6-15,2

0,26-0,35

7,00-7,39

1,5-1,9

2,7-4,0

0,02-0,05

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

15,3-16,0

0,36-0,45

6,60-6,99

2,0-2,8

4,1-5,5

0,06-0,10

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

16,1-16,8

0,46-0,55

6,20-6,59

2,9-3,4

5,6-6,9

0,11-0,15

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥16,9

≥0,56

≤6,19

≥3,5

≥7,0

≥0,16

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_17

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,3

≤2,3

≤0,01

≤0,50

≤0,59

≤0,004

≤0,014

dobro

14,1-17,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,4-1,9

2,4-3,1

0,02-0,05

0,51-0,90

0,60-1,40

0,005-0,10

0,015-0,13

8,51-9,00

umjereno

17,1-20,0

0,31-0,40

6,60-6,99

2,0-2,5

3,2-4,0

0,06-0,10

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loše

20,1-22,0

0,41-0,50

6,20-6,59

2,6-3,1

4,1-4,8

0,11-0,15

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loše

≥22,1

≥0,51

≤6,19

≥3,2

≥4,9

≥0,16

≥1,61

≥3,11

≥0,31

≥0,38

≥10,01

HR-R_18

vrlo dobro

≤18,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,5

≤2,3

≤0,01

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

18,1-19,4

0,21-0,30

7,00-7,39

1,6-2,4

2,4-3,5

0,02-0,05

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

19,5-20,9

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,06-0,10

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

21,0-22,2

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-4,0

4,7-5,8

0,11-0,15

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥22,3

≥0,51

≤6,19

≥4,1

≥5,9

≥0,16

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

HR-R_19

vrlo dobro

≤14,0

≤0,20

7,40-8,50

≤1,4

≤2,6

≤0,02

≤0,90

≤1,40

≤0,10

≤0,13

dobro

14,1-17,0

0,21-0,30

7,00-7,39

1,5-1,9

2,7-4,0

0,03-0,07

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

8,51-9,00

umjereno

17,1-20,0

0,31-0,40

6,60-6,99

2,0-2,8

4,1-5,5

0,08-0,14

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,01-9,50

loše

20,1-22,0

0,41-0,50

6,20-6,59

2,9-3,4

5,6-6,9

0,15-0,21

1,61-2,00

3,11-4,00

0,31-0,40

0,38-0,50

9,51-10,00

vrlo loše

≥22,1

≥0,51

≤6,19

≥3,5

≥7,0

≥0,22

≥2,01

≥4,01

≥0,41

≥0,51

≥10,01

 

 

 

 

1 Za tipove tekućica koji su interkalibrirani u vrijeme interkalibracijskog postupka u Europskoj uniji ((HR-R_5B,HR-R_5C) ili nisu svrstani ni u jedan interkalibracijski tip (HR-R_8B, HR-R_10A, HR-R_10B, HR-R_11B, HR-R_14C) uvećanje vrijednosti za pokazatelje režima kisika te za tip HR-R_5D (koji je interkalibriran u vrijeme interkalibracijskog postupka u Europskoj uniji) uvećanje vrijednosti kategorija ekološkog stanja za pokazatelje režima kisika i hranjivih tvari primjenjuje se po principu da granici između umjerenog i lošeg stanja odgovara vrijednost 100% veća od vrijednosti granice između dobrog i umjerenog stanja

2 Uvećanje vrijednosti kategorija ekološkog stanja za pokazatelj amonij za sve tipove rijeka primjenjuje se po principu da granici između umjerenog i lošeg stanja odgovara vrijednost 100% veća od vrijednosti granice između dobrog i umjerenog stanja

Tablica 10.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog potencijala za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje za znatno promijenjene i umjetne rijeke

 

OZNAKA TIPA

KATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALA

Granična vrijednost kategorija ekološkog potencijala za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje

SREDNJA GODIŠNJA VRIJEDNOST

Temperatura

Salinitet

Zakiseljenost

Režim kisika

Hranjive tvari

oC

pH

BPK5

KPK-Mn

Nitrati

Ukupni dušik

Ortofosfati

Ukupni fosfor

mg O2/l

mg O2/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

HR-K_1A

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 4,1

≤ 7,9

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

4,2 – 5.4

8,0 – 10,2

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

5,5 – 6,9

10,3 -12,5

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥7,0

≥12,6

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_1B

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 4,1

≤ 7,9

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

4,2 – 5.4

8,0 – 10,2

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

5,5 – 6,9

10,3 -12,5

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥7,0

≥12,6

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_2A

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 3,4

≤ 7,6

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

3,5 – 4,3

7,7 – 9,6

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

4,4 – 5,3

9,7 -11,7

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥5,4

≥11,8

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_2B

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 3,4

≤ 7,6

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

3,5 – 4,3

7,7 – 9,6

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

4,4 – 5,3

9,7 -11,7

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥5,4

≥11,8

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_3A

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 3,5

≤ 8,3

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

3,6 – 4,3

8,4 – 9,9

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

4,4 – 5,3

10,0 – 11,7

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥5,4

≥11,8

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_3B

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 3,5

≤ 8,3

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

3,6 – 4,3

8,4 – 9,9

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

4,4 – 5,3

10,0 – 11,7

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥5,4

≥11,8

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_4

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 2,9

≤ 5,7

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

3,0 – 3,7

5,8 – 7,7

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

3,8 – 5,3

7,8 – 11,7

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥5,4

≥11,8

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_5

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 2,9

≤ 5,7

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

3,0 – 3,7

5,8 – 7,7

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

3,8 – 5,3

7,8 – 11,7

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥5,4

≥11,8

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_6A

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 2,9

≤ 5,7

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

3,0 – 3,7

5,8 – 7,7

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

3,8 – 5,3

7,8 – 11,7

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥5,4

≥11,8

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_6B

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 4,1

≤ 7,9

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

4,2 – 5.4

8,0 – 10,2

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

5,5 – 6,9

10,3 -12,5

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥7,0

≥12,6

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_6C

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≤ 4,1

≤ 7,9

≤ 1,30

≤ 2,40

≤ 0,20

≤ 0,25

umjeren

18,7-21,0

0,31-0,40

6,60-6,99

4,2 – 5.4

8,0 – 10,2

1,31-1,65

2,41-3,20

0,21-0,30

0,26-0,40

9,01-9,50

loš

21,1-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

5,5 – 6,9

10,3 -12,5

1,66-1,99

3,21-3,99

0,31-0,39

0,41-0,49

9,51-10,00

vrlo loš

≥23,7

≥0,50

≤6,19

≥7,0

≥12,6

≥ 2,00

≥ 4,00

≥ 0,40

≥ 0,50

≥10,01

HR-K_7A

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 1,9

≤ 3,1

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,0-2,5

3,2-4,0

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

2,6-3,1

4,1-4,8

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥ 3,2

≥4,9

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

HR-K_7B

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 1,9

≤ 3,1

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,0-2,5

3,2-4,0

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

2,6-3,1

4,1-4,8

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥ 3,2

≥4,9

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

HR-K_8A

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 2,4

≤ 3,5

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-3,9

4,7-5,8

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥ 4,0

≥5,9

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

HR-K_8B

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 2,4

≤ 3,5

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-3,9

4,7-5,8

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥ 4,0

≥5,9

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

HR-K_9A

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 2,4

≤ 3,5

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-3,9

4,7-5,8

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥ 4,0

≥5,9

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

HR-K_9B

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 2,4

≤ 3,5

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-3,9

4,7-5,8

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥ 4,0

≥5,9

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

HR-K_10

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 1,9

≤ 4,0

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,0-2,9

4,1-5,5

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

3,0-3,4

5,6-6,9

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥ 3,5

≥ 7,0

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

HR-K_11

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 1,9

≤ 4,0

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,0-2,9

4,1-5,5

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

3,0-3,4

5,6-6,9

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥ 3,5

≥ 7,0

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

HR-K_12

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 1,9

≤ 4,0

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,0-2,9

4,1-5,5

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

3,0-3,4

5,6-6,9

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥ 3,5

≥ 7,0

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

HR-K_13A

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 2,4

≤ 3,5

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-3,9

4,7-5,8

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥4,0

≥ 5,9

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

HR-K_13B

dobar i bolji

≤14,7

≤0,30

7,00-9,00

≤ 2,4

≤ 3,5

≤ 0,90

≤ 1,40

≤ 0,10

≤ 0,13

umjeren

14,8-15,7

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-3,5

3,6-4,6

0,91-1,20

1,41-2,30

0,11-0,20

0,14-0,25

9,01-9,50

loš

15,8-16,7

0,41-0,50

6,20-6,59

3,6-3,9

4,7-5,8

1,21-1,60

2,31-3,10

0,21-0,30

0,26-0,37

9,51-10,00

vrlo loš

≥16,8

≥0,50

≤6,19

≥4,0

≥ 5,9

≥1,61

≥3,11

≥ 0,31

≥0,38

≥10,01

 

 

 

 

Tablica 11.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala za hidromorfološke elemente kakvoće za rijeke i znatno promijenjene i umjetne rijeke, izražene kao raspon ocjene

 

Raspon ocjene*

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Kvantitativna ocjena

Kvalitativna ocjena

Ocjena

Opis

Ocjena

Opis

vrlo dobro

< 1,5

Gotovo prirodno

< 2,5

Gotovo prirodno do neznatno promijenjeno

dobro

1,5 – 2,4

Neznatno promijenjeno

umjereno

2,5 – 3,4

Umjereno promijenjeno

2,5 – 3,4

Neznatno do umjereno promijenjeno

loše

3,5 – 4,4

Promijenjeno u velikoj mjeri

3,5 – 5,0

Promijenjeno u velikoj mjeri do izrazito promijenjeno

vrlo loše

4,5 – 5,0

Izrazito promijenjeno

KATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALA

Kvantitativna ocjena

Kvalitativna ocjena

Ocjena

Opis

Ocjena

Opis

dobar i bolji

<2,4

Neznatno promijenjeno

< 2,5

Gotovo prirodno do neznatno promijenjeno

umjeren

2,5 – 3,4

Umjereno promijenjeno

2,5 – 3,4

Neznatno do umjereno promijenjeno

loš

3,5 – 4,4

Promijenjeno u velikoj mjeri

3,5 – 5,0

Promijenjeno u velikoj mjeri do izrazito promijenjeno

vrlo loš

4,5 – 5,0

Izrazito promijenjeno

 

 

* Za pokazatelje koji se ne ocjenjuju kvantitativno, koriste se kvalitativne ocjene

2. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala za jezera

Tablica 12. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće, izražene kao omjer ekološke kakvoće za jezera

 

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Omjer ekološke kakvoće1

Fitoplankton2

Fitobentos

Makrofita

Makrozoobentos

Ribe

vrlo dobro

0,80 – 1,00

0,81 – 1,00

0,90 – 1,00

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

dobro

0,60 – 0,79

0,62 – 0,80

0,70 – 0,89

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

umjereno

0,40 – 0,59

0,40 – 0,61

0,50 – 0,69

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loše

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,30 – 0,49

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loše

< 0,20

< 0,20

< 0,30

< 0,20

< 0,21

 

 

1 Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije decimale

2 Fitoplankton se računa kao srednja godišnja vrijednost

Tablica 13.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog potencijala za biološke elemente kakvoće, izražene kao omjer ekološke kakvoće za znatno promijenjena i umjetna jezera

 

KATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALA

Omjer ekološke kakvoće1

Fitoplankton2

Fitobentos

Makrofita

Makrozoobentos

Ribe

Tip: HR_AP_1A, HR_AP_1B, HR_AP_2A, HR_AP_2B, HR_AP_2C, HR_AP_3A, HR_AP_3B, HR_AP_4A, HR_AP_4B, HR_AP_4C, HR_AD_11, HR_AD_14, HR_AD_17, HR_AD_18

dobar i bolji

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

0,51 – 1,00

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

umjeren

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,25 – 0,50

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loš

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

>0 – 0,24

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loš

< 0,20

< 0,20

0

< 0,20

< 0,21

Tip: HR-AP_5A, HR-AD_9

dobar i bolji

 

0,60 – 1,00

 

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

umjeren

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loš

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loš

< 0,20

< 0,20

< 0,21

Tip: HR-AD_1, HR-AD_6, HR-AD_7, HR-AD_8, HR-AD_10, HR-AD_15A, HR-AD_15B, HR-AD_16A, HR-AD_16B

dobar i bolji

 

0,60 – 1,00

0,51 – 1,00

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

umjeren

0,40 – 0,59

0,25 – 0,50

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loš

0,20 – 0,39

>0 – 0,24

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loš

< 0,20

0

< 0,20

< 0,21

Tip: HR-AD_3

dobar i bolji

 

0,60 – 1,00

0,51 – 1,00

 

0,60 – 1,00

umjeren

0,40 – 0,59

0,25 – 0,50

0,40 – 0,59

loš

0,20 – 0,39

>0 – 0,24

0,21 – 0,39

vrlo loš

< 0,20

0

< 0,21

Tip: HR-AP_6, HR-AD_4, HR-AD_5, HR-AD_13, HR-AD_19

dobar i bolji

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

 

 

0,60 – 1,00

umjeren

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loš

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loš

< 0,20

< 0,20

< 0,21

Tip: HR-AD_2, HR-AD_12

dobar i bolji

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

 

0,60 – 1,00

0,60 – 1,00

umjeren

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

0,40 – 0,59

loš

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,20 – 0,39

0,21 – 0,39

vrlo loš

< 0,20

< 0,20

< 0,20

< 0,21

 

 

1 Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije decimale

2 Fitoplankton se računa kao srednja godišnja vrijednost

Tablica 14. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje jezera

 

OZNAKA TIPA

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje

srednja godišnja vrijednost

Temperatura

Salinitet

Zakiseljenost

Prozirnost

Režim kisika

Hranjive tvari

oC

pH

Secchi prozirnost (m)

BPK5

KPK-Mn1

Nitrati

Ukupni dušik

Ukupni fosfor

mg O2/l

mg O2/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

Plitvička jezera, jezero Kozjak HR-J_1A

vrlo dobro

≤13,5

≤0,20

7,40-8,50

≥9,0

≤0,8

≤1,2

≤0,55

≤0,74

≤0,016

dobro

13,6-17,0

0,21-0,30

7,00-7,39

7,9-8,9

0,9-1,3

1,3-2,0

0,56-0,69

0,75-0,91

0,017-0,028

8,51-9,00

umjereno

17,1-18,0

0,31-0,40

6,60-6,99

4,0-7,8

1,4-2,6

2,1-4,0

0,70-1,38

0,92-1,82

0,029-0,056

9,01-9,50

loše

18,1-19,0

0,41-0,50

6,20-6,59

2,7-3,9

2,7-3,9

4,1-6,0

1,39-2,07

1,83-2,73

0,057-0,084

9,51-10,00

vrlo loš

≥19,1

≥0,51

≤6,19

≤2,6

≥4,0

≥6,1

≥2,07

≥2,74

≥0,085

≥10,01

Plitvička jezera, Prošćansko jezero HR-J_1B

vrlo dobro

≤14,3

≤0,20

7,40-8,50

≥5,5

≤0,8

≤1,2

≤0,55

≤0,74

≤0,016

dobro

14,4-17,2

0,21-0,30

7,00-7,39

4,9-5,4

0,9-1,3

1,3-2,0

0,56-0,69

0,75-0,91

0,017-0,028

8,51-9,00

umjereno

17,3-18,2

0,31-0,40

6,60-6,99

2,50-4,8

1,4-2,6

2,1-4,0

0,70-1,38

0,92-1,82

0,029-0,056

9,01-9,50

loše

18,3-19,2

0,41-0,50

6,20-6,59

1,7-2,4

2,7-3,9

4,1-6,0

1,39-2,07

1,83-2,73

0,057-0,084

9,51-10,00

vrlo loše

≥19,3

≥0,51

≤6,19

≤1,6

≥4,0

≥6,1

≥2,07

≥2,74

≥0,085

≥10,01

Vransko jezero, Cres HR-J_2

vrlo dobro

≤16,7

≤0,20

7,40-8,50

≥11,0

≤0,6

≤1,2

≤0,01

≤0,21

≤0,016

dobro

16,8-20,5

0,21-0,30

7,00-7,39

10,5-10,9

0,7-1,0

1,3-2,0

0,02-0,05

0,22-0,30

0,017-0,027

8,51-9,00

umjereno

20,6-21,5

0,31-0,40

6,60-6,99

5,3-10,4

1,1-2,0

2,1-4,0

0,06-0,10

0,31-0,60

0,028-0,054

9,01-9,50

loše

21,6-22,5

0,41-0,50

6,20-6,59

3,5-5,2

2,1-3,0

4,1-6,0

0,11-0,15

0,61-0,90

0,055-0,081

9,51-10,00

vrlo loše

≥22,6

≥0,51

≤6,19

≤3,4

≥3,1

≥6,1

≥0,16

≥0,91

≥0,082

≥10,01

Baćinska jezera, jezero Crniševo i jezero Oćuša HR-J_3

vrlo dobro

≤22,0

≤0,30

7,40-8,50

≥4,4

≤1,1

≤2,0

≤0,09

≤0,42

≤0,005

dobro

22,1-27,2

0,31-1,40

7,00-7,39

3,6-4,3

1,2-2,2

2,1-3,1

0,10-0,29

0,42-0,81

0,006-0,019

8,51-9,00

umjereno

27,3-28,2

1,41-2,80

6,60-6,99

1,8-3,5

2,3-4,4

3,2-6,2

0,30-0,58

0,52-1,62

0,020-0,038

9,01-9,50

loše

28,3-29,2

2,81-4,20

6,20-6,59

1,2-1,7

4,5-6,6

6,3-9,3

0,59-0,87

1,63-2,43

0,039-0,057

9,51-10,00

vrlo loše

≥29,3

≥4,21

≤6,19

≤1,1

≥6,7

≥9,4

≥0,88

≥2,44

≥0,058

≥10,01

Vransko jezero, Biograd na Moru HR-J_4

vrlo dobro

≤23,3

≤0,97

7,40-8,50

≥1,5

≤2,6

≤6,3

≤0,07

≤0,87

≤0,020

dobro

23,4-27,6

0,98-1,34

7,00-7,39

1,0-1,4

2,7-7,6

6,4-13,9

0,08-0,37

0,88-1,20

0,021-0,031

8,51-9,00

umjereno

27,7-28,6

1,35-2,68

6,60-6,99

0,5-0,9

7,7-15,2

14,0-27,8

0,38-0,74

1,21-2,40

0,032-0,062

9,01-9,50

loše

28,7-29,6

2,69-4,02

6,20-6,59

0,3-0,4

15,3-22,8

27,9-41,7

0,75-1,11

2,41-3,60

0,063-0,093

9,51-10,00

vrlo loše

≥29,7

≥4,03

≤6,19

≤0,2

≥22,9

>41,8

≥1,12

≥3,61

≥0,094

≥10,01

Visovačko jezero HR-J_5

vrlo dobro

≤18,0

≤0,20

7,40-8,50

≥5,3

≤0,8

≤1,3

≤0,20

≤0,37

≤0,013

dobro

18,1-21,6

0,21-0,30

7,00-7,39

3,9-5,2

0,9-1,5

1,4-1,9

0,21-0,30

0,38-0,63

0,014-0,025

8,51-9,00

umjereno

21,7-22,6

0,31-0,40

6,60-6,99

2,0-3,8

1,6-3,0

2,0-3,8

0,31-0,60

0,64-1,26

0,026-0,050

9,01-9,50

loše

22,7-23,6

0,41-0,50

6,20-6,59

1,3-1,9

3,1-4,5

3,9-5,7

0,61-0,90

1,27-1,89

0,051-0,075

9,51-10,00

vrlo loše

≥23,7

≥0,51

≤6,19

≤1,2

≥4,6

≥5,8

≥0,91

≥1,90

≥0,076

≥10,01

jezero Kuti HR-J_6

vrlo dobro

≤24,5

≤0,21

7,40-8,50

≥2,8

≤0,7

≤2,1

≤0,05

≤0,33

≤0,007

dobro

24,6-27,9

0,22-0,27

7,00-7,39

2,3-2,7

0,8-1,6

2,2-3,6

0,06-0,13

0,34-0,75

0,008-0,016

8,51-9,00

umjereno

28,0-28,9

0,28-0,54

6,60-6,99

1,2-2,2

1,7-3,2

3,7-7,2

0,14-0,26

0,76-1,50

0,017-0,032

9,01-9,50

loše

29,0-29,9

0,55-0,81

6,20-6,59

0,8-1,1

3,3-4,8

7,3-10,8

0,27-0,39

1,51-2,25

0,033-0,048

9,51-10,00

vrlo loše

≥30,0

≥0,82

≤6,19

≤0,7

≥4,9

≥10,9

≥0,40

≥2,26

≥0,049

≥10,01

 

 

 

1 Nije primjenjivo u jezerima gdje je koncentracija klorida viša od 300 mg/l

Tablica 15.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog potencijala za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje znatno promijenjenih i umjetnih jezera

 

OZNAKA TIPA

KATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALA

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje

srednja godišnja vrijednost

Temperatura

Salinitet

Zakiseljenost

Prozirnost1

Režim kisika

Hranjive tvari

oC

pH

Secchi prozirnost (m)

BPK5

KPK-Mn2

Nitrati

Ukupni dušik

Ukupni fosfor

mg O2/l

mg O2/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

HR-AP_1A, HR-AP_1B, HR-AP_2A, HR-AP_2B, HR-AP_2C

dobar i bolji

≤23,0

≤0,30

7,00-9,00

≥0,5

≤5,4

≤8,4

≤0,63

≤1,08

≤0,080

umjeren

23,1-24,5

0,31-0,40

6,60-6,99

0,3-0,4

5,5-10,8

8,5-16,8

0,64-1,26

1,09-2,16

0,081-0,160

9,01-9,50

loš

24,6-26,0

0,41-0,50

6,20-6,59

0,2-0,1

10,9-16,2

16,9-25,2

1,27-1,89

2,17-3,24

0,161-0,240

9,51-10,00

vrlo loš

≥26,1

≥0,51

≤6,19

≤0,0

≥16,3

≥25,3

≥1,90

≥3,25

≥0,241

≥10,01

HR-AP_3A, HR-AP_3B, HR-AP_4A

dobar i bolji

≤23,0

≤0,30

7,00-9,00

≥1,4

≤4,3

≤8,1

≤0,50

≤1,07

≤0,080

umjeren

23,1-24,5

0,31-0,40

6,60-6,99

0,7-1,3

4,4-8,6

8,2-16,2

0,51-1,00

1,08-2,14

0,081-0,160

9,01-9,50

loš

24,6-26,0

0,41-0,50

6,20-6,59

0,5-0,6

8,7-12,9

16,3-24,3

1,01-1,50

2,15-3,21

0,161-0,240

9,51-10,00

vrlo loš

≥26,1

≥0,51

≤6,19

≤0,4

≥13,0

≥24,4

≥1,51

≥3,22

≥0,241

≥10,01

HR-AP_4B, HR-AP_4C

dobar i bolji

≤23,0

≤0,30

7,00-9,00

≥3,2

≤2,5

≤2,9

≤0,50

≤1,12

≤0,040

umjeren

23,1-24,5

0,31-0,40

6,60-6,99

1,6-3,1

2,6-5,0

3,0-5,8

0,51-1,00

1,13-2,24

0,041-0,080

9,01-9,50

loš

24,6-26,0

0,41-0,50

6,20-6,59

1,1-1,5

5,1-7,5

5,9-8,7

1,01-1,50

2,25-3,36

0,081-0,120

9,51-10,00

vrlo loš

≥26,1

≥0,51

≤6,19

≤1,0

≥7,6

≥8,8

≥1,51

≥3,37

≥0,121

≥10,01

HR-AP_5A

dobar i bolji

≤23,0

≤0,30

7,00-9,00

-

≤3,5

≤4,4

≤0,90

≤1,50

≤0,090

umjeren

23,1-24,5

0,31-0,40

6,60-6,99

-

3,6-7,0

4,5-8,8

0,91-1,80

1,51-3,00

0,091-0,180

9,01-9,50

loš

24,6-26,0

0,41-0,50

6,20-6,59

-

7,1-10,5

8,9-13,2

1,81-2,70

3,01-4,50

0,181-0,270

9,51-10,00

vrlo loš

≥26,1

≥0,51

≤6,19

-

≥10,6

≥13,3

≥2,71

≥4,51

≥0,271

≥10,01

HR-AP_6

dobar i bolji

≤23,0

≤0,30

7,00-9,00

≥2,7

≤2,6

≤2,8

≤0,50

≤1,12

≤0,040

umjeren

23,1-24,5

0,31-0,40

6,60-6,99

1,4-2,6

2,7-5,2

2,9-5,6

0,51-1,00

1,13-2,24

0,041-0,080

9,01-9,50

loš

24,6-26,0

0,41-0,50

6,20-6,59

0,9-1,3

5,3-7,8

5,7-8,4

1,01-1,50

2,25-3,36

0,081-0,120

9,51-10,00

vrlo loš

≥26,1

≥0,51

≤6,19

≤0,8

≥7,9

≥8,5

≥1,51

≥3,37

≥0,121

≥10,01

HR-AD_1, HR-AD_3, HR-AD_6, HR-AD_7, HR-AD_8, HR-AD_9, HR-AD_10, HR-AD_15A, HR-AD_15B, HR-AD_19

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

-

≤2,3

≤2,8

≤0,50

≤1,00

≤0,034

umjeren

18,7-20,5

0,31-0,40

6,60-6,99

-

2,4-4,6

2,9-5,6

0,51-1,00

1,01-2,00

0,035-0,068

9,01-9,50

loš

20,6-22,3

0,41-0,50

6,20-6,59

-

4,7-6,9

5,7-8,4

1,01-1,50

2,01-3,00

0,069-0,102

9,51-10,00

vrlo loš

≥22,4

≥0,51

≤6,19

-

≥7,0

≥8,5

≥1,51

≥3,01

≥0,103

≥10,01

HR-AD_2

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≥3,0

≤1,5

≤1,9

≤0,42

≤0,84

≤0,031

umjeren

18,7-20,5

0,31-0,40

6,60-6,99

1,5-2,9

1,6-3,0

2,0-3,8

0,43-0,84

0,85-1,68

0,032-0,062

9,01-9,50

loš

20,6-22,3

0,41-0,50

6,20-6,59

1,0-1,4

3,1-4,5

3,9-5,7

0,85-1,26

1,69-2,52

0,063-0,093

9,51-10,00

vrlo loš

≥22,4

≥0,51

≤6,19

≤0,9

≥4,6

≥5,8

≥1,27

≥2,53

≥0,094

≥10,01

HR-AD_4, HR-AD_5, HR-AD_13

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≥5,0

≤1,5

≤1,9

≤0,42

≤0,84

≤0,031

umjeren

18,7-20,5

0,31-0,40

6,60-6,99

2,5-4,9

1,6-3,0

2,0-3,8

0,43-0,84

0,85-1,68

0,032-0,062

9,01-9,50

loš

20,6-22,3

0,41-0,50

6,20-6,59

1,7-2,4

3,1-4,5

3,9-5,7

0,85-1,26

1,69-2,52

0,063-0,093

9,51-10,00

vrlo loš

≥22,4

≥0,51

≤6,19

≤1,6

≥4,6

≥5,8

≥1,27

≥2,53

≥0,094

≥10,01

HR-AD_11, HR-AD_16B, HR-AD_18

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≥3,6

≤3,2

≤3,3

≤0,18

≤0,43

≤0,029

umjeren

18,7-20,5

0,31-0,40

6,60-6,99

1,8-3,5

3,3-6,4

3,4-6,6

0,19-0,36

0,44-0,86

0,030-0,058

9,01-9,50

loš

20,6-22,3

0,41-0,50

6,20-6,59

1,2-1,7

6,5-9,6

6,7-9,9

0,37-0,54

0,87-1,29

0,059-0,087

9,51-10,00

vrlo loš

≥22,4

≥0,51

≤6,19

≤1,1

≥9,7

≥10,0

≥0,55

≥1,30

≥0,088

≥10,01

HR-AD_12

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≥1,8

≤1,5

≤1,9

≤0,42

≤0,84

≤0,031

umjeren

18,7-20,5

0,31-0,40

6,60-6,99

0,9-1,7

1,6-3,0

2,0-3,8

0,43-0,84

0,85-1,68

0,032-0,062

9,01-9,50

loš

20,6-22,3

0,41-0,50

6,20-6,59

0,5-0,8

3,1-4,5

3,9-5,7

0,85-1,26

1,69-2,52

0,063-0,093

9,51-10,00

vrlo loš

≥22,4

≥0,51

≤6,19

≤0,5

≥4,6

≥5,8

≥1,27

≥2,53

≥0,094

≥10,01

HR-AD_14

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≥1,0

≤2,3

≤2,6

≤0,10

≤0,40

≤0,056

umjeren

18,7-20,5

0,31-0,40

6,60-6,99

0,5-0,9

2,4-4,6

2,7-5,2

0,11-0,20

0,41-0,80

0,057-0,112

9,01-9,50

loš

20,6-22,3

0,41-0,50

6,20-6,59

0,3-0,4

4,7-6,9

5,3-7,8

0,21-0,30

0,81-1,20

0,113-0,168

9,51-10,00

vrlo loš

≥22,4

≥0,51

≤6,19

≤0,2

≥7,0

≥7,9

≥0,31

≥1,21

≥0,169

≥10,01

HR-AD_16A

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≥2,5

≤3,2

≤3,3

≤0,18

≤0,43

≤0,029

umjeren

18,7-20,5

0,31-0,40

6,60-6,99

1,3-2,4

3,3-6,4

3,4-6,6

0,19-0,36

0,44-0,86

0,030-0,058

9,01-9,50

loš

20,6-22,3

0,41-0,50

6,20-6,59

0,9-1,2

6,5-9,6

6,7-9,9

0,37-0,54

0,87-1,29

0,059-0,087

9,51-10,00

vrlo loš

≥22,4

≥0,51

≤6,19

≤0,8

≥9,7

≥10,0

≥0,55

≥1,30

≥0,088

≥10,01

HR-AD_17

dobar i bolji

≤18,6

≤0,30

7,00-9,00

≥2,6

≤2,3

≤2,6

≤0,10

≤0,40

≤0,056

umjeren

18,7-20,5

0,31-0,40

6,60-6,99

1,3-2,5

2,4-4,6

2,7-5,2

0,11-0,20

0,41-0,80

0,057-0,112

9,01-9,50

loš

20,6-22,3

0,41-0,50

6,20-6,59

0,9-1,2

4,7-6,9

5,3-7,8

0,21-0,30

0,81-1,20

0,113-0,168

9,51-10,00

vrlo loš

≥22,4

≥0,51

≤6,19

≤0,8

≥7,0

≥7,9

≥0,31

≥1,21

≥0,169

≥10,01

 

 

 

1 Nije primjenjivo u umjetnim i znatno izmijenjenim jezerima s kratkim vremenom zadržavanja vode

2 Nije primjenjivo u umjetnim i znatno izmijenjenim jezerima gdje je koncentracija klorida viša od 300 mg/l

Tablica 16.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala za hidromorfološke elemente kakvoće za jezera i znatno promijenjena i umjetna jezera, izražene kao raspon ocjene

 

Raspon ocjene*

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Kvantitativna ocjena

Kvalitativna ocjena

Ocjena

Opis

Ocjena

Opis

vrlo dobro

< 1,5

Gotovo prirodno

< 2,5

Gotovo prirodno do neznatno promijenjeno

dobro

1,5 – 2,4

Neznatno promijenjeno

umjereno

2,5 – 3,4

Umjereno promijenjeno

2,5 – 3,4

Neznatno do umjereno promijenjeno

loše

3,5 – 4,4

Promijenjeno u velikoj mjeri

3,5 – 5,0

Promijenjeno u velikoj mjeri do izrazito promijenjeno

vrlo loše

4,5 – 5,0

Izrazito promijenjeno

KATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALA

Kvantitativna ocjena

Kvalitativna ocjena

Ocjena

Opis

Ocjena

Opis

dobar i bolji

1,5 – 2,4

Neznatno promijenjeno

< 2,5

Gotovo prirodno do neznatno promijenjeno

umjeren

2,5 – 3,4

Umjereno promijenjeno

2,5 – 3,4

Neznatno do umjereno promijenjeno

loš

3,5 – 4,4

Promijenjeno u velikoj mjeri

3,5 – 5,0

Promijenjeno u velikoj mjeri do izrazito promijenjeno

vrlo loš

4,5 – 5,0

Izrazito promijenjeno

 

 

* Za pokazatelje koji se ne ocjenjuju kvantitativno, koriste se kvalitativne ocjene

3. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za prijelazne vode

Tablica 17. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće, izražene kao omjer ekološke kakvoće

 

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Omjer ekološke kakvoće*

Fitoplankton

Makrofita

Makrozoobentos

Ribe

vrlo dobro ili referentno

0,80 – 1,00

0,775 – 1,000

0,80 – 1,00

0,80 – 1,00

dobro

0,60 – 0,79

0,550 – 0,774

0,60 – 0,79

0,60 – 0,79

umjereno

0,40 – 0,59

0,325 – 0,549

0,40 – 0,59

0,20 – 0,59

loše

0,20 – 0,39

0,100 – 0,324

0,20 – 0,39

0,10 – 0,20

vrlo loše

<0,20

< 0,100

< 0,20

< 0,10

 

 

* Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije, odnosno tri decimaleTablica 18. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje

 

OZNAKA TIPA

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – vrijednost 50-og percentila

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – srednja godišnja vrijednost

Prozirnost

Režim kisika1

Salinitet2

Hranjive tvari1

Secchi prozirnost

Zasićenje kisikom

Otopljeni anorganski dušik

Ukupni dušik

Ortofosfati

Ukupni fosfor

m

%

PSU

µmol N/dm3

µmol N/dm3

µmol P/dm3

µmol P/dm3

HR-P1_2

HR-P1_3

vrlo dobro ili referentno

> 7

P: 80 – 120

0,5 ≤

s ≤ 10,0

≤33,09

≤38,59

≤0,146

≤0,449

D: > 80

dobro

3-7

P: 75-150

10,1 ≤

s ≤ 15,0

33,10-59,59

38,60-88,49

0,147-0,599

0,450-0,899

D: 40-80

umjereno

<33

P: >150

P: <75 D: < 40

s < 0,5

s > 15,0

59,60-79,59

88,50-144,99

0,600-0,899

0,900-1,199

loše

79,60-106,29

14,5,00-195,39

0,900-1,349

1,200-1,499

vrlo loše

≥106,30

≥195,40

≥1,350

≥1,500

HR-P2_2 HR-P2_3

vrlo dobro ili referentno

> 5

P: 80 – 120

10,0 ≤ s ≤ 30,0

≤6,09

≤15,99

≤0,089

≤0,254

D: > 80

dobro

3-5

P: 75-150

8,0 ≤ s ≤ 9,9 30,1 ≤ s ≤ 36,0

6,10-12,09

16,00-24,19

0,090-0,119

0,255-0,339

D: 40-80

umjereno

<33

P: >175

P: <75 D: < 40

s < 8,0

s > 36,0

12,10-23,99

24,20-36,99

0,120-0,159

0,340-0,499

loše

24,00-47,99

37,00-54,99

0,160-0,219

0,500-0,699

vrlo loše

≥48,00

≥55,00

≥0,220

≥0,700

 

 

 

P (površinski sloj) – sloj vodenog stupca 0-5m dubine (tip P1 i P2)

D (pridneni sloj) – sloj vodenog stupca 0,5-2 m iznad dna

1 Režim kisika i hranjive tvari se za tip P1 ocjenjuju iz površinskog sloja 0 m, dok se za tip P2 ocjenjuju iz površinskog sloja 0-5 m, prema njihovoj mjerodavnoj vrijednosti

2 Ocjenjuje se iz površinskog sloja 0 m

3 Postaje s dubinom manjom od 3 m na kojima je vidljivost do morskog dna ocjenjuju se dobrim stanjem

4. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za priobalne vode

Tablica 19. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće, izražene kao omjer ekološke kakvoće

 

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Omjer ekološke kakvoće1

Biomasa fitoplanktona izražena kao klorofil a2

Makrofita

Makrozoobentos

HR-O3_12 HR-O3_13 HR-O3_22 HR-O3_23

HR-O4_13 HR-O4_22 HR-O4_23

Morske cvjetnice

Makroalge

vrlo dobro ili referentno

0,82 – 1,00

0,79 – 1,00

0,775 – 1,000

0,75 – 1,00

0,83 – 1,00

dobro

0,61 – 0,81

0,61 – 0,78

0,550 – 0,774

0,60 – 0,74

0,62 – 0,82

umjereno

0,41 – 0,60

0,39 – 0,60

0,325 – 0,549

0,41 – 0,59

0,41 – 0,61

loše

0,19 – 0,40

0,20 – 0,38

0,100 – 0,324

0,25 – 0,40

0,20 – 0,40

vrlo loše

< 0,19

< 0,20

< 0,100

< 0,25

< 0,20

 

 

1 Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije, odnosno tri decimale

2 OEK se računa prema 90-om percentilu godišnjih vrijednosti

Tablica 20. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske elemente kakvoće

 

OZNAKA TIPA

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Temperatura

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – vrijednost 50-og percentila

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – srednja godišnja vrijednost

Prozirnost

Režim kisika1

Salinitet2

Hranjive tvari1

Secchi prozirnost

Zasićenje kisikom

Otopljeni anorganski dušik

Ukupni dušik

Ortofosfati

Ukupni fosfor

prosječno godišnje odstupanje u °C3

m

%

PSU

µmol N/dm3

µmol N/dm3

µmol P/dm3

µmol P/dm3

HR-O3_12 HR-O3_13

vrlo dobro ili referentno

nema odstupanja

>25

P: 90 – 110

34,5 ≤ s ≤ 37,5

≤2,59

≤10,99

≤0,054

≤0,234

D: > 80

dobro

<1,5

5 – 25

P: 75-150

33,0 ≤ s ≤ 34,4 37,6 ≤ s ≤ 38.5

2,60-3,99

11,00-13,39

0,055-0,079

0,235-0,299

D: > 40

umjereno

>1,5

<54

P: >150 P: <75 D: < 40

s < 33,0 s>38,5

7,00-9,99

≥10,00

4,00-6,99

13,40-18,99

0,080-0,119

0,300-0,399

loše

19,00-25,99

0,120-0,179

0,400-0,599

 

vrlo loše

≥26,00

≥0,180

≥0,600

 

HR-O3_22 HR-O3_23

vrlo dobro ili referentno

nema odstupanja

>25

P: 90 – 110

34,5 ≤ s ≤ 37,5

≤2,59

≤10,99

≤0,054

≤0,234

D: > 805

D: > 706

dobro

<1,5

5 – 25

P: 75-150

33,0 ≤ s ≤ 34,4 37,6 ≤ s ≤ 38,5

2,60-3,99

11,00-13,39

0,055-0,079

0,235-0,299

D: > 40

umjereno

>1,5

<54

P: >150 P: <75 D: < 40

s < 33,0 s>38,5

7,00-9,99

≥10,00

4,00-6,99

13,40-18,99

0,080-0,119

0,300-0,399

loše

19,00-25,99

0,120-0,179

0,400-0,599

 

vrlo loše

≥26,00

≥0,180

≥0,600

 

HR-O4_13

vrlo dobro ili referentno

nema odstupanja

>25

P: 90 – 110

s ≥ 37,5

≤1,49

≤9,69

≤0,039

≤0,199

D: > 80

dobro

<1,5

5 – 25

P: 75-150

36,0 ≤ s ≤ 37,4

1,50-2,69

9,70-12,09

0,040-0,069

0,200-0,274

D: > 40

umjereno

>1,5

<54

P: >150 P: <75 D: < 40

s < 36,0

6,00-8,99

≥9,00

2,70-5,99

12,10-15,99

0,070-0,099

0,275-0,389

loše

16,00-20,99

0,100-0,139

0,390-0,539

 

vrlo loše

≥21,00

≥0,140

≥0,540

 

HR-O4_22 HR-O4_23

vrlo dobro ili referentno

nema odstupanja

>25

P: 90 – 110

s ≥ 37,5

≤1,49

≤9,69

≤0,039

≤0,199

D: > 805

D: > 706

dobro

<1,5

5 – 25

P: 75-150

36,0 ≤ s ≤ 37,4

1,50-2,69

9,70-12,09

0,040-0,069

0,200-0,274

D: > 40

umjereno

>1,5

<54

P: >150 P: <75 D: < 40

s < 36,0

6,00-8,99

≥9,00

2,70-5,99

12,10-15,99

0,070-0,099

0,275-0,389

loše

16,00-20,99

0,100-0,139

0,390-0,539

 

vrlo loše

≥21,00

≥0,140

≥0,540

 

 

 

 

P (površinski sloj) – sloj vodenog stupca 0 – 10 m dubine

D (pridneni sloj) – sloj vodenog stupca 0,5-2 m iznad dna

1 Režim kisika i hranjive tvari ocjenjuju se prema njihovoj mjerodavnoj vrijednosti iz površinskog sloja 0-10 m.

2 Ocjenjuje se iz površinskog sloja 0 m

3 Prosječno godišnje odstupanje se utvrđuje prema Tablici 21.

4 Postaje s dubinom manjom od 5 m na kojima je vidljivost do morskog dna ocjenjuju se dobrim stanjem

5 Postaje s dubinom pridnenog sloja do 60 m

6 Postaje s dubinom pridnenog sloja većom od 60 m

Tablica 21. Utvrđivanje prosječnog godišnjeg odstupanja i ocjena stanja prema fizikalno-kemijskom elementu kakvoće temperatura

 

MJESEČNE GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA TEMPERATURU

OCJENA STANJA

Mjesec

HR-O3_12, HR-O3_13, HR-O3_22, HR-O3_23

HR-O4_13, HR-O4_22, HR-O4_23

 

Tmin (°C)

Tmax (°C)

Tmin (°C)

Tmax (°C)

1 (Siječanj)

7

16

11,2

16,5

VRLO DOBRO

Svi rezultati mjerenja (Ti) površinske temperature tijekom godine nalaze se u rasponu od Tmin do Tmax.

 

2 (Veljača)

6,6

15,6

10

15,1

 

3 (Ožujak)

7,6

16

10,1

16

 

4 (Travanj)

8,9

20,6

11,8

18

 

5 (Svibanj)

9,7

25

13,5

22,4

DOBRO

Prosječno godišnje odstupanje površinske temperature nije veće od 1,5 °C.

 

6 (Lipanj)

11,7

27,4

16,4

24,9

 

7 (Srpanj)

12,7

29,4

16,8

27,4

 

8 (kolovoz)

13,7

29,4

18,9

28

 

9 (Rujan)

12,7

27

18,7

26,7

UMJERENO

Prosječno godišnje odstupanje površinske temperature je veće od 1,5 °C.

 

10 (Listopad)

11,6

24

16,6

24,7

 

11 (Studeni)

10,6

20,5

13,6

21,5

 

12 (Prosinac)

8,9

17,6

12,6

18,9

 

 

 

Tmin: minimalna temperatura za pojedini mjesec

Tmax: maksimalna dozvoljena temperatura za pojedini mjesec

Ti: izmjerena temperatura za pojedini mjesec

Odstupanje: negativna vrijednost razlike Ti i Tmin u mjesecu mjerenja, odnosno pozitivna vrijednost razlike Ti i Tmax u mjesecu mjerenja

Prosječno godišnje odstupanje: određuje se iz zbroja mjesečnih odstupanja podijeljenih s brojem mjerenja u godini za Tmin ili Tmax

5. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja kemijskih elemenata kakvoće za površinske vode – specifične onečišćujuće tvari

Tablica 22. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za specifične onečišćujuće tvari

 

Redni broj

Opasne tvari

CAS broj

Prosječna godišnja koncentracija (PGK) (μg/l)

Prosječna godišnja koncentracija (PGK) (μg/l)

Maksimalna godišnja koncentracija (MGK) (μg/l)

Maksimalna godišnja koncentracija (MGK) (μg/l)

Kopnene površinske vode

Ostale površinske vode

Kopnene površinske vode

Ostale površinske vode

specifične nesintetske onečišćujuće tvari

1.

arsen1 i njegovi spojevi

7440-38-2

7,5

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

2.

bakar i njegovi spojevi2

7440-50-8

≤1,1

(Kategorija 1 i 2)

4,8

(Kategorija 3)

8,8

(Kategorija 4)

5

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

3.

cink i njegovi spojevi2

7440-66-6

≤7,8

(Kategorija 1 i 2)

35

(Kategorija 3)

52

(Kategorija 4)

40

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

4.

krom i njegovi spojevi

7440-47-3

9

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

specifične sintetske onečišćujuće tvari

5.

fluoridi1

16984-48-8

500

ne primjenjuje se

1500

ne primjenjuje se

ostale onečišćujuće tvari

6.

organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)

-

50

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

7.

poliklorirani bifenili (PCB)3

-

0,01

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

 

Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja (PGK i MGK) za sve metale odnose se na koncentracije u otopljenoj fazi dobivene filtriranjem vode kroz filtar s porama promjera 0,45 µm ili drugom odgovarajućom obradom. Ako su pozadinske razine metala više od graničnih vrijednosti (PGK) ili ako tvrdoća, pH-vrijednost ili neki drugi pokazatelji kakvoće vode utječu na biološku raspoloživost metala, isto će se uzeti u obzir prilikom usporedbe rezultata monitoringa sa PGK i MGK.

1 Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja (PGK i/ili MGK) za arsen i fluoride odnose se samo na određena tijela površinskih voda u vodnom području rijeke Dunav, navedena u Planu upravljanja vodnim područjima, za PCB samo za vodna tijela rijeke Kupe, a za AOX na vodna tijela navedena u Planu upravljanja vodnim područjima.

2 Za bakar i cink i njihove spojeve granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja (PGK) variraju ovisno o tvrdoći vode specificiranoj u četiri kategorije (1. kategorija: <40 mg CaCO3/l, 2. kategorija: 40 do <50 CaCO3/l, 3. kategorija: 50 do <100 CaCO3/l, 4. kategorija: ≥100 mg CaCO3/l).

3 Suma po Ballschmitteru: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180

PRILOG 3.

SHEMATSKI PRIKAZI KLASIFIKACIJE STANJA POVRŠINSKIH VODA

3.A. SHEMATSKI PRIKAZI KLASIFIKACIJE STANJA POVRŠINSKIH VODA

3.B. SHEMATSKI PRIKAZ KLASIFIKACIJE EKOLOŠKOG STANJA U POVRŠINSKIM VODAMA

3.C. SHEMATSKI PRIKAZ KLASIFIKACIJE EKOLOŠKOG STANJA I EKOLOŠKOG POTENCIJALA POVRŠINSKIH VODA NA TEMELJU BIOLOŠKIH ELEMENATA KAKVOĆE

3.D. SHEMATSKI PRIKAZ KLASIFIKACIJE EKOLOŠKOG POTENCIJALA U POVRŠINSKIM VODAMA

PRILOG 5.

STANDARD KAKVOĆE ZA OCJENU KEMIJSKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA

5.A. POPIS PRIORITETNIH TVARI I DRUGIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI ZA POVRŠINSKE VODE

 

Broj

CAS broj1

EU broj2

Naziv prioritetne tvari3

Utvrđena kao prioritetna opasna tvar

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alaklor

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracen

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazin

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzen

 

(5)

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

Bromirani difenileteri

X4

(6)

7440-43-9

231-152-8

Kadmij i njegovi spojevi

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Kloroalkani, C10-13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Klorfenvinfos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Klorpirifos (klorpirifos-etil)

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dikloretan

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Diklormetan

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)

X

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranten

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Heksaklorbenzen

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Heksaklorbutadien

X

(18)

608-73-1

210-168-9

Heksaklorcikloheksan

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Izoproturon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo i njegovi spojevi

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Živa i njezini spojevi

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalen

 

(23)

7440-02-0

231-111-4

Nikal i njegovi spojevi

 

(24)

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

Nonilfenoli

X5

(25)

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

Oktilfenoli6

 

(26)

608-93-5

210-172-0

Pentaklorbenzen

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentaklorfenol

 

(28)

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

Poliaromatski ugljikovodici

(PAH)7

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazin

 

(30)

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

Tributilkositreni spojevi

X8

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triklorbenzeni

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Triklormetan (kloroform)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

X

(34)

115-32-2

204-082-0

Dikofol

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

Perfluoroktansulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS)

X

(36)

124495-18-7

ne primjenjuje se

Kinoksifen

X

(37)

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

Dioksini i

spojevi poput dioksina

X9

(38)

74070-46-5

277-704-1

Aklonifen

 

(39)

42576-02-3

255-894-7

Bifenoks

 

(40)

28159-98-0

248-872-3

Cibutrin

 

(41)

52315-07-8

257-842-9

Cipermetrin10

 

(42)

62-73-7

200-547-7

Diklorvos

 

(43)

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

Heksabromociklododekan (HBCDD)

X11

(44)

76-44-8/1024-57-3

200-962-3/213-831-0

Heptaklor i heptaklorepoksid

X

(45)

886-50-0

212-950-5

Terbutrin

 

 

 

 

1 CAS: Chemical Abstracts Service (Služba za sažetke iz područja kemije).

2 EU broj: Europski popis postojećih kemijskih tvari (EINECS) ili Europski popis prijavljenih kemijskih tvari (ELINCS).

3 Gdje su bile odabrane skupine tvari, tipični pojedinačni predstavnici se definiraju u kontekstu utvrđivanja standarda kakvoće okoliša, osim ako je izričito navedeno drugačije.

4 Samo tetra, penta, heksa i heptabromodifenileter (CAS-brojevi 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).

5 Nonilfenol (CAS 25154-52-3, EU 246-672-0), uključujući izomere 4-nonilfenol (CAS 104-40-5, EU 203-199-4) i 4-nonilfenol (razgranati) (CAS 84852-15-3, EU 284-325-5).

6 Oktilfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5) uključujući izomer 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenol (CAS 140-66-9, EU 205-426-2).

7 Uključujući benzo(a)piren (CAS 50-32-8, EU 200-028-5), benzo(b)fluoranten (CAS 205-99-2, EU 205-911-9), benzo(g,h,i)perilen (CAS 191-24-2, EU 205-883-8), benzo(k)fluoranten (CAS 207-08-9, EU 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)piren (CAS 193-39-5, EU 205-893-2) te isključujući antracen, fluoranten i naftalen koji su navedeni posebno.

8 Uključujući tributilkositar kation (CAS 36643-28-4).

9 To se odnosi na sljedeće spojeve:

7 poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD-i): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)

10 poliklorirani dibenzofurani (PCDF-i): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

12 dioksinu slični poliklorirani bifenili (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

10 CAS 52315-07-8 odnosi se na smjesu izomera cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2), teta-cipermetrina (CAS 71697-59-1) i zeta-cipermetrina (52315-07-8).

11 To se odnosi na 1,3,5,7,9,11-heksabromociklododekan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10 – heksabromociklododekan (CAS 3194-55-6), α-heksabromociklododekan (CAS 134237-50-6), β-heksabromociklododekan (CAS 134237-51-7) i γ – heksabromociklododekan (CAS 134237-52-8).

5.B. STANDARDI KAKVOĆE VODNOG OKOLIŠA (SKVO)

 

PGK

prosječna godišnja koncentracija

MGK

maksimalna godišnja koncentracija

Jedinica

[μg/l] za stupce od 4 do 7

[μg/kg mokre težine] za stupac 8

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Br.

Naziv tvari

CAS

Broj1

PGK-SKVO2

Kopnene površinske vode3

PGK-SKVO2

Druge površinske vode

MGK-SKVO4

Kopnene površinske vode3

MGK-SKVO4

Druge površinske vode

SKVO

Biota12

(1)

Alaklor

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

 

(2)

Antracen

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

 

(3)

Atrazin

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

 

(4)

Benzen

71-43-2

10

8

50

50

 

(5)

Bromirani difenileteri5

32534-81-9

 

 

0,14

0,014

0,0085

(6)

Kadmij i njegovi spojevi (ovisno o klasama tvrdoće vode)6

7440-43-9

≤ 0,08 (klasa 1)

0,08 (klasa 2)

0,09 (klasa 3)

0,15 (klasa 4)

0,25 (klasa 5)

0,2

≤ 0,45 (klasa 1)

0,45 (klasa 2)

0,6 (klasa 3)

0,9 (klasa 4)

1,5 (klasa 5)

≤ 0,45 (klasa 1)

0,45 (klasa 2)

0,6 (klasa 3)

0,9 (klasa 4)

1,5 (klasa 5)

 

(6a)

Ugljikov tetraklorid7

56-23-5

12

12

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(7)

C10-13

Kloralkani8

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

 

(8)

Klorfenvinfos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

 

(9)

Klorpirifos

(klorpirifos-etil)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

 

(9a)

Ciklodienski pesticidi:

Aldrin7

Dieldrin7

Endrin7

Izodrin7

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(9b)

Ukupni DDT7, 9

ne primjenjuje se

0,025

0,025

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

para-para-DDT7

50-29-3

0,01

0,01

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(10)

1,2-dikloretan

107-06-2

10

10

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(11)

Diklormetan

75-09-2

20

20

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(12)

Di(2-etilheksil)ftalat

(DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

 

(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

 

(15)

Fluoranten

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16)

Heksaklorbenzen

118-74-1

 

 

0,05

0,05

10

(17)

Heksaklorbutadien

87-68-3

 

 

0,6

0,6

55

(18)

Heksaklorcikloheksan

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

 

(19)

Izoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

 

(20)

Olovo i njegovi spojevi

7439-92-1

1,213

1,3

14

14

 

(21)

Živa i njezini spojevi

7439-97-6

 

 

0,07

0,07

20

(22)

Naftalen

91-20-3

2

2

130

130

 

(23)

Nikal i njegovi spojevi

7440-02-0

413

8,6

34

34

 

(24)

Nonilfenoli

(4-Nonilfenol)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

 

(25)

Oktilfenoli

((4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil) -fenol))

140-66-9

0,1

0,01

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(26)

Pentaklorbenzen

608-93-5

0,007

0,0007

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(27)

Pentaklorfenol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

 

(28)

Poliaromatski ugljikovodici (PAH)11

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

Benzo(a)piren

50-32-8

1,7 × 10 – 4

1,7 × 10 – 4

0,27

0,027

5

Benzo(b)fluoranten

205-99-2

vidjeti bilješku 11

vidjeti bilješku 11

0,017

0,017

vidjeti bilješku 11

Benzo(k)fluoranten

207-08-9

vidjeti bilješku 11

vidjeti bilješku 11

0,017

0,017

vidjeti bilješku 11

Benzo(g, h, i)perilen

191-24-2

vidjeti bilješku 11

vidjeti bilješku 11

8,2 × 10 – 3

8,2 × 10 – 4

vidjeti bilješku 11

Indeno(1,2,3-cd)piren

193-39-5

vidjeti bilješku 11

vidjeti bilješku 11

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

vidjeti bilješku 11

(29)

Simazin

122-34-9

1

1

4

4

 

(29a)

Tetrakloretilen7

127-18-4

10

10

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(29b)

Trikloretilen7

79-01-6

10

10

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(30)

Spojevi tributilkositra

(-kation tributilkositra)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

 

(31)

Triklorbenzeni

12002-48-1

0,4

0,4

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(32)

Triklormetan

67-66-3

2,5

2,5

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(33)

Trifluralin

1582-09-8

0,03

0,03

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

 

(34)

Dikofol

115-32-2

1,3 × 10 – 3

3,2 × 10 – 5

ne primjenjuje

se10

ne primjenjuje

se10

33

(35)

Perfluorooktan sulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS)

1763-23-1

6,5 × 10 – 4

1,3 × 10 – 4

36

7,2

9,1

(36)

Kinoksifen

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

 

(37)

Dioksini i spojevi poput dioksina

vidjeti bilješku 9 u Prilogu 5.A. ove Uredbe

 

 

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

Zbroj PCDD+PCDF +PCB-DL

0,0065 μg.kg – 1

TEQ14

(38)

Aklonifen

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

 

(39)

Bifenoks

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

 

(40)

Cibutrin

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

 

(41)

Cipermetrin

52315-07-8

8 × 10 – 5

8 × 10 – 6

6 × 10 – 4

6 × 10 – 5

 

(42)

Diklorvos

62-73-7

6 × 10 – 4

6 × 10 – 5

7 × 10 – 4

7 × 10 – 5

 

(43)

Heksabromociklododekan (HBCDD)

vidjeti bilješku 11 u Prilogu 5.A. ove Uredbe

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

Heptaklor i heptaklorepoksid

76-44-8/ 1024-57-3

2 × 10 – 7

1 × 10 – 8

3 × 10 – 4

3 × 10 – 5

6,7 × 10 – 3

(45)

Terbutrin

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

 

 

 

 

1 CAS: Chemical Abstracts Service (Služba za sažetke iz područja kemije).

2 Ovaj pokazatelj je SKVO izražen kao prosječna godišnja koncentracija (PGK-SKVO). Ako nije drugačije navedeno, primjenjuje se na ukupnu koncentraciju svih izomera.

3 Kopnene površinske vode obuhvaćaju rijeke i jezera te srodna ili znatno promijenjena vodna tijela.

4 Ovaj pokazatelj je SKVO izražen kao maksimalna godišnja koncentracija (MGK-SKVO). Tamo gdje MGK-SKVO imaju oznaku »ne primjenjuje se«, smatra se da PGK-SKVO predstavljaju zaštitu od kratkoročnih maksimuma onečišćenja u neprekidnim ispuštanjima, budući da su značajno niže od vrijednosti utvrđenih na temelju akutne toksičnosti.

5 Za skupinu prioritetnih tvari obuhvaćenih bromiranim difenileterima (br.5) SKVO se odnosi na zbroj koncentracija srodnih tvari pod brojem (bromirani difenileter – 28, bromirani difenileter – 47, bromirani difenileter – 99, bromirani difenileter – 100, bromirani difenileter – 153 i bromirani difenileter – 154).

6 Za kadmij i njegove spojeve (br. 6) SKVO ovise o tvrdoći vode koja je razvrstana u pet klasnih kategorija (klasa 1: < 40 mg CaCO3/l, klasa 2: 40 do < 50 mg CaCO3/l, klasa 3: 50 do < 100 mg CaCO3/l, klasa 4: 100 do < 200 mg CaCO3/l i klasa 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

7 Ta tvar nije prioritetna tvar, već jedna od drugih onečišćujućih tvari za koje su SKVO identični onima utvrđenim u zakonodavstvu koje se primjenjivalo do 13. siječnja 2009. godine.

8 Za ovu skupinu tvari nije određen indikativni pokazatelj. Indikativni pokazatelji moraju se odrediti analitičkom metodom.

9 Ukupni DDT sastoji se od zbroja izomera 1,1,1-trikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (CAS broj 50-29-3; EU broj 200-024-3); 1,1,1-trikloro-2 (o-klorofenil)-2-(p-klorofenil) etan (CAS broj 789-02-6; EU broj 212-332-5); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etilen (CAS broj 72-55-9; EU broj 200-784-6); i 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (CAS broj 72-54-8; EU broj 200-783-0).

10 Nema dovoljno raspoloživih informacija za određivanje MGK-SKVO za te tvari.

11 Za skupinu prioritetnih tvari poliaromatskih ugljikovodika (PAH) (br. 28) SKVO za biotu i odgovarajući PGK-SKVO u vodi odnose se na koncentraciju benzo(a)pirena, na čijoj se toksičnosti oni temelje. Benzo(a)piren se može uzeti u obzir kao pokazatelj za druge PAH-ove, stoga je potrebno pratiti samo benzo(a)piren u svrhu usporedbe sa SKVO za biotu ili odgovarajućim PGK-SKVO za vodu.

12 Ako nije izričito navedeno drugačije, SKVO za biotu odnose se na ribu. Umjesto toga moguće je pratiti takson biote ili neki drugi medij sve dok primijenjeni SKVO pruža jednaku razinu zaštite. Za tvari označene brojevima 15 (fluoranten) i 28 (PAH) SKVO za biotu odnosi se na rakove i mekušce. Za potrebe procjene kemijskog stanja praćenje fluorantena i PAH-ova u ribama nije prikladno. Za tvar pod brojem 37 (dioksini i spojevi poput dioksina) SKVO za biotu odnosi se na ribe, rakove i mekušce; u skladu s odjeljkom 5.3. Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 1259/2011 od 2. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-a i PCB-ima koji nisu slični dioksinima u hrani (SL L 320, 3.12.2011.).

13 Ti se SKVO odnose na biološki raspoložive koncentracije tvari.

14 PCDD: polikloriranidibenzo-p-dioksini; PCDF: polikloriranidibenzo furani; PCB-DL: dioksinu slični poliklorirani bifenili; TEQ: toksični ekvivalenti prema čimbenicima toksične ekvivalencije Svjetske zdravstvene organizacije iz 2005. godine.

5.C. PRIMJENA STANDARDA KAKVOĆE VODNOG OKOLIŠA ODREĐENIH U PRILOGU 5.B.

1. Za svaku reprezentativnu mjernu postaju u vodnom tijelu prosječna godišnja koncentracija izmjerena u različito vrijeme tijekom godine ne bi smjela prelaziti PGK-SKVO iz stupaca 4. i 5. tablice iz Priloga 5.B. ove Uredbe.

Izračun prosječne godišnje koncentracije, primijenjena analitička metoda ili metoda primjene SKVO ako nema odgovarajuće metode analize koja zadovoljava minimalne kriterije učinkovitosti, moraju biti u skladu s propisom iz članka 210. Zakona o vodama.

2. Za bilo koju reprezentativnu mjernu postaju u vodnom tijelu izmjerena koncentracija ne bi smjela prelaziti MGK-SKVO iz stupaca 6. i 7. tablice iz Priloga 5.B. ove Uredbe.

3. SKVO za površinske vode utvrđeni u Prilogu 5.B. ove Uredbe izražavaju se kao ukupne koncentracije u cijelom uzorku vode, osim za kadmij, olovo, živu i nikal (u daljnjem tekstu: »metali«), gdje se SKVO za vode odnose na otopljene koncentracije, odnosno otopljenu fazu uzorka vode dobivenu filtriranjem kroz filtar 0,45 μm ili nekom drugom ekvivalentnom predobradom ili, ako je izričito naznačeno, na biološki raspoloživu koncentraciju.

Pri ocjenjivanju rezultata monitoringa u odnosu na relevantne SKVO mogu se uzeti u obzir:

(a) prirodne pozadinske koncentracije za metale i njihove spojeve, kada takve koncentracije sprječavaju sukladnost s relevantnim SKVO i

(b) tvrdoću, pH vrijednost, otopljeni organski ugljik ili ostale pokazatelje kakvoće vode koji utječu na biološku raspoloživost metala. Biološki raspoložive koncentracije metala utvrđuju se primjenom odgovarajućeg modeliranja biološke raspoloživosti.

PRILOG 6.

STANDARDI KAKVOĆE ZA OCJENU KEMIJSKOG STANJA PODZEMNIH VODA

Tablica 1. Pokazatelji koji se prate u okviru nadzornog monitoringa

 

Osnovni pokazatelji

Dodatni pokazatelji

Podzemne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda

– otopljeni kisik

– pH vrijednost

– temperatura

– električna vodljivost

– nitrati

– amonij

– pokazatelji koji ukazuju na utjecaj onečišćenja

– pokazatelji značajni za zaštitu svih oblika korištenja voda

Mineralne i geotermalne vode

– temperatura

– električna vodljivost

– pokazatelji koji ukazuju na utjecaj onečišćenja

– pokazatelji značajni za zaštitu svih oblika korištenja voda

 

 

Tablica 2. Standardi kakvoće podzemnih voda

 

Pokazatelj

Mjerna jedinica

Standard kakvoće

Podzemne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda

nitrati (NO3)*

mg/l

50

aktivne tvari u pesticidima** uključujući njihove relevantne metabolite, produkte razgradnje i reakcije*

μg/l

0,1 pojedinačno

0,5 ukupno***

Mineralne i geotermalne vode

nitrati (NO3)*

mg/l

50

aktivne tvari u pesticidima** uključujući njihove relevantne metabolite, produkte razgradnje i reakcije*

μg/l

0,1 pojedinačno

0,5 ukupno***

 

 

* Ako se za određeno vodno tijelo podzemne vode smatra da bi standardi kakvoće mogli onemogućiti postizanje ciljeva zaštite voda utvrđenih u članku 4. ove Uredbe za povezana vodna tijela površinske vode, ili bi mogli znatno smanjiti ekološku ili kemijsku kvalitetu tih vodnih tijela, ili bi mogli znatno ugroziti kopnene ekosustave koji izravno ovise o danom vodnom tijelu podzemne vode, u skladu s člancima 41., 42. i 45. ove Uredbe i Tablicom 3. ovoga Priloga utvrđuju se strože vrijednosti i to one propisane za površinske vode. Programi i mjere povezani s takvom graničnom vrijednošću primjenjuju se i za aktivnosti iz područja primjene propisa o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla, kao i za aktivne tvari u pesticidima uključujući njihove relevantne metabolite, produkte razgradnje i reakcije.

** pesticid označava sredstva za zaštitu bilja i biocide u skladu s propisima o dopuštenim aktivnim tvarima u njima. Rezultati primjene SKPV za pesticide primjenjuju se ne dovodeći u pitanje primjenu posebnih propisa kojima je utvrđeno stavljanje na tržište i upotreba biocidnih pripravaka.

*** ukupno označava sumu svih pojedinačnih pesticida izmjerenih u monitoringu, uključivo njihove odgovarajuće metabolite i produkte razgradnje i reakcija.

Tablica 3. Granične vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari

 

Pokazatelj

Mjerna jedinica

Granična vrijednost

A) Podzemne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda

1. koji se može pojaviti prirodno i/ili kao rezultat ljudske djelatnosti

 

arsen (As)*

μg/l

10

kadmij (Cd)

μg/l

5

olovo (Pb)*

μg/l

10

živa (Hg)

μg/l

1

amonij (NH4)*

mg/l

0,5

kloridi (Cl) *

mg/l

250

sulfati (SO4) *

mg/l

250

ortofosfati (P)*

mg/l

0,2

nitriti (NO2)

mg/l

0,5

ukupni fosfor (P)*

mg/l

0,35

2. umjetne sintetičke tvari

 

suma trikloretilena i tetrakloretilena

μg/l

10

3. koji upućuje na prodore slane vode ili druge prodore

 

električna vodljivost*

μS/cm

2 500

B) Mineralne i geotermalne vode

1. fizikalni parametri koji upućuju na prekomjerno korištenje

promjena temperature (∆ T)

°C

Promjena 15% vrijednosti prosječne temperature u standardnim uvjetima eksploatacije u odnosu na one koja je utvrđena u rješenju o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi temeljem kojeg je dobivena izdana dozvola za pridobivanje geotermalnih voda, odnosno sklopljen ugovor o eksploataciji geotermalnih voda.

promjena električne vodljivosti (∆ E)

μS/cm

Promjena 15% vrijednosti električne vodljivosti u standardnim uvjetima eksploatacije u odnosu na one koja je utvrđena u rješenju o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi temeljem kojeg je dobivena izdana dozvola za pridobivanje geotermalnih voda, odnosno sklopljen ugovor o eksploataciji geotermalnih voda.

2. umjetne sintetičke tvari

suma trikloretilena i tetrakloretilena

μg/l

10

 

 

* Granična vrijednost ovoga pokazatelja ne primjenjuje se na određena tijela podzemne vode, koja zbog njihova geološkog podrijetla sadrže višu koncentraciju, već se na ta tijela primjenjuje sljedeća granična vrijednost:

 

Naziv tijela podzemne vode

Pokazatelj

arsen (As)

amonij (NH4)

ukupni fosfor (P)

olovo (Pb)

ortofosfati (P)

sulfati (SO4)

električna vodljivost

kloridi

(Cl)

Mjerna jedinica

μg/l

mg/l

mg/l

μg/l

mg/l

mg/l

µS/cm

mg/l

Istočna Slavonija sliv Drave i Dunava

Granična vrijednost

500

10

3

1,71

Istočna Slavonija sliv Save

250

15

Legrad – Slatina

35

2,5

Lekenik – Lužani

35

10

4

2,28

Lonja – Ilova – Pakra

60

15

2

1,15

Zagreb

80

20

Neretva

400

Jadranski otoci

600

5000

2000

 

 

PRILOG 7.

UČESTALOST MONITORINGA STANJA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA

7.A. POVRŠINSKE VODE

Tablica 1. Učestalost nadzornog monitoringa elemenata kakvoće

 

Element kakvoće

Rijeke

Jezera

Prijelazne vode

Priobalne vode

biološki

fitoplankton

2 x god.

2 x god.

2 x god.

2 x god.

makrofita i fitobentos

1 x god.

1 x god.

1 x god.

1 x god.

makrozoobentos

1 x god.

1 x god.

1 x god.

1 x god.

ribe

1 x god.

1 x god.

1 x god.

-

hidromorfološki

kontinuitet

1 x god.

-

-

-

hidrologija

stalno

12 x god.

-

-

morfologija

1 x god.

1 x god.

1 x god.

1 x god.

plimni režim

-

-

1 x god

1 x god

osnovni fizikalno-kemijski i kemijski

temperatura

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

režim kisika

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

salinitet

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

 

hranjive tvari

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

zakiseljenost

4 x god.

4 x god.

-

-

specifične onečišćujuće tvari

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

 

prioritetne tvari

12 x god.

12 x god.

12 x god.

12 x god.

 

 

Tablica 2. Učestalost operativnog monitoringa elemenata kakvoće

 

Element kakvoće

Rijeke

Jezera

Prijelazne vode

Priobalne vode

biološki

fitoplankton

2 x god.

2 x god.

2 x god.

2 x god.

makrofita i fitobentos

1 x 3 god.

1 x 3 god.

1 x 3 god.

1 x 3 god.

makrozoobentos

1 x 3 god.

1 x 3 god.

1 x 3 god.

1 x 3 god.

ribe

1 x 3 god.

1 x 3 god.

1 x 3 god.

-

hidromorfološki

kontinuitet

1 x 6 god.

-

-

-

hidrologija

stalno

12 x god.

-

-

morfologija

1 x 6 god.

1 x 6 god.

1 x 6 god.

1 x 6 god.

plimni režim

-

-

1 x 6 god

1 x 6 god

osnovni fizikalno-kemijski i kemijski

temperatura

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

režim kisika

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

salinitet

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

hranjive tvari

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

zakiseljenost

4 x god.

4 x god.

-

-

specifične onečišćujuće tvari

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

 

prioritetne tvari

12 x god.

12 x god.

12 x god.

12 x god.

 

 

7.B. PODZEMNE VODE

Tablica 3. Učestalost nadzornog monitoringa elemenata kemijskog stanja

a) Podzemne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda

 

 

Tip vodonosnika

zatvoren

otvoren

međuzrnski vodonosnik

pukotinski vodonosnik

krški vodonosnik

značajno dubinsko tečenje

plitko tečenje

 

 

početna učestalost – osnovni i dodatni pokazatelji

2 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

4 x god.

dugoročna učestalost

osnovni pokazatelji

visoka transmisivnost

1 x 2 god.

1 x god.

2 x god.

2 x god.

2 x god.

niska transmisivnost

1 x 6 god.

1 x god.

1 x god.

1 x god.

2 x god.

dodatni pokazatelji

1 x 6 god.

1 x 6 god.

1 x 6 god.

1 x 6 god.

-

 

 

b) Mineralne i geotermalne vode

 

 

UČESTALOST MONITORINGA

osnovni pokazatelji

1 x 3 god.

dodatni

1 x 3 god.

 

 

Tablica 4.a. Učestalost nadzornog monitoringa elemenata količinskog stanja

 

Učestalost monitoringa podzemnih voda, osim mineralnih i geotermalnih voda

 

razina podzemne vode

izdašnost

aluvijalni vodonosnici

2 x tjedno (preporuka jednom dnevno)

-

krški vodonosnici

-

1x tjedno (preporuka jednom dnevno)

Učestalost monitoringa mineralnih i geotermalnih voda

 

razina podzemne vode ili hidrostatički tlak

izdašnost

mineralne i geotermalne vode

1 x 3 god.

1 x 3 god.

 

 

Tablica 4.b. Učestalost operativnog monitoringa elemenata količinskog stanja

 

Učestalost monitoringa podzemnih voda, osim mineralnih i geotermalnih voda

 

razina podzemnih voda

Izdašnost

aluvijalni vodonosnici

1 x dnevno

-

krški vodonosnici

-

1 x dnevno

Učestalost monitoringa mineralnih i geotermalnih voda

 

razina podzemnih voda ili hidrostatički tlak

izdašnost

mineralne i geotermalne vode

1 x god.

1 x god.

 

 

Tablica 5. Učestalost operativnog monitoringa elemenata kemijskog stanja

a) Podzemne vode osim mineralnih i geotermalnih voda

 

 

Tip vodonosnika

zatvoren

otvoren

međuzrnski vodonosnik

pukotinski vodonosnik

krški vodonosnik

značajno dubinsko tečenje

plitko tečenje

 

 

podzemne vode jače ranjivosti

stalna opterećenja

1 x god.

2 x god.

2 x god.

4 x god.

4 x god.

sezonska /povremena opterećenja

1 x god.

1 x god.

prema potrebi

prema potrebi

prema potrebi

podzemne vode slabije ranjivosti

stalna opterećenja

1 x god.

1 x god.

2 x god.

2 x god.

4 x god.

sezonska /povremena opterećenja

1 x god.

1 x god.

prema potrebi

prema potrebi

prema potrebi

procjene trendova

1 x god.

2 x god.

2 x god.

2 x god.

 

 

b) Mineralne i geotermalne vode

 

 

UČESTALOST MONITORINGA

osnovni pokazatelji

1 x god.

dodatni

1 x god.

 

 

Tablica 6. Učestalost monitoringa utjecaja opterećenja na podzemne vode

 

zone sanitarne zaštite izvorišta vodonosnika

prirodna ranjivost*

međuzrnska poroznost

pukotinska i pukotinsko-kavernozna poroznost

panonski vodonosnik

krški vodonosnik

II

III

II i III

IV

vrlo visoka i visoka

povišena, umjerena, niska i vrlo niska

vrlo velika i velika

srednja, slaba i vrlo slaba

2 x god.

1 x god.

4 x god.

2 x god.

2 x god.

1 x god.

4 x god.

2 x god.

 

 

* Prirodna ranjivost prikazana je u Planu upravljanja vodnim područjima.

PRILOG 8.

KAKVOĆA VODA ODREĐENIH POGODNIMA ZA ŽIVOT SLATKOVODNIH RIBA

Tablica 1. Popis pokazatelja, granične vrijednosti i učestalost uzorkovanja i mjerenja

 

POKAZATELJ

SALMONIDNE VODE

CIPRINIDNE VODE

MINIMALNA UZIMANJA UZORAKA I MJERENJA

NAPOMENE

PREPORUKE

OBAVEZE

PREPORUKE

OBAVEZE

Temperatura °C

Temperatura mjerena nizvodno od točke termalnog ispuštanja (na rubu zone miješanja) ne smije prijeći temperaturu na koju istjecanje ne utječe za:

Tjedno i uzvodno i nizvodno od mjesta termalnog ispuštanja otpadnih voda.

Iznenadne promjene u temperaturi trebaju se izbjeći.

 

1,5 °C

 

3 °C

 

 

Ograničena odstupanja na geografskom području u posebnim okolnostima su dopuštena ako nadležno tijelo dokaže kako ne postoje štetne posljedice za uravnotežen razvoj riblje populacije.

 

 

Termalna ispuštanja ne smiju uzrokovati da temperatura nizvodno od termalnog ispuštanja (na rubu zone miješanja) prijeđe sljedeće:

 

21,5(1)

10(1)

 

28(1)

10(1)

 

 

Granica temperature od 10 °C primjenjuje se jedino na rasplodna razdoblja vrsta kojima je hladna voda potrebna za reprodukciju te samo na vode u kojima se takve vrste nalaze.

Temperaturne granice mogu biti prekoračene 2% vremena.

 

 

Otopljeni kisik

(mg/l O2)

50% ≥ 9

100% ≥ 7

50% ≥ 9

Kada se koncentra­cija snizi ispod 6 mg/l primjenjuje se odredba članka 59. stavka 4. ove Uredbe, uz dokaze da ovakvo stanje neće imati štetnih posljedica za uravnotežen razvoj riblje populacije.

50% ≥ 8

100% ≥ 5

50% ≥ 7

Kada koncentracija kisika padne ispod 4 mg/l pri­mjenjuju se od­redba članka 59. stavka 4. ove Uredbe, uz dokaze da ovakvo stanje neće imati štetnih posljedica za uravnotežen razvoj riblje populacije.

Mjesečno, minimalno jedan uzorak koji predstavlja uvjete niske koncentracije kisika na dan uzimanja uzoraka.

Međutim, gdje se očekuju velike dnevne promjene, uzet će se minimum od dvodnevnog uzimanja uzoraka u jednom danu.

pH

6 do 9(1) (2)

6 do 9(1) (2)

mjesečno

 

Suspendirane tvari

(mg/l)

≤ 25 (1)

≤ 25(1)

Prikazane vrijedno­sti su prosječne kon­centracije i ne primjenjuju se na suspendirane tvari sa štetnim kemijskim svojstvima.

Poplave lako mogu uzrokovati posebno visoke koncentracije.

BPK5 (mg/l O2)

≤ 3

≤ 6

Ukupni fosfor

(mg/l P)

U slučaju jezera prosječne dubine između 18 i 300 m, može se primijeniti sljedeća formula

L≤10Z/Tw(1+√Tw)

gdje je:

L = teret izražen u mg P po m² površine jezera u jednoj godini

Z = prosječna dubina jezera u metrima

Tw = teoretsko obnavljanje jezerske vode u godinama.

U ostalim slučajevima granične vrijednosti od 0,2 mg/l za salmonidne te 0,4 mg/l za ciprinidne vode, izraženo kao PO4, mogu se smatrati indikativnim kako bi se smanjila eutrofikacija.

Nitriti

(mg/l NO2)

≤ 0,01

≤ 0,03

Spojevi fenola

(mg/l C6H5OH)

(3)

(3)

Ispitivanje će se vršiti samo tamo gdje se sumnja na prisutnost spojeva fenola.

Naftni ugljikovodici

(4)

(4)

1 x mjesečno

Ispitivanje će se obavljati redovno jednom mjesečno, s ispitivanjem kušanjem samo gdje se pretpostavlja prisutnost ugljikovodika

Neionizirani amonijak

(mg/l NH3)

Ukupni amonij

(mg/l NH4)

≤ 0,005

≤ 0,025

≤ 0,005

≤ 0,025

1 x mjesečno

Vrijednosti neioniziranog amonijaka mogu biti prekoračene u vidu manjih odstupanja u tijeku dana.

Kako bi se smanjio rizik od toksičnosti uzrokovane neioniziranim amonijakom, od potrošnje kisika uzrokovane nitrifikacijom te od eutrofikacije, koncentracija ukupnog amonija ne smije prelaziti sljedeće vrijednosti:

 

 

≤ 0,04

≤ 1(5)

≤ 0,2

≤ 1(5)

Ukupni rezidualni klor

(mg/l HOCl)

≤ 0,005

≤ 0,005

1 x mjesečno

Obvezne vrijednosti odgovaraju pH=6. Više vrijednosti ukupnog klora mogu se prihvatiti ako je pH viši.

Ukupni cink

(mg/l Zn)

≤ 0,3

≤ 1,0

1 x mjesečno

Obvezne vrijednosti odgovaraju tvrdoći vode od 100 mg/l CaCO3.

Za tvrdoću vode između 10 i 500 mg/l odgovarajuće granične vrijednosti navedene su u Tablici 2. ovoga Priloga

Otopljeni bakar

(mg/l Cu)

≤ 0,04

≤ 0,04

Preporučene vrijednosti odgovaraju tvrdoći vode od 100 mg/l CaCO3.

Za tvrdoću vode između 10 i 300 mg/l odgovarajuće granične vrijednosti navedene su u Tablici 2. ovoga Priloga

 

 

 

(1) Odstupanja su moguća u slučaju iznimnih vremenskih ili posebnih geografskih uvjeta.

(2) Umjetna odstupanja pH vrijednosti u odnosu na prirodne vrijednosti ne smiju prelaziti +0,5 unutar granica koje se nalaze između 6,0 i 9,0, pod uvjetom da ova odstupanja ne povećavaju štetnost ostalih tvari prisutnih u vodi.

(3) Spojevi fenola ne smiju biti prisutni u tolikim količinama da nepovoljno utječu na okus ribe.

(4) Naftni proizvodi ne smiju biti prisutni u količinama da:

– čine vidljivi sloj na površini vode ili oblikuju slojeve na koritima riječnih tokova i jezera

– daju ugljikovodični okus ribi koji se može prepoznati

– proizvode štetne utjecaje na ribu.

(5) Mogu se odrediti vrijednosti veće od 1 mg/l, u osobitim geografskim i klimatskim uvjetima, a pogotovo u slučajevima niže temperature vode te snižene nitrifikacije ili kada nadležno tijelo može dokazati kako ne postoje štetne posljedice za uravnotežen razvoj riblje populacije.

Tablica 2. Pojedinosti koje se odnose na ukupni cink i otopljeni bakar u odnosu na tvrdoću vode

 

Tvrdoća vode

(mg/l CaCO3)

Ukupni cink

(mg/l Zn)

Otopljeni bakar

(mg/l Cu)

 

SALMONIDNE VODE

CIPRINIDNE VODE

 

10

0,03

0,3

0,0051

50

0,2

0,7

0,022

100

0,3

1,0

0,04

300

0,112

500

0,5

2,0

 

 

1 Prisutnost riba u vodama koje sadržavaju više koncentracije bakra može ukazivati na prevladavanje otopljenih organobakrenih kompleksnih spojeva.

PRILOG 10.

POKAZATELJI EUTROFIKACIJE

10.A. POKAZATELJI EUTROFIKACIJE U PRIRODNIM RIJEKAMA

Tablica 1. Granične srednje godišnje vrijednosti pokazatelja eutrofikacije u panonskoj ekoregiji

 

 

Ukupni dušik (mgN/l)

< 0,8

>0,8-1,6

>1,6-2,4

>2,4-3,2

>3,2

Ukupni fosfor (mgP/l)

<0,025

O

O/M

M

M/E

E

>0,025-0,15

O/M

O/M

M

M/E

E

>0,15-0,25

M

M

M

M/E

E

>0,25-0,4

M/E

M/E

M/E

M/E

E

>0,4

E

E

E

E

E

 

 

O – oligotrofno, O/M – oligo-mezotrofno, M – mezotrofno, M/E – mezotrofno-eutrofno, E – eutrofno

Tablica 2. Granične srednje godišnje vrijednosti pokazatelja eutrofikacije u dinaridskoj ekoregiji

 

 

Ukupni dušik (mgN/l)

< 0,6

>0,6-1,4

>1,4-2,3

>2,3-3,1

>3,1

Ukupni fosfor (mgP/l)

<0,015

O

O/M

M

M/E

E

>0,015-0,13

O/M

O/M

M

M/E

E

>0,13-0,25

M

M

M

M/E

E

>0,25-0,37

M/E

M/E

M/E

M/E

E

>0,37

E

E

E

E

E

 

 

O – oligotrofno, O/M – oligo-mezotrofno, M – mezotrofno, M/E – mezotrofno-eutrofno, E – eutrofno

Tablica 3. Odnos stupnja trofije i ekološkog stanja tipova prirodnih rijeka

 

Ekološko stanje

Tipovi prirodnih rijeka

HR-R_1, HR-2B,

HR-R_6, HR-R_7, HR-R_11A, HR-R_11B, HR-R_14A, HR-R_14B, HR-R_14C, HR-R_17

HR-R_2A, HR-R_3A, HR-R_3B, HR-R_3C, HR-R_3D, HR-R_4A, HR-R_4B, HR-R_4C, HR-R_5B, HR-R_5C, HR-R_5D, HR-R_8A, HR-R_8B, HR-R_9, HR-R_12, HR-R_13, HR-R_13A, HR-R_15A, HR-R_15B, HR-R_18

Povremene tekućice

HR-R_10A,

HR-R_10B,

HR-R_16A,

HR-R_16B,

HR-R_19

Stupanj trofije

Vrlo dobro

oligotrofno

oligo-mezotrofno

oligo-mezotrofno

Dobro

oligo-mezotrofno

mezotrofno

mezotrofno

Umjereno

mezotrofno

mezo-eutrofno

mezo-eutrofno

Loše

mezo-eutrofno

eutrofno

mezo-eutrofno

Vrlo loše

eutrofno

eutrofno

eutrofno

 

 

10.B. POKAZATELJI EUTROFIKACIJE U PRIRODNIM JEZERIMA

Tablica 4. Granične srednje godišnje vrijednosti pokazatelja eutrofikacije za duboka krška jezera

 

Stupanj trofije

Ukupni fosfor (mg/l)

Ukupni dušik (mg/l)

Klorofil a (µg/l)

Ukupna biomasa fitoplanktona (mg/l)

Secchi prozirnost (m)

Ultra-oligotrofno

< 0,005

<0,2

<1

<0,3

> 15 (ili do dna)

Oligotrofno

0,005-<0,02

0,2-<1

1-<2

0,3-<0,8

(ili do dna) 15->10

Mezotrofno

0,02-<0,04

1-<1,5

2-<7

0,8-<3

10->3

Eutrofno

0,04-<0,1

1,5-<2

7-<25

3-<5

3->1,5

Hipertrofno

≥0,1

≥2

≥25

≥5

≤ 1,5

 

 

Tablica 5. Granične srednje godišnje vrijednosti pokazatelja eutrofikacije za plitko krško jezero (Vransko jezero, Biograd na Moru)

 

Stupanj trofije

Ukupni fosfor (mg/l)

Ukupni dušik (mg/l)

Klorofil a (µg/l)

Ukupna biomasa fitoplanktona (mg/l)

Secchi prozirnost (m)

Ultra-oligotrofno

< 0,005

<0,2

<1

<0,5

≥ 5 (ili do dna)

Oligotrofno

0,005-<0,02

0,2-<1

1-<3

0,5-<1

5 (ili do dna) ->3

Mezotrofno

0,02-<0,04

1-<1,5

3-<10

1-<5

3->1,5

Eutrofno

0,04-<0,1

1,5<2

10-<30

5-<10

1,5->0,5

Hipertrofno

≥0,1

≥2

≥30

≥10

≤0,5

 

 

Tablica 6. Odnos stupnja trofije i ekološkog stanja (na temelju OEK fitoplanktona) dubokih krških tipova jezera

 

Ekološko stanje

Tipovi prirodnih jezera

HR-J_1A

Plitvička jezera, jezero Kozjak

HR-J_1B

Plitvička jezera, Prošćansko jezero

HR-J_2

Vransko jezero, Cres

HR-J_3

Baćinska jezera, jezero Crniševo i jezero Oćuša

HR-J_5

Visovačko jezero

Stupanj trofije

Vrlo dobro

Oligotrofno

Oligotrofno

Oligotrofno

Oligotrofno

Oligotrofno

Dobro

Mezotrofno

Oligotrofno Mezotrofno

Mezotrofno

Oligotrofno Mezotrofno

Oligotrofno Mezotrofno

Umjereno

Mezotrofno

Eutrofno

Eutrofno

Mezotrofno

Eutrofno

Mezotrofno

Eutrofno

Mezotrofno

Eutrofno

Loše

Eutrofno

Eutrofno

Hipertrofno

Eutrofno

Eutrofno

Eutrofno

Vrlo loše

Hipertrofno

Hipertrofno

Hipertrofno

Hipertrofno

Hipertrofno

 

 

Tablica 7. Odnos stupnja trofije i ekološkog stanja (na temelju OEK fitoplanktona) plitkih krških jezera

 

Ekološko stanje

Tip prirodnog jezera

HR- J_4

Vransko jezero, Biograd na Moru

Stupanj trofije

Vrlo dobro

Mezotrofno

Dobro

Mezotrofno / Eutrofno

Umjereno

Eutrofno

Loše

Eutrofno / Hipertrofno

Vrlo loše

Hipertrofno

 

 

10.C. GRANIČNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJA EUTROFIKACIJE U PRIOBALNIM VODAMA

Tablica 8. Granične srednje godišnje vrijednosti pokazatelja eutrofikacije za priobalne vode

 

Stupanj trofije

Prozirnost (m)

Zasićenje kisikom

(%)

Otopljeni anorganski dušik (µmol/dm3)

Otopljeni fosfor (µmol/dm3)

Klorofil a (µg/l)

Trofički indeks (TRIX)

Oligotrofno

> 10 (ili do dna)

80 – 120

< 2

< 0,3

< 1

2 – 4

Mezotrofno

3-10

P: 120 – 170

D: 30 – 80

2 – 10

0,3 – 0,6

1 -5

4 – 5

Eutrofno

< 3

P: > 170

D: 30 – 80

>10 – 20

>0,6 – 1,3

>5 – 10

5 – 6

Hipertrofno

< 3

P: > 170

D: 0 – 30

> 20

> 1,3

> 10

6 – 8

 

 

P – površinski sloj

D – pridneni sloj

PRILOG 11.

PROCJENA UTJECAJA LJUDSKIH AKTIVNOSTI NA STANJE TIJELA RIJEKA I JEZERA I UTJECAJA PROVEDBE MJERA ZA POSTIZANJE DOBROG STANJA

11.A. OSNOVNI FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI I POKAZATELJI KEMIJSKOG STANJA

Utjecaj opterećenja na stanje vodnog tijela rijeke i jezera na temelju mjerodavnih koncentracija osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja koji prate biološke elemente te pokazatelja kemijskog stanja procjenjuje se za svaku dionicu rijeke, za svako jezero te za svaki pokazatelj.

1. Određivanje mjerodavne srednje koncentracije

Mjerodavna srednja koncentracija osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja koji prate biološke elemente te kemijskih pokazatelja tijela površinske kopnene vode jednaka je mjerodavnoj srednjoj koncentraciji tih pokazatelja u svim dijelovima tog tijela pri čemu je težinski faktor volumen vode svakog dijela, a svaki dio vodnog tijela ima homogenu koncentraciju. Za rijeke se dijelom vodnog tijela smatra dionica vodotoka, a volumen dijela vodnog tijela izračunava kao umnožak dužine dionice i srednjeg protoka.

1.1. Rijeke:

1.2. Jezera:

cm,sr – mjerodavna srednja koncentracija pokazatelja za tijelo površinske kopnene vode

c – mjerodavna koncentracija pokazatelja za dio vodnog tijela

l – dužina dionice

Q – srednji protok dionice

V – volumen dijela vodnog tijela.

2. Određivanje mjerodavne maksimalne koncentracije za pokazatelje kemijskog stanja

Mjerodavna maksimalna koncentracija pokazatelja kemijskog stanja tijela površinske kopnene vode jednaka je najvećoj koncentraciji pokazatelja od svih koncentracija u dijelovima tog tijela:

cm,max – mjerodavna maksimalna koncentracija pokazatelja za tijelo površinske kopnene vode

cmax – maksimalna koncentracija pokazatelja za dio vodnog tijela.

11.B. HIDROMORFOLOŠKI UVJETI

Utjecaj na stanje vodnog tijela rijeka ili jezera na temelju hidromorfoloških elemenata procjenjuje se za svaki pojedini dio rijeke ili jezera sa približno jednakim hidromorfološkim karakteristikama te za svaki pokazatelj hidromorfološkog elementa prema veličini odstupanja od referentnih uvjeta.

Veličina morfološke promjene vodnog tijela rijeke ili jezera za pojedini morfološki element jednaka je srednjoj vrijednosti promjena svih dijelova toga vodnog tijela, pri čemu je težinski faktor dužina dijela:

ui – odstupanje od referentnih uvjeta (%)*

l – dužina dijela

Si – veličina morfološke promjene za morfološki element i

* Odstupanja od referentnih uvjeta navode se u Planu upravljanja vodnim područjima

PRILOG 12.

POPIS TIPOVA POVRŠINSKIH VODA

12.A. POPIS TIPOVA PRIRODNIH RIJEKA

 

Naziv tipa

Oznaka tipa

Oznaka interkalibracijskog tipa

Geografska interkalibracijska

grupa

PANONSKA EKOREGIJA (11. MAĐARSKA NIZINA)

1. GORSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE

HR-R_1

EX6

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

2. NIZINSKE MALE TEKUĆICE

2.a Nizinske male tekućice sa glinovito-pjeskovitom podlogom

HR-R_2A

EX5

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

2.b Nizinske male tekućice sa šljunkovito-valutičastom podlogom

HR-R_2B

EX5

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

3. NIZINSKE ALUVIJALNE TEKUĆICE

3.a Nizinske male aluvijalne tekućice sa šljunkovito-valutičastom podlogom

HR-R_3A

EX5

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

3.b Nizinske male aluvijalne tekućice s glinovito pjeskovitom podlogom

HR-R_3B

EX5

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

3.c Nizinske srednje velike aluvijalne tekućice s glinovito pjeskovitom podlogom

HR-R_3C

E2

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

3.d Nizinske velike aluvijalne tekućice s glinovito pjeskovitom podlogom

HR-R_3D

E3

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

4. NIZINSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE

4.a Nizinske srednje velike tekućice

HR-R_4A

E2

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

4.b Nizinske velike tekućice

HR-R_4B

E3

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

4.c Nizinske velike tekućice s izvorištem lociranim u Dinarskoj ekoregiji

HR-R_4C

E3

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

5. NIZINSKE VRLO VELIKE TEKUĆICE

5.b Nizinske vrlo velike tekućice – donji tok Mure i srednji tok Drave i Save

HR-R_5B

L2

Različite

(Cross-GIG)

5.c Nizinske vrlo velike tekućice – donji tok Drave i Save

HR-R_5C

L2

Različite

(Cross-GIG)

5.d Nizinske vrlo velike tekućice – Dunav

HR-R_5D

L2

Različitie

(Cross-GIG)

DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN)

DINARIDSKA KONTINENTALNA SUBEKOREGIJA

6. GORSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE

HR-R_6

EX7

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

7. GORSKE I PRIGORSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE

HR-R_7

EX8

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

8. NIZINSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE

8.a Nizinske srednje velike tekućice

HR-R_8A

EX8

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

8.b Nizinske velike tekućice

HR-R_8B

 

 

9. GORSKE I PRIGORSKE SREDNJE VELIKE TEKUĆICE KRŠKIH POLJA

HR-R_9

EX8

Istočno-kontinentalna (EC-GIG)

10. POVREMENE TEKUĆICE

10.a Gorske i prigorske male povremene tekućice

HR-R_10A

 

 

10.b Gorske srednje velike povremene tekućice

HR-R_10B

 

 

DINARIDSKA PRIMORSKA SUBEKOREGIJA

11. NIZINSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE

11.a Nizinske i prigorske male tekućice u vapnenačkoj podlozi

HR-R_11A

M1

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

11.b Prigorske male tekućice u vapnenačko-silikatnoj podlozi

HR-R_11B

 

 

12. PRIGORSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE

HR-R_12

M2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

13. NIZINSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE

HR-R_13

M2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

13.a Nizinske velike tekućice s baražnim ujezerenjem

HR-R_13A

M2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

14. NIZINSKE TEKUĆICE KRATKIH TOKOVA S PADOM >5 ‰

14.a Nizinske male tekućice kratkih tokova s padom >5 ‰

HR-R_14A

M1

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

14.b Nizinske srednje velike tekućice kratkih tokova s padom >5 ‰ u vapnenačkoj podlozi

HR-R_14B

M2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

14.c Nizinske srednje velike tekućice kratkih tokova s padom >5 ‰ u vapnenačko-silikatnoj podlozi

HR-R_14C

 

 

15. MALE I SREDNJE VELIKE TEKUĆICE KRŠKIH POLJA

15.a Prigorske i nizinske male tekućice krških polja

HR-R_15A

M1

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

15.b Prigorske i nizinske srednje velike tekućice krških polja

HR-R_15B

M2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

16. POVREMENE TEKUĆICE

16.a Prigorske male i srednje velike povremene tekućice

HR-R_16A

M5

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

16.b Nizinske male povremene tekućice

HR-R_16B

M5

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

17. NIZINSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE ISTRE

HR-R_17

M1

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

18. NIZINSKE SREDNJE VELIKE TEKUĆICE ISTRE

HR-R_18

M2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

19. POVREMENE TEKUĆICE ISTRE

HR-R_19

M5

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

 

 

 

 

12.B. POPIS TIPOVA PRIRODNIH JEZERA

 

Naziv tipa

Oznaka tipa

Naziv prirodnog jezera

DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN)

DINARIDSKA EKOREGIJA – KONTINENTALNA SUBREGIJA

1. Planinska, duboka, mala jezera na karbonatnoj podlozi

1.a Oligotrofna

HR-J_1A

Plitvička jezera, jezero Kozjak

1.b Oligotrofno-mezotrofna

HR-J_1B

Plitvička jezera, Prošćansko jezero

DINARIDSKA EKOREGIJA – PRIMORSKA SUBREGIJA

2. Nizinska, duboka, srednje velika jezera; Kriptodepresije na karbontanoj podlozi

HR-J_2

Vransko jezero, Cres

3. Nizinska, srednje duboka, mala jezera; Kriptodepresije na karbonatnoj podlozi

HR-J_3

Baćinska jezera, jezero Crniševo i jezero Oćuša

4. Nizinska, plitka, velika jezera; Kriptodepresije na karbonatnoj podlozi

HR-J_4

Vransko jezero, Biograd na Moru

5. Nizinska, srednje duboka i srednje velika jezera na karbonatnoj podlozi

HR-J_5

Visovačko jezero

6. Nizinska, plitka, mala jezera; Kriptodepresije na karbonatnoj podlozi.

HR-J_6

jezero Kuti

 

 

12.C. POPIS TIPOVA PRIJELAZNIH VODA

 

Naziv tipa

Oznaka tipa

MEDITERANSKA EKOREGIJA (6. SREDOZEMNO MORE)

Oligohalini estuarij krupnozrnatog sedimenta

HR-P1_2

Oligohalini estuarij sitnozrnatog sedimenta

HR-P1_3

Mezo i polihalini estuarij krupnozrnatog sedimenta

HR-P2_2

Mezo i polihalini estuarij sitnozrnatog sedimenta

HR-P2_3

 

 

12.D. POPIS TIPOVA PRIOBALNIH VODA

 

Naziv tipa

Oznaka tipa

Oznaka interkalibracijskog tipa

MEDITERANSKA EKOREGIJA (6. SREDOZEMNO MORE)

Geografska interkalibracijska skupina: Sredozemno more

Poli-euhaline plitke priobalne vode krupnozrnatog sedimenta

HR-O3_12

II.A Jadransko more

Poli-euhaline plitke priobalne vode sitnozrnatog sedimenta

HR-O3_13

II.A Jadransko more

Poli-euhaline priobalno vode krupnozrnatog sedimenta

HR-O3_22

II.A Jadransko more

Poli-euhaline priobalne vode sitnozrnatog sedimenta

HR-O3_23

II.A Jadransko more

Euhaline plitke priobalne vode sitnozrnatog sedimenta

HR-O4_13

III.W

Euhaline priobalne vode krupnozrnatog sedimenta

HR-O4_22

III.W

Euhaline priobalne vode sitnozrnatog sedimenta

HR-O4_23

III.W

 

 

12.E. POPIS TIPOVA ZNATNO PROMIJENJENIH I UMJETNIH JEZERA

 

Naziv abiotičkog tipa

Naziv biotičkog tipa

Naziv biotičkog tipa

Oznaka tipa

Naziv znatno promijenjenog ili umjetnog jezera

Fitoplankton i Fitobentos

Makrozoobentos i Makrofita

PANONSKA EKOREGIJA (11. MAĐARSKA NIZINA)

Nizinske male i vrlo plitke akumulacije u silikatnoj podlozi

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AP_1A

Popovac

Nizinske male i vrlo plitke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podlozi

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AR_1B

Jošava

Nizinske srednje velike i vrlo plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno organogenoj podlozi

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AP_2A

Biljsko jezero

Nizinske srednje velike i vrlo plitke akumulacije u silikatnoj podlozi

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AP_2B

Grabovo, Pakra

Nizinske srednje velike i vrlo plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podlozi

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice šljunčare

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AP_2C

Rakitje

Nizinske male i plitke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podlozi

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AP_3A

Lapovac II

Nizinske male i plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno organogenoj podlozi

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AP_3B

Sakadaško jezero

Nizinske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podlozi

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AP_4A

Borovik, Koritnjak

Nizinske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u silikatnoj podlozi

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice šljunčare

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AP_4B

Šoderica Koprivnica

Nizinske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podlozi

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice šljunčare

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AP_4C

Jarun

Nizinske srednje velike i plitke akumulacije u silikatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode

Akumulacije na velikim rijekama s kratkim vremenom zadržavanja vode

Plitke akumulacije i stajaćice

HR-AP_5A

Čakovec, Dubrava, Varaždin

Nizinske male i duboke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podlozi

Duboke umjetne stajaćice

Duboke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AP_6

Novo Čiče

DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN)

KONTINENTALNA SUBEKOREGIJA

Gorske srednje velike i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostaja

Duboke akumulacije

Duboke akumulacije s velikim osilacijama vodostaja

HR-AD_4

Krušćica

Gorske srednje velike i duboke akumulacije u miješanoj i silikatno karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostaja

Duboke akumulacije

Duboke akumulacije s velikim osilacijama vodostaja

HR-AD_5

Lokvarka

Prigorske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode

Akumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vode

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_7

Gusić polje

Prigorske srednje velike i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice s kratkim vremenom zadržavanja vode

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_10

Sabljaci

Nizinske srednje velike i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode i velikim oscilacijama vodostaja

Akumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vode

Duboke akumulacije s velikim osilacijama vodostaja

HR-AD_19

Lešće

PRIMORSKA SUBEKOREGIJA

Gorske male i vrlo plitke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj i karbonatno silikatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode

Akumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vode

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_1

Bajer, Opsenica

Gorske male i duboke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podlozi

Duboke akumulacije i umjetne stajaćice

Duboke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_2

Lepenica

Gorske srednje velike i plitke akumulacije u miješanoj karbonatno silikatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode

Akumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vode

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_3

Štikada

Prigorske male i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode

Akumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vode

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_6

Golubić

Prigorske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode i velikim oscilacijama vodostaja

Akumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vode

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_8

Prančevići

Prigorske male i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode i velikim oscilacijama vodostaja

Akumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vode

Duboke akumulacije s velikim osilacijama vodostaja

HR-AD_9

Đale

Prigorske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u karbonatnoj podlozi

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_11

Prološko blato

Prigorske srednje velike i duboke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostaja

Duboke akumulacije

Duboke akumulacije s velikim osilacijama vodostaja

HR-AD_12

Ričica

Prigorske velike i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostaja

Duboke akumulacije

Duboke akumulacije s velikim osilacijama vodostaja

HR-AD_13

Peruča

Nizinske male i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_14

Tribalj

Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode

Akumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vode

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_15A

Brljan

Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode

Akumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vode

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_15B

Razovac

Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_16A

Njivice

Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_16B

Vlačine

Nizinske srednje velike i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_17

Ponikve

Nizinske srednje velike i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi

Plitke umjetne stajaćice

Plitke akumulacije i umjetne stajaćice

HR-AD_18

Botonega

 

 

 

 

Naziv tipa

Oznaka tipa

PANONSKA EKOREGIJA (11. MAĐARSKA NIZINA)

Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 5-100 km²)

HR-K_1A

Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 5-100 km²)

HR-K_1B

Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 100-1000 km²)

HR-K_2A

Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 100-1000 km²)

HR-K_2B

Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 1000-10000 km²)

HR-K_3A

Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 1000-10000 km²)

HR-K_3B

Vrlo velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje veće od 10000 km²)

HR-K_4

Znatno promijenjene tekućice s velikim promjenama protoka

HR-K_5

Umjetne tekućice s velikim dnevnim promjenama protoka

HR-K_6A

Umjetne tekućice s poremećenim odnosom površinskih i podzemnih voda

HR-K_6B

Umjetne tekućice s velikim sezonskim promjenama protoka

HR-K_6C

DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN)

Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 2-100 km²)

HR-K_7A

Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 2-100 km²)

HR-K_7B

Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 100-1000 km²)

HR-K_8A

Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 100 – 1000 km²)

HR-K_8B

Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 1000-10000 km²)

HR-K_9A

Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 1000-10000 km²)

HR-K_9B

Znatno promijenjene povremene tekućice s promijenjenom morfologijom

HR-K_10

Znatno promijenjeni bujični tokovi s promijenjenom morfologijom

HR-K_11

Znatno promijenjene tekućice s velikim promjenama protoka

HR-K_12

Umjetne tekućice s velikim dnevnim promjenama protoka

HR-K_13A

Umjetne tekućice s velikim sezonskim promjenama protoka

HR-K_13B

 

 

12.F. POPIS TIPOVA ZNATNO PROMIJENJENIH I UMJETNIH RIJEKA

«.

Članak 18.

Hrvatske vode će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti metodologiju određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata iz članka 19. stavka 5. i metodologiju ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja iz članka 21. stavka 2. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.), usklađene s odredbama ove Uredbe.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/85 Urbroj: 50301-05/27-23-6 Zagreb, 16. veljače 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić