Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 19/2023 (17.2.2023.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji

Ministarstvo poljoprivrede

330

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ŠTETE NA UZGAJALIŠTIMA DAGNJI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji (»Narodne novine«, broj 36/21) u članku 2. stavku 1. iza točke j) briše se točka i dodaje se točka k) koja glasi:

»k) »Vrijednost prodaje« – vrijednost ostvarena od prodaje organizama uzgojenih na uzgajalištima korisnika, a koja je utvrđena na temelju podataka dostavljenih od strane korisnika na način i u roku propisanom Zakonom o akvakulturi i podzakonskim propisima koji uređuju područje prikupljanja statističkih podatka u akvakulturi.«.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga Pravilnika na godišnjoj razini ne može biti viši od 80 % vrijednosti prodaje iz članka 2. stavka 1. točke k) ovoga Pravilnika ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

(1) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji (»Narodne novine«, broj 36/21), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

(2) Postupci se smatraju započetim donošenjem rješenja iz članka 9. stavka 2. točke a) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji (»Narodne novine«, broj 36/21).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/1467

Urbroj: 525-12/1771-23-5

Zagreb, 9. veljače 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić