Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 19/2023 (17.2.2023.), Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Ministarstvo zdravstva

331

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

POPIS

DROGA, PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA

I.

Ovim se Popisom droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, (u daljnjem tekstu: Popis), u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

– Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/1326 оd 18. ožujka 2022. o izmjeni Priloga Okvirnoj odluci Vijeća 2004/757/PUP u pogledu obuhvaćanja novih psihoaktivnih tvari definicijom »droge«, (SL L 200, 29. 7. 2022.).

– Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/802 оd 12. ožujka 2021. o izmjeni Priloga Okvirnoj odluci Vijeća 2004/757/PUP u pogledu obuhvaćanja novih psihoaktivnih tvari metil 3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karbonil]amino}butanoata (MDMB-4en-PINACA) i metil 2-{[1-(4-fluorbutil)-1H-indol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoata (4F-MDMB-BICA) definicijom »droge«, (SL L 178, 20. 5. 2021).

– Direktiva (EU) 2017/2103 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom »droge« te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP (SL L 305, 21. 11. 2017.)

II.

Ovim se Popisom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/196 od 25. studenoga 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 u pogledu uvrštenja određenih prekursora za droge na popis predviđenih tvari (SL L 27, 31. 1. 2023.)

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1518 оd 29. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 u pogledu uvrštenja određenih prekursora za droge na popis predviđenih tvari, (SL L 236, 13. 9. 2022.).

– Provedbena odluka Vijeća (EU) 2015/1873 od 8. listopada 2015. o podvrgavanju tvari:

4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amina (4,4’-DMAR) i

1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazina (MT-45)

kontrolnim mjerama (SL L 275, 20. 10. 2015.)

– Provedena odluka Vijeća (EU) 2015/1875 od 8. listopada 2015. o podvrgavanju tvari 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N- [[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) i 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) kontrolnim mjerama (SL L 275, 20. 10. 2015.)

– Uredba (EU) br. 1258/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge (Tekst značajan za EGP), (SL L 330, 10. 12. 2013.)

– Uredba (EU) br. 1259/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja (SL L 330, 10. 12. 2013.)

– Provedbena odluka Vijeća (EU) 2015/1874 od 8. listopada 2015. o podvrgavanju 4-metilamfetamina kontrolnim mjerama (SL L 275, 20. 10. 2015.)

– Provedbena odluka Vijeća (EU) 2015/1876 od 8. listopada 2015. o podvrgavanju 5-(2-aminopropil) indola kontrolnim mjerama (SL L 275, 20. 10. 2015.)

– Odluka Vijeća od 2. prosinca 2010. o uvođenju kontrolnih mjera za 4-metilmetkatinon (mefedron) (2010/759/EU), (SL L 322, 8. 12. 2010.)

– Odluka Vijeća 2008/206/PUP od 3. ožujka 2008. o kontrolnim mjerama i kaznenim odredbama za novu psihoaktivnu tvar 1-benzilpiperazin (BZP), (SL L 63, 7. 3. 2008.)

– Odluka Vijeća 2003/847/PUP od 27. studenoga 2003. o kontrolnim mjerama i kaznenima sankcijama vezanim za nove sintetičke droge 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 i TMA-2 (SL L 321, 6. 12. 2003.)

– Odluka Vijeća od 28. veljače 2002. o kontrolnim mjerama i kaznenim sankcijama vezanima za novu sintetičku drogu PMMA (2002/188/PUP), (SL L 63, 6. 3. 2002.)

– Odluka Vijeća od 13. rujna 1999. kojom se 4-MTA definira kao nova sintetička droga koja treba biti podložna kontrolnim mjerama i kaznenim sankcijama 1999/615/PUP (SL L 244, 16. 9. 1999.)

III.

1. POPIS DROGA I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA

DIO I.

ODJELJAK 1. DROGE SUKLADNO POPISU 1. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961.

 

Droga (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Droga, engleski (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Opis/kemijsko ime

Opis/kemijsko ime, engleski

acetilmetadol

Acetylmethadol

3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

3-acetoxy-6-dimmethylpamino-4,4-diphenylheptane

acetorfin

Acetorphine

3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin

3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

alfacetilmetadol

Alphacetylmethadol

α-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

AH-7921

AH-7921

3,4-diklor-N-{[1-(dimetilamino) cikloheksil]metil}benzamid

3,4-dichloro-N-{[1-(dimethylamino) cyclohexyl]methyl}benzamide

alfameprodin

Alphameprodine

α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

alfametadol

Alphamethadol

α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

alfaprodin

Alphaprodine

α-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

alilprodin

Allylprodine

3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

anileridin

Anileridine

etilni ester 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

benzetidin

Benzethidine

etilni ester 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

benzilmorfin

Benzylmorphine

3-benzilmorfin

3-benzylmorphine

betacetilmetadol

Betacetylmethadol

β-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

betameprodin

Betameprodine

β-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

betametadol

Betamethadol

β-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

betaprodin

Betaprodine

β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

bezitramid

Bezitramide

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)piperidin

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine

brorfin

Brorphine

3-{1-[1-(4-bromfenil)etil]piperidin-4-il}-1H-benzimidazol-2-on

3-{1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1H-benzimidazol-2-one

dekstromoramid

Dextromoramide

(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolin

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

dezomorfin

Desomorphine

dihidrodeoksimorfin

dihydrodeoxymorphine

diampromid

Diampromide

N-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilid

N-[2-(methylphenethylamino)propyl]propionanilide

dietiltiambuten

Diethylthiambutene

3-dietilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-buten

3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene

difenoksilat

Diphenoxylate

etilni ester 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

difenoksin

Difenoxin

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenilizonipekotinska kiselina

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

dihidroetorfin

Dihydroetorphine

7,8-dihidro-7α-[1-(R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavin

7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine

dihidromorfin

Dihydromorphine

 

 

dimenoksadol

Dimenoxadol

2-dimetilaminoetil-2-etoksi-1,1-difenilacetat

2-dimethylaminoethyl 2-ethoxy-1,1-diphenylacetate

dimepheptanol

Dimepheptanol

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

dimetiltiambuten

Dimethylthiambutene

3-dimetilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-buten

3-dimethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene

dioksafetil-butirat

Dioxaphetyl butyrate

etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat

ethyl 4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

dipipanon

Dipipanone

4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

drotebanol

Drotebanol

3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol

ekgonin

Ecgonine

njegovi esteri i derivati koji se mogu prevesti u ekgonin i kokain

its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine

etilmetiltiambuten

Ethylmethylthiambutene

3-etilmetilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-buten

3-ethylmethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene

etokseridin

Etoxeridine

etilni ester 1-[2-(2-hidroksietoksi)etil]-4-fenilpiperidin-4-kerboksilne kiseline

1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

etonitazen

Etonitazene

1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

etorfin

Etorphine

tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin

tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

fenadokson

Phenadoxone

6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

fenampromid

Phenampromide

N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilid

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide

fenazocin

Phenazocine

2’-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan

2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

fenomorfan

Phenomorphan

3-hidroksi-N-fenetilmorfinan

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

fenoperidin

Phenoperidine

etilni ester 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Fentanil i njegovi strukturni analozi

Fentanyl and its structure analogues

Fentanil (1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidin) i spojevi strukturno izvedeni iz njega na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom benzenskog prstena feniletilne skupine heterociklom;

• zamjenom etilenske razmaknice feniletilne skupine metilenskom;

• zamjenom propionilne skupine nekom drugom acilnom skupinom;

• supstitucijom na prstenu fenilalkilne ili zamijenjene fenilalkilne skupine s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkiloksi i halogen;

Fentanyl (1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine) and compounds structurally derived from it in one or more of the following ways:

• by replacing benzene ring of the phenylethyl group with heterocycle;

• by replacing of the ethylene spacer of the phenylethyl group with methylene spacer;

• by replacing of the propyonyl group with another acyl goup;

• by substitution in the ring of phenylalkyl or replaced phenylalkyl group with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkyloxy and halogen;

 

 

• supstitucijom na alkilenskoj premosnici fenilalkilne ili zamijenjene fenilalkilne skupine s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkilen i hidroksi;

• supstitucijom na piperidinskom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkoksialkil, alkenil, alkoksikarbonil, aril i halogen;

• supstitucijom na benzenskom prstenu anilinske skupine s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkiloksi, halogenalkil, hidroksi i halogen.

• by substitution at the alkylene spacer of phenylalkyl or replaced phenylalkyl group with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkylene and hydroxy;

• by substitution in the pyperidine ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkoxycarbonyl, aryl and halogen;

• by substitution in the benzene ring of the aniline group with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkyloxy, haloalkyl, hydroxy and halogen.

furetidin

Furethidine

etilni ester 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

heroin

Heroin

diacetilmorfin

diacetylmorphine

hidrokodon

Hydrocodone

dihidrokodeinon

dihydrocodeinone

hidroksipetidin

Hydroxypethidine

etilni ester 4-m-hidroksifenil-1-metilpiperidin-4-karboksilne kiseline

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

hidromorfinol

Hydromorphinol

14-hidroksidihidromorfin

14-hydroxydihydromorphine

hidromorfon

Hydromorphone

dihidromorfinon

dihydromorphinone

izometadon

Isomethadone

6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

ketobemidon

Ketobemidone

4-m-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidin

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

klonitazen

Clonitazene

2-(p-klorbenzil)-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol

2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

kodoksim

Codoxime

dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

koka, lišće (Erythroxylon coca)

Coca leaf

 

 

kokain

Cocaine

metilni ester benzoilekgonina*

methyl ester of benzoylecgonine*

konoplja (Cannabis sativa L.), smola konoplje te ekstrakti i tinkture konoplje

Cannabis and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis

Bilo koja biljka konoplje, izuzev sorti koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i kod kojih ukupni sadržaj THC-a ne prelazi 0,2%; smola konoplje (hašiš), te ekstrakti i tinkture konoplje

Any cannabis plant except varieties listed in the Common catalogue of varieties of agricultural plant species of European Union in which total THC content is not exceeding 0.2%; and cannabis resin (hashish) and extracts and tinctures of cannabis

levofenacilmorfan

Levophenacylmorphan

(−)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan

(−)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

levometorfan*

Levomethorphan*

(−)-3-metoksi-N-metilmorfinan

(−)-3-methoxy-N-methylmorphinan

levomoramid

Levomoramide

(−)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil]morfolin

(−)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4- (1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

levorfanol*

Levorphanol*

(−)-3-hidroksi-N-metilmorfinan

(−)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

makova slama, koncentrat

Concentrate of poppy straw

Materijal koji nastaje kada makova slama uđe u postupak koncentracije alkaloida

the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids

metadon

Methadone

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

metadonski međuprodukt

Methadone intermediate

4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

metazocin

Metazocine

2’-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan

2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

metildezorfin

Methyldesorphine

6-metil-∆6-deoksimorfin

6-methyl-∆6-deoxymorphine

metildihidromorfin

Methyldihydromorphine

6-metildihidromorfin

6-methyldihydromorphine

metopon

Metopon

5-metildihidromorfinon

5-methyldihydromorphinone

metonitazen

Metonitazene

2-[2-(4-metoksibenzil)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamin

2-[2-(4-Methoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl]-N,N-diethylethanamine

mirofin

Myrophine

miristilbenzilmorfin

myristylbenzylmorphine

moramidski međuprodukt

Moramide intermediate

2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropankarboksilna kiselina

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropanecarboxylic acid

morferidin

Morpheridine

etilni ester 1-(2-morfolinoetil)- 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

morfin

Morphine

(5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilmorfinan-3,6-diol

(5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-diol

morfin-metbromid i drugi derivati morfina s peterovalentnim dušikom posebice uključujući derivate morfin-N-oksida, od kojih je jedan i kodein-N-oksid

Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives including in particular the morphine-N-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide

 

 

morfin-N-oksid

Morphine-N-oxide

 

 

MPPP

MPPP

1-metil-4-fenil-4-piperidinol-propionat (ester)

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

MT-45 (IC-6)

MT-45 (IC-6)

1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin

1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine

nikomorfin

Nicomorphine

3,6-dinikotinilmorfin

3,6-dinicotinylmorphine

noracimetadol

Noracymethadol

(±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptan

(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

norlevorfanol

Norlevorphanol

(−)-3-hidroksimorfinan

(−)-3-hydroxymorphinan

normetadon

Normethadone

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

normorfin

Normorphine

demetilmorfin

demethylmorphine

norpipanon

Norpipanone

4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

oksikodon

Oxycodone

14-hidroksidihidrokodeinon

14-hydroxydihydrocodeinone

oksimorfon

Oxymorphone

14-hidroksidihidromorfinon

14-hydroxydihydromorphinone

opij (opijum)

Opium

 

 

PEPAP

PEPAP

1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol-acetat (ester)

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

petidin

Pethidine

etilni ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

petidinski međuprodukt A

Pethidine intermediate A

4-cijano-1-metil-4-fenilpiperidin

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

petidinski međuprodukt B

Pethidine intermediate B

etilni ester 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

petidinski međuprodukt C

Pethidine intermediate C

1-metil-4-fenilpiperidine-4-karboksilna kiselina

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

piminodin

Piminodine

etilni ester 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-karboksilne kiseline

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

piritramid

Piritramide

amid 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)piperidine-4-karboksilne kiseline

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide

proheptazin

Proheptazine

1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazacikloheptan

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

properidin

Properidine

izopropilni ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

racemetorfan

Racemethorphan

(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan

racemoramid

Racemoramide

(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolin

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

racemorfan

Racemorphan

(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

remifentanil

Remifentanil

metilni ester 1-(2-metoksikarboniletil)-4-(fenilpropionilamino)piperidin-4-karboksilne kiseline

1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

tebain

Thebaine

 

 

tapentadol

Tapentadol

3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenol

3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]phenol

tebakon

Thebacon

acetildihidrokodeinon

acetyldihydrocodeinone

tilidin

Tilidine

(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cikloheksen-1-karboksilat

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-potassiumpse-3-cyclohexene-1-carboxylate

trimeperidin

Trimeperidine

1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

U-47700

U-47700

3,4-diklor-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metilbenzamid

3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide

 

 

 

 

Odjeljak 1. uključuje i izomere (osim onih izrijekom isključenih) droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih izomera moguće u okviru navedenoga kemijskog imena; estere i etere (osim onih koji se pojavljuju u drugim odjeljcima) droga u ovom odjeljku kad je god njihovo postojanje moguće; soli droga navedenih u ovom odjeljku, uključujući soli estera, etera i izomera kako je prethodno navedeno, kad je god postojanje takvih soli moguće.

*Dekstrometorfan ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) i dekstrorfan ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) su izomeri izrijekom isključeni iz Odjeljka 1.

ODJELJAK 2. DROGE UKLJUČENE U POPIS 2. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961.

 

Droga (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Droga, engleski (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Opis/kemijsko ime

Opis/kemijsko ime, engleski

acetildihidrokodein

Acetyldihydrocodeine

 

 

dekstropropoksifen

Dextropropoxyphene

 

 

dihidrokodein

Dihydrocodeine

 

 

etilmorfin

Ethylmorphine

3-etilmorfin

3-ethylmorphine

folkodin

Pholcodine

morfoliniletilmorfin

morpholinylethylmorphine

kodein

Codeine

3-metilmorfin

3-methylmorphine

nikodikodin

Nicodicodine

6-nikotinildihidrokodein

6-nicotinyldihydrocodeine

nikokodin

Nicocodine

6-nikotinilkodein

6-nicotinylcodeine

norkodein

Norcodeine

N-demetilkodein

N-demethylcodeine

propiram

Propiram

N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

 

 

 

Odjeljak 2. uključuje i izomere (osim onih izrijekom isključenih) droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih izomera moguće u okviru navedenoga kemijskog imena; soli droga navedenih u ovom odjeljku, uključujući soli izomera kako je prethodno navedeno, kad je god postojanje takvih soli moguće.

ODJELJAK 3.* DROGE UKLJUČENE U POPIS 4. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961.

 

Droga (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Droga, engleski (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Opis/kemijsko ime

Opis/kemijsko ime, engleski

acetil-alfa-metilfentanil

Acetyl-alpha-methylfentanyl

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

acetorfin

Acetorphine

3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin

3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

alfa-metilfentanil

Alpha-methylfentanyl

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilid

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

alfa-metiltiofentanil

Alpha-methylthiofentanyl

N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

beta-hidroksi-3-metilfentanil

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl

N-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilid

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

beta-hidroksifentanil

Beta-hydroxyfentanyl

N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilid

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

dezomorfin

Desomorphine

dihidrodeoksimorfin

dihydrodeoxymorphine

etorfine

Etorphine

tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin

tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

heroin

Heroin

diacetilmorfin

diacetylmorphine

ketobemidon

Ketobemidone

4-m-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidin

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

konoplja (Cannabis sativa L.), smola konoplje te ekstrakti i tinkture konoplje

Cannabis and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis

Bilo koja biljka konoplje, izuzev sorti koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i kod kojih ukupni sadržaj THC-a ne prelazi 0,2%; smola konoplje (hašiš), te ekstrakti i tinkture konoplje

Any cannabis plant except varieties listed in the Common catalogue of varieties of agricultural plant species of European Union in which total THC content is not exceeding 0.2%; and cannabis resin (hashish) and extracts and tinctures of cannabis

MPPP

MPPP

1-metil-4-fenil-4-piperidinol-propionat (ester)

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

3-metilfentanil

3-Methylfentanyl

N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

3-metiltiofentanil

3-Methylthiofentanyl

N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

N-(3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

para-fluorfentanil

Para-fluorofentanyl

4’-fluor-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

PEPAP

PEPAP

1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol-acetat (ester)

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

tiofentanil

Thiofentanyl

N-[1-[2-(tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

N-[1-[2-(thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

 

 

* Sukladno članku 2. stavku 4. Jedinstvene konvencije UN-a o drogama iz 1961. Odjeljak 3. ponovno navodi droge i biljke navedene u odjeljcima 1. i 2.

Odjeljak 3. uključuje i soli droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih soli moguće.

DIO II. LJEKARNIČKI PRIPRAVCI DROGA IZ ODJELJKA 2. (POPISA 2. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961.) KOJI SU IZUZETI OD POJEDINIH ODREDABA KONVENCIJE

1. Pripravci acetildihidrokodeina, kodeina, dihidrokodeina, etilmorfina, nikokodina, nikodikodina, norkodeina i folkodina, kada su kombinirani s jednim ili s više drugih sastojaka, i ne sadrže više od 100 mg droge po jedinici doziranja i u koncentraciji ne većoj od 2,5% u nepodijeljenim pripravcima.

2. Pripravci propirama koji ne sadrže više od 100 mg propirama po jedinici doziranja i sadrže najmanje istu količinu metilceluloze.

3. Pripravci dekstropropoksifena za oralnu primjenu koji ne sadrže više od 135 mg dekstropropoksifenske baze po jedinici doziranja ili u koncentraciji koja nije veća od 2,5% u pojedinačnom pripravku, pod uvjetom da takav pripravak ne sadrži tvari koje podliježu nadzoru sukladno Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. godine.

4. Pripravci kokaina koji ne sadrže više od 0,1% kokaina, računato kao kokainska baza, i preparati opija (opijuma) ili morfina koji ne sadrže više od 0,2% morfina računato kao suha (anhidrirana) morfinska baza i kombinirani s jednim ili više drugih sastojaka na takav način da ne postoji nikakva ili gotovo nikakva mogućnost zlouporabe, u količinama koje bi predstavljale opasnost za javno zdravlje.

5. Pripravci difenoksina koji po jedinici doziranja ne sadrže više od 0,5 mg difenoksina i količinu atropin-sulfata koja odgovara količini od najmanje 5% doze difenoksina.

6. Pripravci difenoksilata koji po jedinici doziranja ne sadrže više od 2,5 mg difenoksilata računato kao baza i količinu atropin sulfata koja odgovara količini od najmanje 1% doze difenoksilata.

7. Pripravci u skladu s bilo kojom formulom navedenom u ovom odjeljku, kao i mješavine takvih pripravaka s bilo kakvim drugim materijalom koji ne sadrži drogu.

2. POPIS PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA

ODJELJAK 1. PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 1. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

 

Psihotropna tvar (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Psihotropna tvar, engleski (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Opis/kemijsko ime

Opis/kemijsko ime, engleski

alileskalin

Allylescaline

4-aliloksi-3,5-dimetoksifenetilamin

4-allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylamine

amfetamini

Amphetamines

1-fenilpropan-2-amin ili 1-fenilbutan-2-amin, njihovi enantiomeri, i spojevi strukturno izvedeni iz njih na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine alkilnom, acilnom, alkenilnom, alkiloksikarbonilnom ili ariloksikarbonilnom skupinom;

• uključenjem amino-skupine u cikličku strukturu;

• susptitucijom na šesteročlanom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkiloksi, nitro, metilendioksi i halogen;

• zamjenom jednog ili više vodikovih atoma etilenske skupine metilnom skupinom.

1-phenylpropane-2-amine or 1-phenylbutane-2-amine, their enantiomers, and compounds structurally derived from them in one or more of the following ways:

• by replacing one or both hydrogen atoms of the amino group with an alkyl, acyl, alkenyl, alkyloxycarbonyl or aryloxycarbonyl group;

• by including the amino group in a cyclic structure;

• by substitution in the six-membered ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkyloxy, methylenedioxy and halogen;

• by replacing one or more hydrogen atoms of the ethylene group with a methyl group.

2-aminoindani

2-Aminoindanes

2-aminoindan, i spojevi strukturno izvedeni iz njega na jedan ili više od sljedećih načina:

• susptitucijom na šesteročlanom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, metilendioksi i halogen;

• zamjenom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine alkilnom, arilalkilnom, alkiloksikarbonilnom ili ariloksikarbonilnom skupinom

2-aminoindane, and compounds structurally derived from it in one or more of the following ways:

• by substitution in the six-membered ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkyloxy, methylenedioxy and halogen;

• by replacing one or both hydrogen atoms of the amino group by an alkyl, arylalkyl, alkyloxycarbonyl or aryloxycarbonyl group.

benzofurani

Benzofuranes

Spojevi strukturno izvedeni iz 1-benzofurana, 2,3-dihidro-1-benzofurana, 1H-indola, indolina, 1H-indena ili indana supstitucijom na šesteročlanom prstenu 2-aminoetilnim supstituentom, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• supstitucijom na bicikličkom sustavu jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi i halogen;

• supstitucijom na 2-aminoetilnom pokrajnjem lancu s jednim ili više alkilnih supstituenata.

Compounds structurally derived from 1-benzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran, 1H-indole, indoline, 1H-indene or indane by substitution in the six-membered ring with a 2-aminoethyl substituent, whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by substitution at the bicyclic system with one or more substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkyloxy and halogen,

• by substitution at the 2-aminoethyl side-cahin with one or more alkyl substituents.

6-BR-DMPEA (2C-B izomer)

6-BR-DMPEA (2C-B isomer)

2-[2-brom-4,5-dimetoksifenil]etanamin

2-[2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl]ethanamine

Ciklički derivati 2-(2,5-dihidroksifenil)etanamina

2-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanamine cyclic derivatives

Spojevi strukturno izvedeni iz 2-(2,5-dihidroksifenil)etanamina supstitucijom na položaju 4 benzenskog prstena alkilnom skupinom, halogenalkilnom skupinom ili atomom halogena; dodatno, zamjenom vodikova atoma jedne hidroksilne skupine alkilenskom skupinom ili alkenilenskom skupinom koja tvori petero – ili šesteročlani prsten pripojen benzenskom prstenu u ortho-položaju; dodatno, zamjenom vodikova atoma druge hidroksilne skupine metilnom skupinom, ili alkilenskom ili alkenilenskom skupinom koja tvori petero – ili šesteročlani prsten pripojen benzenskom prstenu u ortho-položaju, bez obzira na to jesu ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• supstitucijom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine;

• zamjenom vodikovog atoma na prvom ugljikovom atomu do amino-skupine alkilnom skupinom.

Compounds structurally derived from 2-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanamine by substitution at 4-position of the benzene ring with an alkyl group, haloalkyl group or halogen atom; in addition, by replacing hydrogen atom of one of the hydroxyl groups with alkylene or alkenylene group forming a five – or six-membered ring connected with the benzene ring in ortho position; in addition, by replacing hydrogen atom of another hydroxyl group with methyl group, or with alkylene or alkenylene group forming a five – or six-membered ring connected with the benzene ring in ortho position; whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by substuitution of one or both hydrogen atoms of amino group;

• by replacing of hydrogen atom at carbon atom next to amino group with an alkyl group.

cikloheksilfenoli

Cyclohexylphenols

Spojevi strukturno izvedeni iz 2-(3-hidroksicikoheksil)fenola supstitucijom na položaju 5 fenolnog prstena alkilnom, halogenalkilnom, alkenilnom, cikloalkilmetilnom, cikloalkiletilnom, 1-(N-metil-2-piperidinil)metilnom ili 2-(4-morfolinil)etilnom skupinom, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno supsitituirani na cikloheksanskom prstenu.

Compounds structurally derived from 2-(3-hydroxycyclohexyl)phenol by substitution at the 5-position of the phenolic ring by an alkyl, haloalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2-piperidinyl)methyl or 2-(4-morpholinyl)ethyl group, whether or not further substituted in the cyclohexane ring.

CUMYL-PEGACLONE (SGT-151)

CUMYL-PEGACLONE (SGT-151)

2,5-dihidro-2-(1-metil-1-feniletil)-5-pentil-1H-pirido[4,3-b]indol-1-on

2,5-dihydro-2-(1-methyl-1-phenylethyl)-5-pentyl-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

5F-CUMYL-PEGACLONE (5F-SGT-151)

5F-CUMYL-PEGACLONE (5F-SGT-151)

2,5-dihidro-2-(1-metil-1-feniletil)-5-(5-fluorpentil)-1H-pirido[4,3-b]indol-1-on

2,5-dihydro-2-(1-methyl-1-phenylethyl)-5-(5-fluoropentyl)-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

dibenzopirani

dibenzopyranes

Spojevi strukturno izvedeni iz kanabinola (izuzev kanabidiola) hidrirani na prstenu A, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno supstituirani na prstenu B; homolozi navedenih spojeva s različitim brojem ugljikovih atoma u supstituentu na položaju 3, njihovi stereoizomeri, te derivati navedenih spojeva izvedeni supstitucijom na hidroksilnoj skupini.

Compounds structurally derived from cannabinol (except cannabidiol) hydrated on the ring A, whether or not additionaly substrituted on the ring B; their homologues with different number of carbon atoms in the substituent in 3-position, their stereoisomers, as well as their derivatives by substitution at hydroxyl group.

difenidin

diphenidine

1-(1,2-difeniletil)piperidin

1-(1,2-diphenylethyl)piperidine

diklazepam

diclazepam

7-klor-5-(2-klorfenil)-1-metil-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

4,4’-dimetilaminoreks (4,4’-DMAR)

4,4’-dimethylaminorex (4,4’-DMAR)

4,5-dihidro-4-metil-5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin

4,5-dihydro-4-methyl-5-(4-methylphenyl)-2-oxazolamine

dimetokain

dimethocaine

3-dietilamino-2,2-dimetilpropilni ester 4-aminobenzojeve kiseline

3-diethylamino-2,2-dimethylpropyl 4-aminobenzoate

2,5-dimetoksifeniletanamini

2,5-dimethoxyphenylethanamines

2-(2,5-dimetoksifenil)etanamin i spojevi strukturno izvedeni iz 2-(2,5-dimetoksifenil)etanamina supstitucijom na benzenskom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, halogenalkiloksi, alkiltio, halogenalkiltio, halogen i nitro, bez obzira na to jesu ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom jednog ili više vodikovih atoma etilenske skupine s jednom ili više alkilnih skupina;

• zamjenom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine alkilnom, halogenalkilnom, hidroksilnom, hidroksialkilnom, alkiloksikarbonilnom, ariloksikarbonilnom, benzilnom ili supstituiranom benzilnom skupinom.

2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine, and compounds structurally derived from 2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine by substitution in the benzene ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkoxy, alkylthio, haloalkylthio, halogen and nitro, whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by replacing one or more hydrogen atoms of the ethylene group with one or more alkyl groups;

• by replacing one or both hydrogen atoms of amino group with an alkyl, haloalkyl, hydroxy, hydroxyalkyl, alkyloxycarbonyl, aryloxycarbonyl, benzyl or substituted benzyl group.

ETH-LAD

ETH-LAD

(6aR,9R)-N,N-dietil-7-etil-4,6,6a,7,8,9-

heksahidroindolo-[4,3-fg]kinolin-9-karboksamid

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-

hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

eticiklidin

Eticyclidine

N-etil-1-fenilcikloheksilamin

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

etilfenidat

Ethylphenidate

etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetat

ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate

etriptamin

Etryptamine

3-(2-aminobutil)indol

3-(2-aminobutyl)indole

fenazepam

phenazepam

7-brom-5-(2-klorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

flubromazolam

flubromazolam

8-brom-6-(2-fluorfenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepin

8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

4-fluormetilfenidat

4-fluoromethylphenidate

metil-2-(4-fluorfenil)-2-(piperidin-2-il)acetat

methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate

homoamfetamin

homoamphetamine

3-amino-1-fenilbutan

3-amino-1-phenylbutane

iboga (Tabernanthe iboga)

Iboga (Tabernanthe iboga)

 

 

ibogain

Ibogaine

12-metoksiibogamin

12-Methoxyibogamine

JWH-018 i njegovi strukturni analozi

JWH-018 and its structural analogues

1-pentil-3-(1-naftoil)indol (JWH-018) i spojevi strukturno izvedeni iz njega na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom indolske osnove indanom, indenom, indazolom, pirolom, pirazolom, imidazolom, benzimidazolom, pirolo[2,3-b]piridinom, pirolo[3,2-c]piridinom ili pirazolo[3,4-b]piridinom, bez obzira na mjesto supstitucije na peteročlanom prstenu, i bez obzira na to je li ili nije indolska ili zamijenjena indolska osnova dodatno supstituirana s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, aril, halogenalkil, halogenaril, halogen, alkiloksi, nitro i amino;

• zamjenom pentilne skupine alkilnom, halogenalkilnom, cijanoalkilnom, alkenilnom, benzilnom, halogeniranom benzilnom, cikloalkilmetilnom, cikloalkiletilnom, (N-metilpiperidin-2-il)metilnom, 2-(4-morfolinil)etilnom ili (tetrahidropiran-4-il)metilnom skupinom;

• zamjenom metanonske poveznice metilenskom, etanonskom, karboksilatnom ili karboksamidnom, bez obzira na usmjerenje;

• zamjenom 1-naftilne skupine 2-naftilnom, fenilnom, benzilnom, adamantilnom, cikloalkilnom, cikloalkilmetilnom, cikloalkiletilnom, biciklo[2.2.1]heptanilnom, 1,2,3,4-tetrahidronaftilnom, kinolinilnom, izokinolinilnom, 1-amino-1-oksopropan-2-ilnom, 1-hidroksi-1-oksopropan-2-ilnom, piperidinilnom, pirolidinilnom ili piperazinilnom skupinom, bez obzira na to je li ili nije 1-naftilna ili zamijenjena 1-naftilna skupina dodatno supstituirana s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, hidroksialkil, alkiloksi, aril, arilalkil, halogen i nitro.

1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-018) and compounds structurally derived from it in one or more of the following ways:

• by replacing the indole core with indane, indene, indazole, pyrole, pyrazole, imidazole, benzimidazole, pyrrolo[2,3-b]pyridine, pyrrolo[3,2-c]pyridine or pyrazolo[3,4b]pyridine, irrespective of position of substitution at five-memebred ring, and whether or not the indole or substituted indole core is further substituted with one or more substituents from the group consisting of alkyl, aryl, haloalkyl, haloaryl, halogen, alkyloxy, nitro and amino;

• by replacing the pentyl group with alkyl, haloalkyl, cyanoalkyl, alkenyl, benzyl, halogenated benzyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, (N-methylpiperidin-2-yl)methyl, 2-(4-morpholinyl)ethyl or (tetrahydropyran-4-yl)methyl group;

• by replacing the methanone link with methylene, ethanone, carboxylate or carboxamide, irrespective of direction;

• by replacing the 1-naphthyl group by 2-naphthyl, phenyl, benzyl, adamantyl, cycloalkyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, bicyclo[2.2.1]heptanyl, 1,2,3,4-tetrahydronaphthyl, quinolinyl, iso quinolinyl, 1-amino-1-oxopropan-2-yl, 1-hydroxy-1-oxopropan-2-yl, piperidinyl, pyrrolidinyl or piperazinyl group, whether or not the 1-naphthyl or substituted 1-naphthyl group is further substituted with one or more substituents from the group consisting of alkyl, hydroxyalkyl, alkyloxy, aryl, arylaklyl, halogen and nitro.

katinoni

Cathinones

Katinon (2-amino-1-fenilpropan-1-on) i spojevi strukturno izvedeni iz njega supstitucijom na benzenskom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, alkilendioksi, trimetilen, tetrametilen i halogen, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• supstitucijom na položaju 3 alkilnim supstituentom;

• supstitucijom na dušikovom atomu jednom ili dvjema alkilnim ili benzilnim skupinama ili uključenjem dušikova atoma u prstenastu strukturu.

Iz skupine katinona izuzeti su bupropion, dietilpropion i pirovaleron.

Cathinone (2-amino-1-phenylpropan-1-one) and compounds derived from it by substitution in the benzene ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkoxy, alkylenedioxy, trimethylene, tetramethylene and halogen, whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by substitution at the 3-position by an alkyl substituent;

• by substitution at the nitrogen atom by one or two alkyl or benzyl group or by inclusion of the amino group in a cyclic structure.

Bupropion, diethylpropion and pyrovalerone are exempt from cathinones.

Kratom (Mitragyna speciosa)

Kratom (Mitragyna speciosa)

 

 

lizergid (dietilamid lizerginske (lizergične) kiseline, LSD, LSD-25)

Lysergide (lysergic acid diethylamide, LSD, LSD-25)

9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-8β-karboksamid

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide

lizergamid (LSA)

lysergamide (LSA)

 

 

MDA 19 (BZO-HEXOXIZID)

MDA 19 (BZO-HEXOXIZID)

(3Z)-N’-(1-heksil-2-oksoindolin-3-iliden)benzohidrazid

(3Z)-N’-(1-hexyl-2-oxoindolin-3-ylidene)benzohydrazide

MDMB-CHMCZCA

MDMB-CHMCZCA

metilni ester 2-(9-(cikloheksilmetil)-9H-karbazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanske kiseline

methyl 2-(9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

2-MeO-difenidin

2-MeO-diphenidine

1-(1-(2-metoksifenil)-2-feniletil)piperidin

1-(1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl)piperidine

metilheksanamin (DMAA)

methylhexanamine (DMAA)

1,3-dimetilpentanamin

1,3-dimethylpentanamine

meskalin

Mescaline

3,4,5-trimetoksifenetilamin

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

3,4-metilendioksifeniletanamini

3,4-methylendioxyphenylethanamines

2-(3,4-metilendioksifenil)etanamin i spojevi strukturno izvedeni iz njega supstitucijom na benzenskom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, alkiltio, alkilendioksi i halogen, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• supstitucijom na etilenskoj skupini s jednim ili više alkilnih ili alkiloksi supstituenata;

• supstitucijom na dušikovom atomu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, hidroksil, hidroksialkil i benzil.

2-(3,4-methylenedioxyphenyl)ethanamine and compounds derived from it by substitution in the benzene ring with substituent or substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkyloxy, alkylthio, alkylenedioxy and halogen, whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by substitution at the ethylene group with one or more alkyl or alkyloxy substituents;

• by substitution at the nitrogen atom by substituent or substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, hydroxy, hydroxyalkyl and benzyl.

4-metilaminoreks

4-Methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolin

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

metilnaftidat

Methylnaphthydate

metil-(naftalen-2-il)(piperidin-2-il)acetat

Methyl (naphthalen-2-yl)(piperidin-2-yl)acetate

metoksetamin (MXE)

methoxetamine (MXE)

2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon

2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

mitraginin

mitragynine

metilni ester (E)-2-[(2S,3S)-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[3,2-h]kinolizin-2-il]-3-metoksiprop-2-enske kiseline

(E)-2-[(2S,3S)-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12b-ctahydroindolo[3,2-h]quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoic acid methyl ester

4-MTA

4-MTA

α-metil-4-metiltiofenetilamin

α-methyl-4-methylthiophenethylamine

nafiron (naftilpirovaleron, O-2482)

naphyrone (naphthylpyrovalerone, O-2482)

1-naftalen-2-il-2-pirolidin-1-ilpentan-1-on

1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one

N-hidroksi-MDA

N-Hydroxy MDA

(±)-N-[α-metil-3,4-(metilenedioksi)fenetil]hidroksilamin

(±)-N-[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine

benzilpiperazini

Benzylpiperazines

1-Benzilpiperazin i spojevi strukturno izvedeni iz njega supstitucijom na benzenskom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, alkilendioksi i halogen, bez obzira na to jesu li ili nisu na položaju 4 piperazinskog prstena dodatno supstituirani alkilnom, halogenalkilnom, acilnom ili benzilnom skupinom.

1-Benzylpiperazine and compounds structurally derived from it by substitution in the benzene ring with substituent or substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkyloxy, alkylendioxy and halogen, whether or not further substituted at the 4-position of the piperazine ring by an alkyl, haloalkyl, acyl or benzyl group.

fenilpiperazini

Phenylpiperazines

Spojevi strukturno izvedeni iz 1-fenilpiperazina supstitucijom na benzenskom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, alkilendioksi i halogen, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno supstituirani na položaju 4 piperazinskog prstena alkilnom, halogenalklilnom ili benzilnom skupinom.

Compounds structurally derived from 1-phenylpiperazine by substitution in the benezene ring with substituent or substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkyloxy, alkylendioxy and halogen, whether or not further substituted at the 4-position of the piperazine ring with an alkyl, haloalkyl or benzyl group.

1cP-LSD

1cP-LSD

(6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4-ciklopropanoil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboksamid

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-cyclopropanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

1P-LSD

1P-LSD

(6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4-propanoil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboksamid

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

proskalin

Proscaline

2-(3,5-dimetoksi-4-propoksifenil)etan-1-amin

2-(3,5-dimethoxy-4-propoxyphenyl)ethan-1-amine

psilocibin

Psilocybine

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il-dihidrogenfosfat

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

roliciklidin (PHP, PCPY)

Rolicyclidine (PHP, PCPY)

1-(1-fenilcikloheksil)pirolidin

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

Salvia divinorum, meksička metvica, božanska kadulja (Salvia divinorum)

Mexican Mint, Diviner’s Sage (Salvia divinorum)

 

 

tenociklidin (TCP)

Tenocyclidine (TCP)

1-[1-(2-tienil)cikloheksil]piperidin

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

tetrahidrokanabinol (THC), sljedeći izomeri i stereokemijske varijante:

Tetrahydrocannabinol (THC), the following isomers and their stereochemical variants:

7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1- ol, (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1- ol, (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1- ol, (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol, (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol,(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

tiofenski analozi katinonâ

Thiophene analogues of cathinones

2-Amino-1-(tiofen-2-il)propan-1-on i spojevi strukturno izvedeni iz njega supstitucijom na tiofenskom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, halogenalkil, alkiloksi, alkilendioksi i halogen, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• supstitucijom na položaju 3 alkilnim supstituentom;

• supstitucijom na dušikovom atomu jednom ili dvjema alklilnim ili benzilnim skupinama ili uključenjem dušikova atoma u prstenastu strukturu.

2-Amino-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one and compounds structurally derived from it by substitutioninthe thiophene ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, haloalkyl, alkoxy, alkylenedioxy and halogen, and compounds structurally derived from them in one or more of the following ways:

• by substitution at the 3-position by an alkyl substituent;

•by substitution at the nitrogen atom by one or two alkyl or benzyl group or by inclusion of the amino group in a cyclic structure.

tiofenski analozi amfetaminâ (tiopropamini)

thiophene analogues of amphetamines (thiopropamines)

1-(tiofen-2-il)propan-2-amin ili 1-(tiofen-2-il)butan-2-amin, njihovi enantiomeri, i spojevi strukturno izvedeni iz njih na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine alkilnom, acilnom, alkenilnom, alkiloksikarbonilnom ili ariloksikarbonilnom skupinom;

• uključenjem amino-skupine u cikličku strukturu;

• susptitucijom na tiofenskom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkiloksi, nitro, metilendioksi i halogen;

• zamjenom jednog ili više vodikovih atoma etilenske skupine metilnom skupinom.

1-(thiophen-2-yl)propane-2-amine or 1-(thiophen-2-yl)butane-2-amine, their enantiomers, and compounds structurally derived from them in one or more of the following ways:

• by replacing one or both hydrogen atoms of the amino group with an alkyl, acyl, alkenyl, alkyloxycarbonyl or aryloxycarbonyl group;

• by including the amino group in a cyclic structure;

• by substitution in the thiophene ring with one or more substituents from the group consisting of alkyl, alkyloxy, methylenedioxy and halogen;

• by replacing one or more hydrogen atoms of the ethylene group with a methyl group.

triptamini

Tryptamines

Spojevi strukturno izvedeni iz 2-(1H-indol-3-il)etanamina zamjenom jednog ili oba vodikova atoma amino-skupine alkilnom ili alkenilnom skupinom ili uključenjen dušikova atoma u cikličku strukturu, bez obzira na to jesu li ili nisu dodatno modificirani na jedan ili više od sljedećih načina:

• zamjenom vodikova atoma u alfa položaju alkilnom, alkenilnom, alkiloksikarbonilnom ili ariloksikarbonilnom skupinom;

• supstitucijom na šesteročlanom prstenu supstituentom ili supstituentima iz skupine koju čine alkil, alkiloksi, halogenalkil, alkiltio, alkilendioksi, halogen, hidroksilna ili supstituirana hidroksilna skupina;

• supsitucijom na položaju 2 triptaminskog prstena alkilnom skupinom.

Compounds derived from 2-(1H-indol-3-yl)ethanamine by replacing one or both hydrogen atom of the amino group by an alkyl or alkenyl group, or by including the nitrogen atom in a cyclic structure, whether or not further modified in one or more of the following ways:

• by replacing the hydrogen atom in alpha-position by alkyl, alkenyl, alkyloxycarbonyl or aryloxycarbonyl group;

• by substitution at six-membered ring with substituent or substituents from the group consisting of alkyl, alkyloxy, haloalkyl, alkylthio, alkylenedioxy, halogen, hydroxy or substituted hydroxy group;

• by substitution at 2-position of tryptamine ring by an alkyl group.

 

 

 

 

ODJELJAK 2. PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 2. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

 

Psihotropna tvar (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Psihotropna tvar, engleski (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Kemijsko ime

Kemijsko ime, engleski

amfetamin

Amfetamine (Amphetamine)

(±)-α-metilfenetilamin

(±)-α-methylphenethylamine

amineptin

Amineptine

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciklohepten-5-il)amino]heptanska kiselina

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

butan-1,4-diol*

butan-1,4-diol*

butan-1,4-diol

butane-1,4-diol

deksamfetamin

Dexamfetamine

(Dexamphetamine)

(+)-α-metilfenetilamin

(+)-α-methylphenethylamine

dronabinol (delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereokemijske varijante)

Dronabinol (delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants)

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

fenciklidin (PCP)

Phencyclidine (PCP)

1-(1-fenilcikloheksil)piperidin

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

3-hidroksifenciklidin (3-HO-PCP)

3-hydroxyphencyclidine (3-HO-PCP)

3-[1-(piperidin-1-il)cikloheksil]fenol

3-[1-(piperidin-1-yl)cyclohexyl]phenol

fenetilin

Fenethylline

7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilin

7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline

fenmetrazin

Phenmetrazine

3-metil-2-fenilmorfolin

3-methyl-2-phenylmorpholine

3-fluorfenmetrazin (3-FPM, PAL-593)

3-fluorophenmetrazine (3-FPM, PAL-593)

2-(3-fluorfenil)-3-metilmorfolin

2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine

GHB

GHB

γ-hidroksimaslačna kiselina

γ-hydroxybutyric acid

Gama-butirolakton (GBL)*

gamma-butirolactone (GBL)*

oksolan-2-on

oxolan-2-one

pripravci kanabinoida za medicinsku primjenu

Cannabinoids for medical use

 

 

ketamin

Ketamine

2-(o-klorfenil)-2-metilamino)cikloheksanon

2-(o-chlorophenyl)-2-methylamino)cyclohexanone

levamfetamin

Levamfetamine

(Levamphetamine)

(−)-(R)-α-metilfenetilamin

(−)-(R)-α-methylphenethylamine

levometamfetamin

Levomethamphetamine

(−)-N,α-dimetilfenetilamin

(−)-N,α-dimethylphenethylamine

meklokvalon

Mecloqualone

3-(o-klorfenil)-2-metil-4(3H)-kinazolinon

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

metamfetamin

Metamfetamine (Methamphetamine)

(+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamin

(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine

metamfetamin-racemat

Metamfetamine racemate (Methamphetamine racemate)

(±)-N,α-dimetilfenetilamin

(±)-N,α-dimethylphenethylamine

metakvalon

Methaqualone

2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kinazolinon

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

metilfenidat

Methylphenidate

metil-2-fenil-2-(2-piperidil)acetat

methyl 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetate

nabilon

Nabilone

(6aR*,10aR*)-3-(1,1-dimetilheptil)-6,6a,7,8,10,10a-heksahidro-1-hidroksi-6,6-dimetil-9H-dibenzo[b,d]piran-9-on

(6aR*,10aR*)-3-(1,1-dimethylheptyl)-6,6a,7,8,10,10a-hexahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-9H-dibenzo[b,d]pyran-9-on

sekobarbital

Secobarbital

5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

zipeprol

Zipeprol

α-(α-metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-1-piperazinetanol

α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

 

 

 

*dopušteno pravnim osobama licenciranim za prekursore

ODJELJAK 3. PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 3. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

 

Psihotropna tvar (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Psihotropna tvar, engleski (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Kemijsko ime

Kemijsko ime, engleski

amobarbital

Amobarbital

5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

buprenorfin

Buprenorphine

21-ciklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahidrooripavin

21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

butalbital

Butalbital

5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

katin ((+)-norpseudoefedrin)

Cathine ((+)-norpseudoephedrine)

(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoetil]benzil-alkohol

(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

ciklobarbital

Cyclobarbital

5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

flunitrazepam

Flunitrazepam

5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

glutetimid

Glutethimide

2-etil-2-fenilglutarimid

2-ethyl-2-phenylglutarimide

pentazocin

Pentazocine

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-ol

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

pentobarbital

Pentobarbital

5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

 

 

 

ODJELJAK 4. PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 4. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

 

Psihotropna tvar (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Psihotropna tvar, engleski (INN masnim slovima) (alternativni naziv)

Kemijsko ime

Kemijsko ime, engleski

alobarbital

Allobarbital

5,5-dialilbarbiturna kiselina

5,5-diallylbarbituric acid

alprazolam

Alprazolam

8-klor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

amfepramon (dietilpropion)

Amfepramone (diethylpropion)

2-(dietilamino)propiofenon

2-(diethylamino) propiophenone

aminoreks

Aminorex

2-amino-5-fenil-2-oksazolin

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

barbital

Barbital

5,5-dietilbarbiturna kiselina

5,5-diethylbarbituric acid

benzfetamin

Benzfetamine (benzphetamine)

N-benzil-N,α-dimetilfenetilamin

N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine

bromazepam

Bromazepam

7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

brotiazolam

Brotizolam

2-brom-4-(o-klorfenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

butobarbital

Butobarbital

5-butil-5-etilbarbiturna kiselina

5-butyl-5-ethylbarbituric acid

delorazepam

Delorazepam

7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

diazepam

Diazepam

7-klor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

estazolam

Estazolam

8-klor-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

etilamfetamin (N-etilamfetamin)

Etilamfetamine (N-ethylamphetamine)

N-etil-α-metilfenetilamin

N-ethyl-α-methylphenethylamine

etil-loflazepat

Ethyl loflazepate

etil-7-klor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilat

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate

etinamat

Ethinamate

1-etinilcikloheksanolkarbamat

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

etizolam

Etizolam

4-(2-klorfenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin

4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

etklorvinol

Ethchlorvynol

1-klor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

fendimetrazin

Phendimetrazine

(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

fenibut

Phenibut

(±)-4-amino-3-fenilmaslačna kiseline

(±)-4-Amino-3-phenylbutyric acid

fenkamfamin

Fencamfamin

N-etil-3-fenil-2-norbornanamin

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

fenobarbital

Phenobarbital

5-etil-5-fenilbarbiturna kiselina

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

fenproporeks

Fenproporex

(±)-3-[(α-metilfeniletil)amino]propionitril

(±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino]propionitrile

fentermin

Phentermine

α,α-dimetilfenetilamin

α,α-dimethylphenethylamine

flualprazolam

Flualprazolam

8-klor-6-(2-fluorfenil)-1-metil-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin

8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepine

fludiazepam

Fludiazepam

7-klor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

flurazepam

Flurazepam

7-klor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

halazepam

Halazepam

7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

haloksazolam

Haloxazolam

10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

kamazepam

Camazepam

7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on-dimetilkarbamat (ester)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

ketazolam

Ketazolam

11-klor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

klobazam

Clobazam

7-klor-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

kloksazolam

Cloxazolam

10-klor-11b-(o-klorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

klonazepam

Clonazepam

5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

klonazolam (klonitrazolam)

Clonazolam (clonitrazolam)

6-(2-klorfenil)-1-metil-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin

6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

klorazepat

Clorazepate

7-klor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilna kiselina

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

klordiazepoksid

Chlordiazepoxide

7-klor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oksid

7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

klotiazepam

Clotiazepam

5-(o-klorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

lefetamin (SPA)

Lefetamine (SPA)

(−)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin

(−)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

loprazolam

Loprazolam

6-(o-klorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilen]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-on

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one

lorazepam

Lorazepam

7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

lormetazepam

Lormetazepam

7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

mazindol

Mazindol

5-(p-klorfenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol

medazepam

Medazepam

7-klor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

mefenoreks

Mefenorex

N-(3-klorpropil)-α-metilfenetilamin

N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine

meprobamat

Meprobamate

2-metil-2-propil-1,3-propandioldikrbamate

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

metilfenobarbital

Methylphenobarbital

5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

metiprilon

Methyprylon

3,3-dietil-5-metilpiperidin-2,4-dion

3,3-diethyl-5-methylpiperidine-2,4-dione

mezokarb

Mesocarb

3-(α-metilfenetil)-N-(fenilkarbamoil)sidnon-imin

3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

midazolam

Midazolam

8-klor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin

8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine

nimetazepam

Nimetazepam

1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

nitrazepam

Nitrazepam

1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

nordazepam

Nordazepam

7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

oksazepam

Oxazepam

7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

oksazolam

Oxazolam

10-klor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b-feniloksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

pemolin

Pemoline

2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

pinazepam

Pinazepam

7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

pipradrol

Pipradrol

1,1-difenil-1-(2-piperidil)metanol

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

pirovaleron

Pyrovalerone

4’-metil-2-(1-pirrolidinil)valerofenon

4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone

prazepam

Prazepam

7-klor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

pregabalin

Pregabalin

(3S)-3-(aminometil)-5-metilheksanska kiselina

(3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid

sekbutabarbital

Secbutabarbital

5-sec-butil-5-etilbarbiturna kiselina

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

temazepam

Temazepam

7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

tetrazepam

Tetrazepam

7-klor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

triazolam

Triazolam

8-klor-6-(o-klorfenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

vinilbital

Vinylbital

5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

zolpidem

Zolpidem

N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2-a]piridin-3-acetamid

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide

 

 

 

 

3. POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA (»PREKURSORI«) Europski klasifikacijski sustav ovisno o mogućnostima zlouporabe (Official Journal of the European Union od 18. 2. 2004.)

Kategorija 1.

 

Tvar

Tvar, engleski

CAS-ovo ime

KN oznaka

CAS-ov broj

N-acetilantranilna kiselina

N-Acetylanthranilic acid

(benzoic acid, 2-(acetylamino)-)

2924 23 00

89-52-1

alfa-fenilacetoacetonitril (APAAN)

alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN)

2-Phenylacetoacetonitrile

2926 40 00

4468-48-8

alfa-fenilacetoacetamid (APAA)

alpha-phenylacetoacetamide (APAA)

2-Phenylacetoacetamide

2924 29 70

4433-77-6

4-anilino-N-fenetilpiperidin (ANPP), N-fenil-1-(2-feniletil)-4-piperidinamin

4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP), N-phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine

 

2933 36 00

21409-26-7

BMK-etil-glicidat, etil-2-metil-3-fenil-2-oksirankarboksilat

BMK ethyl glycidate, ethyl 2-methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylate

 

2918 99 90

41232-97-7

BMK-metil-glicidat, metil-2-metil-3-fenil-2-oksirankarboksilat

BMK methyl glycidate, methyl 2-methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylate

 

2918 99 90

80532-66-7

BMK-glicidna kiselina, 2-metil-3-fenil-2-oksirankarboksilna kiselina

BMK glycidic acid, 2-methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylic acid

 

2918 99 90

25547-51-7

tert-butil-4-(fenilamino)piperidin-1-karboksilat, 4-anilino-1-Boc-piperidin (1-BOC-4-AP)

tert-butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate, 4-anilino-1-Boc-piperidine (1-BOC-4-AP)

 

2933 39 99

125541-22-2

2-brom-4’-metilpropiofenon

2-bromo-4’-methylpropiophenone

 

2914 79 00

1451-82-7

2-bromvalerofenon, 2-brom-1-fenilpentan-1-on

2-bromovalerophenone, 2-bromo-1-phenylpentan-1-one

 

2914 39 00

49851-31-2

butirofenon

butyrophenone

 

2914 39 00

495-40-9

dietil-2-(2-fenilacetil)propandioat (DEPAPD)

diethyl 2-(2-phenylacetyl)propanedioate (DEPAPD)

 

2918 30 00

20320-59-6

efedrin

Ephedrine

([R-(R*,S*)]--[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol)

2939 41 00

299-42-3

ergometrin

Ergometrine

(ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methyl-,[8β(S)])

2939 61 00

60-79-7

ergotamin

Ergotamine

(ergotaman-3’,6’,18’-trione,12’-hydroxy-2’-methyl-5’-(phenylmethyl)-,(5))

2939 62 00

113-15-5

etil-alfa-fenilacetoacetat (EAPA), etil-2-fenilacetoacetat, etil-3-okso-2-fenilbutanoat

ethyl alpha-phenylacetoacetate (EAPA), ethyl 2-phenylacetoacetate,

ethyl 3-oxo-2-phenylbutanoate

 

2918 30 00

5413-05-8

2-fenilacetamid

2-phenylacetamide

 

2924 29 70

103-81-1

fenilacetilkarbinol (PAC), 1-hidroksi-1-fenilpropan-2-on

phenylacetylcarbinol (PAC), 1-hydroxy-1-phenylpropan-2-one

 

2914 40 90

1798-60-3

N-fenilpiperidin-4-amin, 4-anilinopiperidin (4-AP)

N-phenylpiperidin-4-amine, 4-anilinopiperidine (4-AP)

 

2933 39 99

23056-29-3

1-fenil-2-propanon, benzil-metil-keton (P2P, BMK)

1-Phenyl-2-propanone, benzyl methyl ketone (P2P, BMK)

(1-phenyl-2-propanone)

2914 31 00

103-79-7

1-fenil-2-nitropropen (P2NP)

1-phenyl-2-nitropropene (P2NP)

 

2909 30 90

705-60-2

N-fenil-4-piperidon (NPP), 1-(2-feniletil)piperidin-4-on

N-phenyl-4-piperidone (NPP), 1-(2-phenylethyl)piperidine-4-one

 

2933 37 00

39742-60-4

izosafrol

Isosafrole

(1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)

2932 91 00

120-58-1

(1R,2S)-( – )-klorefedrin

(1R,2S)-( – )-chloroephedrine

 

2939 79 90

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-klorefedrin

(1S,2R)-(+)-chloroepehdrine

 

2939 79 90

1384199-95-4

(1R,2R)-( – )-klorpseudoefedrin

(1R,2R)-( – )-chloropseudoephedrine

 

2939 79 90

73393-61-0

(1S,2S)-(+)-klorpseudoefedrin

(1S,2S)-(+)-chloropseudoephedrine

 

2939 79 90

771434-80-1

lizerginska kiselina (lizergična kiselina)

Lysergic acid

((8β)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid)

2939 63 00

82-58-6

metil-alfa-fenilacetoacetat (MAPA), metil-2-fenilacetoacetat

methyl alpha-phenylacetoacetate (MAPA), methyl 2-phenylacetoacetate

 

2918 30 00

16648-44-5

3,4-metilendioksifenilacetonitril

3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile

 

2926 90 70

4439-02-5

3,4-metilendioksifenil-2-propanon (PMK, 3,4-MDP2P)

3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (PMK, 3,4-MDP2P)

(2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-)

2932 92 00

4676-39-5

metil-3-okso-2-(3,4-metilendioksifenil)butanoat (MAMDPA), metil-2-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-3-oksobutanoat

methyl 3-oxo-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)butanoate (MAMDPA), methyl 2-(2H-1,3-benzodioxole-5-yl)-3-oxobutanoate

 

2932 99 00

1369021-80-6

N-metoksi-N-metil-2-fenilacetamid

N-methoxy-N-methyl-2-phenylacetamide

 

2924 29 70

 

norefedrin

Norephedrine

(R*,S*)-α-(1-aminoethyl)benzenemethanol

2939 44 00

14838-15-4

piperonal

Piperonal

(1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)

2932 93 00

120-57-0

PMK-etil-glicidat, 3,4-MDP2P-etil-glicidat, etil-3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-2-oksirankarboksilat

PMK ethyl glycidate, 3,4-MDP2P ethyl glycidate, ethyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarboxylate

 

2932 99 00

28578-16-7

PMK-glicidna kiselina, 3,4-MDP2P-glicidna kiselina, 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-2-oksirankarboksilna kiselina

PMK glycidic acid, 3,4-MDP2P glycidic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarboxylic acid

 

2932 99 00

2167189-50-4

PMK-metil-glicidat, 3,4-MDP2P-metil-glicidat, metil-3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-2-oksirankarboksilat

PMK methyl glycidate, 3,4-MDP2P methyl glycidate, methyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarboxylate

 

2932 99 00

13605-48-6

pseudoefedrin

Pseudoephedrine

([S-(R*,R*)]--[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol)

2939 42 00

90-82-4

safrol

Safrole

(1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-)

2932 94 00

94-59-7

valerofenon

valerophenone

 

2914 39 00

1009-14-9

 

 

 

Kategorija 1. uključuje i stereoizomere navedenih tvari koje nisu katin kad god je postojanje takvih izomera moguće, kao i soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće i ako nisu soli katina.

Kategorija 2.

POTKATEGORIJA 2.A

 

Tvar

Tvar, engleski

CAS-ovo ime

KN oznaka

CAS-ov broj

anhidrid octene kiseline

Acetic anhydride

(acetic oxide)

2915 24 00

108-24-7

crveni fosfor

Red phosphorus

 

2804 70 00

7723-14-0

 

 

Potkategorija 2.A uključuje soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće.

POTKATEGORIJA 2.B

 

Tvar

Tvar, engleski

CAS-ovo ime

KN oznaka

CAS-ov broj

antranilna kiselina

Anthranilic acid

(2-aminobenzoic acid)

2922 43 00

118-92-3

feniloctena kiselina

Phenylacetic acid

(benzeneacetic acid)

2916 34 00

103-82-2

kalijev permanganat

Potassium permanganate

(permanganic acid (HMnO4), potassium salt)

2841 61 00

7722-64-7

piperidin

Piperidine

(piperidine)

2933 32 00

110-89-4

 

 

Potkategorija 2.B uključuje soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće.

Kategorija 3.

 

Tvar

Tvar, engleski

CAS-ovo ime

KN oznaka

CAS-ov broj

aceton

Acetone

(2-propanone)

2914 11 00

67-64-1

dietil-eter

Diethyl ether

(1,1’-oxybis[ethane])

2909 11 00

60-29-7

klorovodična kiselina

Hydrochloric acid

(hydrochloric acid)

2806 10 00

7647-01-0

metil-etil-keton

Methyl ethyl ketone

(2-butanone)

2914 12 00

78-93-3

pirolidin

Pyrrolidine

 

 

123-75-1

sumporna kiselina

Sulphuric acid

(sulfuric acid)

2807 00 00

7664-93-9

toluen

Toluene

(toluene)

2902 30 00

108-88-3

 

 

Kategorija 3. uključuje soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće i ako nisu soli klorovodične ili sumporne kiseline.

Kategorija 4.

 

Tvar

Naziv KN (ako je različit)

KN oznaka

lijekovi i veterinarsko-medicinski proizvodi koji sadržavaju efedrin ili soli efedrina

Sadržava efedrin ili soli efedrina

3003 41 00

3004 41 00

lijekovi i veterinarsko-medicinski proizvodi koji sadržavaju pseudoefedrin ili soli pseudoefedrina

Sadržava pseudoefedrin (INN) ili soli pseudefedrina

3003 42 00

3004 42 00

 

 

Izuzeća od zahtjeva EU za stavljanje tvari na tržište

 

Tvar

Ograničenje*

anhidrid octene kiseline

100

l

antranilna kiselina

1

kg

crveni fosfor

0,1

kg

feniloctena kiselina

1

kg

kalijev permanganat

100

kg

piperidin

0,5

kg

 

 

*navedene količine predstavljaju gornju dozvoljenu granicu za promet navedenim tvarima unutar jedne godine

Ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu sva su kemijska imena prema nomenklaturi Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC).

INN – Međunarodna nezaštićena imena (International non-proprietary names) ili generička imena prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

IV.

Danom stupanja na snagu ovoga Popisa prestaje važiti Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (»Narodne novine«, br. 13/19 i 134/21).

V.

Ovaj Popis objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. veljače 2023. godine.

Klasa: 011-02/22-04/15

Urbroj: 534-07-1-1/3-23-01

Zagreb, 15. veljače 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić